Alphabétiquement     [«   »]
εἰρήνην 1
εἰρήνης 1
εἰρωνείᾳ 1
εἰς 160
εἴς 2
εἷς 3
εἰσαγωγῆς 1
Fréquences     [«    »]
140 γὰρ
139 δ
145 ἐν
160 εἰς
168 τοῦ
209 τὸν
219 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

εἰς


Lv., Chap., Par.
15, 3, 52    δὲ τὸ μειράκιον καὶ προέλκων  εἰς   ἀδεῆ πότον ἕτοιμος ἦν συμπαίζειν
15, 4, 53    σὺν τοῖς παισὶν σατράπαις δέσμιον  εἰς   Αἴγυπτον ἀποπέμπει, δωρούμενος τούτοις τὴν
15, 6, 55    ὑποδοχὴν ἐγεγόνει Καίσαρος ἀπὸ Συρίας  εἰς   Αἴγυπτον εἰσβαλεῖν μέλλοντος. Κἀπειδὴ παρῆν,
15, 9, 58    ἐν τῇ Φοινίκῃ κατὰ τὸν  εἰς   Αἴγυπτον παράπλουν Ἰόππης μεταξὺ καὶ
15, 6, 55    ἀναβατικῶν τέτταρα πέμψαντος αὐτῷ λαβεῖν,  εἰς   αἰτίαν τὸ τοιοῦτον ἐπαναφέροντα δωροδοκίας
15, 11, 60    Τῆς δ' ἐργασίας οὕτω συναπτούσης  εἰς   ἄκρον τὸν λόφον ἀπεργασάμενος αὐτοῦ
15, 11, 60    σκοτοδινιᾶν οὐκ ἐξικνουμένης τῆς ὄψεως  εἰς   ἀμέτρητον τὸν βυθόν. Κίονες δ'
15, 1, 50    δὲ Ἀντίγονον τὸν Ἰουδαῖον ἀχθέντα  εἰς   Ἀντιόχειαν πελεκίζει. Καὶ ἔδοξε μὲν
15, 9, 58    μὲν ἔδωκεν ἐξάγειν τὸν σῖτον,  εἰς   ἅπαντα δὲ κατὰ τὴν ὠνὴν
15, 4, 53    εὔνους ἦν τῇ Κλεοπάτρᾳ χαλεπὴν  εἰς   ἅπαντας ἐπιστάμενος, τότε δὲ καὶ
15, 2, 51    ἀλλ' ὅπερ ἠξίου μάλιστα πεφροντισμένως  εἰς   ἀπάτην γυναικῶν καὶ τῶν συμπαραληφθέντων
15, 7, 56    ὠφέλειαν ἐξήνυεν, ἀλλ' ἐναντιούμενα τέως  εἰς   ἀπόγνωσιν ἦγεν. Ὅσοι τε περὶ
15, 3, 52    ὅσα τῇ μηδὲν ἁμαρτούσῃ προσῆν  εἰς   ἀπολογίαν καταλογιζομένης, ἀνεπείθετο κατὰ μικρὸν
15, 3, 52    πέμπει κελεύων Ἡρώδην ἐλθόντα τῶν  εἰς   Ἀριστόβουλον ἀπολύσασθαι· πεπρᾶχθαι γὰρ οὐκ
15, 9, 58    δ' αὐτοῦ καταγωγαὶ βασίλειοι πολυτελεῖς  εἰς   ἀσφάλειαν ὁμοῦ καὶ κόσμον πεποιημέναι·
15, 7, 56    γάρ, ὅπερ ἦν ὕποπτον, οὐκ  εἰς   ἀσφάλειαν τῶν σωμάτων εἰς ἐκεῖνο
15, 9, 58    μεδίμνους Ἀττικοὺς δέκα, τοὺς δ'  εἰς   αὐτὴν τὴν βασιλείαν περὶ ὀκτάκις
