Alphabétiquement     [«   »]
τοσούτου 1
τότε 22
Τότε 9
τοῦ 168
Τοῦ 3
τοῦδε 2
τοὐμφανὲς 1
Fréquences     [«    »]
140 γὰρ
160 εἰς
145 ἐν
168 τοῦ
209 τὸν
219 τὸ
243 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

τοῦ


Lv., Chap., Par.
15, 6, 55    μῆνας ἐκπίπτει μὲν ὑπ' Ἀριστοβούλου  τοῦ   ἀδελφοῦ, κατάγεται δ' αὖθις ὑπὸ
15, 2, 51    μὲν Ὑρκανοῦ, γυνὴ δὲ Ἀλεξάνδρου  τοῦ   Ἀριστοβούλου βασιλέως, ἐξ Ἀλεξάνδρου παῖδας
15, 11, 60    Πρότερον δ' ἦν ὑπὸ σφραγῖδα  τοῦ   ἀρχιερέως καὶ τῶν γαζοφυλάκων, καὶ
15, 11, 60    ἐχυρότητι. Ταύτην οἱ πρὸ Ἡρώδου  τοῦ   Ἀσαμωναίων γένους βασιλεῖς καὶ ἀρχιερεῖς
15, 11, 60    ἐν Ῥώμῃ τυγχάνων αἰτησάμενος παρὰ  τοῦ   αὐτοκράτορος τὴν ἐξουσίαν ἔλαβεν ἐντειλαμένου
15, 10, 59    μικρὸν δὲ ἀρθεὶς ἕως καὶ  τοῦ   βασιλεύειν καὶ εὐτυχεῖν ἐν τῷ
15, 7, 56    ἀμοιβὴν ἕξειν εἰ βασιλευούσας  τοῦ   βασιλεύοντος ἀγχοῦ γενησομένας. Ἐπήλπιζε δ'
15, 6, 55    δὲ τῶν ἐκείνου τὰς ἐκ  τοῦ   βασιλεύοντος ἐλπίδας ἐπιδίδωσιν Ἡρώδῃ τὴν
15, 7, 56    τῆς ταραχῆς αἰσθομένη μείζονος  τοῦ   βασιλέως ἀδελφὴ Σαλώμη παρεσκευασμένον ἐκ
15, 7, 56    εἷς δ' αὐτῶν καὶ ἀνεψιὸς  τοῦ   βασιλέως Ἀχίαβος. Εὐθὺς οὖν ἐξήγγειλαν
15, 7, 56    Αὖθις δὲ κηρύγματα καὶ μήνυτρα  τοῦ   βασιλέως ἐκτιθέντος καὶ πάντα τρόπον
15, 11, 60    μετὰ δὲ καὶ τῆς προθυμίας  τοῦ   βασιλέως ἑορτάζοντες καὶ κατευφημοῦντες τὴν
15, 9, 58    ἐγκαμόντος καὶ ταῖς δαπάναις ἐπαρκέσαντος  τοῦ   βασιλέως. ~(Ἐπὶ τοιούτοις δὲ ὢν
15, 7, 56    ἐξήφθη τὰ περὶ τὴν ἐπιθυμίαν  τοῦ   βασιλέως ἔχοντος μὲν οὕτως, ὡς
15, 6, 55    ὡς ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν τοῖς  τοῦ   βασιλέως Ἡρώδου περιείχετο. Τοῖς δ'
15, 7, 56    ὡμολόγει καὶ μεριδαρχίαν αὐτῷ παρὰ  τοῦ   βασιλέως ᾐτήσατο. Κἀκεῖνος μὲν τυγχάνει
15, 7, 56    τε μητέρα καὶ τὴν ἀδελφὴν  τοῦ   βασιλέως κἀκεῖνον αὐτόν, μόνῳ
