Alphabétiquement     [«   »]
τολμήσασαν 1
τολμώσης 1
Τὸν 1
τὸν 209
τόν 9
τόνδε 1
τόπον 8
Fréquences     [«    »]
160 εἰς
145 ἐν
168 τοῦ
209 τὸν
219 τὸ
243 μὲν
254 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

τὸν


Lv., Chap., Par.
15, 7, 56    προσλοιδορηθεῖσα, τόν τε πατέρα καὶ  τὸν   ἀδελφὸν αὐτῆς ὡς ἀπεκτόνοι. Χαλεπῶς
15, 7, 56    τε συμβίωσιν προαπηγόρευσεν καὶ πρὸς  τὸν   ἀδελφὸν Ἡρώδην ἔλεγεν ὑπὸ τῆς
15, 3, 52    δεύτερος δὲ Ἀριστόβουλος Ὑρκανὸν ἀφείλετο  τὸν   ἀδελφόν, Ἡρώδης δὲ τρίτος ἀντιπαρέδωκεν
15, 2, 51    ἀρχιερέα γενόμενον εἶτα βασιλέα καὶ  τὸν   ἀδελφὸν Ἡρώδου Φασάηλον εἰς Πάρθους
15, 3, 52    ἀφελόμενος μὲν Ἰησοῦν, καταστήσας δὲ  τὸν   ἀδελφὸν Ὀνίαν, δεύτερος δὲ Ἀριστόβουλος
15, 11, 60    λιθίνου δρυφάκτου γραφῇ κωλῦον εἰσιέναι  τὸν   ἀλλοεθνῆ θανατικῆς ἀπειλουμένης τῆς ζημίας.
15, 6, 55    ἐπιεικείᾳ τρόπου καὶ τότε καὶ  τὸν   ἄλλον χρόνον οὐκ ἠξίου πολυπραγμονεῖν
15, 2, 51    τὴν ἀρχιερωσύνην καὶ πάλαι προκαταστήσασθαι  τὸν   Ἀνάνηλον παιδίου παντάπασιν ὄντος Ἀριστοβούλου.
15, 7, 56    πάντων ἀκουόντων ἐβόα κακὴν πρὸς  τὸν   ἄνδρα καὶ ἀχάριστον γενέσθαι καὶ
15, 6, 55    ἐπιστολὰς δείξας τῷ συνεδρίῳ διεχειρίσατο  τὸν   ἄνδρα. (Ταῦτα δὲ γράφομεν ἡμεῖς,
15, 6, 55    δωροδοκίας καὶ προδοσίας ἀπάγχειν προστάξαι  τὸν   ἄνδρα. Τεκμήρια δὲ τοῦ μηδὲν
15, 1, 50    γνώμας τῶν Ἰουδαίων, ὥστε δέξασθαι  τὸν   ἀντ' ἐκείνου καθεσταμένον Ἡρώδην· οὐδὲ
15, 1, 50    ἡμῖν. Ἀντώνιος δὲ λαβὼν αἰχμάλωτον  τὸν   Ἀντίγονον δέσμιον ἔγνω μέχρι θριάμβου
15, 2, 51    ἄλλῳ βασιλεῖ. (Τούτοις δὲ παραιτησάμενος  τὸν   Ἀντώνιον ἔγνω μὴ μέχρι παντὸς
15, 1, 50    ἀργυρίου καὶ χρυσίου παντὶ τούτῳ  τὸν   Ἀντώνιον ἐδωρεῖτο καὶ τοὺς περὶ
15, 4, 53    τυχοῦσα καὶ παραπέμψασα μέχρις Εὐφράτου  τὸν   Ἀντώνιον ἐπ' Ἀρμενίαν στρατευόμενον ἀνέστρεφεν
15, 3, 52    οὐκ ἀνῆκεν ἐξεργαζομένη κακῶς αὐτῷ  τὸν   Ἀντώνιον ἔχειν, ἔγνω μὲν ὑπακούειν,
15, 4, 53    ὧν ἐσπουδάκει. Διὰ ταῦτα καὶ  τὸν   Ἀντώνιον ἤπειγεν ἀεί τι τῶν
15, 2, 51    καὶ γένει προύχοντα πέμπειν παρὰ  τὸν   Ἀντώνιον, ἰσχύοντα μὲν ὡς οὐκ
15, 4, 53    εἶχεν οὐκ ἀνιείσης τῆς Κλεοπάτρας  τὸν   Ἀντώνιον μὴ πᾶσιν ἐπιχειρεῖν· ἔπειθεν
15, 2, 51    ἑαυτοῦ πρὸς τὰς ἡδονὰς ἑλκύσαι  τὸν   Ἀντώνιον. δὲ τὴν μὲν
15, 4, 53    ἐπιτηδεύειν· οὐ γὰρ ἂν ἀνασχέσθαι  τὸν   Ἀντώνιον, οὐδ' εἰ σφόδρα τις
15, 6, 55    αὐτὸν πρότερον ἦν περὶ  τὸν   Ἀντώνιον φαίνεσθαι, διὰ πάσης ἦγε
15, 7, 56    ἐν καὶ μᾶλλον ἐκφυγὼν  τὸν   ἀπ' αὐτοῦ κίνδυνον οὐ μικρὰ
15, 11, 60    τρόπον, ὡς ἐλάττω μὲν ἐμοὶ  τὸν   ἀπ' αὐτῶν κόσμον, πλείω δὲ
15, 7, 56    Σαλώμη τὸν ἐγγενῆ νόμον, ἀλλὰ  τὸν   ἀπ' ἐξουσίας ἑλομένη τήν τε