15, 11, 60    ἵν' ἔχῃ διὰ τῶν ὑπογέων  εἰς   αὐτὸν ἀνιέναι, τὸν ἐκ τοῦ
15, 3, 52    καὶ συγχεόμενοι καὶ φωνὰς εὐφήμους  εἰς   αὐτὸν ἀφιέντες εὐχαῖς μεμιγμένας, ὡς
15, 9, 58    προκατειληφότος τοῦ κακοῦ καὶ μῖσος  εἰς   αὐτὸν ἐκ τῶν ἀρχομένων· τὸ
15, 7, 56    τὸ μέντοι τῆς γυναικὸς ἔχθος  εἰς   αὐτὸν ἔφη γενέσθαι διὰ τοὺς
15, 7, 56    ὁρῶν τὸ παράλογον τῆς γυναικὸς  εἰς   αὐτὸν μῖσος οὐκ ἀποκεκρυμμένον, ἤχθετο
15, 3, 52    ταῖς ὁμιλίαις παρεστήσατο χαλεπῶς ἔχειν  εἰς   αὐτόν, οἵ τε τῆς Κλεοπάτρας
15, 5, 54    τῶν ἀνθρώπων μηδὲν ἔτι μηδ'  εἰς   αὐτοὺς ἀντίπαλον καταλελεῖφθαι δοκεῖν. Καὶ
15, 5, 54    ὢν ἐκδικῆσαι τὰς παρανομίας τὰς  εἰς   αὐτοὺς ἐξ ἐκείνων γεγενημένας. Καταναγκαζόμενοί
15, 11, 60    τῆς ἔσω χώρας καὶ προβαίνων  εἰς   βάθος, ὥστ' ἄπειρον εἶναι τό
15, 9, 58    ἅπαν ἀπεδοκίμαζεν ὑποπτεύων ὅπερ ἦν,  εἰς   βίαν καὶ τυραννίδα διαβληθήσεσθαι, βέλτιον
15, 4, 53    ἀπολογίαν φανεῖσθαι, τοῦ μὲν ἐπιχειρήματος  εἰς   γυναῖκα γεγενημένου μέγιστον ἀξίωμα τῶν
15, 3, 52    ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς φιλεῖ, προύπιπτον  εἰς   δάκρυα μετὰ πολλῆς σπουδῆς ἐμπεφυκότες
15, 9, 58    οἰκήσεως. (Πάντων δ' αὐτῷ προκεχωρηκότων  εἰς   δέον ὧν ἠλπίκει τὰς μὲν
15, 9, 58    ἔχων ἄνοδον ξεσταῖς βαθμίσιν ἐξῳκοδομημένην  εἰς   διακοσίους. Ἐντὸς δ' αὐτοῦ καταγωγαὶ
15, 8, 57    ἦν ἀποσυληθέντα γέλως καὶ πλεῖστον  εἰς   διάχυσιν ἐδυνήθη τὸ καὶ πρότερον
15, 10, 59    Οὗτος ἔτι παῖδα τὸν Ἡρώδην  εἰς   διδασκάλου φοιτῶντα κατιδὼν βασιλέα Ἰουδαίων
15, 11, 60    τείνουσα τῆς ἐν μέσῳ φάραγγος  εἰς   δίοδον ἀπειλημμένης, αἱ δύο δὲ
15, 5, 54    παρασκευασθέντος ἱππικοῦ καὶ πεζῆς δυνάμεως  εἰς   Διόσπολιν ἀφικνεῖται τῶν Ἀράβων ἐκεῖ
15, 6, 55    ἀμφοτέρας μεταχειρίσασθαι, τὴν δὲ βασιλείαν  εἰς   δύναμιν τοῖς παισὶν αὐτοῦ σὺν
