Alphabétiquement     [«   »]
ζῶσα 2
ζῶσαν 1
2
ἢ 43
1
2
30
Fréquences     [«    »]
38 Καὶ
40 μᾶλλον
41 οἱ
43 ἢ
44 Ἡρώδης
44 τι
46 διὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV


Lv., Chap., Par.
15, 2, 51    αὐτῷ τῆς εἰς τοὺς ἀρχιερεῖς     βασιλεῖς τιμῆς ἐξ αὐτῶν εἴη,
15, 5, 54    Πότερον ἀνδραγαθία τοῦτ' ἔστιν ἐκείνων     δευτέρα παρανομία καὶ ἐνέδρα; τί
15, 8, 57    κακῶν ὅσιον ᾠήθησαν ἀποκινδυνεῦσαι μᾶλλον     δοκεῖν ἐξαλλαττομένης αὐτοῖς τῆς πολιτείας
15, 2, 51    Οὕτως ἀλλήλοις ὁμιλήσαντες καὶ σπουδαιότερον     θᾶττον ἐν δεξιαῖς διελύοντο πάσης
15, 8, 57    καὶ πᾶσιν φυλάττειν     θνήσκειν πρὸ αὐτῶν ἄξιον. Τοιαῦτα
15, 9, 58    εἴτε δὴ τοῦ θεοῦ μηνίσαντος     καὶ κατὰ περιόδους οὕτως ἀπαντήσαντος
15, 2, 51    τὸν Ὑρκανὸν ὑποχείριον ἔχειν ἔσπευδεν     καὶ παντάπασιν ἐκποδὼν ποιήσασθαι· τοῦτο
15, 11, 60    τοῖς κατασκευάσμασιν ἐπιτηδεύσας ἐμαυτῷ μᾶλλον     καὶ πᾶσιν ὑμῖν τὸ ἀνεπηρέαστον,
15, 4, 53    καὶ παθοῦσα πρὸς αὐτὸν ἐρωτικὸν     καὶ τὸ πιθανώτερον ἀρχὴν ἐνέδρας
15, 9, 58    μέντοι τὸ σύμπαν αὐτοῦ στοχαζόμενος     καὶ φιλοτιμούμενος μείζω τὰ μνημεῖα
15, 6, 55    συγκινδυνεύειν δέον ὧν αὐτὸς ἔλαττον     καλῶς εἶχεν ἀναστραφεὶς ἀλλ' ἐκεῖνό
15, 5, 54    πυνθανομένοις τοῖς Ἄραψιν καὶ μᾶλλον     κατ' ἀλήθειαν ἐξαγγελλόντων αὐτοῖς ὅσοι
15, 9, 58    εἰς ἐλπίδα χρηστὴν ὑπελείπετο μᾶλλον     κατὰ προσδοκίαν ἐπιτείνοντος τοῦ κακοῦ
15, 10, 59    μεῖζόν τι φρονῶν ἐπ' αὐτοῖς     κατὰ τὴν θνητὴν φύσιν, εἰπεῖν
15, 7, 56    τοῦ βασιλέως οὐκ ἔχοντος ἄλλως     κατὰ τὸ βιαζόμενον τῆς ἀρρωστίας
15, 9, 58    πρὸς οἰκειότητα, μείζονος δὲ     καταφρονεῖσθαι, τὸν ἐπιεικέστερον τρόπον μετῄει
15, 10, 59    Ἰουδαίων προσηγόρευσεν. δ' ἀγνοεῖν     κατειρωνεύεσθαι νομίζων αὐτὸν ἀνεμίμνησκεν ἰδιώτης
15, 6, 55    ἐπερέσθαι· τοῦ δὲ μηδὲν πλέον     κτηνῶν ἀναβατικῶν τέτταρα πέμψαντος αὐτῷ
15, 6, 55    Τότε δ' ἐντῶ πλείω μὲν     ὀγδοήκοντα γεγονὼς ἐτύγχανεν ἔτη, κρατοῦντα
15, 9, 58    τὴν γῆν ὑποφανέντος οὐκ ἔλαττον     πέντε μυριάδας ἀνθρώπων, οὓς αὐτὸς