15, 6, 55    ἐν συντέτακτο πέμπειν αὐτῷ  τὸν   Ἄραβα τοὺς ἀναληψομένους καὶ παραπέμψοντας
15, 11, 60    δύναμιν, ὧν οὐχ οἷόν τε  τὸν   ἀριθμὸν εἰπεῖν· ἐκφεύγει γὰρ τὸ
15, 11, 60    τοὺς ἐμπειροτάτους ἐπιλεξάμενος καὶ ἱερεῦσιν  τὸν   ἀριθμὸν χιλίοις ἱερατικὰς ὠνησάμενος στολάς,
15, 2, 51    ἔκρινεν ὥρᾳ τε κάλλιστον ὄντα  τὸν   Ἀριστόβουλον ἑκκαιδεκαέτης γὰρ ὢν ἐτύγχανεν,
15, 2, 51    ἐπί τινας χρείας ὡς εἶδεν  τὸν   Ἀριστόβουλον, ἠγάσθη τε τῆς ὥρας
15, 8, 57    ὧν οὐ μικρὰ καὶ πρὸς  τὸν   αὖθις χρόνον ἠδικήθημεν ἀμεληθέντων ὅσα
15, 11, 60    δὲ αἱ μὲν δύο παράλληλοι  τὸν   αὐτὸν γεγόνασι τρόπον, εὖρος ἑκατέρας
15, 11, 60    αὖθις τῆς ἑορτῆς παρελθούσης εἰς  τὸν   αὐτὸν κομίσαντες τόπον καὶ τῷ
15, 6, 55    Ὑρκανῷ τὴν αἰτίαν ἐπάγοντα κατὰ  τὸν   αὐτοῦ τρόπον ἀποκτεῖναι· γράφουσι γὰρ
15, 6, 55    ἀναμεῖναι τὴν Ἡρώδου παρανομίαν εἰς  τὸν   αὐτῶν οἶκον, ἀλλὰ προλαβεῖν ἀσφαλείᾳ
15, 7, 56    οὖν διετίθει καὶ τοῦτ' αὐτὸ  τὸν   βασιλέα, καὶ τέλος εἰς τὰς
15, 7, 56    τὴν ἄνθρωπον καὶ μᾶλλον ἔπεισαν  τὸν   βασιλέα τὰς ταραχὰς τοῦ πλήθους,
15, 3, 52    πολλάκις μὲν ἦλθεν αὐτοχειρίᾳ περιγράψασθαι  τὸν   βίον, ἐπέστη δ' ὅμως, εἰ
15, 5, 54    ἂν ἔτι δύναιντο περὶ  τὸν   βίον εὐσταθεῖν περὶ τὸν
15, 3, 52    τε πλέον ἐντεῦθεν αὐτῇ παρεκρότει  τὸν   βίον, καὶ τὸ μηδεμίαν ὑποψίαν
15, 10, 59    ἐν Ἀντιοχείᾳ τῆς Συρίας ἐκλείπει  τὸν   βίον. Καῖσαρ δὲ καὶ τὴν
15, 11, 60    κατιδεῖν, εἴ τις ἄνωθεν εἰς  τὸν   βυθὸν εἰσκύπτοι, παμμέγεθες ὕψος ἐν
15, 11, 60    ἐξικνουμένης τῆς ὄψεως εἰς ἀμέτρητον  τὸν   βυθόν. Κίονες δ' ἐφέστασαν κατ'
15, 3, 52    κατὰ τὸν νόμον ἀνῆλθεν ἐπὶ  τὸν   βωμὸν συντελέσων τὰ θύματα, τόν
15, 7, 56    φίλους Κοστόβαρον καὶ Λυσίμαχον καὶ  τὸν   Γαδία καλούμενον Ἀντίπατρον ἔτι δὲ
15, 7, 56    τοῖς οἰκείοις καὶ μάλιστα περὶ  τὸν   γάμον, ἐν καὶ μᾶλλον
15, 7, 56    μὲν εὐθὺς αὐτῷ γραμμάτιον ἀπολυομένη  τὸν   γάμον οὐ κατὰ τοὺς Ἰουδαίων
15, 6, 55    ἄλλοις οὐ κατὰ ταῦτα συμφωνεῖ·  τὸν   γὰρ Ἡρώδην οὐκ ἐπὶ τοιούτοις
15, 11, 60    ἐφ' ἡμῶν γενέσθαι νῦν ἐκφανῶ·  τὸν   γὰρ ναὸν τοῦτον ᾠκοδόμησαν μὲν
15, 6, 55    μετριώτερα τῶν ἐπιβαλλόντων αὐτῷ γενέσθαι·  τὸν   γὰρ ὁμολογοῦντα μὲν εἶναι φίλον,
15, 6, 55    μὲν ὁμολογῆσαι προσαγορευτικὰ γράμματα κομίσασθαι,  τὸν   δ' εἰ καί τινα δωρεὰν
15, 5, 54    ἐκείνου συμμαχίας οὐδὲν ἔφη δεῖσθαι,  τὸν   δὲ Ἄραβα, καὶ γὰρ ἀκηκόει
15, 6, 55    ἀδελφός. Οὐ μὴν ἐπήγαγεν ταῦτα  τὸν   Δοσίθεον Ὑρκανῷ πιστὸν εἰς τὴν
15, 7, 56    ἐφιέντος. Οὐ μὴν Σαλώμη  τὸν   ἐγγενῆ νόμον, ἀλλὰ τὸν ἀπ'
15, 7, 56    τὴν ἀδελφὴν Σαλώμην Ἰώσηπον ἀνελὼν  τὸν   εἰληφότα πρότερον αὐτήν, ὡς ἐδηλώσαμεν.