15, 7, 56    ἕτοιμος εἶναι μεταφέρειν τὴν εὔνοιαν  εἰς   ἐκείνην. Ἔπραττεν δὲ ταῦτα τῇ
15, 7, 56    οὐκ εἰς ἀσφάλειαν τῶν σωμάτων  εἰς   ἐκεῖνο κατατεθῆναι τὸ χωρίον, ἀλλ'
15, 7, 56    ἀδελφὸν Ἡρώδην ἔλεγεν ὑπὸ τῆς  εἰς   ἐκεῖνον εὐνοίας ἀποστῆναι τἀνδρός· ἐγνωκέναι
15, 3, 52    τεχνάζεται τοιάδε· δύο λάρνακας ὡς  εἰς   ἐκκομιδὴν νεκρῶν παρασκευασαμένη ταύταις αὐτὴν
15, 9, 58    ὅσοι πρότερον ἀπέκειντο δεδαπανημένων, οὐδὲν  εἰς   ἐλπίδα χρηστὴν ὑπελείπετο μᾶλλον
15, 5, 54    τῶν Ἀράβων ἀπεχώρουν. Τοῦτο εὐθὺς  εἰς   ἐλπίδας τοῖς Ἰουδαίοις οὐ μικρὸν
15, 5, 54    τὸ ὄνομα καὶ ἀνθρώποις θεὸν  εἰς   ἐμφάνειαν ἄγει καὶ πολεμίους πολεμίοις
15, 7, 56    προπετῶς οὕτως ἀναιρεῖν, καταθέσθαι δὲ  εἰς   ἕν τι τῶν ἐν τῇ
15, 8, 57    αὐτοῖς ἀρκέσειν, εἰ καὶ θνήσκοιεν,  εἰς   ἔννοιαν ὧν βασιλεὺς ἐξυβρίζειν
15, 8, 57    τό τε τοῦ χωρίου πρόσαντες  εἰς   ἐρυμνότητα κατασκευαζόμενος καὶ μέγεθος οὐχ
15, 3, 52    πρόνοιαν ἀπολέσθαι τὸν υἱὸν ἱκανὸν  εἰς   εὐκαιρίαν ἀμύνης ἐνόμιζε. Κἀκείνη μὲν
15, 4, 53    ἀπηγορευμένων παθόντος, εἰ μέλλοι μόνον  εἰς   εὐπορίαν τῇ τῆς ἀδικούσης πλεονεξίᾳ.
15, 9, 58    ὤνησεν οὐχ ἧττον αὐτὸν εὐστοχηθείσης  εἰς   εὐφορίαν τῆς χάριτος, ὡς ἅπασιν
15, 4, 53    γένος, ἐξὸν ἀποκρουσάμενον τὴν ἁμαρτίαν,  εἰς   ἣν ἐκείνη παρακαλεῖ, θέσθαι τὸν
15, 7, 56    ἀεὶ δὲ ἀπὸ θατέρου μεταβαίνων  εἰς   θάτερον ἐφ' ἑκατέρῳ πολλὴν εἶχεν
15, 6, 55    τοῦ κατ' αὐτὸν φρονήματος, οὔτ'  εἰς   ἱκεσίαν, ὡς εἰκὸς ἐπὶ τοιούτοις,
15, 2, 51    ὑπακούοντος, φίλος αὐτοῦ Δέλλιος  εἰς   Ἰουδαίαν ἐλθὼν ἐπί τινας χρείας
15, 5, 54    ταῦτα πολλὴ στρατιὰ τῶν Ἀράβων  εἰς   Κάνατα συνῄει· χωρία δ' ἐστὶ
15, 2, 51    μεταπέμπεσθαι γεγαμημένην Ἡρώδῃ καὶ τὰς  εἰς   Κλεοπάτραν ἐκ τοῦ τοιούτου διαβολὰς
