Alphabétiquement     [«   »]
γάμου 1
γάμῳ 1
γάμων 1
γὰρ 140
γάρ 3
γέ 1
γε 16
Fréquences     [«    »]
139 δ
136 πρὸς
133 τε
140 γὰρ
145 ἐν
160 εἰς
168 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

γὰρ


Lv., Chap., Par.
15, 8, 57    ἦγεν τοὺς ὄχλους· πρῶτον μὲν  γὰρ   ἀγῶνα πενταετηρικὸν ἀθλημάτων κατεστήσατο Καίσαρι
15, 5, 54    δεῖσθαι, τὸν δὲ Ἄραβα, καὶ  γὰρ   ἀκηκόει παρ' αὐτοῦ καὶ τῆς
15, 3, 52    ἔχειν, ἔγνω μὲν ὑπακούειν, οὐδὲ  γὰρ   ἄλλο τι πράττειν ἐνῆν, καταλιπὼν
15, 3, 52    οἰκείας ταραχὰς παράνομα ποιῶν· οὐ  γὰρ   ἄλλος γέ τις ἀφῃρέθη τὴν
15, 7, 56    ἐπὶ τοῖς τοιούτοις τολμήσασαν· οὐ  γὰρ   ἀμείψασθαι δεόντως τὸν πάντων αὐτῶν
15, 3, 52    ἦν αὐτῷ, διαθεῖναι τολμήσας, οὐ  γὰρ   ἂν ἀνασχέσθαι Κλεοπάτραν αἰτίαν ἐπὶ
15, 4, 53    μηδὲν ἐκ προπετείας ἐπιτηδεύειν· οὐ  γὰρ   ἂν ἀνασχέσθαι τὸν Ἀντώνιον, οὐδ'
15, 3, 52    πρὸς αὐτὴν κοινωνίας λέγων· οὐ  γὰρ   ἂν ἐξειπεῖν κατ' ἰδίαν
15, 9, 58    ἐν τῇ τῶν Ἰουδαίων, οὐδὲ  γὰρ   ἂν ἠνέσχοντο τῶν τοιούτων ἀπηγορευμένων
15, 3, 52    ἀρχὴν γεγενημένων εὐθύνας ἀπαιτεῖν· οὕτως  γὰρ   ἂν οὐδὲ βασιλεὺς εἴη· δόντας
15, 10, 59    πλείω τὴν πρόσοδον ἔφερεν· οἰκοῦσι  γὰρ   ἄνδρες ἐξ ἀπονοίας ζῶντες τοὺς
15, 8, 57    βασιλεῖ κατεμήνυσεν. δ' οὐ  γὰρ   ἀνοίκειον ᾠήθη τὸν λόγον εἴς
15, 7, 56    ζῶντα τὸν Ἡρώδην ἀπεγνωκέναι· φίλοι  γὰρ   ἄνωθεν ἦσαν, εἷς δ' αὐτῶν
15, 3, 52    φόνον τοῦ παιδὸς παροξύνουσα· οὐ  γὰρ   ἄξιον Ἡρώδην δι' αὐτοῦ καταστάντα
15, 7, 56    ὡς καὶ πρότερον ἐδηλώσαμεν· οὐ  γὰρ   ἀπαθὴς οὐδ' οἷος ἂν ἐκ
15, 4, 53    φίλοις ὑποχείριον ἔχων ἀποκτεῖναι· πολλῶν  γὰρ   ἀπαλλάξειν κακῶν ἅπαντας οἷς ἐγένετό
15, 6, 55    κατ' Ἄκτιον μάχῃ νενικηκότος· Τότε  γὰρ   ἀπέγνωστο αὐτῷ τε Ἡρώδῃ τὰ
15, 10, 59    θνητὴν φύσιν, εἰπεῖν ἄξιον· οὐ  γὰρ   ἀπρεπὴς λόγος φανεῖται τῷ
15, 10, 59    χρῷτό τις ἐξ ὁδηγίας· οὐδὲ  γὰρ   αὗται κατ' ὀρθὸν ἀλλὰ πολλὰς
15, 11, 60    Ἀντωνίαν καταθέσθαι τὴν στολήν· Ῥωμαίους  γὰρ   αὐτῆς εἶναι δεῖν κυρίους, καθὼς