15, 9, 58    πόλις ἐν τῇ Φοινίκῃ κατὰ  τὸν   εἰς Αἴγυπτον παράπλουν Ἰόππης μεταξὺ
15, 11, 60    τῶν ὑπογέων εἰς αὐτὸν ἀνιέναι,  τὸν   ἐκ τοῦ δήμου νεωτερισμὸν ἐπὶ
15, 9, 58    δὲ κατὰ τὴν ὠνὴν καὶ  τὸν   ἔκπλουν συνήργησεν, ὡς μέγα μέρος
15, 9, 58    καὶ τύπους μεμορφωμένους τιμᾶν πρὸς  τὸν   Ἑλληνικὸν τρόπον, τὴν δ' ἔξω
15, 7, 56    ἐπιεικῶς ἤνεγκαν, ἀλλὰ πιστοὶ καὶ  τὸν   ἔμπροσθεν χρόνον ὄντες ἔτι μᾶλλον
15, 4, 53    ἀσύλου δόξαντος, ὡς μὴ περιαιρεθῆναι  τὸν   ἐν αὐτῷ κόσμον, οὔτε βεβήλου
15, 1, 50    κρατήσας τῶν Ἱεροσολύμων πάντα συνεφόρει  τὸν   ἐν τῇ βασιλείᾳ κόσμον ἔτι
15, 9, 58    κακοῦ καὶ οὐδὲ κατ' ἐκεῖνον  τὸν   ἐνιαυτὸν μόνον, ὥστ' αὐτοῖς εἶναι
15, 9, 58    ὑστέρῳ. ~(Κατὰ τοῦτον μὲν οὖν  τὸν   ἐνιαυτὸν τρισκαιδέκατον ὄντα τῆς Ἡρώδου
15, 9, 58    οἰκειότητα, μείζονος δὲ καταφρονεῖσθαι,  τὸν   ἐπιεικέστερον τρόπον μετῄει τὴν ἐπιθυμίαν
15, 7, 56    ἐντεῦθεν ἐγεγόνει· θεραπευομένη γὰρ διὰ  τὸν   ἔρωτα καὶ δυσχερὲς οὐδὲν ἐξ
15, 7, 56    μόνην δὲ ἐκ πάντων διὰ  τὸν   ἔρωτα καὶ τὴν οὖσαν αὐτῷ
15, 7, 56    ἀποκρυπτομένης τὴν διάθεσιν, τοῦ δὲ  τὸν   ἔρωτα πρὸς ὀργὴν ἀεὶ μεταλαμβάνοντος.
15, 3, 52    μὴ προπετές τι ποιῆσαι διὰ  τὸν   ἔρωτα, συντόνῳ τῷ πάθει καὶ
15, 7, 56    ἤχθετο δὲ τῷ πράγματι καὶ  τὸν   ἔρωτα φέρειν ἀδυνατῶν ταῖς τε
15, 5, 54    Κλεοπάτρα ταῦτα λυσιτελεῖν αὐτῇ  τὸν   ἕτερον ὑπὸ θατέρου κακῶς πάσχειν
15, 2, 51    πλείω, μὴ διακωλῦσαι τὰς εἰς  τὸν   εὐεργέτην αὐτοῦ χάριτας ὁμοίως φιλανθρωπευόμενον.