15, 2, 51    τὴν Ἀλεξάνδραν διειληφώς. Ἐκείνης δὲ  εἰς   λόγους ἐλθούσης αὐτῷ πείθει γραψαμένην
15, 7, 56    Καίσαρί τε μετὰ πλείονος παρρησίας  εἰς   λόγους ἦλθεν ὡς ἤδη φίλος
15, 4, 53    ἀλλὰ καὶ φαρμάκοις δοκεῖν ὑπακούειν  εἰς   τι ἂν ἐκείνη θέλῃ,
15, 5, 54    ἐμπίπτει τοῖς Ἄραψιν· ἀντιστάντες γὰρ  εἰς   ὀλίγον ὡς ἑώρων ἀμάχους ὄντας
15, 7, 56    τρόπον ἐρεύνης ἐπινοοῦντος οὐκ ἦλθεν  εἰς   ὁμολογίαν, ἀλλὰ τῷ τὸ πρῶτον
15, 9, 58    ὑπερμεγέθεις καθίει εἰς τὸ βάθος  εἰς   ὀργυιὰς εἴκοσι. Πεντήκοντα ποδῶν ἦσαν
15, 11, 60    θυσίας ὡλοκαυτοῦμεν τῷ θεῷ. Τούτων  εἰς   οὐδένα τῶν τριῶν βασιλεὺς
15, 3, 52    δυσχερῶς, τὸν μέντοι Ἰώσηπον οὐδ'  εἰς   ὄψιν ἐλθόντα διαχρήσασθαι προσέταξεν καὶ
15, 2, 51    καὶ τὸν ἀδελφὸν Ἡρώδου Φασάηλον  εἰς   Πάρθους ἀνῆγον. Καὶ Φασάηλος μὲν
15, 6, 55    ἐπεδείκνυτο. Τοῦτ' αὐτὸν καὶ μᾶλλον  εἰς   πίστιν εὐνοίας καὶ προθυμίας ἐπισυνίστη
15, 9, 58    ἠπορῆσθαι θεραπείας καὶ τροφῆς ἐπέτεινεν  εἰς   πλέον ἀρξαμένην ἰσχυρῶς τὴν λοιμώδη
15, 9, 58    ἐπὶ τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν ἦγεν  εἰς   πολλὰ χρησίμους αὐτῷ γενομένους. Πάλιν
15, 6, 55    ἀνδρῶσιν ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα πᾶσιν  εἰς   πολυτέλειαν καὶ πλοῦτον ὑπηρεσίας ἠσκημένοις.
15, 5, 54    ἐν ταῖς μάχαις, ἀνοσίους δὲ  εἰς   πρέσβεις, ἀεὶ δὲ τῆς ὑμετέρας
15, 7, 56    τὴν ὕβριν ἐνηνοχότος καὶ γεγονότος  εἰς   προπέτειαν ἑτοίμου, τῆς ταραχῆς αἰσθομένη
15, 6, 55    (Ταύτας δοὺς τὰς ἐντολὰς αὐτὸς  εἰς   Ῥόδον ἠπείγετο Καίσαρι συντυχεῖν. Κἀπειδὴ
15, 10, 59    ἔγνω τοὺς παῖδας αὐτοῦ πέμπειν  εἰς   Ῥώμην Ἀλέξανδρον καὶ Ἀριστόβουλον, συντευξομένους
15, 10, 59    τὴν ἀρχὴν Ἡρώδου μετειληφότος, ἀνῆλθεν  εἰς   Ῥώμην κατηγορήσων αὐτοῦ. Κἀκεῖνος μὲν
15, 4, 53    πρὸς τὸν Ἡρώδην γινομένης διεπείραζεν  εἰς   συνουσίαν ἐλθεῖν τῷ βασιλεῖ, φύσει