15, 7, 56    ἐκεῖνον εὐνοίας ἀποστῆναι τἀνδρός· ἐγνωκέναι  γὰρ   αὐτὸν μετ' Ἀντιπάτρου καὶ Λυσιμάχου
15, 5, 54    ἐν μέσῳ κείμενον καταλαβεῖν· οὕτως  γὰρ   αὐτὸς μὲν ὠφεληθήσεσθαι καὶ πρὸς
15, 7, 56    τὸν λόγον ἀργὸν ἐᾶν· οὐδένα  γὰρ   αὐτῷ κίνδυνον φέρειν. Τοιαῦτα προδιδάξασα
15, 8, 57    Ἰουδαίους ἔθους ἀλλότρια· χρῆσίς τε  γὰρ   αὐτῶν καὶ θεαμάτων τοιούτων ἐπίδειξις
15, 9, 58    ἀπαντήσαντος τοῦ κακοῦ· πρῶτον μὲν  γὰρ   αὐχμοὶ διηνεκεῖς ἐγένοντο, καὶ διὰ
15, 4, 53    Ἀντώνιον μὴ πᾶσιν ἐπιχειρεῖν· ἔπειθεν  γὰρ   ἀφαιρούμενον ἑκάστων τὰς δυναστείας αὐτῇ
15, 1, 50    ἀντ' ἐκείνου καθεσταμένον Ἡρώδην· οὐδὲ  γὰρ   βασανιζόμενοι βασιλέα ἀναγορεύειν αὐτὸν ὑπέμειναν·
15, 10, 59    οὐ προῆλθεν διάγνωσις· οἱ  γὰρ   Γαδαρεῖς ὁρῶντες τὴν ῥοπὴν αὐτοῦ
15, 7, 56    ἡδονὴν ζῆν ἐντεῦθεν ἐγεγόνει· θεραπευομένη  γὰρ   διὰ τὸν ἔρωτα καὶ δυσχερὲς
15, 5, 54    πρῶτον ὑπὲρ διαλύσεως, ἔπειτα, τὸ  γὰρ   δίψος ἤπειγεν, πᾶν ὁτιοῦν ὑφιστάμενοι
15, 3, 52    ἐναντία καὶ τῶν προλαληθέντων. Ἐπειδὴ  γὰρ   ἐγένετο παρ' Ἀντωνίῳ, ταχὺ μὲν
15, 5, 54    ὕβριν τῶν ἐναντίων ἠναγκασμένοι· μέγιστον  γὰρ   εἰ μάθοιτε τοῦτο προθυμίας ὑμῖν
15, 6, 55    καὶ δι' ἀσφαλείας ἔχειν· ὑπεξελθόντων  γὰρ   εἰ τὰ περὶ τὸν Ἡρώδην
15, 10, 59    καὶ μηδὲν κακὸν εἰργασμένου· καὶ  γὰρ   εἴ τις καὶ ἄλλος ἐδόκει
15, 8, 57    μᾶλλον ἐλύπει τὰ τρόπαια· δοκοῦντες  γὰρ   εἰκόνας εἶναι τὰς τοῖς ὅπλοις
15, 2, 51    κοινὴν ἕξοντι τὴν βασιλείαν· ἄρτι  γὰρ   εἶναι καιρὸν αὐτῷ μὲν ἐκτῖσαι
15, 8, 57    πόλει, τὰ τρόπαια λέγοντες· οὐ  γὰρ   εἶναι πάτριον αὐτοῖς. Ἡρώδης δὲ
15, 4, 53    ἀποκτείνασα δι' Ἀντωνίου· χρημάτων μὲν  γὰρ   εἵνεκεν, εἴ που μόνον ἐλπισθείη,
15, 5, 54    εὐθὺς ἐμπίπτει τοῖς Ἄραψιν· ἀντιστάντες  γὰρ   εἰς ὀλίγον ὡς ἑώρων ἀμάχους
15, 10, 59    Μιτυλήνην χειμάζοντι συντυχὼν Ἡρώδης, ἦν  γὰρ   εἰς τὰ μάλιστα φίλος καὶ
15, 10, 59    τὴν ἀρχὴν εὐδαιμόνως ἀπάξεις· ἠξίωσαι  γὰρ   ἐκ θεοῦ. Καὶ μέμνησο τῶν