15, 6, 55    Ἡρώδην ἠπίστατο, διαβεβήκει δὲ καὶ  τὸν   Εὐφράτην τοὺς ἐν τῷ πέραν
15, 9, 58    μὲν πρῶτον ὑπὸ τῆς ἀκοῆς  τὸν   Ἡρώδη κεκινῆσθαι συνέβαινεν, ὡς δὲ
15, 1, 50    οὗτοι συνεβούλευον τοῖς πολίταις δέξασθαι  τὸν   Ἡρώδην, ἀνθ' ὧν καὶ τὰς
15, 7, 56    τῷ μηδ' ὅσιον ὑπολαμβάνειν ζῶντα  τὸν   Ἡρώδην ἀπεγνωκέναι· φίλοι γὰρ ἄνωθεν
15, 4, 53    καὶ πλείονος αὐτῇ συνηθείας πρὸς  τὸν   Ἡρώδην γινομένης διεπείραζεν εἰς συνουσίαν
15, 7, 56    καὶ διελάλουν οὐ μικρῶς παροξύνουσαι  τὸν   Ἡρώδην διαβολαῖς μῖσος ὁμοῦ καὶ
15, 3, 52    οὐ τὸ φιλόστοργον τῆς περὶ  τὸν   Ἡρώδην διαθέσεως, τὸ δὲ χαλεπόν,
15, 8, 57    πίστεως ἀκατάπληκτον οὐ ῥᾴδιον ἐποίει  τὸν   Ἡρώδην, εἰ μὴ μετὰ πάσης
15, 10, 59    μελλόντων ἔχων. Οὗτος ἔτι παῖδα  τὸν   Ἡρώδην εἰς διδασκάλου φοιτῶντα κατιδὼν
15, 8, 57    μετρίως ἐδυσχέραινον. (Ἐλάνθανον δ' οὐδὲ  τὸν   Ἡρώδην ἐκταραττόμενοι· καὶ βίαν μὲν
15, 7, 56    πολιορκουμένοις παρίσταται, πλείους ἦσαν οἱ  τὸν   Ἡρώδην ἐπικαλούμενοι καὶ πρὸς ἐκεῖνον
15, 7, 56    μόνον ἀλλὰ καὶ καταφανῆ γινόμενα  τὸν   Ἡρώδην ἐπιταράττειν. ἠδημόνει μὲν γὰρ
15, 3, 52    Ἱεροσολυμιτῶν παρὰ τῶν ἐν ἔχθει  τὸν   Ἡρώδην ἐχόντων, ὡς Ἀντώνιος αἰκισάμενος
15, 6, 55    κρατοῦντα δὲ μετὰ πάσης ἀσφαλείας  τὸν   Ἡρώδην ἠπίστατο, διαβεβήκει δὲ καὶ
15, 6, 55    ὑπεξελθόντων γὰρ εἰ τὰ περὶ  τὸν   Ἡρώδην οὕτως χωρήσειεν, ὡς εἰκὸς
15, 2, 51    ἦν ἀγαπητὰ ταῦτα. Πυθόμενος δὲ  τὸν   Ἡρώδην παρειληφέναι τὴν βασιλείαν ἀντιμετεχώρει
15, 3, 52    καὶ τοῦ μειρακίου τῷ καὶ  τὸν   Ἡρώδην παροξῦναι, τῶν φίλων οἷς
15, 5, 54    ὄντες οἱ Ἄραβες ἐπρεσβεύοντο πρὸς  τὸν   Ἡρώδην, τὸ μὲν πρῶτον ὑπὲρ
15, 6, 55    πρὸς τοὺς μονομάχους αὐτῷ συλλαβέσθαι  τὸν   Ἡρώδην. Τοσαύτης ἀποδοχῆς ἠξιωμένος καὶ
15, 7, 56    χρόᾳ τῆς σαρκὸς ἀμεταβλήτῳ πρὸς  τὸν   θάνατον ἀπῄει, τὴν εὐγένειαν οὐδ'
15, 3, 52    μετὰ προνοίας γενέσθαι τῷ παιδὶ  τὸν   θάνατον, οὐχ ὅσα πρὸς πένθος
15, 3, 52    τι πράττειν ἐνῆν, καταλιπὼν δὲ  τὸν   θεῖον αὐτοῦ Ἰώσηπον ἐπίτροπον τῆς
15, 7, 56    τῆς θρησκείας, ἣν εἰς  τὸν   θεὸν εἰώθασιν συντελεῖν. Τοῖς οὖν
15, 5, 54    παρὰ πάντα καιρὸν προιστάμενον ἔχετε  τὸν   θεόν, ἐπεξέλθετε δικαίαις ἀνδραγαθίαις τοὺς
15, 10, 59    Ταῦτα δ' οὐκ ἂν λάθοι  τὸν   θεὸν ἐπὶ τῇ καταστροφῇ τοῦ
15, 10, 59    καὶ δικαιοσύνην ἀγαπήσειας καὶ πρὸς  τὸν   θεὸν εὐσέβειαν ἐπιείκειαν δὲ πρὸς
15, 4, 53    τὰ δοθέντα καὶ τὰς περὶ  τὸν   Ἱεριχοῦντα προσόδους Ἡρώδου> μισθωσαμένου· φέρει
15, 5, 54    ἦγεν ἐπὶ τοὺς Ἄραβας διαβὰς  τὸν   Ἰορδάνην ποταμὸν καὶ τῶν πολεμίων
15, 1, 50    λέγων οὕτως· Ἀντώνιος δὲ Ἀντίγονον  τὸν   Ἰουδαῖον ἀχθέντα εἰς Ἀντιόχειαν πελεκίζει.