15, 7, 56    τέλος ἐξεῖπεν ἁπάσας τὰς ἐντολὰς  τοῦ   βασιλέως, μάλιστα μὲν οὐδ' ἐλπίσας
15, 7, 56    τῆς νόσου, τὰ δὲ καὶ  τοῦ   βασιλέως οὐκ ἔχοντος ἄλλως
15, 3, 52    ἀλλήλοις. Ἀεὶ δὲ καὶ μᾶλλον  τοῦ   βασιλέως πιστουμένου τὴν αὐτοῦ διάθεσιν
15, 3, 52    Ἰώσηπος ἐπιδεῖξαι τὴν διάνοιαν  τοῦ   βασιλέως προήχθη καὶ τὰ περὶ
15, 7, 56    τε Μαριάμμη τὸν μὲν ἔρωτα  τοῦ   βασιλέως ὑπόκρισιν ἄλλως καὶ πρὸς
15, 10, 59    καὶ τἆλλα κατὰ τὴν προαίρεσιν  τοῦ   βίου καλοκαγαθίαν μαρτυρούμενος καὶ πρόγνωσιν
15, 6, 55    μὲν τὸ τέλος Ὑρκανῷ συνέπεσεν  τοῦ   βίου ποικίλαις καὶ πολυτρόποις χρησαμένῳ
15, 10, 59    τὸν θεὸν ἐπὶ τῇ καταστροφῇ  τοῦ   βίου τῆς ἀντ' αὐτῶν ὀργῆς
15, 7, 56    πάσχοι τι δεινὸν ἐκεῖνος ἐλπίδα  τοῦ   βιώσεσθαι δι' αὐτὸν ἐσχηκέναι καὶ
15, 9, 58    αὐτὸν συνάπτεται. ~(Τελεσθέντος δ' αὐτῷ  τοῦ   γάμου προσκατεσκευάσατο φρούριον ἐπὶ τῶν
15, 6, 55    τῶν ἤδη γεγενημένων ἡμᾶς εἰδέναι·  τοῦ   γὰρ ὀνόματος ὑπαλλαγέντος οὐδὲν ἔλαττον
15, 3, 52    πρὸς τὴν ἡλικίαν ὑπεράγων,  τοῦ   γε μὴν περὶ τὸ γένος
15, 3, 52    ἀπωλείας, τὸ μὲν ἀλγοῦν ἐκ  τοῦ   γινώσκειν ὅπως ἐπράχθη πλεῖον ἔχουσα,
15, 6, 55    πόλιν, ἀφῄρητο μὲν τὸ διάδημα,  τοῦ   δ' ἄλλου περὶ αὐτὸν ἀξιώματος
15, 8, 57    τῆς αὐλῆς, ἐν διῃτᾶτο,  τοῦ   δὲ ἱεροῦ τῇ περὶ τὸ
15, 8, 57    περίοπτα μὲν ἄμφω τῇ πολυτελείᾳ,  τοῦ   δὲ κατὰ τοὺς Ἰουδαίους ἔθους
15, 6, 55    δωρεὰν εἰληφὼς εἴη, πάλιν ἐπερέσθαι·  τοῦ   δὲ μηδὲν πλέον κτηνῶν
15, 7, 56    μὲν οὐκ ἀποκρυπτομένης τὴν διάθεσιν,  τοῦ   δὲ τὸν ἔρωτα πρὸς ὀργὴν
15, 5, 54    καὶ δουλεύειν Κλεοπάτρᾳ τίνες ἄλλοι  τοῦ   δέους ἀπήλλαξαν; γὰρ ἐμὴ
15, 11, 60    εἰς αὐτὸν ἀνιέναι, τὸν ἐκ  τοῦ   δήμου νεωτερισμὸν ἐπὶ τοῖς βασιλεῦσι
15, 8, 57    σεμνοπρέπειαν παρ' ἑκάστοις ἐσπούδαστο φιλοτιμίᾳ  τοῦ   διάσημον αὐτῷ γενέσθαι τὴν ἐπίδειξιν
15, 2, 51    οὐ καλῶς ἐκείνη πράξειεν ἀποστήσεσθαι  τοῦ   δίκαιος εἶναι περὶ αὐτούς, ἀλλὰ