15, 11, 60    ναὸν μὴ πάντων αὐτῷ τῶν  εἰς   συντέλειαν παρεσκευασμένων. Καὶ ταῦτα προειπὼν
15, 10, 59    βασιλείας ἑπτακαιδεκάτου προελθόντος ἔτους Καῖσαρ  εἰς   Συρίαν ἀφίκετο. Καὶ τότε τῶν
15, 11, 60    πύλαι τέτταρες ἐφέστασαν, μὲν  εἰς   τὰ βασίλεια τείνουσα τῆς ἐν
15, 7, 56    Ὑρκανοῦ δὲ τὴν πολιτείαν αὐτῶν  εἰς   τὰ Ἰουδαίων ἔθη καὶ νόμιμα
15, 3, 52    δέ ἐστιν αὕτη παρ' ἡμῖν  εἰς   τὰ μάλιστα τηρουμένη, ταύτας τὰς
15, 10, 59    χειμάζοντι συντυχὼν Ἡρώδης, ἦν γὰρ  εἰς   τὰ μάλιστα φίλος καὶ συνήθης,
15, 8, 57    ὡς ἥκιστα μὲν ἀπ' ἐξουσίας  εἰς   ταραχὰς προπίπτειν, αἷς καὶ μικροῦ
15, 4, 53    δὲ κακοήθης ἦν καὶ βραδὺς  εἰς   τὰς ἀποδόσεις καὶ μόλις εἰ
15, 3, 52    καὶ τούτων ὅπως τυγχάνοι χαλεπῆς  εἰς   τὰς διαβολὰς αὐτῷ τῆς Κλεοπάτρας
15, 7, 56    αὐτὸ τὸν βασιλέα, καὶ τέλος  εἰς   τὰς ἐρημίας αὑτὸν διδοὺς καὶ
15, 11, 60    μέσῳ τοῦ νεὼ τετυχηκότος ἀφορῶσαν  εἰς   τὰς θύρας αὐτοῦ. Ταύτην πολλοὶ
15, 9, 58    παραστησάμενος, φόβῳ μὲν ὧν ἀπαραίτητος  εἰς   τὰς τιμωρίας, τὴν ἐπιμέλειαν δὲ
15, 11, 60    ἐν τοῖς δυσχερεστάτοις ἀμελήσας τῶν  εἰς   τὰς ὑμετέρας χρείας διαφερόντων οὔτε
15, 11, 60    τὸ πρῶτον τῆς εὐσεβείας ἀρχέτυπον  εἰς   ταὐτὸν ἀναγαγεῖν μέγεθος. Ἐπειδὴ δὲ
15, 10, 59    ὁδοιπορίαις ἦσαν οἱ τοὺς συνιόντας  εἰς   ταὐτὸν ἐπισκοποῦντες. ἤδη δέ φασιν
15, 3, 52    αὐτοῖς καὶ πλοῖον, διαπλεύσειν  εἰς   τὴν Αἴγυπτον ἔμελλεν, παρεσκευασμένον. Ταῦτα
15, 11, 60    τὸ προάστειον, λοιπὴ δ'  εἰς   τὴν ἄλλην πόλιν βαθμίσιν πολλαῖς
15, 7, 56    περιόντος ἀξιώματος, ἀλλὰ καὶ πλέον  εἰς   τὴν ἀμοιβὴν ἕξειν εἰ βασιλευούσας
15, 11, 60    Ἰουδαίας ἐπίτροπος κελεύουσιν τοὺς Ἰουδαίους  εἰς   τὴν Ἀντωνίαν καταθέσθαι τὴν στολήν·
15, 10, 59    μὲν Ἡρώδης ἀταρακτήσας ἕτοιμος ἦν  εἰς   τὴν ἀπολογίαν, ἐδεξιοῦτο δὲ Καῖσαρ
