Alphabétiquement     [«   »]
Ἡρώδη 1
Ἡρώδῃ 13
Ἡρώδην 34
Ἡρώδης 44
Ἡρώδου 33
ἧς 5
ἦσαν 14
Fréquences     [«    »]
43
40 μᾶλλον
41 οἱ
44 Ἡρώδης
44 τι
46 διὰ
47 ἐξ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

Ἡρώδης


Lv., Chap., Par.
15, 11, 60    βαρβαρικά, καὶ ταῦτα πάντα βασιλεὺς  Ἡρώδης   ἀνέθηκεν προσθεὶς ὅσα καὶ τῶν
15, 1, 50    καὶ τοῖς δικάζουσιν, ὡς περισωθεὶς  Ἡρώδης   ἅπαντας αὐτοὺς ἐπεξελεύσεται· καὶ τοῦτο
15, 5, 54    τὸ στρατόπεδον. δὲ βασιλεὺς  Ἡρώδης   ἀπεγνωκὼς τὰ κατὰ τὴν μάχην
15, 10, 59    καὶ κατασκαφὰς ἱερῶν μὲν  Ἡρώδης   ἀταρακτήσας ἕτοιμος ἦν εἰς τὴν
15, 7, 56    Κἀκεῖνος μὲν τυγχάνει τῆς τιμῆς.  Ἡρώδης   δὲ γενόμενος ἐν Αἰγύπτῳ Καίσαρί
15, 3, 52    μείζονι τὴν ἐκείνων ἐξωνείδιζεν δυσγένειαν.  Ἡρώδης   δὲ θερμῶς ἀεὶ καὶ ἐρωτικῶς
15, 5, 54    ἀμείνους ἐγίνοντο πρὸς τὴν μάχην.  Ἡρώδης   δὲ θυσίας κατὰ τὰ νομιζόμενα
15, 4, 53    σύμπαν ἐξ ἐπιθυμίας ἡττῆσθαι διέφαινεν.  Ἡρώδης   δὲ καὶ πάλαι μὲν οὐκ
15, 5, 54    τῶν ὅλων ἔμελλεν ἀγωνιεῖσθαι πραγμάτων,  Ἡρώδης   δὲ καὶ τῆς χώρας εὐβοτουμένης
15, 10, 59    ἐπέθηκε τῷ τέλει τῆς προθεσμίας,  Ἡρώδης   δὲ καὶ τούτοις ἀρκεσθεὶς τόν
15, 3, 52    μὲν ἐγκρατῶς ἔφερε τὴν ὑποψίαν.  Ἡρώδης   δὲ πᾶσι τοῖς ἔξωθεν πιθανῶς
15, 8, 57    οὐ γὰρ εἶναι πάτριον αὐτοῖς.  Ἡρώδης   δὲ τεταραγμένους ὁρῶν καὶ μὴ
15, 5, 54    οὐδὲ ταῦτα διδόναι δοκῶν ἀζημίως.  ~(Ἡρώδης   δὲ τοῦτον τὸν τρόπον ἀγνωμονοῦντος
15, 3, 52    Ἀριστόβουλος Ὑρκανὸν ἀφείλετο τὸν ἀδελφόν,  Ἡρώδης   δὲ τρίτος ἀντιπαρέδωκεν τὴν ἀρχὴν
15, 4, 53    Ἀντωνίου δοθείσης χώρας, μὲν  Ἡρώδης   δίκαιος ἦν οὐκ ἀσφαλὲς ἡγούμενος
15, 3, 52    πεπόνθεσαν ὁμολογίαν. Ἐπὶ τούτοις ἅπασιν  Ἡρώδης   ἔγνω τὴν προαίρεσιν, ἣν εἶχεν
15, 3, 52    τὰς ἀρχὰς συμφέρειν. ὑπὲρ τούτων  Ἡρώδης   ἔγραφεν καὶ τὰς ἄλλας διεξῄει
15, 6, 55    ἠξίου. ὡς δὲ καὶ ταύτην  Ἡρώδης   ἐδέξατο τὴν ἐπιστολήν, εὐθύς τε
15, 7, 56    ἀρχὰς πιστὸς ἦν οὐδὲν ὧν  Ἡρώδης   ἐνετέταλτο παριείς, λόγοις δὲ καὶ
15, 7, 56    εἰ δὲ παραιρεθείη τῶν πλειόνων  Ἡρώδης,   εὐεπιχείρητον ἤδη νομίζων καὶ κατ'
15, 3, 52    ἐδόκουν, ἐξῃρημένης. ~(Ὁ δὲ βασιλεὺς  Ἡρώδης   εὐθὺς μὲν ἀφαιρεῖται τὴν ἀρχιερωσύνην