15, 5, 54    πρέσβεις ἀποκτεῖναι τοὺς ὑπὲρ  τοῦ   δικαίου διαλεγομένους; πῶς δ' ἂν
15, 10, 59    λήθην δ' εὐσεβείας ἕξεις καὶ  τοῦ   δικαίου. Ταῦτα δ' οὐκ ἂν
15, 7, 56    ἐλάττω τῶν ἱστορουμένων ἐπεπόνθει μετὰ  τοῦ   δικαίου τῆς Μαριάμμης. δὲ
15, 6, 55    γνώμην αὐτὸν εἰδέναι. Ταῦτα δὲ  τοῦ   Δοσιθέου προθύμως ὑπουργήσαντος μὲν
15, 3, 52    ἐγχειρήσεως ἐάσας προελθεῖν ἐπ' αὐτοφώρῳ  τοῦ   δρασμοῦ συνέλαβεν, παρῆκεν δὲ τὴν
15, 2, 51    καὶ τὴν ἀσφάλειαν τὴν ἐκ  τοῦ   δύνασθαι μᾶλλον ἑτέρων ἄρχειν αὐτὸν
15, 2, 51    καὶ τὰς ἡδονὰς ἀπαρακαλύπτως ἐκ  τοῦ   δύνασθαι ποριζόμενον. Ἀντέγραψεν οὖν ὡς,
15, 5, 54    λοιπὸν εἶξαν καὶ προστάτην ἀπεφήναντο  τοῦ   ἔθνους. δὲ πλεῖστον ἐπὶ
15, 11, 60    μὲν ἀπὸ τῆς Ἀντωνίας μέχρι  τοῦ   ἔσωθεν ἱεροῦ πρὸς τὴν ἀνατολικὴν
15, 7, 56    ταύτας συντελεῖν οὐδενὶ Ἰουδαίων δυνατὸν  τοῦ   ζῆν ἑτοιμότερον ἂν παραχωρησάντων
15, 10, 59    ἡγεμονεύοντος καὶ γράφειν ἠξίουν Καίσαρι  τοῦ   Ζηνοδώρου τὴν ἀδικίαν. Καῖσαρ δὲ
15, 11, 60    τὸ ἀνεπηρέαστον, οἶμαι σὺν τῇ  τοῦ   θεοῦ βουλήσει πρὸς εὐδαιμονίαν ὅσον
15, 5, 54    τοὺς ἀδίκους τιμωρεῖσθαι, τοῦτο καὶ  τοῦ   θεοῦ βουλομένου καὶ παραγγέλλοντος ἀεὶ
15, 11, 60    τὸ τυχὸν ἐπεβάλετο, τὸν νεὼν  τοῦ   θεοῦ δι' αὐτοῦ κατασκευάσασθαι μείζω
15, 5, 54    ἀλλὰ πάντες ἐσώθητε, φανερὸν ποιοῦντος  τοῦ   θεοῦ, διότι κἂν εἰ πανδημεὶ
15, 5, 54    τοῖς νόμοις δι' ἀγγέλων παρὰ  τοῦ   θεοῦ μαθόντων· τοῦτο γὰρ τὸ
15, 2, 51    τινα τῶν ἐπισήμων ἀποδεικνύειν ἀρχιερέα  τοῦ   θεοῦ, μεταπεμψάμενος ἐκ τῆς Βαβυλῶνος
15, 9, 58    τὴν χώραν ἐπέλαβεν, εἴτε δὴ  τοῦ   θεοῦ μηνίσαντος καὶ κατὰ
15, 6, 55    ἐκ τῶν κινδύνων κατ' εὐμένειαν  τοῦ   θεοῦ προσεπικτώμενος. Εὐθὺς οὖν περὶ
15, 11, 60    τὰς ἄλλας ἀπίδοι τις ἐμφανείας  τοῦ   θεοῦ. Τὰ μὲν οὖν περὶ
15, 1, 50    ἐπεξελεύσεται· καὶ τοῦτο χρόνῳ προύβη  τοῦ   θεοῦ τοὺς λόγους αὐτοῦ τελειώσαντος.