15, 8, 57    παρ' αὐτοῖς ἐθῶν· ἀσεβὲς μὲν  γὰρ   ἐκ προδήλου κατεφαίνετο θηρίοις ἀνθρώπους
15, 5, 54    τοῦ στρατοπέδου προσάγων ἅπτεσθαι· τούτοις  γὰρ   ἐκβιασθέντες προῄεσαν ἄτακτοι καὶ προθυμίας
15, 6, 55    ἐκπεσεῖν ὑποδεικνύντα, Κλεοπάτραν ἐπανελέσθαι· Προανῃρημένης  γὰρ   ἐκείνης αὐτῷ τε τῶν πραγμάτων
15, 5, 54    τῶν Ἀράβων ἐκεῖ συναντώντων· οὐ  γὰρ   ἐλελήθει τὰ περὶ τὸν πόλεμον
15, 5, 54    ἄλλοι τοῦ δέους ἀπήλλαξαν;  γὰρ   ἐμὴ πρὸς Ἀντώνιον φιλία κἀκείνου
15, 3, 52    αὐτὴν καὶ μῖσος ἐπεφύετο· φρονήματος  γὰρ   ἔμπλεως οὖσα γυναικείου τὰς ἐκ
15, 7, 56    καὶ λίαν ἀπρεπῶς μετεβάλετο· βουλομένη  γὰρ   ἐμφῆναι τὴν ἄγνοιαν ὧν ἐκείνη
15, 6, 55    τῷ ζῆν τύχαις· εὐθὺς μὲν  γὰρ>   ἐν ἀρχῇ βασιλευούσης αὐτῷ τῆς
15, 9, 58    ἥκιστα πρὸς εὐδοξίαν ὠφελῆσαι· τὸ  γὰρ   ἐν ταῖς ἀπορίαις μεγαλόψυχον παρὰ
15, 11, 60    ὑμῖν τὴν ἀσφάλειαν φέρειν. Οὔτε  γὰρ   ἐν τοῖς δυσχερεστάτοις ἀμελήσας τῶν
15, 5, 54    δίκαιον οἶδεν, δεδήλωκεν αὐτός· ἐνίων  γὰρ   ἐν τῷ σεισμῷ περὶ τὴν
15, 8, 57    μηδὲν ὑφιέναι τοῦ φρονήματος· οὐ  γὰρ   ἐντραπέντες οὐδ' ἀρνησάμενοι τὴν πρᾶξιν
15, 10, 59    κἀν τοῖς Καίσαρος κατάγεσθαι· καὶ  γὰρ   ἐξεδέξατο μετὰ πάσης φιλανθρωπίας τοὺς
15, 7, 56    τοὺς Ἰουδαίων νόμους· ἀνδρὶ μὲν  γὰρ   ἔξεστιν παρ' ἡμῖν τοῦτο ποιεῖν,
15, 5, 54    ἐχρήσατο τῷ Ῥωμαικῷ πολέμῳ. Τῆς  γὰρ   ἐπ' Ἀκτίῳ μάχης προσδοκωμένης, ἣν
15, 7, 56    κατ' αὐτὴν πάθους. (Ὁ μὲν  γὰρ   ἐπὶ μεγάλοις οἷς παρ' ἐλπίδας
15, 5, 54    τε Ἰουδαίων τοὺς πρέσβεις, ἧκον  γὰρ   ἐπὶ τοῖς γεγενημένοις, συλλαβόντες ἀπέκτειναν
15, 6, 55    τέλους οὐκ ἀξίου τυχεῖν· δοκεῖ  γὰρ   ἐπιεικὴς καὶ μέτριος ἐν πᾶσιν
15, 2, 51    καὶ παντάπασιν ἐκποδὼν ποιήσασθαι· τοῦτο  γὰρ   ἔπραξεν ἐν ὑστέρῳ. (Τότε μέντοι
15, 4, 53    πρὸ τῶν ὀμμάτων· τόν τε  γὰρ   ἔρωτα μᾶλλον ὑπεκκαύσειν τὸ δοκεῖν
15, 9, 58    αὐταῖς κακοπαθείαις ὄντας ἐπεκούφισεν. Οὐ  γὰρ   ἔσθ' ὅστις ὑπὸ χρείας ἐντυχὼν