15, 4, 53    αὐτῆς στέρεσθαι, μέτριον δὲ οὐδὲν  εἰς   τὴν ἀπολογίαν φανεῖσθαι, τοῦ μὲν
15, 5, 54    συνεῖχεν τὸ στρατιωτικὸν ὡς εὐθὺς  εἰς   τὴν Ἀραβίαν ἐμβαλῶν, καὶ παρασκευασθέντος
15, 7, 56    Κλεοπάτρᾳ μὲν οὐδέν τι μᾶλλον  εἰς   τὴν ἀρχὴν ἀρεσκόμενος, εἰ δὲ
15, 9, 58    Καλῶς μέντοι νομίζων ἔχειν πάντως  εἰς   τὴν βοήθειαν μὴ> ἀμελεῖν, τὸν
15, 8, 57    ὡς ἐνεργῆσαί τι καὶ δρᾶν  εἰς   τὴν ἐπιχείρησιν ἱκανός, ἀλλ' ἐν
15, 9, 58    δυνάμενον καὶ κείμενον ἐπιτηδείως ἀποπτεύειν  εἰς   τὴν θάλασσαν. μὲν δὴ
15, 10, 59    μάλιστα φίλος καὶ συνήθης, πάλιν  εἰς   τὴν Ἰουδαίαν ἀνέστρεφεν. Γαδαρέων δέ
15, 4, 53    καὶ Δαμασκῷ, παρῆλθεν δὲ καὶ  εἰς   τὴν Ἰουδαίαν Ἡρώδου συντυχόντος αὐτῇ
15, 6, 55    προκατειλημμένου Καίσαρος· ἐπανῄει δὲ πάλιν  εἰς   τὴν Ἰουδαίαν πλείονί τε τιμῇ
15, 3, 52    βασιλεὺς Ἀντώνιον ἐπὶ Πάρθους  εἰς   τὴν Ἰουδαίαν ὑπέστρεψεν, εὐθὺς μὲν
15, 6, 55    παρὰ Πάρθοις αἰχμάλωτος ἐγένετο. Κἀκεῖθεν  εἰς   τὴν οἰκείαν ἐπανῄει χρόνῳ διὰ
15, 5, 54    τοῖς εὐημερήμασιν ἠξιωκὼς φρονεῖν ἀνέστρεψεν  εἰς   τὴν οἰκείαν, προσειληφὼς ἀξίωμα καὶ
15, 6, 55    ἠπείγετο Καίσαρι συντυχεῖν. Κἀπειδὴ κατέπλευσεν  εἰς   τὴν πόλιν, ἀφῄρητο μὲν τὸ
15, 3, 52    αὐτὰ πραγματευόμενος. Τά γε μὴν  εἰς   τὴν πολυτέλειαν τῆς ἐκφορᾶς καὶ
15, 6, 55    ταῦτα τὸν Δοσίθεον Ὑρκανῷ πιστὸν  εἰς   τὴν ὑπηρεσίαν γενέσθαι, προτιμήσας δὲ
15, 11, 60    πόλιν βαθμίσιν πολλαῖς κάτω τε  εἰς   τὴν φάραγγα διειλημμένη καὶ ἀπὸ
15, 9, 58    οὓς αὐτὸς ἔθρεψεν καὶ περιεποίησεν,  εἰς   τὴν χώραν διέπεμψεν, καὶ τοῦτον
15, 10, 59    Ἡρώδης παρὰ Καίσαρος καὶ παρελθὼν  εἰς   τὴν χώραν ὁδηγῶν ἐμπειρίᾳ τούς
15, 7, 56    καὶ πάσαις ταῖς αἰτίαις ἑτοιμοτέρως  εἰς   τιμωρίαν τῶν ὑποπεσόντων ἐχρῆτο. Φονεύει
15, 9, 58    στόλοις ἐνορμεῖσθαι λίθους ὑπερμεγέθεις καθίει  εἰς   τὸ βάθος εἰς ὀργυιὰς εἴκοσι.