15, 11, 60    ἄντικρυς γὰρ πόλις ἔκειτο  τοῦ   ἱεροῦ θεατροειδὴς οὖσα περιεχομένη βαθείᾳ
15, 7, 56    αὐτῆς τῆς πόλεως, ἕτερον δὲ  τοῦ   ἱεροῦ, καὶ τούτων οἱ κρατοῦντες
15, 11, 60    κατασκευάσας ἐπ' ἀσφαλείᾳ καὶ φυλακῇ  τοῦ   ἱεροῦ, χαριζόμενος Ἀντωνίῳ φίλῳ μὲν
15, 10, 59    τὸ σπήλαιον ἀνατέλλουσιν αἱ πηγαὶ  τοῦ   Ἰορδάνου ποταμοῦ. Τοῦτον ἐπισημότατον ὄντα
15, 6, 55    τῆς μητρὸς Ἀλεξάνδρας ἀρχιερεὺς καταστὰς  τοῦ   Ἰουδαίων ἔθνους ἔτεσιν ἐννέα τὴν
15, 3, 52    ἐδράττετο, περιφανὲς φώριον ἔχειν τῆς  τοῦ   Ἰωσήπου πρὸς αὐτὴν κοινωνίας λέγων·
15, 6, 55    καὶ πλεῖστον ἠνέγκατο τῇ χρείᾳ  τοῦ   καιροῦ τὸ μεγαλόψυχον ἁρμόσας.
15, 9, 58    τὴν προσηγορίαν εἰληφὼς ἀπὸ Δρούσου  τοῦ   Καίσαρος προγόνου τελευτήσαντος νέου. Ψαλίδες
15, 9, 58    καὶ βοηθείας ἄξιον ἐδόκει προκατειληφότος  τοῦ   κακοῦ καὶ μῖσος εἰς αὐτὸν
15, 9, 58    μᾶλλον κατὰ προσδοκίαν ἐπιτείνοντος  τοῦ   κακοῦ καὶ οὐδὲ κατ' ἐκεῖνον
15, 3, 52    δὲ καὶ μᾶλλον μνήμη  τοῦ   κακοῦ παρέχουσα τὴν ὀδύνην ὀδυρτικὴν
15, 9, 58    καὶ κατὰ περιόδους οὕτως ἀπαντήσαντος  τοῦ   κακοῦ· πρῶτον μὲν γὰρ αὐχμοὶ
15, 3, 52    ὄψει τῆς τε ὥρας καὶ  τοῦ   κάλλους, εἰ καὶ πρὸς ἀσφάλειαν
15, 6, 55    δεξιώτατον Ἀντωνίῳ τὴν μίαν αἰτίαν  τοῦ   κἂν σώζεσθαι καὶ μὴ τῶν
15, 7, 56    διέδειξεν ἐν ὑστέρῳ μηδὲν ἐπικρυψαμένη  τοῦ   κατ' αὐτὴν πάθους. (Ὁ μὲν
15, 6, 55    πολὺ μᾶλλον ἐνέφηνεν τὸ μεγαλεῖον  τοῦ   κατ' αὐτὸν φρονήματος, οὔτ' εἰς
15, 9, 58    δὲ δύο λίθοι μεγάλοι καὶ  τοῦ   κατὰ θάτερα πύργου μείζους, ὀρθοὶ
15, 3, 52    καὶ τὸ μηδεμίαν ὑποψίαν ἐνδοῦναι  τοῦ   κατὰ πρόνοιαν ἀπολέσθαι τὸν υἱὸν
15, 9, 58    κινηθεὶς ἐξ ἐρωτικῆς ἐπιθυμίας μηδένα  τοῦ   κατὰ τὴν οἰκείαν ἡδονὴν ζῆν
15, 1, 50    Ἰουδαίας ἐνεχειρίσθη τὴν ἀρχὴν Ἡρώδης,  τοῦ   κατὰ τὴν πόλιν πλήθους ὅσοι
15, 2, 51    ὅτι καὶ μέλλοντα θανάτῳ ζημιοῦσθαι  τοῦ   κινδύνου καὶ τῆς κολάσεως ἐρρύσατο.