15, 6, 55    κατεστήσατο Ἰώσηπον τὸν ταμιαίαν καὶ  τὸν   Ἰτουραῖον Σόαιμον ἐπ' αὐτῶν καταλιπών,
15, 3, 52    τὰς γυναῖκας. Ἀλεξάνδρα δὲ καὶ  τὸν   Ἰώσηπον ἀναπείθει τῶν βασιλείων ἐξελθόντα
15, 3, 52    Μαριάμμην ἀνέκρινεν ὑπὲρ τῶν πρὸς  τὸν   Ἰώσηπον. Ἀπομνυμένης δ' ἐκείνης καὶ
15, 5, 54    ἄνδρες, ὅτι πολλὰ παρὰ τόνδε  τὸν   καιρὸν γεγένηται πρὸς τὰς πράξεις
15, 7, 56    φέρειν. Τοιαῦτα προδιδάξασα κατ' ἐκεῖνον  τὸν   καιρὸν εἰσπέμπει διαλεξόμενον. δὲ
15, 4, 53    εἰς ἣν ἐκείνη παρακαλεῖ, θέσθαι  τὸν   καιρὸν εὐσχημόνως. Τοιαῦτα δεδιττόμενοι καὶ
15, 7, 56    τὴν ἐπὶ θανάτῳ. (Συνθεωρήσασα δὲ  τὸν   καιρὸν Ἀλεξάνδρα, καὶ διότι
15, 11, 60    φυλαττόμενος. λέγεται δὲ κατ' ἐκεῖνον  τὸν   καιρὸν οἰκοδομουμένου τοῦ ναοῦ τὰς
15, 7, 56    καὶ μήτηρ κάλλιστον ᾠήθησαν  τὸν   καιρὸν τοῦ πρὸς ἐκείνην μίσους
15, 6, 55    ψυχῆς ἐλευθέριον οὐ μετρίως ἐπεσπᾶτο  τὸν   Καίσαρα φιλότιμον ὄντα καὶ λαμπρόν,
15, 6, 55    εἰ μὲν περισωθείη καὶ διαφύγοι  τὸν   κίνδυνον, ἀσφαλὲς ἡγούμενος πρὸς τὸ
15, 9, 58    κυματωγαῖς, ὡς ἀπομάχεσθαι περικλώμενον ἐκεῖ  τὸν   κλύδωνα· προκυμία γοῦν ἐκαλεῖτο· τὸ
15, 11, 60    καὶ ἑκατὸν κιονοκράνων αὐτοῖς κατὰ  τὸν   Κορίνθιον τρόπον ἐπεξειργασμένων γλυφαῖς ἔκπληξιν
15, 7, 56    τῆς Ἰδουμαίας καὶ Γάζης ἀποδείκνυσιν  τὸν   Κοστόβαρον καὶ δίδωσιν αὐτῷ τὴν
15, 7, 56    ἐπισυνέβη τὴν Σαλώμην στασιάσαι πρὸς  τὸν   Κοστόβαρον, καὶ πέμπει μὲν εὐθὺς
15, 7, 56    λόγοι κἀκεῖνος ἕτοιμος ὢν ἀποκτεῖναι  τὸν   Κοστόβαρον ὅμως τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ
15, 11, 60    τὸ πᾶν περίβολος τεττάρων σταδίων  τὸν   κύκλον ἔχων, ἑκάστης γωνίας στάδιον
15, 9, 58    τῆς χώρας διορθούμενος καὶ περιγράψας  τὸν   κύκλον τοῦ λιμένος ἐφ' ὅσον
15, 9, 58    κατὰ σύμμετρα διαστήματα φέρουσιν εἰς  τὸν   λιμένα καὶ τὴν θάλατταν, μία
15, 9, 58    συνεζευγμένοι. Περίκεινται δὲ ἐν κύκλῳ  τὸν   λιμένα λειοτάτου λίθου κατασκευὴ συνεχεῖς
15, 6, 55    ὡς ἐφ' ἡμαρτημένοις, ἀποδοὺς δὲ  τὸν   λογισμὸν τῶν πεπραγμένων ἀνυποτιμήτως. Ἔλεγεν
15, 7, 56    κινηθέντος δ' ἐπὶ τῷ φίλτρῳ  τὸν   λόγον ἀργὸν ἐᾶν· οὐδένα γὰρ
15, 8, 57    δ' οὐ γὰρ ἀνοίκειον ᾠήθη  τὸν   λόγον εἴς τε τὸ μῖσος
15, 11, 60    ὡς μὴ κωλυσιεργεῖν. Καὶ τοῦτον  τὸν   λόγον οἱ πατέρες ἡμῖν παρέδωκαν,
15, 9, 58    ἐπίπεδα περιῳκοδόμηται πόλις οὐδεμιᾶς ἐλάσσων  τὸν   λόφον ἀκρόπολιν ἔχουσα τῆς ἄλλης
15, 11, 60    ἐργασίας οὕτω συναπτούσης εἰς ἄκρον  τὸν   λόφον ἀπεργασάμενος αὐτοῦ τὴν κορυφὴν
15, 10, 59    Ζηνόδωρός τις ἐμεμίσθωτο τὸν οἶκον  τὸν   Λυσανίου. Τούτῳ τὰ μὲν κατὰ
15, 6, 55    τῶν γενομένων αὐτῷ συνθηκῶν πρὸς  τὸν   Μάλχον ἀνέκρινεν. Ἀρνησαμένου δὲ τὰς
