Alphabétiquement     [«   »]
Κάσσιος 1
κατ 29
Κατὰ 3
κατὰ 93
καταβαλόμενος 1
καταβοὴν 1
καταγγείλας 1
Fréquences     [«    »]
76 ἦν
87 οὐκ
81 τῇ
93 κατὰ
94 αὐτῷ
97 τὰ
98 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

κατὰ


Lv., Chap., Par.
15, 10, 59    δὲ πλέον ἀνακτώμενος ἔχοντας δυσμενῶς·  κατὰ   γὰρ τὴν ἐξεργασίαν τῶν τοιούτων
15, 9, 58    ποιούμενος, ἔπειτα πολλῶν ὄντων, οἳ  κατὰ   γῆρας τινα προσοῦσαν ἄλλην
15, 11, 60    κλίμα τριστοίχους πυλῶνας ἀλλήλων διεστῶτας,  κατὰ   δὲ ἡλίου βολὰς ἕνα τὸν
15, 9, 58    νενασμένος ἐπὶ πολὺ στερρῶς ἀντέχειν,  κατὰ   δεξιὰν δὲ δύο λίθοι μεγάλοι
15, 3, 52    ὀδυρομένη καὶ παρακαλοῦσα προσβοηθεῖν αὐτῇ  κατὰ   δύναμιν. δὲ λαθοῦσαν ἐκέλευσεν
15, 11, 60    βοῦς καὶ τῶν ἄλλων οἱ  κατὰ   δύναμιν, ὧν οὐχ οἷόν τε
15, 9, 58    δύο λίθοι μεγάλοι καὶ τοῦ  κατὰ   θάτερα πύργου μείζους, ὀρθοὶ καὶ
15, 5, 54    καὶ πάθη τινά. Καὶ εἰ  κατὰ   θεοῦ γνώμην πέπρακται, δῆλον ὡς
15, 10, 59    ὁμολογεῖν. Οἱ μὲν οὖν πολλοὶ  κατὰ   θεραπείαν καὶ δέος εἶκον οἷς
15, 1, 50    μὲν οὖν καὶ Ἡρώδης ὡς  κατὰ   κράτος ἔλαβον Ἱεροσόλυμα καὶ πρὸς
15, 9, 58    ἐστὶν παράλια δύσορμα διὰ τὰς  κατὰ   λίβα προσβολάς, αἳ ἀεὶ τὰς
15, 2, 51    μηδὲ ἐκεῖ τούτων μεταλαβεῖν δύναται  κατὰ   λώβην τοῦ σώματος, ἣν ὑπ'
15, 11, 60    ἄλλο τεῖχος ἄνω λίθινον περιθεῖ,  κατὰ   μὲν ἑῴαν ῥάχιν ἰσομήκη τῷ
15, 7, 56    τὸ πᾶν ἐπισταμένη. Σόαιμος δὲ  κατὰ   μὲν τὰς ἀρχὰς πιστὸς ἦν
15, 10, 59    πλήθους μεταβαλὼν τῆς εὐνοίας. Καὶ  κατὰ   μὲν τὴν πρώτην ἡμέραν οἱ
15, 11, 60    δ' μὲν ἐντὸς περίβολος  κατὰ   μὲν τὸ νότιον καὶ βόρειον
15, 8, 57    Ταῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖς  κατὰ   μέρος αἰεί τι πρὸς ἀσφάλειαν
15, 8, 57    ἐλλογιμωτάτων ἤγειρεν, ἔν τε τοῖς  κατὰ   μέρος διὰ πάντων ἐκόσμει τὴν
15, 11, 60    Ἰουδαίων ἔθνος. Τὰ μὲν οὖν  κατὰ   μέρος ἐξεργασθέντα περὶ τὴν χώραν
15, 8, 57    ἦσαν εἴκοσιν. Ἐντὸς δὲ καὶ  κατὰ   μέσην τριῶν ἡμισταδίων τέμενος ἀνῆκεν
15, 11, 60    εἶχε μὲν καὶ αὐτὸ πύλας  κατὰ   μέσον, ἐπ' αὐτοῦ δὲ τὴν
15, 11, 60    δὲ τὴν βασίλειον στοὰν τριπλῆν  κατὰ   μῆκος διιοῦσαν ἀπὸ τῆς ἑῴας