15, 5, 54    γνώμην ἀρκουμένου τοῖς γεγονόσιν· βουλόμενος  γὰρ   ἔτι μᾶλλον ἀδικεῖν, οὐκ ἂν
15, 7, 56    παρ' Ἀντωνίου τὴν χώραν· αὐτὸς  γὰρ   ἕτοιμος εἶναι μεταφέρειν τὴν εὔνοιαν
15, 11, 60    ταῦτα προειπὼν οὐκ ἐψεύσατο· χιλίας  γὰρ   εὐτρεπίσας ἁμάξας, αἳ βαστάσουσι τοὺς
15, 5, 54    τοῦτο καὶ μᾶλλον ὁρμηθείη; τὸ  γὰρ   εὔψυχον οὐκ ἐν τῷ τοῖς
15, 3, 52    ἐκείνου θεραπείαν ἧττον ἠδυνήθησαν· οὐ  γὰρ   ἔφη καλῶς ἔχειν Ἀντώνιος βασιλέα
15, 3, 52    τὴν Μαριάμμην ἀνελεῖν· αὐτός τε  γὰρ   ἔχειν φιλοστόργως πρὸς τὴν γυναῖκα
15, 10, 59    αἰτίας, ὡς ἐδόκουν, εὐλογωτέρας·  γὰρ   Ζηνόδωρος ἀπογινώσκων ἤδη τῶν καθ'
15, 10, 59    εὐτύχημα τοῖς ἤδη γεγονόσιν·  γὰρ   Ζηνόδωρος ῥαγέντος αὐτῷ τοῦ σπλάγχνου
15, 5, 54    τὴν ἀπιστίαν, ἐπεξελθεῖν προσέταττεν. ἠξίου  γὰρ   Κλεοπάτρα ταῦτα λυσιτελεῖν αὐτῇ
15, 1, 50    κακῶν οὐδὲν ἦν· τὰ μὲν  γὰρ   πλεονεξία τοῦ κρατοῦντος ἐν
15, 11, 60    πάλιν ἐπὶ τὴν πρόσβασιν· ἄντικρυς  γὰρ   πόλις ἔκειτο τοῦ ἱεροῦ
15, 9, 58    ἐξετελειώθη ταῖς δαπάναις. Κεῖται μὲν  γὰρ   πόλις ἐν τῇ Φοινίκῃ
15, 7, 56    Καὶ τότε μὲν Ἡρώδην, διεληλύθει  γὰρ   τῆς ἀληθείας ὑποψία, πιστωσάμενος
15, 6, 55    ἐχθροῖς τε καὶ φίλοις· οὐ  γὰρ   ἦν εἰκὸς ἀτιμώρητον μενεῖν τοσαύτης
15, 11, 60    φάραγγος ἐπὶ τὴν ἑσπέριον· οὐ  γὰρ   ἦν ἐκτεῖναι προσωτέρω δυνατόν. Ἔργον
15, 3, 52    φράσαι. Πυθόμενος δὲ Σαββίων, καὶ  γὰρ   ἦν ἐχθρὸς Ἡρώδου πρότερον> ὅτι
15, 7, 56    καὶ περιπίπτει νόσῳ δυσχερεστάτῃ· φλόγωσις  γὰρ   ἦν καὶ πεῖσις ἰνίου καὶ
15, 5, 54    ἀπογνώσεως ἐπ' αὐτοῖς πεπονθότες· οὐ  γὰρ   ἦν οὔτε ἰσοτιμίας ἐλπὶς προηττημένοις
15, 9, 58    αὐτοῖς τῶν κακῶν. Τό τε  γὰρ   ἠπορῆσθαι θεραπείας καὶ τροφῆς ἐπέτεινεν
15, 6, 55    οὐ κατὰ ταῦτα συμφωνεῖ· τὸν  γὰρ   Ἡρώδην οὐκ ἐπὶ τοιούτοις δοκοῦσιν,
15, 9, 58    γενέσθαι ταύτης τῆς βοηθείας.  γὰρ   Ἡρώδης, τούτων ἀφικομένων ἐν ἀφορμῇ
15, 8, 57    τῶν ἐλλογιμωτάτων πόλεων περιλαμβάνων· στάδιοι  γὰρ   ἦσαν εἴκοσιν. Ἐντὸς δὲ καὶ