15, 10, 59    τούτῳ περὶ Μιτυλήνην χειμάζοντι συντυχὼν  Ἡρώδης,   ἦν γὰρ εἰς τὰ μάλιστα
15, 11, 60    οὖν τῶν Ἰουδαίων βασιλεὺς  Ἡρώδης   καὶ ταύτην τὴν βᾶριν ὀχυρωτέραν
15, 10, 59    νοῦν προσεῖχεν ἐλπίδι λειπόμενος αὐτῶν  Ἡρώδης,   κατὰ μικρὸν δὲ ἀρθεὶς ἕως
15, 5, 54    ἀφῃρημένοι δύναμιν. Τοὐντεῦθεν μὲν  Ἡρώδης   λῃστείαις ἐχρῆτο καὶ τὰ πολλὰ
15, 7, 56    τῷ βασιλεῖ διειληφότα. Τοιούτων ἀκούσας  Ἡρώδης   λόγων καὶ πρότερον κακῶς διακείμενος
15, 7, 56    ἦν· Ἀντιγόνου τὴν βασιλείαν ἔχοντος  Ἡρώδης   μὲν ἐπολιόρκει δυνάμει τὴν τῶν
15, 3, 52    παρακηκοὼς ὑπὲρ τῆς εὐμορφίας ἐτύγχανεν.  Ἡρώδης   μὲν οὖν> ἐπιστείλας ταῦτα καὶ
15, 7, 56    πάντα κατὰ νοῦν πράξας ὑποστρέψειεν  Ἡρώδης,   μηδὲν ὅτι τῇ γυναικὶ δυνήσεσθαι
15, 11, 60    μόνον ἀρχιερεὺς ἀμφιέννυται. Ταύτην  Ἡρώδης   βασιλεὺς ἐφύλαξεν ἐν τῷ
15, 10, 59    δὲ ἐκ μακροῦ πραττόμενα γινώσκων  Ἡρώδης   ὅμως οὐκ εἰς τὸ δυσμενές,
15, 10, 59    λελεῖφθαι. λαβὼν δὲ τὴν χάριν  Ἡρώδης   παρὰ Καίσαρος καὶ παρελθὼν εἰς
15, 7, 56    Ἰουδαίων ἔθη καὶ νόμιμα μεταστήσαντος  Ἡρώδης   παραλαβὼν τὴν βασιλείαν ἄρχοντα τῆς
15, 2, 51    πόθον εἶχεν ἀπιέναι, καὶ γράφων  Ἡρώδης   παρεκάλει δεῖσθαι Φραάτου καὶ τῶν
15, 11, 60    οὐδένα τῶν τριῶν βασιλεὺς  Ἡρώδης   παρῆλθεν· ἐκεκώλυτο γὰρ οὐκ ὢν
15, 5, 54    αὐτῷ παρ' Ἀντωνίου λεχθέντων ὑποστρέψας  Ἡρώδης   συνεῖχεν τὸ στρατιωτικὸν ὡς εὐθὺς
15, 11, 60    τῆς βασιλείας εὐσέβειαν. (Ὁ μὲν  Ἡρώδης   ταῦτ' εἶπεν, ἐξέπληξε δὲ τοὺς
15, 5, 54    ἐστὶ ταῦτα τῆς κοίλης Συρίας·  Ἡρώδης   τε προπεπυσμένος ἧκεν ἄγων ἐπ'
15, 6, 55    τευξόμενοι τῆς μεταβολῆς. Αὐτός τε  Ἡρώδης   τὸν Ὑρκανὸν ὁρῶν μόνον ἐπ'
15, 1, 50    ὅλης Ἰουδαίας ἐνεχειρίσθη τὴν ἀρχὴν  Ἡρώδης,   τοῦ κατὰ τὴν πόλιν πλήθους
15, 9, 58    ταύτης τῆς βοηθείας. γὰρ  Ἡρώδης,   τούτων ἀφικομένων ἐν ἀφορμῇ τὴν
15, 7, 56    μῆκος ἐξ οὗ παρὰ Καίσαρος  Ἡρώδης   ὑπεστρόφει. Τέλεον μέντοι προοικονομούμενον ἐκ
15, 6, 55    εὕρατο τοιούτου τέλους. (Ὁ δὲ  Ἡρώδης   ὡς καὶ τὸν Ὑρκανὸν ἐκποδὼν
15, 1, 50    ἀρχαιολογίας ~(Σόσσιος μὲν οὖν καὶ  Ἡρώδης   ὡς κατὰ κράτος ἔλαβον Ἱεροσόλυμα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007