15, 7, 56    διέφθειρεν καὶ παρέσχεν ἅπασιν ἐξυπονοῆσαι  κατὰ   μῆνιν τοῦτο συνενεχθῆναι τῶν κατὰ
15, 10, 59    προσεῖχεν ἐλπίδι λειπόμενος αὐτῶν Ἡρώδης,  κατὰ   μικρὸν δὲ ἀρθεὶς ἕως καὶ
15, 7, 56    μᾶλλον ὑπὸ τῆς εὐτυχίας καὶ  κατὰ   μικρὸν ἐξέβαινεν, οὔθ' αὑτῷ καλὸν
15, 3, 52    ἡμέραν δίαιταν ἐπιτηδεύοιτο. Ταῦτα πάντα  κατὰ   μικρὸν ἐξηγρίου αὐτὴν καὶ μῖσος
15, 3, 52    μνήμη παρέστη, νικώμενοί τε  κατὰ   μικρὸν ἐξηλέγχοντο τὰς διαθέσεις χαίροντες
15, 7, 56    τῶν γυναικῶν ἐκθεραπευουσῶν αὐτὸν ἡττᾶτο  κατὰ   μικρὸν ἤδη καὶ τέλος ἐξεῖπεν
15, 3, 52    προσῆν εἰς ἀπολογίαν καταλογιζομένης, ἀνεπείθετο  κατὰ   μικρὸν βασιλεὺς καὶ μετέβαινεν
15, 8, 57    δὲ καὶ τὸν ταῦτα μηνύσαντα  κατὰ   μῖσος ἁρπασάμενοί τινες οὐκ ἀπέκτειναν
15, 7, 56    Τότε μέντοι καὶ μᾶλλον ἐδόκει  κατὰ   νέμεσίν τινα τῆς κατὰ τὴν
15, 7, 56    οὐχ ἧττον, εἰ καὶ πάντα  κατὰ   νοῦν πράξας ὑποστρέψειεν Ἡρώδης, μηδὲν
15, 11, 60    θεατροειδὴς οὖσα περιεχομένη βαθείᾳ φάραγγι  κατὰ   πᾶν τὸ νότιον κλίμα. Τὸ
15, 6, 55    ἄλλα καλῶς εἶχεν αὐτῷ δυσεπιχειρήτῳ  κατὰ   πάντα γεγενημένῳ, κίνδυνος δ' ἐμπίπτει
15, 9, 58    τοῦ θεοῦ μηνίσαντος καὶ  κατὰ   περιόδους οὕτως ἀπαντήσαντος τοῦ κακοῦ·
15, 6, 55    πράγματα, στρατείας μὲν οὐ κοινωνήσας  κατὰ   περιολκὰς τῶν Ἀράβων, πέμψας δὲ
15, 8, 57    μικρὰς δωρεάς, καὶ πάνθ' ὅσα  κατὰ   πολυτέλειαν σεμνοπρέπειαν παρ' ἑκάστοις
15, 3, 52    τὸ μηδεμίαν ὑποψίαν ἐνδοῦναι τοῦ  κατὰ   πρόνοιαν ἀπολέσθαι τὸν υἱὸν ἱκανὸν
15, 6, 55    προτεινομένας ἐλπίδας, ὧν οὐδὲν αὐτῷ  κατὰ   προσδοκίαν ἀπήντα πολυπαθείᾳ βίου χρησαμένῳ,
15, 9, 58    ἐλπίδα χρηστὴν ὑπελείπετο μᾶλλον  κατὰ   προσδοκίαν ἐπιτείνοντος τοῦ κακοῦ καὶ
15, 9, 58    ὑπερῳκοδομημένων ἔχουσαι. Τούτων αἱ μὲν  κατὰ   σύμμετρα διαστήματα φέρουσιν εἰς τὸν
15, 3, 52    Ἀνάνηλος ἀρχιερατικοῦ γένους καὶ πάλαι  κατὰ   συνήθειαν Ἡρώδῃ σπουδαζόμενος. Τοῦτον αὐτὸς
15, 5, 54    τὴν μάχην. Ἡρώδης δὲ θυσίας  κατὰ   τὰ νομιζόμενα ποιήσας καὶ μετὰ
15, 3, 52    ἀπεσήμηναν, δὲ Σαλώμη καὶ  κατὰ   τἀνδρὸς Ἰωσήπου λόγον εἶπεν τὸ
15, 7, 56    κατηγορίαν ἐσπουδασμένην ποιούμενος ὑπὲρ τῶν  κατὰ   τὰς διαβολὰς φίλτρων καὶ φαρμάκων.