15, 7, 56    πᾶν ἔθνος ἐσχήκασιν· τὰς μὲν  γὰρ   θυσίας οὐκ ἄνευ τούτων οἷόν
15, 9, 58    καὶ τὰς προσηγορίας· μὲν  γὰρ   Καίσαρος, δὲ Ἀγρίππα κέκλητο.
15, 7, 56    καὶ μεγίστων ἠξιώθη· τῶν τε  γὰρ   Κλεοπάτραν δορυφορούντων Γαλατῶν τετρακοσίοις αὐτὸν
15, 7, 56    παρ' αὐτῆς τῆς ἀπολλυμένης· οὔτε  γὰρ   λόγον δοῦσα τὴν ἀρχὴν οὔτε
15, 3, 52    ἐμφανῶς παροξύνων φθόνος. Τὸ  γὰρ   μειράκιον Ἀριστόβουλος ἕβδομον ἐπὶ τοῖς
15, 6, 55    παρ' ἐκείνου γράμματα λαβεῖν· οὐ  γὰρ   μικρὸν τὸ διάφορον καὶ τὴν
15, 8, 57    τῶν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν· οὐ  γὰρ   μόνον τοῖς περὶ τὰς γυμνικὰς
15, 11, 60    ἡμῶν γενέσθαι νῦν ἐκφανῶ· τὸν  γὰρ   ναὸν τοῦτον ᾠκοδόμησαν μὲν τῷ
15, 11, 60    ἀλλήλοις ἐπὶ μῆκος τέτραχα, συνεδέδετο  γὰρ   τέταρτος στοῖχος λιθοδομήτῳ τείχει,
15, 10, 59    κατὰ τὴν τύχην μεταπτώσεων. ἄριστος  γὰρ   τοιοῦτος λογισμός, εἰ καὶ
15, 10, 59    πρὸς τοὺς πολίτας· ἀλλ' οὐ  γὰρ   οἶδά σε τοιοῦτον ἔσεσθαι τὸ
15, 3, 52    ὑπὲρ Εὐφράτην ἀπῳκισμένων Ἰουδαίων· οὐ  γὰρ   ὀλίγαι μυριάδες τοῦδε τοῦ λαοῦ
15, 5, 54    καὶ ἀναγκαῖον πόλεμον ἐξιόντων;  γὰρ   ὁμολογεῖται παρανομώτατα τοῖς τε Ἕλλησιν
15, 6, 55    τῶν ἐπιβαλλόντων αὐτῷ γενέσθαι· τὸν  γὰρ   ὁμολογοῦντα μὲν εἶναι φίλον, εὐεργέτην
15, 6, 55    ἤδη γεγενημένων ἡμᾶς εἰδέναι· τοῦ  γὰρ   ὀνόματος ὑπαλλαγέντος οὐδὲν ἔλαττον αὐτὸ
15, 11, 60    ἀξιαφηγητότατον τῶν ὑφ' ἡλίῳ· μεγάλου  γὰρ   ὄντος τοῦ τῆς φάραγγος ἀναλήμματος
15, 7, 56    τὸν Ἡρώδην ἐπιταράττειν. ἠδημόνει μὲν  γὰρ   ὁρῶν τὸ παράλογον τῆς γυναικὸς
15, 9, 58    καὶ τῆς προστασίας. Πρῶτον μὲν  γὰρ   ὅσοις οἷόν τε δι' αὐτῶν
15, 10, 59    τὸ πᾶν ἐπιστάμενος. Εὐτυχίᾳ μὲν  γὰρ   ὅσον οὐκ ἄλλος διοίσεις καὶ
15, 11, 60    εὐσεβείας τῶν πατέρων καταγνώτω· γέγονεν  γὰρ   οὐ παρ' ἐκείνους ἐλάττων
15, 1, 50    τοῦτον ἐν Ἀντιοχείᾳ πελεκίσαι· σχεδὸν  γὰρ   οὐδαμῶς ἠρεμεῖν ἠδύναντο οἱ Ἰουδαῖοι.