15, 10, 59    τῷ μεγέθει τῆς ἀρχῆς μεταπέμπεται  τὸν   Μανάημον καὶ περὶ τοῦ χρόνου
15, 11, 60    κατὰ δὲ ἡλίου βολὰς ἕνα  τὸν   μέγαν, δι' οὗ παρῄειμεν ἁγνοὶ
15, 4, 53    πλεονεξίᾳ χαίρουσα παρανομίας οὐδὲν ἔλιπεν,  τὸν   μὲν ἀδελφόν, τὴν βασιλείαν
15, 7, 56    χαλεπῶς ἔφερον. τε Μαριάμμη  τὸν   μὲν ἔρωτα τοῦ βασιλέως ὑπόκρισιν
15, 7, 56    καὶ τούτων λαμπρότερος ἦν, καὶ  τὸν   μὲν Καίσαρα παρέπεμψεν ἐπ' Ἀντιοχείας,
15, 6, 55    παρὰ τοῦ Μάλχου λάβοι, καὶ  τὸν   μὲν ὁμολογῆσαι προσαγορευτικὰ γράμματα κομίσασθαι,
15, 7, 56    πρὸς τὴν Μαριάμμην κοινωνίας. Καὶ  τὸν   μὲν Σόαιμον εὐθὺς ἐκέλευσεν ἀποκτεῖναι
15, 2, 51    βασιλέως, ἐξ Ἀλεξάνδρου παῖδας ἔχουσα  τὸν   μὲν ὥρᾳ κάλλιστον Ἀριστόβουλον καλούμενον,
15, 3, 52    ἑαυτοῦ διακαρτερήσας ὀδυνηρῶς καὶ δυσχερῶς,  τὸν   μέντοι Ἰώσηπον οὐδ' εἰς ὄψιν
15, 7, 56    εὐχομένη, δυσύποιστον δ' εἰ τύχοι  τὸν   μετ' αὐτοῦ βίον κρίνουσα. Καὶ
15, 2, 51    αἰσχύνην, πάσης δὲ ζωῆς κρείττονα  τὸν   μετὰ δόξης ἡγούμενος θάνατον αὐτὸς
15, 6, 55    πάσχοι τι διὰ Καίσαρος, φθόνῳ  τὸν   μόνον ἐπὶ τῆς βασιλείας γενησόμενον
15, 11, 60    οὐκ ἄλλος τις δοκεῖ ἐπικεκοσμηκέναι  τὸν   ναόν. ἄμφω δ' ἦσαν μετὰ
15, 11, 60    Περιελάμβανεν δὲ καὶ στοαῖς μεγίσταις  τὸν   ναὸν ἅπαντα πρὸς τὴν ἀναλογίαν
15, 11, 60    θεοῦ. Τὰ μὲν οὖν περὶ  τὸν   ναὸν ἐξῳκοδομήθη τοῦτον τὸν τρόπον.
15, 11, 60    γὰρ τῇ προθεσμίᾳ τοῦ περὶ  τὸν   ναὸν ἔργου καὶ τὴν ἡμέραν
15, 11, 60    βασιλεύς, οὐ πρότερον καθαιρήσειν φάμενος  τὸν   ναὸν μὴ πάντων αὐτῷ τῶν
15, 11, 60    ἔργον οὐ τὸ τυχὸν ἐπεβάλετο,  τὸν   νεὼν τοῦ θεοῦ δι' αὐτοῦ
15, 10, 59    δ' ἐπελπίζοντες ἀεὶ καὶ πρὸς  τὸν   νεωτερισμὸν ἐνδιδόντες, μάλιστα χαίρουσιν
15, 4, 53    καὶ Νέρων Καῖσαρ ἐκβαλόντες Τιγράνην  τὸν   νεώτερον ἀδελφὸν ἐπὶ τὴν βασιλείαν
15, 3, 52    δέκα γεγονὸς ἔτος, ἐπειδὴ κατὰ  τὸν   νόμον ἀνῆλθεν ἐπὶ τὸν βωμὸν
15, 3, 52    μὲν Ἀντίοχος Ἐπιφανὴς ἔλυσε  τὸν   νόμον ἀφελόμενος μὲν Ἰησοῦν, καταστήσας
15, 10, 59    ἀπομνημονευομένης. τούτοις αὐτίκα μὲν ἥκιστα  τὸν   νοῦν προσεῖχεν ἐλπίδι λειπόμενος αὐτῶν
15, 10, 59    αἰτίαν παραλαβών. Ζηνόδωρός τις ἐμεμίσθωτο  τὸν   οἶκον τὸν Λυσανίου. Τούτῳ τὰ
15, 7, 56    ἀδελφὴ Σαλώμη παρεσκευασμένον ἐκ πλείστου  τὸν   οἰνοχόον εἰσπέμπει κελεύουσα λέγειν, ὡς
15, 9, 58    εἰς τὴν βοήθειαν μὴ> ἀμελεῖν,  τὸν   ὄντα κόσμον ἐν τοῖς βασιλείοις
15, 10, 59    καὶ εἴκοσι καὶ τριάκοντα εἰπὼν  τὸν   ὅρον οὐκ ἐπέθηκε τῷ τέλει
15, 5, 54    Παρεκάλει δὲ τοιούτους ποιούμενος εἰς  τὸν   ὄχλον τοὺς λόγους· (Οὐκ ἀγνοῶ
15, 2, 51    ἔγνω μὴ μέχρι παντὸς ἀτιμάζειν  τὸν   παῖδα καὶ τὴν Ἀλεξάνδραν, ἀλλὰ
15, 2, 51    διαβολὰς φυλαττόμενος, ἐπέστελλε δὲ πέμπειν  τὸν   παῖδα σὺν εὐπρεπείᾳ προστιθείς, εἰ
