Alphabétiquement     [«   »]
εἶχον 7
εἰώθασιν 1
Ἐκ 1
ἐκ 48
ἐκαινούργει 1
ἐκάκου 1
ἐκάλει 2
Fréquences     [«    »]
46 διὰ
47 ἐξ
44 τι
48 ἐκ
48 ταῖς
49 οὖν
55 αὐτοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

ἐκ


Lv., Chap., Par.
15, 11, 60    θεῷ πατέρες ἡμέτεροι μετὰ τὴν  ἐκ   Βαβυλῶνος ἐπάνοδον, ἐνδεῖ δ' αὐτῷ
15, 7, 56    καὶ συμφυλάττειν τοῖς βασιλεῦσιν τὴν  ἐκ   γένους ἀρχὴν προύτρεπον. Ἐκεῖνοι μὲν
15, 10, 59    ἀρχὴν εὐδαιμόνως ἀπάξεις· ἠξίωσαι γὰρ  ἐκ   θεοῦ. Καὶ μέμνησο τῶν Μαναήμου
15, 10, 59    βίου καλοκαγαθίαν μαρτυρούμενος καὶ πρόγνωσιν  ἐκ   θεοῦ τῶν μελλόντων ἔχων. Οὗτος
15, 9, 58    ἀνιστὰς ἅπασαν οὐ παρέργως, ἀλλ'  ἐκ   λευκῆς πέτρας, καὶ διακοσμῶν καὶ
15, 11, 60    ἐγνώκειμεν. ᾠκοδομήθη δὲ ναὸς  ἐκ   λίθων λευκῶν τε καὶ κραταιῶν
15, 9, 58    γὰρ οὗτος τόπος ἔσχηκεν,  ἐκ   μακροῦ καὶ διὰ πλειόνων ἀναλωμάτων
15, 10, 59    πράττοντες τῷ βίῳ. Ταῦτα δὲ  ἐκ   μακροῦ πραττόμενα γινώσκων Ἡρώδης ὅμως
15, 3, 52    πάθους ταῖς γυναιξὶν εὐθὺς μὲν  ἐκ   μεταβολῆς θρῆνος ἦν ἐπὶ προκειμένῳ
15, 5, 54    τούτοις, οἳ τὸ μὲν κερδαίνειν  ἐκ   παντὸς τρόπου κάλλιστον ὑπειλήφασιν, τὸ
15, 7, 56    περὶ τούτων εὐηγγελίζετο, μόνην δὲ  ἐκ   πάντων διὰ τὸν ἔρωτα καὶ
15, 5, 54    δ' Ἄραβες οὐδὲ μετρίως εὐτυχήκεσαν  ἐκ   παραλόγου νίκην τε ἧς πλεῖστον
15, 7, 56    Ἡρώδης ὑπεστρόφει. Τέλεον μέντοι προοικονομούμενον  ἐκ   πλείονος ἐξερράγη τοιαύτης ἀφορμῆς ἐγγενομένης·
15, 3, 52    ταῦτα χαλεπῶς ἔχουσα πρὸς αὐτὴν  ἐκ   πλείονος, ὅτι κατὰ τὰς διαφορὰς
15, 7, 56    τοῦ βασιλέως ἀδελφὴ Σαλώμη παρεσκευασμένον  ἐκ   πλείστου τὸν οἰνοχόον εἰσπέμπει κελεύουσα
15, 11, 60    δὲ τὸ μεσαίτατον, ὡς περίοπτον  ἐκ   πολλῶν σταδίων εἶναι τοῖς τὴν
15, 4, 53    Αἰγύπτου χωρὶς Τύρου καὶ Σιδῶνος,  ἐκ   προγόνων εἰδὼς ἐλευθέρας, πολλὰ λιπαρούσης
15, 8, 57    αὐτοῖς ἐθῶν· ἀσεβὲς μὲν γὰρ  ἐκ   προδήλου κατεφαίνετο θηρίοις ἀνθρώπους ὑπορρίπτειν
15, 4, 53    ἐγκείμενοι δὲ καὶ δεόμενοι μηδὲν  ἐκ   προπετείας ἐπιτηδεύειν· οὐ γὰρ ἂν
15, 7, 56    γὰρ ἀπαθὴς οὐδ' οἷος ἂν  ἐκ   συνηθείας ἦν πρὸς αὐτὴν
15, 1, 50    ἀπέκτεινε δὲ τεσσαρακονταπέντε τοὺς πρώτους  ἐκ   τῆς αἱρέσεως Ἀντιγόνου φύλακας περιστήσας
15, 10, 59    βασιλείᾳ, πρόφασιν μὲν ὡς ἀναλάβοιεν  ἐκ   τῆς ἀφορίας, τὸ δὲ πλέον
15, 2, 51    ἀποδεικνύειν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ, μεταπεμψάμενος  ἐκ   τῆς Βαβυλῶνος ἱερέα τῶν ἀσημοτέρων
15, 10, 59    Καίσαρος ᾐτήσατο τετραρχίαν αὐτὸς ἀπονείμας  ἐκ   τῆς βασιλείας πρόσοδον ἑκατὸν ταλάντων,
15, 6, 55    τῶν αὐτοῦ πραγμάτων δυνάμενος χρηστὸν  ἐκ   τῆς γενομένης αὐτῷ πρὸς Ἀντώνιον
15, 4, 53    αὐτῇ διδόναι καὶ πλεῖστον ἴσχυεν  ἐκ   τῆς ἐκείνου πρὸς αὐτὴν ἐπιθυμίας.