15, 7, 56    ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν πραγμάτων· ῥωσθέντι μὲν  γὰρ   οὐδεὶς ἀσφαλέστερον τῶν οἰκειοτάτων διατηρήσει.
15, 2, 51    ἀμφοτέρων εἰκόνας Ἀντωνίῳ διαπέμψασθαι· θεασαμένου  γὰρ   οὐδενὸς ἀτευκτήσειν ὧν ἀξιοῖ. Τούτοις
15, 7, 56    μᾶλλον εὐτυχεῖν ἐδόκει πρότερον· ἔρωτα  γὰρ   οὐδενὸς ἐλάττω τῶν ἱστορουμένων ἐπεπόνθει
15, 5, 54    αὐτὴν αἰτίαν γενέσθαι· οἱ μὲν  γὰρ   οὐκ ἐξ οἰκείου τινὸς ἀγαθοῦ
15, 9, 58    αὐτὸν ἐκ τῶν ἀρχομένων· τὸ  γὰρ   οὐκ εὖ πράττειν φιλαίτιον αἰεὶ
15, 6, 55    δὲ τὴν αὐτοῦ γυναῖκα, δυνατὸν  γὰρ   οὐκ ἦν ἐν διαφορᾷ τῇ
15, 3, 52    τῶν εἰς Ἀριστόβουλον ἀπολύσασθαι· πεπρᾶχθαι  γὰρ   οὐκ ὀρθῶς τὴν ἐπιβουλήν, εἰ
15, 11, 60    βασιλεὺς Ἡρώδης παρῆλθεν· ἐκεκώλυτο  γὰρ   οὐκ ὢν ἱερεύς. Ἀλλὰ κἀν
15, 5, 54    τὸ μηκέτι θαρροῦσιν μάχεσθαι. Καὶ  γὰρ   οὔτε κεκακώμεθα τοσοῦτον οὔθ' ὅπερ
15, 9, 58    τῆς εἰσαγωγῆς τῶν ὑδάτων, οὐ  γὰρ   οὗτος τόπος ἔσχηκεν, ἐκ
15, 6, 55    τὸν αὐτοῦ τρόπον ἀποκτεῖναι· γράφουσι  γὰρ   οὕτως, ἐν συμποσίῳ τινὶ μηδὲν
15, 7, 56    τῷ παραδόξῳ τοῦ λόγου· τὰ  γὰρ   περὶ τοὺς Σάββα παῖδας ἐσπουδάσθη
15, 11, 60    ἡμιόλιον, ὕψος δὲ διπλάσιον· ἀνεῖχεν  γὰρ   πλεῖστον παρὰ τὰς ἑκατέρωθεν. Αἱ
15, 10, 59    βίον οὐκ ἄλλοθεν ἔχοντας· οὔτε  γὰρ   πόλεις αὐτοῖς οὔτε κτήσεις ἀγρῶν,
15, 5, 54    πολὺν ἐποίει φόνον· τάς τε  γὰρ   προθυμίας εἰς τοὺς ὁμολογουμένους ἐχθροὺς
15, 10, 59    Τράχωνα γενησομένων τοῖς πλησίον· οὐδὲ  γὰρ   ῥᾴδιον ἦν ἐπισχεῖν αὐτοὺς ἐν
15, 7, 56    γένους καὶ μεῖζον πράξειν· ἐπιδιέβαινεν  γὰρ   ταῖς ἐλπίσιν οὐκ ὀλίγας ἀφορμὰς
15, 11, 60    δύνασθαι πρὸς ἀλήθειαν εἰπεῖν· συνεπεπτώκει  γὰρ   τῇ προθεσμίᾳ τοῦ περὶ τὸν