15, 1, 50    τὰ μὲν γὰρ πλεονεξία  τοῦ   κρατοῦντος ἐν χρείᾳ γεγενημένου διεφόρει,
15, 7, 56    ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνάγκης ἤδη  τοῦ   λανθάνειν αὐτοὺς περιείχετο. Περὶ τούτων
15, 3, 52    οὐ γὰρ ὀλίγαι μυριάδες τοῦδε  τοῦ   λαοῦ περὶ τὴν Βαβυλωνίαν ἀπῳκίσθησαν.
15, 9, 58    διορθούμενος καὶ περιγράψας τὸν κύκλον  τοῦ   λιμένος ἐφ' ὅσον ἦν αὔταρκες
15, 9, 58    θέατρον καὶ πρὸς τῷ νοτίῳ  τοῦ   λιμένος ὄπισθεν ἀμφιθέατρον πολὺν ὄχλον
15, 3, 52    πένθος ἄσχετον, τε πόλις  τοῦ   λόγου διαδοθέντος ὑπερήλγει πάσης ἑστίας
15, 3, 52    τὴν οὐδενὸς αἰτίαν” Τούτου προπεσόντος  τοῦ   λόγου περιπαθήσας βασιλεὺς εὐθὺς
15, 7, 56    τε μᾶλλον ἐπὶ τῷ παραδόξῳ  τοῦ   λόγου· τὰ γὰρ περὶ τοὺς
15, 7, 56    νεωτέρων ἐφιέμενον. Καὶ πίστιν παρεῖχεν  τοῦ   λόγου τοὺς Σάββα παῖδας, ὅτι
15, 9, 58    πεποιημέναι· περὶ δὲ τὴν βάσιν  τοῦ   λόφου διατριβαὶ κατασκευῆς ἀξιοθεάτου τά
15, 6, 55    προσφέρειν, εἴ τινας ἐπιστολὰς παρὰ  τοῦ   Μάλχου λάβοι, καὶ τὸν μὲν
15, 11, 60    βότρυας ἀπαιωρουμένους ἔχουσα, θαῦμα καὶ  τοῦ   μεγέθους καὶ τῆς τέχνης τοῖς
15, 3, 52    καὶ φίλων, ἔπειτα προαχθέντος καὶ  τοῦ   μειρακίου τῷ καὶ τὸν Ἡρώδην
15, 4, 53    οὐδὲν εἰς τὴν ἀπολογίαν φανεῖσθαι,  τοῦ   μὲν ἐπιχειρήματος εἰς γυναῖκα γεγενημένου
15, 9, 58    τὰς τροφάς. Ἐπιμέλειαν δὲ καὶ  τοῦ   μὴ διαχειμάσαι μετὰ κινδύνων αὐτοὺς
15, 7, 56    ὑπερῆγεν, τε πλείων ἀφορμὴ  τοῦ   μὴ κεχαρισμένως τῷ βασιλεῖ μηδὲ
15, 3, 52    οὐκ ἔφερεν, ἐπικρατούμενος δ' ἀεὶ  τοῦ   μὴ προπετές τι ποιῆσαι διὰ
15, 10, 59    οὐ μικρὰν καταβοὴν ἐποιήσαντο θράσει  τοῦ   μηδὲ τοὺς ὑπὸ Ἀγρίππα παραδοθέντας
15, 6, 55    προστάξαι τὸν ἄνδρα. Τεκμήρια δὲ  τοῦ   μηδὲν ἁμαρτόντα τοιούτῳ τέλει περιπεσεῖν
15, 11, 60    κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρὸν οἰκοδομουμένου  τοῦ   ναοῦ τὰς μὲν ἡμέρας οὐχ
15, 8, 57    συμπολίζειν ἐπετήδευεν, ὑπό τε φιλοτιμίας  τοῦ   νέον ἐγείρειν καὶ δι' αὐτοῦ