15, 5, 54    πῶς δ' ἂν ἔτι δύναιντο     περὶ τὸν βίον εὐσταθεῖν
15, 5, 54    περὶ τὸν βίον εὐσταθεῖν     περὶ τὸν πόλεμον εὐτυχεῖν τοιούτων
15, 5, 54    ἐστιν μεθ' ἡμῶν, ἀνδρειότεροι δὲ     πλείους ἐκεῖνοι τετυχήκασιν. Ἀλλὰ πρῶτον
15, 5, 54    οὖν μεῖζον ἂν γένοιτο ἀσέβημα     πρέσβεις ἀποκτεῖναι τοὺς ὑπὲρ τοῦ
15, 6, 55    τὸ μήτ' ἐν νεότητι θράσους     προπετείας ἐπίδειξιν πεποιῆσθαι μήθ' ὅτε
15, 5, 54    δύναμιν αὐτοῦ ἐΝνοούμενον πάντα μᾶλλον     πρὸς μάχην ἰέναι βουλόμενον θρασύτερον
15, 9, 58    τοῦ Σίμωνος ὄντος ἀδοξοτέρου μὲν     πρὸς οἰκειότητα, μείζονος δὲ
15, 3, 52    τε κάλλιστος καὶ μεγέθει πλέον     πρὸς τὴν ἡλικίαν ὑπεράγων, τοῦ
15, 11, 60    εἴ τινες κατ' ἐναντίον οἰκοῦντες     προσιόντες τύχοιεν. θύρας δὲ ἐπὶ
15, 6, 55    προτρεψάμενος μηδὲν ἐλάττω περὶ αὐτὸν     πρότερον ἦν περὶ τὸν Ἀντώνιον
15, 8, 57    καὶ πάνθ' ὅσα κατὰ πολυτέλειαν     σεμνοπρέπειαν παρ' ἑκάστοις ἐσπούδαστο φιλοτιμίᾳ
15, 7, 56    τοῖς δὲ διηγήμασιν ἄχθεσθαι μᾶλλον     συγχαίρειν ἐνέφαινεν, ὡς οὐχ ὕποπτα
15, 7, 56    αὐτῆς τοὺς ὑπόχρεως τῶν πολιτῶν     τἀναντία τῷ βασιλεῖ πολιτευομένους, εἰδὼς
15, 5, 54    ἐκβιασθέντες προῄεσαν ἄτακτοι καὶ προθυμίας     τῆς εἰς τὸ νικᾶν ἐλπίδος
15, 7, 56    τοῦ ζῆν ἑτοιμότερον ἂν παραχωρησάντων     τῆς θρησκείας, ἣν εἰς τὸν
15, 3, 52    ἀνηξιοπάθει, παντὸς οὑτινοσοῦν ἀξιοῦσα μᾶλλον     τῆς παρρησίας στερομένη τιμῆς εὐπρεπείᾳ
15, 5, 54    μηδενὶ τῶν ὄντων Ἰουδαίους φόρον     τῆς χώρας ἀπόμοιραν τελεῖν, εἰ
15, 9, 58    ἔκπλουν συνήργησεν, ὡς μέγα μέρος     τὸ πᾶν γενέσθαι ταύτης τῆς
15, 7, 56    τὴν ἀμοιβὴν ἕξειν εἰ βασιλευούσας     τοῦ βασιλεύοντος ἀγχοῦ γενησομένας. Ἐπήλπιζε
15, 8, 57    κοινῶν ἐθῶν, καὶ πᾶσιν     φυλάττειν θνήσκειν πρὸ αὐτῶν
15, 7, 56    τὰς εὐημερίας διηγουμένου χαίρειν μᾶλλον     χαλεπῶς φέρειν συνέβαινεν οὔτ' ἐπικρύπτεσθαι
15, 4, 53    ἐσομένης, εἴ τις αὐτὸν καιρὸς     χρεία κατάσχοι τοιούτων δεησόμενον. Ταῦτα
15, 1, 50    καὶ πᾶν τὸ εὑρισκόμενον ἀργύριον     χρυσίον τι κειμήλιον ἀνεφέρετο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007