15, 10, 59    πλέον ἀνακτώμενος ἔχοντας δυσμενῶς· κατὰ  γὰρ   τὴν ἐξεργασίαν τῶν τοιούτων ἐπιτηδευμάτων
15, 1, 50    ἐκείνῃ συνεχῆ νῦν ἐροῦμεν. Ἐπειδὴ  γὰρ   τῆς ὅλης Ἰουδαίας ἐνεχειρίσθη τὴν
15, 3, 52    αὐτῷ τῆς Κλεοπάτρας οὔσης· πόθῳ  γὰρ   τῆς χώρας ἐξαιτουμένη τὴν βασιλείαν
15, 5, 54    ὑμῖν ταῦτα λέγειν· μεθ' ὧν  γὰρ   τὸ δίκαιόν ἐστιν μετ' ἐκείνων
15, 11, 60    τε τὸν ἀριθμὸν εἰπεῖν· ἐκφεύγει  γὰρ   τὸ δύνασθαι πρὸς ἀλήθειαν εἰπεῖν·
15, 5, 54    παρὰ τοῦ θεοῦ μαθόντων· τοῦτο  γὰρ   τὸ ὄνομα καὶ ἀνθρώποις θεὸν
15, 7, 56    δυνήσεσθαι βουλομένῃ γε ἀντειπεῖν· ἠπίστατο  γὰρ   τὸν πρὸς τὴν Μαριάμμην ἔρωτα
15, 1, 50    τὸ ἑβδοματικὸν ἠνάγκαζεν ἔτος· ἐνεστήκει  γὰρ   τότε, καὶ σπείρειν ἐν ἐκείνῳ
15, 3, 52    ἐστρατοπέδευεν ἡγουμένου υἱοῦ ἰούδα· διὰ  γὰρ   τοῦτο πρῶτον μέν, εἰ καί
15, 6, 55    λογισμὸν τῶν πεπραγμένων ἀνυποτιμήτως. Ἔλεγεν  γὰρ   τῷ Καίσαρι καὶ φιλίαν αὐτῷ
15, 5, 54    ὑμᾶς ποιούμενος ὧν λέγω· τὴν  γὰρ   τῶν Ἀράβων παρανομίαν ἴστε μὲν
15, 1, 50    Σαμαίας τούτου μαθητής· πολιορκουμένων  γὰρ   τῶν Ἱεροσολύμων οὗτοι συνεβούλευον τοῖς
15, 11, 60    εἰς ὕψος ἑξήκοντα πήχεις· τοσοῦτον  γὰρ   ὑπερεῖχεν πρῶτος ἐκεῖνος, ὃν
15, 6, 55    καὶ παρ' ἐκείνων· μὲν  γὰρ   Ὑρκανὸς ἐπιεικείᾳ τρόπου καὶ τότε
15, 9, 58    τοῖς ἀρχομένοις ποιούμενος· πόλεσίν τε  γὰρ   ὡμίλει δεξιῶς καὶ φιλανθρώπως καὶ
15, 2, 51    κάλλιστον ὄντα τὸν Ἀριστόβουλον ἑκκαιδεκαέτης  γὰρ   ὢν ἐτύγχανεν, καὶ γένει προύχοντα
15, 5, 54    Ἡρώδην καὶ τοὺς Ἰουδαίους. Οὗτος  γὰρ   ὢν στρατηγὸς μὲν Κλεοπάτρας ἐπὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007