Alphabétiquement     [«   »]
ἡμισταδίων 1
ἥμισυ 1
ἡμῶν 5
ἦν 76
Ἦν 9
ἣν 16
ἠνάγκαζεν 1
Fréquences     [«    »]
71 αὐτὸν
69 ἐπὶ
70 οὐ
76 ἦν
81 τῇ
87 οὐκ
93 κατὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

ἦν


Lv., Chap., Par.
15, 2, 51    νεμόμενον Ἰουδαίων ἔθνος· τῷ δ'  ἦν   ἀγαπητὰ ταῦτα. Πυθόμενος δὲ τὸν
15, 6, 55    ἐκείνης γινόμενον ἠγαπηκέναι. Φιλόνεικος δ'  ἦν   Ἀλεξάνδρα καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς
15, 7, 56    οὔτ' ἐπικρύπτεσθαι τὸ πάθος δυνατὸν  ἦν.   Ἀλλ' ὑπ' ἀδοξίας καὶ τῆς
15, 3, 52    περὶ τὴν Βαβυλωνίαν ἀπῳκίσθησαν. Ἔνθεν  ἦν   Ἀνάνηλος ἀρχιερατικοῦ γένους καὶ πάλαι
15, 7, 56    καὶ τὸ μῖσος ἀπὸ τοιούτων  ἦν·   Ἀντιγόνου τὴν βασιλείαν ἔχοντος Ἡρώδης
15, 11, 60    ἐκτεῖναι προσωτέρω δυνατόν. Ἔργον δ'  ἦν   ἀξιαφηγητότατον τῶν ὑφ' ἡλίῳ· μεγάλου
15, 8, 57    τὰ ξύλα. Τὰ δ' εὐθὺς  ἦν   ἀποσυληθέντα γέλως καὶ πλεῖστον εἰς
15, 9, 58    κύκλον τοῦ λιμένος ἐφ' ὅσον  ἦν   αὔταρκες πρὸς τῇ χέρσῳ μεγάλοις
15, 8, 57    ὅπλοις περιειλημμένας, ὅτι μὴ πάτριον  ἦν   αὐτοῖς τὰ τοιαῦτα σέβειν, οὐ
15, 3, 52    οὐδέν, εἰ καὶ σφόδρα βουλομένῳ  ἦν   αὐτῷ, διαθεῖναι τολμήσας, οὐ γὰρ
15, 10, 59    περὶ Μιτυλήνην χειμάζοντι συντυχὼν Ἡρώδης,  ἦν   γὰρ εἰς τὰ μάλιστα φίλος
15, 7, 56    Δοσίθεον ἐξ αἰτίας τοιαύτης· (Κοστόβαρος  ἦν   γένει μὲν Ἰδουμαῖος, ἀξιώματος τῶν
15, 4, 53    Τὸ δ' ὅλον οὐδὲν αὔταρκες  ἦν   γυναικὶ καὶ πολυτελεῖ καὶ δουλευούσῃ
15, 10, 59    ἀεὶ γίνεσθαι πρὸς τοῖς πόνοις,  ἦν   δ' οὔτε σύνοδος ἐφειμένη τοῖς
15, 2, 51    Ἡρώδου πυθόμενος Ὑρκανὸς ἀρχιερεύς,  ἦν   δὲ παρὰ Πάρθοις αἰχμάλωτος, ἀφικνεῖται
15, 9, 58    ἐλάττους. δὲ ἐνδόμησις ὅσον  ἦν   ἐβάλλετο κατὰ τῆς θαλάσσης διακοσίους
15, 6, 55    τε καὶ φίλοις· οὐ γὰρ  ἦν   εἰκὸς ἀτιμώρητον μενεῖν τοσαύτης αὐτῷ
15, 10, 59    τοῦ συνεδρίου καὶ προσδοκήσαντες ὅπερ  ἦν   εἰκὸς ἐκδοθήσεσθαι τῷ βασιλεῖ, κατὰ
15, 7, 56    χαριεῖσθαι ταῖς γυναιξὶν ὑπελάμβανεν, αἷς  ἦν   εἰκὸς οὐκ ἀποτεύξεσθαι τοῦ περιόντος
15, 9, 58    διατελεῖν ἅπαν ἀπεδοκίμαζεν ὑποπτεύων ὅπερ  ἦν,   εἰς βίαν καὶ τυραννίδα διαβληθήσεσθαι,
15, 10, 59    μὲν Ἡρώδης ἀταρακτήσας ἕτοιμος  ἦν   εἰς τὴν ἀπολογίαν, ἐδεξιοῦτο δὲ
15, 7, 56    σώφρων καὶ πιστὴ πρὸς αὐτὸν  ἦν,   εἶχεν δέ τι καὶ γυναικεῖον