15, 7, 56    ἀνυποτίμητον αὐτῷ πεπεισμένος οὐ μόνον  ἐκ   τῆς εὐνοίας, ἀλλὰ καὶ τῆς
15, 4, 53    τῆς γυναικός, ὡς μὴ μόνον  ἐκ   τῆς ὁμιλίας, ἀλλὰ καὶ φαρμάκοις
15, 3, 52    μικρὸν βασιλεὺς καὶ μετέβαινεν  ἐκ   τῆς ὀργῆς ἡττώμενος τῆς περὶ
15, 5, 54    ἀγαθοῦ τὸ εὔψυχον ἔχουσιν, ἀλλ'  ἐκ   τῆς περὶ ἡμᾶς ὡς κάμνοντας
15, 3, 52    γὰρ ἔμπλεως οὖσα γυναικείου τὰς  ἐκ   τῆς ὑποψίας ἐπιμελείας ἀνηξιοπάθει, παντὸς
15, 7, 56    ἀπέκτεινεν, ὥστ' εἶναι μηδὲν ὑπόλοιπον  ἐκ   τῆς Ὑρκανοῦ συγγενείας, ἀλλὰ τὴν
15, 6, 55    προτιμήσας δὲ τῶν ἐκείνου τὰς  ἐκ   τοῦ βασιλεύοντος ἐλπίδας ἐπιδίδωσιν Ἡρώδῃ
15, 3, 52    τῆς ἀπωλείας, τὸ μὲν ἀλγοῦν  ἐκ   τοῦ γινώσκειν ὅπως ἐπράχθη πλεῖον
15, 11, 60    ὑπογέων εἰς αὐτὸν ἀνιέναι, τὸν  ἐκ   τοῦ δήμου νεωτερισμὸν ἐπὶ τοῖς
15, 2, 51    ἐκείνου καὶ τὴν ἀσφάλειαν τὴν  ἐκ   τοῦ δύνασθαι μᾶλλον ἑτέρων ἄρχειν
15, 2, 51    ὑποθεῖναι καὶ τὰς ἡδονὰς ἀπαρακαλύπτως  ἐκ   τοῦ δύνασθαι ποριζόμενον. Ἀντέγραψεν οὖν
15, 9, 58    λίβα προσβολάς, αἳ ἀεὶ τὰς  ἐκ   τοῦ πόντου θῖνας ἐπὶ τὴν
15, 2, 51    Ἡρώδῃ καὶ τὰς εἰς Κλεοπάτραν  ἐκ   τοῦ τοιούτου διαβολὰς φυλαττόμενος, ἐπέστελλε
15, 9, 58    δὲ δομήσει περίβλεπτον, ὅτι μηδ'  ἐκ   τοῦ τόπου τὴν ἐπιτηδειότητα τῆς
15, 6, 55    τὴν ἐμαυτοῦ πρὸς ἐκεῖνον εὔνοιαν  ἐκ   τοῦ φανεροῦ λέγειν, εἰ δὲ
15, 8, 57    τὸ δ' εὐπρεπὲς ὡς ἂν  ἐκ   τοῦ φιλοκαλεῖν καὶ μνημεῖα φιλανθρωπίας
15, 9, 58    κακοῦ καὶ μῖσος εἰς αὐτὸν  ἐκ   τῶν ἀρχομένων· τὸ γὰρ οὐκ
15, 3, 52    τοῖς δώροις φέρων ἧκεν  ἐκ   τῶν Ἱεροσολύμων, ταχὺ δὲ ταῖς
15, 6, 55    παρέσχεν ὡς ἀεὶ τὸ λαμπρότερον  ἐκ   τῶν κινδύνων κατ' εὐμένειαν τοῦ
15, 3, 52    περιπαθήσας βασιλεὺς εὐθὺς μὲν  ἐκ   τῶν χειρῶν αὐτὴν ἀφῆκεν, ἐβόα
15, 4, 53    μήθ' ὅσα προσέταττεν ἐκείνη διαπραξάμενος  ἐκ   φανεροῦ δόξῃ κακός, μέρη τῆς
15, 7, 56    καὶ γυναικεῖον ὁμοῦ καὶ χαλεπὸν  ἐκ   φύσεως, ἱκανῶς μὲν ἐντρυφῶσα δεδουλωμένῳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007