15, 3, 52    πρὸς αὐτὴν ἐκ πλείονος, ὅτι  κατὰ   τὰς διαφορὰς φρονήματι χρωμένη μείζονι
15, 10, 59    τὸν Λυσανίου. Τούτῳ τὰ μὲν  κατὰ   τὰς προσόδους οὐκ ἤρκει, τὰ
15, 6, 55    εἶχεν πολὺ μείζω καὶ λαμπρότερα  κατὰ   τὰς ὑπουργίας ἐπεδείκνυτο. Τοῦτ' αὐτὸν
15, 6, 55    περιείχετο. Τοῖς δ' ἄλλοις οὐ  κατὰ   ταῦτα συμφωνεῖ· τὸν γὰρ Ἡρώδην
15, 9, 58    ἐντυχὼν ἀπελείφθη μὴ βοήθειαν εὕρασθαι  κατὰ   τὴν ἀξίαν. Ἀλλὰ καὶ δῆμοι
15, 3, 52    ἔχειν Ἀντώνιος βασιλέα περὶ τῶν  κατὰ   τὴν ἀρχὴν γεγενημένων εὐθύνας ἀπαιτεῖν·
15, 10, 59    αὐτῷ τοῦ σπλάγχνου καὶ πολλοῦ  κατὰ   τὴν ἀσθένειαν ὑποχωροῦντος αἵματος ἐν
15, 6, 55    πρὸς Ἀντώνιον καὶ πάντα πρᾶξαι  κατὰ   τὴν αὐτοῦ δύναμιν, ὡς ἐπ'
15, 7, 56    ἤρκει. Τὰς οὖν διοικήσεις τῶν  κατὰ   τὴν βασιλείαν παρῃτεῖτο καὶ τοσοῦτον
15, 11, 60    τὰ μὲν ἄλλα μοι τῶν  κατὰ   τὴν βασιλείαν πεπραγμένων, ἄνδρες ὁμόφυλοι,
15, 7, 56    κατὰ μῆνιν τοῦτο συνενεχθῆναι τῶν  κατὰ   τὴν γενομένην παρανομίαν ἐπὶ τῇ
15, 6, 55    κἀν ταύτῃ τὰ πλεῖστα τῶν  κατὰ   τὴν διοίκησιν Ἀντιπάτρῳ παρακεχωρηκέναι. Τότε
15, 5, 54    πέπρακται, δῆλον ὡς καὶ πέπαυται  κατὰ   τὴν ἐκείνου γνώμην ἀρκουμένου τοῖς
15, 9, 58    ἀναβλαστάνειν, ἔπειτα καὶ τῆς διαίτης  κατὰ   τὴν ἔνδειαν τῶν σιτίων ἐξαλλαττομένης
15, 3, 52    φιλοῦντος, εἶπεν Μαριάμμη, τὸ  κατὰ   τὴν ἐντολήν, εἰ πάσχοι τι
15, 11, 60    μεγέθη τῶν λίθων ἀπὸ μετώπου  κατὰ   τὴν ἐπιφάνειαν ὁρᾶσθαι, τὰ δ'
15, 11, 60    τὸ τεῖχος ἐμπλήσας ἰσόπεδον τοῖς  κατὰ   τὴν ἐπιφάνειαν τὴν ἄνω καὶ
15, 10, 59    τι φρονῶν ἐπ' αὐτοῖς  κατὰ   τὴν θνητὴν φύσιν, εἰπεῖν ἄξιον·
15, 7, 56    ἐδόκει κατὰ νέμεσίν τινα τῆς  κατὰ   τὴν Μαριάμμην ἀπωλείας ἐπιθέσθαι, καὶ
15, 5, 54    δὲ βασιλεὺς Ἡρώδης ἀπεγνωκὼς τὰ  κατὰ   τὴν μάχην ἀφιππάζεται βοήθειαν ἄξων·
15, 9, 58    ἐξ ἐρωτικῆς ἐπιθυμίας μηδένα τοῦ  κατὰ   τὴν οἰκείαν ἡδονὴν ζῆν ὑπολογισμὸν
15, 1, 50    ἐνεχειρίσθη τὴν ἀρχὴν Ἡρώδης, τοῦ  κατὰ   τὴν πόλιν πλήθους ὅσοι μὲν
15, 3, 52    δὲ τούτῳ καὶ λόγος ἐγένετο  κατὰ   τὴν πόλιν τῶν Ἱεροσολυμιτῶν παρὰ
15, 10, 59    Ἐσσηνῶν Μανάημος ὄνομα καὶ τἆλλα  κατὰ   τὴν προαίρεσιν τοῦ βίου καλοκαγαθίαν
15, 10, 59    Καίσαρος καὶ μετ' αὐτὸν Ἀγρίππου,  κατὰ   τὴν πρὸς αὐτὸν εὔνοιαν Καῖσαρ