15, 11, 60    στοὰν ἔχον διπλῆν, ἐν μέσῳ  τοῦ   νεὼ τετυχηκότος ἀφορῶσαν εἰς τὰς
15, 3, 52    ἐμφαίνων ἀληθινήν, τάχα μὲν καὶ  τοῦ   πάθους ἀπονικῶντος αὐτὸν ἐν ὄψει
15, 8, 57    αὐτῶν ἐπεξιόντος, δ' ἐπιμονὴ  τοῦ   πάθους καὶ τὸ τῆς ὑπὲρ
15, 5, 54    ἐν ὑπαίθρῳ διαιτώμενον οὐδὲν ὑπὸ  τοῦ   πάθους κατεβλάβη. Ταῦτα πυνθανομένοις τοῖς
15, 3, 52    Ἀνάνηλος ἐκομίσατο πάλιν. (Ἐξαγγελθέντος δὲ  τοῦ   πάθους ταῖς γυναιξὶν εὐθὺς μὲν
15, 11, 60    κατετίθεντο. Ταῦτα μὲν οὖν ὑπὸ  τοῦ   πάθους τῶν ἐπισυμβεβηκότων παρεδηλώθη. Τότε
15, 7, 56    βασιλείαν παρῃτεῖτο καὶ τοσοῦτον ἥττητο  τοῦ   πάθους, ὥστ' αὐτὸν ἤδη καὶ
15, 2, 51    καὶ τὸ μέγεθος καὶ κάλλος  τοῦ   παιδὸς ἐθαύμασεν, οὐχ ἧττον δὲ
15, 2, 51    καὶ χαλεπῶς ἔφερεν τὴν ἀτιμίαν  τοῦ   παιδός, εἰ περιόντος ἐκείνου τῶν
15, 3, 52    καὶ πρὸς ἀσφάλειαν θάνατος  τοῦ   παιδὸς ἐνομίζετο, δῆλον δ' ὡς
15, 3, 52    τῇ Κλεοπάτρᾳ καὶ τὴν ἀπώλειαν  τοῦ   παιδός. δὲ καὶ πάλαι
15, 3, 52    οὐκ ἀνίει τίσασθαι τὸν φόνον  τοῦ   παιδὸς παροξύνουσα· οὐ γὰρ ἄξιον
15, 10, 59    ναὸν ἐγείρει πέτρας λευκῆς πλησίον  τοῦ   Πανίου καλουμένου. σπήλαιον ἐν ὄρει
15, 9, 58    καὶ τῆς βασιλείας ἐξαιρεθῆναι καὶ  τοῦ   παντὸς ἔθνους, ἀντικατάλλαγμα δὲ φαίνεσθαι
15, 8, 57    τῷ δ' ἔργῳ πολέμιον φαινόμενον  τοῦ   παντὸς ἔθνους. Ἐκ δὲ τούτου
15, 8, 57    τοῖς πέριξ καὶ συγκαλῶν ἀπὸ  τοῦ   παντὸς ἔθνους. Οἱ δ' ἀθληταὶ
15, 11, 60    γλυφαῖς ἔκπληξιν ἐμποιούσαις διὰ τὴν  τοῦ   παντὸς μεγαλουργίαν. Τεττάρων δὲ στίχων
15, 2, 51    ἐπειδὴ παρῆν πεπεισμένος ἐφέντος τε  τοῦ   Πάρθου καὶ τῶν Ἰουδαίων χρήματα
15, 11, 60    εἰπεῖν· συνεπεπτώκει γὰρ τῇ προθεσμίᾳ  τοῦ   περὶ τὸν ναὸν ἔργου καὶ
15, 9, 58    βορέαν ἀνέμων αἰθριώτατον. βάσις δὲ  τοῦ   περιβόλου παντὸς ἐν ἀριστερᾷ μὲν
15, 11, 60    (Ἐν δὲ τοῖς ἑσπερίοις μέρεσιν  τοῦ   περιβόλου πύλαι τέτταρες ἐφέστασαν,
15, 7, 56    αἷς ἦν εἰκὸς οὐκ ἀποτεύξεσθαι  τοῦ   περιόντος ἀξιώματος, ἀλλὰ καὶ πλέον
