Alphabétiquement     [«   »]
Οὐιτέλλιος 1
Οὐιτελλίῳ 1
Οὐκ 1
οὐκ 87
Οὐλάθαν 1
οὖν 49
οὓς 7
Fréquences     [«    »]
71 αὐτὸν
76 ἦν
81 τῇ
87 οὐκ
93 κατὰ
94 αὐτῷ
97 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

οὐκ


Lv., Chap., Par.
15, 4, 53    ἐκείνου διαθέσεως φανουμένης. Ἐξ ὧν  οὐκ   ἄδηλον, ὡς μεγάλων καὶ ἀπαύστων
15, 5, 54    κατὰ τοὐμφανὲς εἰς χεῖρας ἐλθεῖν,  οὐκ   ἀζήμιος δὲ γινόμενος τῇ συνεχείᾳ
15, 10, 59    τὸ λῃστεύειν πεποιημένους καὶ βίον  οὐκ   ἄλλοθεν ἔχοντας· οὔτε γὰρ πόλεις
15, 10, 59    ἐπιστάμενος. Εὐτυχίᾳ μὲν γὰρ ὅσον  οὐκ   ἄλλος διοίσεις καὶ τεύξῃ δόξης
15, 2, 51    τὸν Ἀντώνιον, ἰσχύοντα μὲν ὡς  οὐκ   ἄλλος ἐν τῷ τότε Ῥωμαίων,
15, 11, 60    δαπάνας τῶν πρὶν ὑπερβαλλόμενος, ὡς  οὐκ   ἄλλος τις δοκεῖ ἐπικεκοσμηκέναι τὸν
15, 5, 54    γῆ τῶν Ἰουδαίων, ὡς  οὐκ   ἄλλοτε ἐδόκει, τῶν ἐν τῇ
15, 2, 51    ἃς ἔλαβον ἰδιωτεύοντες, ἐξαλλαττούσης αὐτοὺς  οὐκ   ἀλόγως τῆς τύχης. (Τοιαῦτα κατὰ
15, 8, 57    αὐτόφωροι λαμβανόμενοι τὸ μὲν ὡς  οὐκ   ἂν διαφύγοιεν ᾔδεσαν, ἐπεκόσμησαν δὲ
15, 6, 55    κρίνεις καὶ τὴν ἐμὴν προθυμίαν,  οὐκ   ἂν εἴη μοι τῶν πεπραγμένων
15, 7, 56    λέγοντος μέγα βοήσας βασιλεὺς  οὐκ   ἂν ἔφη Σόαιμον πιστότατον ὄντα
15, 10, 59    καὶ τοῦ δικαίου. Ταῦτα δ'  οὐκ   ἂν λάθοι τὸν θεὸν ἐπὶ
15, 5, 54    βουλόμενος γὰρ ἔτι μᾶλλον ἀδικεῖν,  οὐκ   ἂν μετεβάλετο. Τὸν δὲ πόλεμον
15, 7, 56    ἐσχήκασιν· τὰς μὲν γὰρ θυσίας  οὐκ   ἄνευ τούτων οἷόν τε γενέσθαι,
15, 3, 52    βαπτίζοντες ὡς ἐν παιδιᾷ νηχόμενον  οὐκ   ἀνῆκαν, ἕως καὶ παντάπασιν ἀποπνῖξαι.