15, 6, 55    ὑφεικώς, ὅτε καὶ κοινωνῆσαι λόγου  κατὰ   τὴν συντυχίαν ἠξιώθη, πολὺ μᾶλλον
15, 10, 59    καὶ τοῦτο σύμβολον εἶναι τῶν  κατὰ   τὴν τύχην μεταπτώσεων. ἄριστος γὰρ
15, 3, 52    πρότερον> ὅτι τῶν ἐπιβουλευσάντων Ἀντιπάτρῳ  κατὰ   τὴν φαρμακείαν εἷς ἐνομίζετο, τὸ
15, 9, 58    τὸν σῖτον, εἰς ἅπαντα δὲ  κατὰ   τὴν ὠνὴν καὶ τὸν ἔκπλουν
15, 10, 59    οὔτε κτήσεις ἀγρῶν, ὑποφυγαὶ δὲ  κατὰ   τῆς γῆς καὶ σπήλαια καὶ
15, 7, 56    ἤκουσεν λόγων οὔτε δρᾶν τι  κατὰ   τῆς γυναικὸς ὡς πεπιστευκὼς ἀπεθάρρει,
15, 9, 58    δὲ ἐνδόμησις ὅσον ἦν ἐβάλλετο  κατὰ   τῆς θαλάσσης διακοσίους πόδας. Τούτων
15, 8, 57    μὲν αὐτὴν Σεβαστήν, οἰόμενος δὲ  κατὰ   τῆς χώρας οὐδὲν ἔλαττον ἰσχυροποιεῖν
15, 7, 56    βασιλέως οὐκ ἔχοντος ἄλλως  κατὰ   τὸ βιαζόμενον τῆς ἀρρωστίας διαιτᾶσθαι,
15, 2, 51    οὐκ ἀλόγως τῆς τύχης. (Τοιαῦτα  κατὰ   τὸ συμφέρον ὑποτεινόντων Ὑρκανὸς πόθον
15, 6, 55    μᾶλλον Ὑρκανῷ τὴν αἰτίαν ἐπάγοντα  κατὰ   τὸν αὐτοῦ τρόπον ἀποκτεῖναι· γράφουσι
15, 9, 58    πόλις ἐν τῇ Φοινίκῃ  κατὰ   τὸν εἰς Αἴγυπτον παράπλουν Ἰόππης
15, 11, 60    ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν κιονοκράνων αὐτοῖς  κατὰ   τὸν Κορίνθιον τρόπον ἐπεξειργασμένων γλυφαῖς
15, 3, 52    τοῖς δέκα γεγονὸς ἔτος, ἐπειδὴ  κατὰ   τὸν νόμον ἀνῆλθεν ἐπὶ τὸν
15, 9, 58    παρασχόν, ἀκλύστῳ λιμένι, μέγεθος μὲν  κατὰ   τὸν Πειραιᾶ, καταγωγὰς δ' ἔνδον
15, 5, 54    καὶ τὸ μὲν σύμπαν ἐξίστατο  κατὰ   τοὐμφανὲς εἰς χεῖρας ἐλθεῖν, οὐκ
15, 8, 57    ἄμφω τῇ πολυτελείᾳ, τοῦ δὲ  κατὰ   τοὺς Ἰουδαίους ἔθους ἀλλότρια· χρῆσίς
15, 7, 56    γραμμάτιον ἀπολυομένη τὸν γάμον οὐ  κατὰ   τοὺς Ἰουδαίων νόμους· ἀνδρὶ μὲν
15, 11, 60    θεμελίων ὑπέβη. Καὶ τοῦτο μὲν  κατὰ   τοὺς Νέρωνος καιροὺς ἐπεγείρειν ἐγνώκειμεν.
15, 8, 57    πολλοὺς μὲν τῶν συμμαχησάντων αὐτῷ  κατὰ   τοὺς πολέμους, πολλοὺς δὲ τῶν
15, 10, 59    ἠρέμα καὶ τύπτων τῇ χειρὶ  κατὰ   τῶν γλουτῶν ἀλλά τοι καὶ
15, 9, 58    οὐκ εὖ πράττειν φιλαίτιον αἰεὶ  κατὰ   τῶν προεστηκότων. (Ἐν τοιούτοις διενοεῖτο
15, 10, 59    ἦν εἰκὸς ἐκδοθήσεσθαι τῷ βασιλεῖ,  κατὰ   φόβον αἰκίας οἱ μὲν ἀπέσφαττον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007