15, 11, 60    ἡγεμὼν ἐπιδημήσας τοῖς Ἱεροσολύμοις, δεξαμένου  τοῦ   πλήθους αὐτὸν λαμπρότατα πάνυ θέλων
15, 7, 56    ἔπεισαν τὸν βασιλέα τὰς ταραχὰς  τοῦ   πλήθους, εἰ ζῶσα τύχοι, φυλάξασθαι
15, 10, 59    αὐτὸν οὐδὲν ὑπὸ τῆς ταραχῆς  τοῦ   πλήθους μεταβαλὼν τῆς εὐνοίας. Καὶ
15, 5, 54    ἐπιδεικνυμένων σπουδὴν ἔγνω τῇ προθυμίᾳ  τοῦ   πλήθους βασιλεὺς ἀποχρήσασθαι, καὶ
15, 5, 54    βούλομαι δὲ πρῶτον μὲν ὑπὲρ  τοῦ   πολεμεῖν ὡς δικαίως αὐτὸ ποιοῦμεν
15, 9, 58    προσβολάς, αἳ ἀεὶ τὰς ἐκ  τοῦ   πόντου θῖνας ἐπὶ τὴν ᾐόνα
15, 7, 56    μήτηρ κάλλιστον ᾠήθησαν τὸν καιρὸν  τοῦ   πρὸς ἐκείνην μίσους εἰληφέναι καὶ
15, 1, 50    ἤκουσεν νεωτερίζειν τὸ ἔθνος κἀκ  τοῦ   πρὸς Ἡρώδην μίσους εὔνουν Ἀντιγόνῳ
15, 7, 56    διαχωρισθείσῃ καθ' αὑτὴν γαμηθῆναι μὴ  τοῦ   πρότερον ἀνδρὸς ἐφιέντος. Οὐ μὴν
15, 11, 60    τὸ παρημελημένον ἀνάγκῃ καὶ δουλείᾳ  τοῦ   πρότερον χρόνου διορθούμενος τελείαν ἀποδοῦναι
15, 1, 50    οὕτως μέγα τι ἐφρόνουν περὶ  τοῦ   πρώτου βασιλέως. Τὴν οὖν ἀτιμίαν
15, 5, 54    τὰς ἐλπίδας. ἄρξομαι δ' ἀπὸ  τοῦ   πρώτου μάρτυρας ὑμᾶς ποιούμενος ὧν
15, 3, 52    τυραννικοῦ, προλαμβάνουσαι χαλεπὴν τὴν ὑπόνοιαν  τοῦ   ῥηθέντος εἶχον. (Ἐν δὲ τούτῳ
15, 3, 52    σὺν αὐταῖς προσφυγεῖν τοῖς σημείοις  τοῦ   Ῥωμαικοῦ τάγματος, τότε περὶ
15, 7, 56    ὄντες δὲ ἐπ' ἀξιώματος οἱ  τοῦ   Σάββα παῖδες καὶ παρὰ τῷ
15, 9, 58    γάμῳ τὴν κόρην λαβεῖν. Καὶ  τοῦ   Σίμωνος ὄντος ἀδοξοτέρου μὲν
15, 9, 58    περὶ τὰς τροφὰς ἐκπονεῖν ἔνειμε  τοῦ   σίτου τὴν ἔκταξιν ἀκριβεστάτην ποιούμενος,
15, 10, 59    γὰρ Ζηνόδωρος ῥαγέντος αὐτῷ  τοῦ   σπλάγχνου καὶ πολλοῦ κατὰ τὴν
15, 5, 54    αὐτῶν τὸν χάρακα διασπᾶν καὶ  τοῦ   στρατοπέδου προσάγων ἅπτεσθαι· τούτοις γὰρ
15, 7, 56    ἀπορίαν. Οὕτως οὖν ἐν μέσῳ  τοῦ   στυγεῖν καὶ στέργειν ἀποληφθεὶς καὶ
15, 10, 59    ῥοπὴν αὐτοῦ τε Καίσαρος καὶ  τοῦ   συνεδρίου καὶ προσδοκήσαντες ὅπερ ἦν
15, 2, 51    τούτων μεταλαβεῖν δύναται κατὰ λώβην  τοῦ   σώματος, ἣν ὑπ' Ἀντιγόνου πάθοι,
15, 11, 60    ὡς εἴ τις ἀπ' ἄκρου  τοῦ   ταύτης τέγους ἄμφω συντιθεὶς τὰ