15, 8, 57    καθ' ἕκαστα γινομένοις παρυφισταμένας, ἀναχωρήσας  εἰς   τὸ βασίλειον ὀνομαστὶ τοὺς ἐν
15, 10, 59    πραττόμενα γινώσκων Ἡρώδης ὅμως οὐκ  εἰς   τὸ δυσμενές, ἀλλ' ἐξ ἐπιλογισμοῦ
15, 8, 57    τεταγμένων ἐξευρηκὼς ὅλην τὴν ἐπίθεσιν  εἰς   τὸ θέατρον εἰσιέναι μέλλοντι τῷ
15, 8, 57    γενέσθαι, ~(ταῦτα γνόντες ἀπὸ συνθήματος  εἰς   τὸ θέατρον ἐχώρουν, ἐλπίσαντες μὲν
15, 8, 57    παρηγορίας, καλέσας αὐτῶν τοὺς ἐπιφανεστάτους  εἰς   τὸ θέατρον παρήγαγεν καὶ δείξας
15, 7, 56    καὶ Κλεοπάτρας ἔχειν Αἴγυπτον, ἐπειγόμενος  εἰς   τὸ Καίσαρι ἀπαντᾶν κατέλιπεν ὡς
15, 3, 52    ἅμα τοῖς πεπραγμένοις ἐδόκει πιθανώτερον  εἰς   τὸ λανθάνειν. (Καὶ τῆς σκηνοπηγίας
15, 7, 56    συγγνώμης ἠξίωσεν, οὐκ ἀνύποπτον αὐτὸν  εἰς   τὸ λοιπὸν ἔχων τῆς ἐπιχειρήσεως
15, 3, 52    ἔγνω τὴν προαίρεσιν, ἣν εἶχεν  εἰς   τὸ μειράκιον, ἐξεργάσασθαι. Καὶ τῆς
15, 7, 56    τὸ προκατειλῆφθαι τὴν ψυχὴν ἀσθενέστερος  εἰς   τὸ μεταστήσασθαι τὴν ἄνθρωπον ἐγίνετο.
15, 5, 54    ἄτακτοι καὶ προθυμίας τῆς  εἰς   τὸ νικᾶν ἐλπίδος οὐδ' ὁτιοῦν
15, 5, 54    δεινὸν οὐδέν ἐστιν καὶ πλείστας  εἰς   τὸ νικᾶν ἔχομεν τὰς ἐλπίδας.
15, 5, 54    πᾶν ὁτιοῦν ὑφιστάμενοι καὶ τυχεῖν  εἰς   τὸ παρὸν ἀδείας ἠξιωκότες.
15, 11, 60    δίοδον ἀπειλημμένης, αἱ δύο δὲ  εἰς   τὸ προάστειον, λοιπὴ δ'
15, 5, 54    τῶν διαπιπτόντων οὐ πολλοὶ συνέφευγον  εἰς   τὸ στρατόπεδον. δὲ βασιλεὺς
15, 10, 59    τε καὶ φανερῶς καὶ λεληθότως  εἰς   τὸ φρούριον ἀναγόμενοι τὴν Ὑρκανίαν
15, 5, 54    δ' ἄλλο πλῆθος ἔφθη μὲν  εἰς   τὸ χαράκωμα συμφυγεῖν, εἶχεν δ'
15, 11, 60    Εἶτ' αὖθις τῆς ἑορτῆς παρελθούσης  εἰς   τὸν αὐτὸν κομίσαντες τόπον καὶ
15, 6, 55    παντὸς ἀναμεῖναι τὴν Ἡρώδου παρανομίαν  εἰς   τὸν αὐτῶν οἶκον, ἀλλὰ προλαβεῖν
15, 11, 60    ἀνεκτοῦ κατιδεῖν, εἴ τις ἄνωθεν  εἰς   τὸν βυθὸν εἰσκύπτοι, παμμέγεθες ὕψος
15, 2, 51    δῶρα πλείω, μὴ διακωλῦσαι τὰς  εἰς   τὸν εὐεργέτην αὐτοῦ χάριτας ὁμοίως
15, 7, 56    παραχωρησάντων τῆς θρησκείας, ἣν  εἰς   τὸν θεὸν εἰώθασιν συντελεῖν. Τοῖς
15, 9, 58    μὲν κατὰ σύμμετρα διαστήματα φέρουσιν  εἰς   τὸν λιμένα καὶ τὴν θάλατταν,
15, 5, 54    ἀτυχίας. Παρεκάλει δὲ τοιούτους ποιούμενος  εἰς   τὸν ὄχλον τοὺς λόγους· (Οὐκ
15, 10, 59    καθ' ὕψους ἠφίεσαν, ἄλλοι δ'  εἰς   τὸν ποταμὸν ἐμπίπτοντες ἑκοντὶ διεφθείροντο.
