Alphabétiquement     [«   »]
ἐνῳκοδόμησεν 1
ἐνώμοτον 1
Ἐξ 1
ἐξ 47
ἐξαγγεῖλαι 1
Ἐξαγγελθέντος 1
ἐξαγγελθέντων 1
Fréquences     [«    »]
46 διὰ
44 Ἡρώδης
44 τι
47 ἐξ
48 ἐκ
48 ταῖς
49 οὖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

ἐξ


Lv., Chap., Par.
15, 5, 54    νικωμένους, ὅταν δὲ κρατεῖν νομισθῶσιν  ἐξ   ἀδικίας αὐτὸ ποιοῦντας; Πῶς δ'
15, 7, 56    καλούμενον Ἀντίπατρον ἔτι δὲ Δοσίθεον  ἐξ   αἰτίας τοιαύτης· (Κοστόβαρος ἦν γένει
15, 2, 51    δὲ Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἀριστοβούλου βασιλέως,  ἐξ   Ἀλεξάνδρου παῖδας ἔχουσα τὸν μὲν
15, 5, 54    ἂν καταπλαγείημεν τοὺς ὅταν μὲν  ἐξ   ἀληθείας ἀγωνίζωνται πάντοτε νικωμένους, ὅταν
15, 11, 60    ἐς ταὐτὸν ἐλθεῖν, καὶ περισημοτάτην  ἐξ   ἀμφοῖν τὴν ἑορτὴν γενέσθαι. (Κατεσκευάσθη
15, 2, 51    καὶ Δέλλιος ἐτερατεύετο λέγων οὐκ  ἐξ   ἀνθρώπων αὐτῷ δοκεῖν, ἀλλά τινος
15, 10, 59    πρόσοδον ἔφερεν· οἰκοῦσι γὰρ ἄνδρες  ἐξ   ἀπονοίας ζῶντες τοὺς τόπους, οἳ
15, 6, 55    ἐπ' αὐτῶν καταλιπών, πιστοτάτους μὲν  ἐξ   ἀρχῆς γενομένους αὐτῷ, τότε δὲ
15, 2, 51    τὴν βασιλείαν ἀντιμετεχώρει ταῖς ἐλπίσιν  ἐξ   ἀρχῆς τε φιλοστόργως διακείμενος καὶ
15, 6, 55    μαθόντας τι περὶ αὐτοῦ δυσχερὲς  ἐξ   αὐτῆς ἀμφοτέρας μεταχειρίσασθαι, τὴν δὲ
15, 4, 53    παντὶ κόσμῳ τῆς βασιλείας, ὃν  ἐξ   αὐτῆς ἔλαβεν. Ἀρμενίας δὲ ἐβασίλευσεν
15, 7, 56    τὴν πόλιν, ὡς μὴ διαπίπτειν  ἐξ   αὐτῆς τοὺς ὑπόχρεως τῶν πολιτῶν
15, 10, 59    βασιλείαν ὅτῳ βούλεται βεβαιοῦν τῶν  ἐξ   αὐτοῦ γεγονότων, καὶ χώραν ἔτι
15, 2, 51    τοὺς ἀρχιερεῖς βασιλεῖς τιμῆς  ἐξ   αὐτῶν εἴη, καὶ τὸ μεῖζον,
15, 6, 55    πέρας οὔτε δίκαιον οὔτ' εὐσεβὲς  ἐξ   αὐτῶν εὕρατο τοιούτου τέλους. (Ὁ
15, 10, 59    προπαρασκευὰς σιτίων αἳ δύνανται πλεῖστον  ἐξ   ἀφανοῦς ἀντέχειν. Αἵ γε μὴν
15, 8, 57    οὐδ' αὐτὸν Ἡρώδην διαφευξεῖσθαι προσπεσόντων  ἐξ   ἀφανοῦς, πολλοὺς δ' εἰ καὶ
15, 8, 57    ἐπέμενον τῇ δυσχερείᾳ τῶν οὐκ  ἐξ   ἔθους ἐπιτηδευμάτων, καὶ τὸ καταλύεσθαι
15, 11, 60    τῷ βασιλεῖ τῆς ἀρχῆς, ἣν  ἐξ   ἔθους ἑώρταζον, ἐς ταὐτὸν ἐλθεῖν,
15, 4, 53    Τοιαῦτα δεδιττόμενοι καὶ τὸ κινδυνῶδες  ἐξ   εἰκότος παραδηλοῦντες ἐπέσχον αὐτὸν τῆς
15, 3, 52    τῆς Κλεοπάτρας λόγοι πρὸς τὴν  ἐξ   ἐκείνου θεραπείαν ἧττον ἠδυνήθησαν· οὐ
15, 7, 56    τὸν ἔρωτα καὶ δυσχερὲς οὐδὲν  ἐξ   ἐκείνου προσδοκῶσα τὴν παρρησίαν ἀσύμμετρον