15, 9, 58    αὐτῶν ἀπόβασις πλατεῖα κύκλῳ περιεστεφάνωκεν  τὸν   πάντα λιμένα, περίπατος τοῖς ἐθέλουσιν
15, 7, 56    τολμήσασαν· οὐ γὰρ ἀμείψασθαι δεόντως  τὸν   πάντων αὐτῶν εὐεργέτην. Τοιαῦτα μεταξὺ
15, 6, 55    ἀκρατῶς φέρουσα λόγους ἐποιεῖτο πρὸς  τὸν   πατέρα, μὴ μέχρι παντὸς ἀναμεῖναι
15, 9, 58    ἀκλύστῳ λιμένι, μέγεθος μὲν κατὰ  τὸν   Πειραιᾶ, καταγωγὰς δ' ἔνδον ἔχοντι
15, 11, 60    δι' αὐτοῦ κατασκευάσασθαι μείζω τε  τὸν   περίβολον καὶ πρὸς ὕψος ἀξιοπρεπέστερον
15, 8, 57    ἐκβοησάντων ἀνθρώπων εἰκόνες, ἐπιτάξας ἀφαιρεθῆναι  τὸν   περιθέσιμον κόσμον ἐπιδείκνυσιν αὐτοῖς γυμνὰ
15, 5, 54    οὐ γὰρ ἐλελήθει τὰ περὶ  τὸν   πόλεμον αὐτούς· καὶ μάχης καρτερᾶς
15, 5, 54    τὸν βίον εὐσταθεῖν περὶ  τὸν   πόλεμον εὐτυχεῖν τοιούτων αὐτοῖς πεπραγμένων;
15, 10, 59    τοῖς ἀρνησαμένοις ἐκολάσθησαν ἐντροπῆς διὰ  τὸν   Πολλίωνα τυχόντες. Ἀφείθησαν δὲ ταύτης
15, 10, 59    ὕψους ἠφίεσαν, ἄλλοι δ' εἰς  τὸν   ποταμὸν ἐμπίπτοντες ἑκοντὶ διεφθείροντο. Ταῦτα
15, 7, 56    βουλομένῃ γε ἀντειπεῖν· ἠπίστατο γὰρ  τὸν   πρὸς τὴν Μαριάμμην ἔρωτα μείζονα
15, 2, 51    Πάρθων στρατηγοί, λαβόντες αἰχμαλώτους Ὑρκανὸν  τὸν   πρῶτον ἀρχιερέα γενόμενον εἶτα βασιλέα
15, 2, 51    αὐτὸν ἔν τε τοῖς συλλόγοις  τὸν   πρῶτον ἔνεμε τόπον καὶ παρὰ
15, 4, 53    κτῆμα ποιήσασθαι. Λυσανίαν μὲν οὖν  τὸν   Πτολεμαίου Πάρθους αἰτιασαμένη τοῖς πράγμασιν
15, 11, 60    μιᾶς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς ἐπὶ  τὸν   Ῥωμαίων φρούραρχον ἀναβαίνοντες οἱ γαζοφύλακες
15, 5, 54    οἰκεῖα πάθη καὶ τὰ περὶ  τὸν   σεισμὸν συμβεβηκότα, πρῶτον μὲν ἐννοηθήτω,
15, 9, 58    αὐτῷ, πρώτοις μὲν ἔδωκεν ἐξάγειν  τὸν   σῖτον, εἰς ἅπαντα δὲ κατὰ
15, 7, 56    εἶχεν τοὺς φρουροὺς καὶ μᾶλλον  τὸν   Σόαιμον, ἐν ἐκείνῳ τὸ πᾶν
15, 7, 56    οἰκίαν. Ἐξιόντι δὲ Μαριάμμη παραστησομένη  τὸν   Σόαιμον πολλήν τε χάριν τῆς
15, 6, 55    Ἀλεξάνδρᾳ τῇ μητρὶ κατεστήσατο Ἰώσηπον  τὸν   ταμιαίαν καὶ τὸν Ἰτουραῖον Σόαιμον
15, 8, 57    Μετ' οὐ πολὺ δὲ καὶ  τὸν   ταῦτα μηνύσαντα κατὰ μῖσος ἁρπασάμενοί
15, 4, 53    δὲ τὴν Ἀρμενίαν λαβὼν Ἀρταβάζην  τὸν   Τιγράνου σὺν τοῖς παισὶν σατράπαις
15, 8, 57    τῆς χώρας οὐδὲν ἔλαττον ἰσχυροποιεῖν  τὸν   τόπον, ἀπέχοντα μὲν Ἱεροσολύμων μιᾶς
15, 3, 52    κεχαρισμένως ἐκείνῳ. Τοῦ δὲ περὶ  τὸν   τόπον ἰδιώματος θερινωτέρου τυγχάνοντος συνειλεγμένοι
15, 10, 59    Ἰορδάνου ποταμοῦ. Τοῦτον ἐπισημότατον ὄντα  τὸν   τόπον καὶ τῷ ναῷ προσεκόσμησεν,
15, 9, 58    ἀποφαίνων· αὐτίκα γοῦν Ἰησοῦν μὲν  τὸν   τοῦ Φοαβιτος ἀφαιρεῖται τὴν ἀρχιερωσύνην,
15, 10, 59    μηκέτ' ἂν ὀχληρῶν τῶν περὶ  τὸν   Τράχωνα γενησομένων τοῖς πλησίον· οὐδὲ
15, 11, 60    περὶ τὸν ναὸν ἐξῳκοδομήθη τοῦτον  τὸν   τρόπον.