15, 2, 51    νενικημένη ταῖς εὐεργεσίαις δέχεσθαι μὲν  εἰς   τὸν υἱὸν τὴν τιμήν, ἔσεσθαι
15, 2, 51    ὡς οὐδὲν ἐνδεὲς αὐτῷ τῆς  εἰς   τοὺς ἀρχιερεῖς βασιλεῖς τιμῆς
15, 5, 54    καὶ τοῖς βαρβάροις, ταῦτα ἔπραξαν  εἰς   τοὺς ἡμετέρους πρέσβεις ἀποσφάξαντες αὐτούς,
15, 5, 54    φόνον· τάς τε γὰρ προθυμίας  εἰς   τοὺς ὁμολογουμένους ἐχθροὺς ἐκδαπανήσαντες οἱ
15, 3, 52    βασιλέα τῆς οὐδὲν προσηκούσης ἀρχῆς  εἰς   τοὺς ὄννως βασιλεῖς τοιαύτας ἐπιδείκνυσθαι
15, 10, 59    ἰδιώτου σχῆμα λαμβάνοντα καταμίγνυσθαι νύκτωρ  εἰς   τοὺς ὄχλους, καὶ πεῖραν αὐτῶν,
15, 10, 59    ἕλικας ἐξελίττονται. Τούτοις ἐπειδὴ τῶν  εἰς   τοὺς πλησίον κακουργημάτων ἐκωλύοντο, καὶ
15, 7, 56    τῆς ἀδελφῆς βασιλεὺς πέμψας  εἰς   τοὺς τόπους, ἐν οἷς διατρίβειν
15, 4, 53    μισεῖν ἀξιῶν, εἰ δι' ἀσέλγειαν  εἰς   τοῦτο πρόεισιν, καὶ φθῆναι τιμωρούμενος,
15, 10, 59    πάντα ποιεῖν. Τό τε σύνολον  εἰς   τοῦτο προῆλθεν εὐτυχίας, ὥστε δύο
15, 9, 58    τῶν πόλεων ἐκεκίνητο καὶ πλείστας  εἰς   τοῦτο τὰς δαπάνας ἐποιεῖτο. (Κατιδὼν
15, 9, 58    ἀεὶ προχωρούντων. ὑπὸ δὲ τῆς  εἰς   τοῦτο φιλοτιμίας καὶ τῆς θεραπείας,
15, 11, 60    καὶ πάχος ἦν ἑκάστου κίονος  εἰς   τρεῖς ἐπισυναπτόντων ἀλλήλοις τὰς ὀργυιὰς
15, 8, 57    πάντων αὐτῷ πεποιημένων. Τὰ δ'  εἰς   ὑπηρεσίαν οὐδὲν οὕτως ἦν οὔτ'
15, 9, 58    ἐπιτηδειότατόν ἐστιν ἐΓγὺς ἐπιεικῶς κολωνὸς  εἰς   ὕψος ἀνιὼν χειροποίητον, ὡς εἶναι
15, 11, 60    δ' αὐτῷ πρὸς τὸ μέγεθος  εἰς   ὕψος ἑξήκοντα πήχεις· τοσοῦτον γὰρ
15, 5, 54    τὴν πρώτην μάχην νενικήκεσαν οὐδ'  εἰς   χεῖρας ἐλθεῖν ἐπιτρέψαντες τοῖς ἐναντίοις.
15, 5, 54    μὲν σύμπαν ἐξίστατο κατὰ τοὐμφανὲς  εἰς   χεῖρας ἐλθεῖν, οὐκ ἀζήμιος δὲ
15, 5, 54    ἀκροβολισμοῖς, εἶτα δὴ καὶ πλείους  εἰς   χεῖρας ἐρχόμενοι παρ' ἀμφοτέρων ἕως
15, 5, 54    ὁτιοῦν ἐσχηκότες. Ὅμως δ' οὖν  εἰς   χεῖρας ᾔεσαν πλείους τε ὄντες
15, 7, 56    δὲ πᾶν εἴ τι δυνατὸν  εἰς   ψυχαγωγίαν πότους καὶ συνουσίας αὐτῷ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007