15, 5, 54    τὰς παρανομίας τὰς εἰς αὐτοὺς  ἐξ   ἐκείνων γεγενημένας. Καταναγκαζόμενοί τε τοῖς
15, 6, 55    δ' ἐχθρῶς εἶχον ἐδόκουν μὲν  ἐξ   ἐμφανοῦς συνάχθεσθαι, πάθος δὲ λεληθὸς
15, 9, 58    ἀπολογούμενος μὴ καθ' αὑτὸν, ἀλλ'  ἐξ   ἐντολῆς καὶ προσταγμάτων αὐτὰ ποιεῖν,
15, 6, 55    οὐκ ἐπὶ τοιούτοις δοκοῦσιν, ἀλλ'  ἐξ   ἐπιβουλῆς μᾶλλον Ὑρκανῷ τὴν αἰτίαν
15, 3, 52    λαβοῦσαν, ἐμφαίνων δὲ μεγαλοψυχίαν μᾶλλον  ἐξ   ἐπιεικείας αὐτοῖς συνεγνωκέναι. Προύκειτο μέντοι
15, 4, 53    ὕβριν ὑποκατασκευάζουσα· τὸ δὲ σύμπαν  ἐξ   ἐπιθυμίας ἡττῆσθαι διέφαινεν. Ἡρώδης δὲ
15, 10, 59    οὐκ εἰς τὸ δυσμενές, ἀλλ'  ἐξ   ἐπιλογισμοῦ παρηγόρει ταῖς ταραχαῖς οὐκ
15, 9, 58    εὐθυμίας, ἐπεὶ προσαρκεῖν ταῖς ἀπορίαις  ἐξ   ἐπιμελείας οὐκ> ἐδύναντο. Φθαρέντων γε
15, 10, 59    ἔδαφος οὐχ ὑψηλόν, ἀλλ' οἷον  ἐξ   ἐπιπέδου. Πέτρα δὲ τὸ σύμπαν
15, 9, 58    δὲ καὶ γάμον αὐτῷ κινηθεὶς  ἐξ   ἐρωτικῆς ἐπιθυμίας μηδένα τοῦ κατὰ
15, 5, 54    στρατοπεδεύεσθαι διεγνώκει χάρακά τε βαλόμενος  ἐξ   εὐκαίρου ταῖς μάχαις ἐπιχειρεῖν. Ταῦτα
15, 2, 51    ἀξίαν αὐτὸς ἄρχειν δεδοίκει τὰς  ἐξ   εὐλόγων μεταβολὰς καὶ τὸν Ὑρκανὸν
15, 7, 56    εἰ μηδὲν πέρας αὐτῇ τῶν  ἐξ   Ἡρώδου κινδύνων ἔσται, χαλεπῶς δὲ
15, 7, 56    ὡς δέον αὐτῇ καὶ τοῖς  ἐξ   Ἡρώδου παιδίοις παραδοῦναι, μὴ καὶ
15, 6, 55    οἰκείαν ἐπανῄει χρόνῳ διὰ τὰς  ἐξ   Ἡρώδου προτεινομένας ἐλπίδας, ὧν οὐδὲν
15, 7, 56    μὴ καὶ αὐτὴ τῶν ὁμοίων  ἐξ   Ἡρώδου τυχεῖν, ἐναντίως πρὸς τὸ
15, 10, 59    εἰ μὴ τρίβῳ χρῷτό τις  ἐξ   ὁδηγίας· οὐδὲ γὰρ αὗται κατ'
15, 5, 54    γενέσθαι· οἱ μὲν γὰρ οὐκ  ἐξ   οἰκείου τινὸς ἀγαθοῦ τὸ εὔψυχον
15, 8, 57    καὶ τὴν ὁρμὴν ἣν ἐπεπόνθεισαν  ἐξ   ὀργῆς διαχέαντος, οἱ μὲν πλείους
15, 7, 56    ὑποψία τρεφομένη παρέτεινεν ἐνιαυτοῦ μῆκος  ἐξ   οὗ παρὰ Καίσαρος Ἡρώδης ὑπεστρόφει.
15, 6, 55    παρ' ἐλπίδας ὁρῶν αὐτῷ πάλιν  ἐξ   ὑπαρχῆς βεβαιοτέραν τὴν βασιλείαν δόσει
15, 9, 58    ἐπιδειξάμενος ἀντιμετέστησε τοὺς πολλούς, ὡς  ἐξ   ὑπαρχῆς δοκεῖν οὐχ οἷον
15, 5, 54    φθόνῳ καὶ ταῖς ταραχαῖς ἐφεδρεύοντες  ἐξ   ὑπογύου. Καὶ τὰ μὲν πολλὰ
15, 2, 51    πρὸς τὸ συμφέρον τῆς ἀρχῆς,  ἐξ   ὧν αὐτῷ καὶ τὰ περὶ
15, 8, 57    τὴν πάλαι κατάστασιν ἀπαρεγχείρητον οὖσαν,  ἐξ   ὧν οὐ μικρὰ καὶ πρὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007