15, 3, 52    καὶ τὴν Κλεοπάτρας δυσμένειαν, ὡς  οὐκ   ἀνῆκεν ἐξεργαζομένη κακῶς αὐτῷ τὸν
15, 3, 52    τὸ πᾶν πρᾶγμα καὶ Ἀντώνιον  οὐκ   ἀνίει τίσασθαι τὸν φόνον τοῦ
15, 4, 53    περὶ τὴν Συρίαν ταραχὰς εἶχεν  οὐκ   ἀνιείσης τῆς Κλεοπάτρας τὸν Ἀντώνιον
15, 7, 56    μητρὸς ἀφίησιν καὶ συγγνώμης ἠξίωσεν,  οὐκ   ἀνύποπτον αὐτὸν εἰς τὸ λοιπὸν
15, 7, 56    γενέσθαι τὸ φωραθῆναι τοὺς ἄνδρας  οὐκ   ἀνυποτίμητον αὐτῷ πεπεισμένος οὐ μόνον
15, 4, 53    φίλοι, πρῶτον μὲν διδάσκοντες, ὡς  οὐκ   ἄξιον μείζω πράττοντα κινδύνων τὸν
15, 6, 55    ὡς προειρήκαμεν, ἐν γήρᾳ τέλους  οὐκ   ἀξίου τυχεῖν· δοκεῖ γὰρ ἐπιεικὴς
15, 3, 52    κἂν εἰ πάσχοι δεινόν τι  οὐκ   ἀξιοῦντος οὐδὲ θανάτῳ διεζεῦχθαι. Ταῦτα
15, 10, 59    ἐξ ἐπιλογισμοῦ παρηγόρει ταῖς ταραχαῖς  οὐκ   ἀξιῶν ἀφορμὰς ἐνδιδόναι. (Ἤδη δ'
15, 5, 54    διάφορος δὲ Ἡρώδῃ, τὸ μέλλον  οὐκ   ἀπαρασκεύως ἐσκόπει, δρασάντων μέν τι
15, 8, 57    μηνύσαντα κατὰ μῖσος ἁρπασάμενοί τινες  οὐκ   ἀπέκτειναν μόνον, ἀλλὰ καὶ μελιστὶ
15, 7, 56    καὶ τῇ παρρησίᾳ τῆς συμβιώσεως  οὐκ   ἀπενικήθη μὴ πλείων ἀεὶ γίνεσθαι·
15, 7, 56    τῆς γυναικὸς εἰς αὐτὸν μῖσος  οὐκ   ἀποκεκρυμμένον, ἤχθετο δὲ τῷ πράγματι
15, 7, 56    τὸ πάθος ἀντεξεκαίετο, τῆς μὲν  οὐκ   ἀποκρυπτομένης τὴν διάθεσιν, τοῦ δὲ
15, 7, 56    γυναιξὶν ὑπελάμβανεν, αἷς ἦν εἰκὸς  οὐκ   ἀποτεύξεσθαι τοῦ περιόντος ἀξιώματος, ἀλλὰ
15, 2, 51    ὄντος Ἀριστοβούλου. Τοιαῦτα δὲ λέγοντος  οὐκ   ἀσκέπτως, ἀλλ' ὅπερ ἠξίου μάλιστα
15, 3, 52    ἐπιστείλας ταῦτα καὶ τὰς ἐλπίδας  οὐκ   ἀσφαλεῖς ἔχων ὑπὲρ τῶν ὅλων
15, 2, 51    δοκοίη. Τούτων ἀπενεχθέντων πρὸς Ἡρώδην  οὐκ   ἀσφαλὲς ἔκρινεν ὥρᾳ τε κάλλιστον
15, 4, 53    μὲν Ἡρώδης δίκαιος ἦν  οὐκ   ἀσφαλὲς ἡγούμενος διδόναι τῇ Κλεοπάτρᾳ
15, 9, 58    δωδεκαετεῖ χρόνῳ καὶ ταῖς ἐργασίαις  οὐκ   ἐγκαμόντος καὶ ταῖς δαπάναις ἐπαρκέσαντος
15, 10, 59    Ζηνοδώρου καὶ παρασχόντος ὅρκους, ὡς  οὐκ   ἐγκαταλείψει μὴ πάντα τρόπον ἀφελέσθαι
15, 9, 58    προσαρκεῖν ταῖς ἀπορίαις ἐξ ἐπιμελείας  οὐκ>   ἐδύναντο. Φθαρέντων γε μὴν τῶν
15, 7, 56    διδόμενον, οὗ τὴν δύναμιν αὐτὸς  οὐκ   εἰδέναι, διὸ καὶ προσαγγεῖλαι τοῦτ'
15, 11, 60    παντὸς ὄντος, ὡς ἄπιστα τοῖς  οὐκ   εἰδόσιν καὶ σὺν ἐκπλήξει θεατὰ