15, 11, 60    λαὸς ἐπληρώθη χαρᾶς καὶ  τοῦ   τάχους πρῶτον μὲν τῷ θεῷ
15, 11, 60    ναόν. ἄμφω δ' ἦσαν μετὰ  τοῦ   τείχους, αὐτὸ δὲ τὸ τεῖχος
15, 8, 57    ἐπεκόσμησαν δὲ τὴν ἀναγκαίαν καταστροφὴν  τοῦ   τέλους τῷ μηδὲν ὑφιέναι τοῦ
15, 11, 60    ὑφ' ἡλίῳ· μεγάλου γὰρ ὄντος  τοῦ   τῆς φάραγγος ἀναλήμματος καὶ οὐδ'
15, 2, 51    καὶ τὰς εἰς Κλεοπάτραν ἐκ  τοῦ   τοιούτου διαβολὰς φυλαττόμενος, ἐπέστελλε δὲ
15, 10, 59    δέ φασιν οὐδ' αὐτὸν ἀμελεῖν  τοῦ   τοιούτου μέρους, ἀλλὰ πολλάκις ἰδιώτου
15, 9, 58    δομήσει περίβλεπτον, ὅτι μηδ' ἐκ  τοῦ   τόπου τὴν ἐπιτηδειότητα τῆς μεγαλουργίας
15, 10, 59    πάσχοντες οἱ πλησιόχωροι Οὐάρρωνος κατεβόων  τοῦ   τότε ἡγεμονεύοντος καὶ γράφειν ἠξίουν
15, 10, 59    οὖσαν Ἡρώδῃ δίδωσιν, μεταξὺ  τοῦ   Τράχωνος ἦν καὶ τῆς Γαλιλαίας,
15, 6, 55    τέλει περιπεσεῖν καταλογίζονται τὴν ἐπιείκειαν  τοῦ   τρόπου καὶ τὸ μήτ' ἐν
15, 7, 56    νομίζων καὶ κατ' αὐτὸν ἄρξαι  τοῦ   τῶν Ἰδουμαίων γένους καὶ μεῖζον
15, 6, 55    ἐμαυτοῦ πρὸς ἐκεῖνον εὔνοιαν ἐκ  τοῦ   φανεροῦ λέγειν, εἰ δὲ τὸ
15, 7, 56    τῇ Μαριάμμῃ πιστότατος, ἐβασάνιζεν ὑπὲρ  τοῦ   φαρμάκου γινώσκων, ὡς οὐ χωρὶς
15, 8, 57    δ' εὐπρεπὲς ὡς ἂν ἐκ  τοῦ   φιλοκαλεῖν καὶ μνημεῖα φιλανθρωπίας ἀπολιπεῖν
15, 9, 58    αὐτίκα γοῦν Ἰησοῦν μὲν τὸν  τοῦ   Φοαβιτος ἀφαιρεῖται τὴν ἀρχιερωσύνην, Σίμωνα
15, 8, 57    τοῦ τέλους τῷ μηδὲν ὑφιέναι  τοῦ   φρονήματος· οὐ γὰρ ἐντραπέντες οὐδ'
15, 5, 54    Ταῦτα δὲ γνόντες ἐξῆλθον μὲν  τοῦ   χαρακώματος, διήρκεσαν δ' οὐδαμῶς τῇ
15, 7, 56    τότε δὲ διὰ τὸ μῆκος  τοῦ   χρόνου καὶ τῆς μνήμης ἐξεληλύθεσαν.
15, 10, 59    μεταπέμπεται τὸν Μανάημον καὶ περὶ  τοῦ   χρόνου πόσον ἄρξει διεπυνθάνετο. Μανάημος
15, 5, 54    Ἀράβων προνοούντων ἅμιλλα γίνεται περὶ  τοῦ   χωρίου καὶ πρῶτον μὲν ἀκροβολισμοῖς,
15, 8, 57    τὴν πόλιν περιέβαλεν τό τε  τοῦ   χωρίου πρόσαντες εἰς ἐρυμνότητα κατασκευαζόμενος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007