15, 5, 54    δοκῶν ἀζημίως. ~(Ἡρώδης δὲ τοῦτον  τὸν   τρόπον ἀγνωμονοῦντος καὶ τὸ τελευταῖον
15, 8, 57    κατασκευὰς τῶν ἀγαλμάτων. (Τοῦτον δὲ  τὸν   τρόπον αὐτοῦ παρακρουσαμένου τὸ πλῆθος
15, 7, 56    Σαμαρείᾳ τῇ κληθείσῃ Σεβαστῇ τοῦτον  τὸν   τρόπον ἐνοσηλεύετο. ~(Διατρίβουσα δὲ ἐν
15, 9, 58    τὴν χώραν διέπεμψεν, καὶ τοῦτον  τὸν   τρόπον κακωθεῖσαν αὐτῷ τὴν βασιλείαν
15, 11, 60    ὑπολαμβάνω λέγειν. Καίτοι τοῦτον ἐγένετο  τὸν   τρόπον, ὡς ἐλάττω μὲν ἐμοὶ
15, 3, 52    θύματα, τόν τε κόσμον ἔχων  τὸν   τῶν ἀρχιερέων καὶ τὰ περὶ
15, 3, 52    νεκρῶν παρασκευασαμένη ταύταις αὐτὴν καὶ  τὸν   υἱὸν ἐνέβαλεν, ἐπιτάξασα τῶν οἰκετῶν
15, 3, 52    ἐνδοῦναι τοῦ κατὰ πρόνοιαν ἀπολέσθαι  τὸν   υἱὸν ἱκανὸν εἰς εὐκαιρίαν ἀμύνης
15, 2, 51    ταῖς εὐεργεσίαις δέχεσθαι μὲν εἰς  τὸν   υἱὸν τὴν τιμήν, ἔσεσθαι δὲ
15, 6, 55    (Ὁ δὲ Ἡρώδης ὡς καὶ  τὸν   Ὑρκανὸν ἐκποδὼν ἐποιήσατο, σπεύδων πρὸς
15, 2, 51    καὶ πλῆθος ἦν Ἰουδαίων. Οὗτοι  τὸν   Ὑρκανὸν ἐτίμων ὡς ἀρχιερέα καὶ
15, 6, 55    τὴν ἐπιστολήν, εὐθύς τε μεταπέμπεται  τὸν   Ὑρκανὸν καὶ περὶ τῶν γενομένων
15, 6, 55    τῆς μεταβολῆς. Αὐτός τε Ἡρώδης  τὸν   Ὑρκανὸν ὁρῶν μόνον ἐπ' ἀξιώματος
15, 2, 51    τὰς ἐξ εὐλόγων μεταβολὰς καὶ  τὸν   Ὑρκανὸν ὑποχείριον ἔχειν ἔσπευδεν
15, 4, 53    οὐκ ἄξιον μείζω πράττοντα κινδύνων  τὸν   φανερώτατον ἀναλαμβάνειν, ἐγκείμενοι δὲ καὶ
15, 10, 59    δὲ καὶ τοὺς περὶ Πολλίωνα  τὸν   Φαρισαῖον καὶ Σαμαίαν καὶ τῶν
15, 3, 52    καὶ Ἀντώνιον οὐκ ἀνίει τίσασθαι  τὸν   φόνον τοῦ παιδὸς παροξύνουσα· οὐ
15, 2, 51    γράφων Ὑρκανῷ πέμπει καὶ παρὰ  τὸν   Φραάτην πρεσβευτὴν Σαραμάλλαν καὶ δῶρα
15, 5, 54    ἰέναι βουλόμενον θρασύτερον ἐπεχείρησεν αὐτῶν  τὸν   χάρακα διασπᾶν καὶ τοῦ στρατοπέδου
15, 9, 58    χρείας ἐπιμέλεια παρεστήσατο. (Περὶ δὲ  τὸν   χρόνον ἐκεῖνον καὶ συμμαχικὸν ἔπεμψεν
15, 4, 53    ἀξίωμα τῶν κατ' ἐκεῖνον ἐσχηκυῖαν  τὸν   χρόνον, τῆς δ' ὠφελείας, εἰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007