15, 11, 60    στοῖχος λιθοδομήτῳ τείχει, καὶ πάχος  ἦν   ἑκάστου κίονος εἰς τρεῖς ἐπισυναπτόντων
15, 3, 52    τε καὶ τὸ λοιπὸν πλῆθος  ἦν.   Ἐκίνησεν δ' αὐτὸν ὅμως κἀκ
15, 11, 60    ἐπὶ τὴν ἑσπέριον· οὐ γὰρ  ἦν   ἐκτεῖναι προσωτέρω δυνατόν. Ἔργον δ'
15, 11, 60    αὐτῷ τῶν πεπραγμένων περισημότερον, ὥσπερ  ἦν,   ἐκτελεσθήσεσθαι τοῦτο καὶ πρὸς αἰώνιον
15, 3, 52    οἰκίαν. Οὐ μὴν ὅπερ εἰκὸς  ἦν   ἐν διαλλαγαῖς ἀνυπόπτως διετέλει, τὴν
15, 6, 55    αὐτοῦ γυναῖκα, δυνατὸν γὰρ οὐκ  ἦν   ἐν διαφορᾷ τῇ πρὸς τὴν
15, 11, 60    κατεσκεύασαν. Τοῦ δ' ἱεροῦ παντὸς  ἦν   ἐν κύκλῳ πεπηγμένα σκῦλα βαρβαρικά,
15, 11, 60    Τοιοῦτος μὲν πρῶτος περίβολος  ἦν.   Ἐν μέσῳ δὲ ἀπέχων οὐ
15, 7, 56    ἐπιεικὲς ἔλιπεν αὐτῇ καὶ πλεῖον  ἦν   ἐν τῇ φύσει τὸ φιλόνεικον·
15, 6, 55    μήτε ὕδατος, καὶ μᾶλλον  ἦν   ἐν χρείᾳ τοῖς στρατιώταις, ὑστερηθῆναι.
15, 7, 56    φρουρίων ἐγκρατὴς γενέσθαι. Δύο δ'  ἦν,   ἓν μὲν αὐτῆς τῆς πόλεως,
15, 3, 52    εὐθὺς μὲν ἐκ μεταβολῆς θρῆνος  ἦν   ἐπὶ προκειμένῳ τῷ νεκρῷ καὶ
15, 10, 59    τοῖς πλησίον· οὐδὲ γὰρ ῥᾴδιον  ἦν   ἐπισχεῖν αὐτοὺς ἐν ἔθει τὸ
15, 11, 60    τούτῳ> καὶ πρὸ αὐτοῦ βωμὸς  ἦν,   ἐφ' οὗ τὰς θυσίας ὡλοκαυτοῦμεν
15, 3, 52    Πυθόμενος δὲ Σαββίων, καὶ γὰρ  ἦν   ἐχθρὸς Ἡρώδου πρότερον> ὅτι τῶν
15, 9, 58    τῶν γάμων ἐγένετο τοιάδε· Σίμων  ἦν   Ἱεροσολυμίτης υἱὸς Βοηθοῦ τινος Ἀλεξανδρέως,
15, 2, 51    κατάγεσθαι παρεῖχεν, ἔνθα καὶ πλῆθος  ἦν   Ἰουδαίων. Οὗτοι τὸν Ὑρκανὸν ἐτίμων
15, 4, 53    τάλαντα, μετὰ ταῦτα δὲ κακοήθης  ἦν   καὶ βραδὺς εἰς τὰς ἀποδόσεις
15, 9, 58    δὲ καὶ παρὰ τῶν ἔξωθεν  ἦν,   καὶ δοκεῖ τὰ δυσχερῆ συμβῆναι
15, 7, 56    περιπίπτει νόσῳ δυσχερεστάτῃ· φλόγωσις γὰρ  ἦν   καὶ πεῖσις ἰνίου καὶ τῆς
15, 10, 59    δίδωσιν, μεταξὺ τοῦ Τράχωνος  ἦν   καὶ τῆς Γαλιλαίας, Οὐλάθαν καὶ
15, 7, 56    ~(Ἐπιτυχὼν δὲ καὶ τούτων λαμπρότερος  ἦν,   καὶ τὸν μὲν Καίσαρα παρέπεμψεν
15, 6, 55    γάρ, ὃν ἐκεῖνος ἀνῃρήκει, συγγενὴς  ἦν   καὶ τῶν ἐν Τύρῳ φονευθέντων
15, 2, 51    συνοικοῦσαν τῷ βασιλεῖ, καὶ δῆλος  ἦν   καλλίπαιδά τινα τὴν Ἀλεξάνδραν διειληφώς.
15, 7, 56    καὶ πυνθάνηται, τί ποτε τοῦτ'  ἦν,   λέγειν ὅτι φάρμακον ἐκείνης μὲν
15, 11, 60    τὴν ἐκείνου τελευτὴν ὑπὸ Ῥωμαίοις  ἦν   μέχρι τῶν Τιβερίου Καίσαρος χρόνων.