15, 10, 59    Μανάημος δὲ τὸ μὲν σύμπαν  οὐκ   εἶπεν· ὡς δὲ σιωπῶντος αὐτοῦ,
15, 7, 56    Οἰηθεῖσαι γάρ, ὅπερ ἦν ὕποπτον,  οὐκ   εἰς ἀσφάλειαν τῶν σωμάτων εἰς
15, 10, 59    μακροῦ πραττόμενα γινώσκων Ἡρώδης ὅμως  οὐκ   εἰς τὸ δυσμενές, ἀλλ' ἐξ
15, 9, 58    πλείους τὸ μῆκος καὶ πλάτος  οὐκ   ἔλαττον δεκαοκτώ, βάθος δὲ ἐννέα,
15, 9, 58    ἀμήτου περὶ τὴν γῆν ὑποφανέντος  οὐκ   ἔλαττον πέντε μυριάδας ἀνθρώπων,
15, 9, 58    χρείας ἐκαινούργει. Καὶ τὰς ἀπορίας  οὐκ   ἐλάττους εἶναι συνέβαινεν αὐτῷ τῷ
15, 9, 58    ὑπόνομοί τε καὶ λαῦραι πραγματείαν  οὐκ   ἐλάττω τῶν ὑπερῳκοδομημένων ἔχουσαι. Τούτων
15, 5, 54    τὸ χαράκωμα συμφυγεῖν, εἶχεν δ'  οὐκ   ἐν βεβαίῳ τὴν ἐλπίδα τῆς
15, 8, 57    ἐγείρειν καὶ δι' αὐτοῦ πρότερον  οὐκ   ἐν ταῖς ἐπισήμοις οὖσαν, καὶ
15, 9, 58    ὑπὸ φιλοτιμίας καὶ ναοὺς ἐγείρων,  οὐκ   ἐν τῇ τῶν Ἰουδαίων, οὐδὲ
15, 5, 54    μᾶλλον ὁρμηθείη; τὸ γὰρ εὔψυχον  οὐκ   ἐν τῷ τοῖς ἀσθενεστέροις ἐπιχειρεῖν,
15, 7, 56    τε ὀργαῖς καὶ ταῖς διαλλαγαῖς  οὐκ   ἐνέμενεν, ἀεὶ δὲ ἀπὸ θατέρου
15, 2, 51    χάριτας ὁμοίως φιλανθρωπευόμενον. Ἦν δ'  οὐκ   ἐντεῦθεν σπουδή, διὰ δὲ
15, 2, 51    Ἀντωνίῳ· καὶ Δέλλιος ἐτερατεύετο λέγων  οὐκ   ἐξ ἀνθρώπων αὐτῷ δοκεῖν, ἀλλά
15, 8, 57    αὐτῶν ἐπέμενον τῇ δυσχερείᾳ τῶν  οὐκ   ἐξ ἔθους ἐπιτηδευμάτων, καὶ τὸ
15, 5, 54    αἰτίαν γενέσθαι· οἱ μὲν γὰρ  οὐκ   ἐξ οἰκείου τινὸς ἀγαθοῦ τὸ
15, 11, 60    φθάσας καταλῦσαι τὸ πᾶν ἔργον  οὐκ   ἐξαρκέσει πρὸς τέλος ἀγαγεῖν τὴν
15, 11, 60    συντιθεὶς τὰ βάθη διοπτεύοι, σκοτοδινιᾶν  οὐκ   ἐξικνουμένης τῆς ὄψεως εἰς ἀμέτρητον
15, 3, 52    ἑστίας οἰκειουμένης τὴν συμφορὰν ὡς  οὐκ   ἐπ' ἀλλοτρίῳ γενομένην. Ἀλεξάνδρα δὲ
15, 10, 59    καὶ τριάκοντα εἰπὼν τὸν ὅρον  οὐκ   ἐπέθηκε τῷ τέλει τῆς προθεσμίας,
15, 1, 50    δὲ τὰ τῶν ἐναντίων ἑλομένους  οὐκ   ἐπέλιπε τιμωρούμενος καὶ κολάζων καθ'
15, 11, 60    τὸ μὲν τῆς ἐλπίδος ἄπιστον  οὐκ   ἐπήγειρεν αὐτούς, ἠδημόνουν δέ, μὴ
15, 6, 55    ταῦτα συμφωνεῖ· τὸν γὰρ Ἡρώδην  οὐκ   ἐπὶ τοιούτοις δοκοῦσιν, ἀλλ' ἐξ
15, 7, 56    διατηρήσει. Τούτους τοὺς λόγους αὐτῆς  οὐκ   ἐπιεικῶς ἤνεγκαν, ἀλλὰ πιστοὶ καὶ
15, 5, 54    κάλλιστον ὑπειλήφασιν, τὸ δ' ἄδικον  οὐκ   ἐπιζήμιον, εἰ μόνον κερδαίνειν δυνηθεῖεν.