15, 5, 54    τούτων ἀπεστερήμεθα. Καίτοι γε ἄξιον  ἦν   μηδενὶ τῶν ὄντων Ἰουδαίους φόρον
15, 11, 60    ὅπου τοῖς ἱερεῦσιν εἰσελθεῖν ἐξὸν  ἦν   μόνοις. ναὸς ἐν τούτῳ>
15, 7, 56    οὐδ' οἷος ἂν ἐκ συνηθείας  ἦν   πρὸς αὐτὴν ἔρως, ἀλλὰ
15, 10, 59    κακουργημάτων ἐκωλύοντο, καὶ κατ' ἀλλήλων  ἦν   τῆς λῃστείας τρόπος, ὡς
15, 7, 56    κατὰ μὲν τὰς ἀρχὰς πιστὸς  ἦν   οὐδὲν ὧν Ἡρώδης ἐνετέταλτο παριείς,
15, 4, 53    χώρας, μὲν Ἡρώδης δίκαιος  ἦν   οὐκ ἀσφαλὲς ἡγούμενος διδόναι τῇ
15, 8, 57    δ' εἰς ὑπηρεσίαν οὐδὲν οὕτως  ἦν   οὔτ' ἐσθῆτος τίμιον οὔτε σκευῆς
15, 5, 54    ἐπ' αὐτοῖς πεπονθότες· οὐ γὰρ  ἦν   οὔτε ἰσοτιμίας ἐλπὶς προηττημένοις ἐν
15, 7, 56    οὐ χωρὶς ἐκείνου τι δυνατὸν  ἦν   οὔτε μεῖζον οὔτε ἔλαττόν τι
15, 9, 58    βοηθεῖν τῷ καιρῷ· χαλεπὸν δ'  ἦν   οὔτε τῶν πλησίον ἐχόντων ἀποδόσθαι
15, 6, 55    ἐλάττω περὶ αὐτὸν πρότερον  ἦν   περὶ τὸν Ἀντώνιον φαίνεσθαι, διὰ
15, 11, 60    πολυτελείᾳ τῆς ὕλης τὸ κατασκευασθὲν  ἦν.   Περιελάμβανεν δὲ καὶ στοαῖς μεγίσταις
15, 11, 60    ἔργον μέγιστον ἀνθρώποις ἀκουσθῆναι. λόφος  ἦν   πετρώδης ἀνάντης ἠρέμα πρὸς τοῖς
15, 10, 59    Καίσαρι. Τούτοις ἀνελθοῦσιν καταγωγὴ μὲν  ἦν   Πολλίωνος οἶκος ἀνδρὸς τῶν μάλιστα
15, 5, 54    πληγῇ χρησαμένων φρονήματος μὲν ὅσον  ἦν   πρότερον αὐτοῖς ἀφῄρηντο, τεθαυμακότες δὲ
15, 3, 52    προέλκων εἰς ἀδεῆ πότον ἕτοιμος  ἦν   συμπαίζειν καὶ νεανιεύεσθαι κεχαρισμένως ἐκείνῳ.
15, 3, 52    Ἀλεξάνδρα δὲ καὶ μᾶλλον ἐκπαθὴς  ἦν   συνέσει τῆς ἀπωλείας, τὸ μὲν
15, 1, 50    βασιλεῖ, πέρας τε κακῶν οὐδὲν  ἦν·   τὰ μὲν γὰρ πλεονεξία
15, 4, 53    καὶ πάλαι μὲν οὐκ εὔνους  ἦν   τῇ Κλεοπάτρᾳ χαλεπὴν εἰς ἅπαντας
15, 7, 56    ἠρεθίσθη, τόν τ' εὐνοῦχον, ὃς  ἦν   τῇ Μαριάμμῃ πιστότατος, ἐβασάνιζεν ὑπὲρ
15, 7, 56    παρὰ τῶν ἄλλων κατάγνωσις  ἦν   τῆς ἀπρεποῦς προσποιήσεως, μᾶλλον δὲ
15, 11, 60    Ἐσωτέρω δὲ κἀκείνου γυναιξὶν ἄβατον  ἦν   τὸ ἱερόν. Ἐκείνου δ' ἐνδοτέρω
15, 11, 60    ἄνω καὶ λεῖον ἐποίησεν. Τοῦτ'  ἦν   τὸ πᾶν περίβολος τεττάρων σταδίων
15, 9, 58    ἐκπεσόντος Ἀντίγονος ἐπὶ τῶν πραγμάτων  ἦν.   Τοῦτο δὲ τὸ φρούριον ἀπέχει
15, 9, 58    μήτ' εἴ τι τέχνῃ τίμιον  ἦν   τούτου φεισάμενος. Ἔπεμπε δ' ἐπ'
15, 11, 60    τῆς Συρίας ἀντιστρατήγῳ. Πρότερον δ'  ἦν   ὑπὸ σφραγῖδα τοῦ ἀρχιερέως καὶ
15, 7, 56    ἐκείνης Ἀλεξάνδραν. Οἰηθεῖσαι γάρ, ὅπερ  ἦν   ὕποπτον, οὐκ εἰς ἀσφάλειαν τῶν
15, 7, 56    κακοπαθείᾳ διαφυγὼν τὴν νόσον χαλεπὸς  ἦν   ψυχῇ καὶ σώματι κεκακωμένος ὁμοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007