15, 3, 52    μέν, ὡς καὶ πρότερον εἴπομεν,  οὐκ   ἐπιχώριον, ἀλλὰ τῶν ὑπὲρ Εὐφράτην
15, 11, 60    δουλεύσαντες καὶ μετ' ἐκείνους Μακεδόσιν  οὐκ   ἔσχον εὐκαιρίαν τὸ πρῶτον τῆς
15, 6, 55    ἀνήκεστον παθεῖν, ἀλλὰ τούτου μὲν  οὐκ   ἔτυχεν ὅρκῳ προκατειλημμένου Καίσαρος· ἐπανῄει
15, 9, 58    ἐκ τῶν ἀρχομένων· τὸ γὰρ  οὐκ   εὖ πράττειν φιλαίτιον αἰεὶ κατὰ
15, 4, 53    Ἡρώδης δὲ καὶ πάλαι μὲν  οὐκ   εὔνους ἦν τῇ Κλεοπάτρᾳ χαλεπὴν
15, 3, 52    εὐθὺς ἐξετετάρακτο καὶ τὴν ζηλοτυπίαν  οὐκ   ἔφερεν, ἐπικρατούμενος δ' ἀεὶ τοῦ
15, 7, 56    καὶ προφάσει κυνηγεσίων ταύταις ἐναδημονῶν  οὐκ   ἔφθη πλείους διενεγκεῖν ἡμέρας καὶ
15, 5, 54    ψυχὰς καὶ τὰ σώματα τόπον  οὐκ   ἔχοντες, κέρδος δ' εἰ θνήσκοιεν
15, 7, 56    τὰ δὲ καὶ τοῦ βασιλέως  οὐκ   ἔχοντος ἄλλως κατὰ τὸ
15, 11, 60    συντέλειαν παρεσκευασμένων. Καὶ ταῦτα προειπὼν  οὐκ   ἐψεύσατο· χιλίας γὰρ εὐτρεπίσας ἁμάξας,
15, 7, 56    καὶ πάντα τρόπον ἐρεύνης ἐπινοοῦντος  οὐκ   ἦλθεν εἰς ὁμολογίαν, ἀλλὰ τῷ
15, 6, 55    τὴν αὐτοῦ γυναῖκα, δυνατὸν γὰρ  οὐκ   ἦν ἐν διαφορᾷ τῇ πρὸς
15, 2, 51    τὴν ἀρχιερωσύνην δίδωσιν. ~(Εὐθὺς οὖν  οὐκ   ἤνεγκεν Ἀλεξάνδρα τὴν ἐπήρειαν, θυγάτηρ
15, 6, 55    τότε καὶ τὸν ἄλλον χρόνον  οὐκ   ἠξίου πολυπραγμονεῖν οὐδὲ νεωτέρων ἅπτεσθαι,
15, 10, 59    τὰ μὲν κατὰ τὰς προσόδους  οὐκ   ἤρκει, τὰ λῃστήρια δὲ ἔχων
15, 1, 50    οὗτος πρῶτος Ῥωμαίων βασιλέα πελεκίσαι,  οὐκ   οἰηθεὶς ἕτερον τρόπον μεταθεῖναι ἂν
15, 7, 56    πράξειν· ἐπιδιέβαινεν γὰρ ταῖς ἐλπίσιν  οὐκ   ὀλίγας ἀφορμὰς ἔχων γένους καὶ
15, 10, 59    δὲ καὶ τὴν τούτου μοῖραν  οὐκ   ὀλίγην οὖσαν Ἡρώδῃ δίδωσιν,
15, 9, 58    ἐπαρχίαν ἀπὸ Καίσαρος εἰληφότος. Οὗτος  οὐκ   ὀλίγων ἐπ' αὐτὸν καταπεφευγότων διὰ
15, 5, 54    μάχη γίνεται καρτερὰ πιπτόντων ἑκατέρωθεν  οὐκ   ὀλίγων, τέλος δὲ τραπέντες οἱ
15, 9, 58    αὐτοὺς ἐλάττω πεπονθέναι, χρημάτων τε  οὐκ   ὄντων, εἰ καὶ δυνατὸν ὀλίγων
15, 3, 52    εἰς Ἀριστόβουλον ἀπολύσασθαι· πεπρᾶχθαι γὰρ  οὐκ   ὀρθῶς τὴν ἐπιβουλήν, εἰ δι'
15, 11, 60    βασιλεὺς Ἡρώδης παρῆλθεν· ἐκεκώλυτο γὰρ  οὐκ   ὢν ἱερεύς. Ἀλλὰ κἀν τοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007