Alphabétiquement     [«   »]
καθὼς 2
καὶ 869
καί 4
Καὶ 38
καινοτέρων 1
καίπερ 1
καιροῖς 1
Fréquences     [«    »]
35 αὐτοῖς
34 Ἡρώδην
34 ὧν
38 Καὶ
40 μᾶλλον
41 οἱ
43
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

Καὶ


Lv., Chap., Par.
15, 5, 54    αὐτοὶ τὸ μηκέτι θαρροῦσιν μάχεσθαι.  Καὶ   γὰρ οὔτε κεκακώμεθα τοσοῦτον οὔθ'
15, 7, 56    Ἰουδαίων μεταλαβοῦσιν ὑπ' ἐκείνοις εἶναι.  Καὶ   διαπέμπεται πρὸς Κλεοπάτραν τὴν Ἰδουμαίαν
15, 3, 52    ἀνῆκαν, ἕως καὶ παντάπασιν ἀποπνῖξαι.  Καὶ   διεφθάρη μὲν οὕτως Ἀριστόβουλος, ὀκτωκαίδεκα
15, 1, 50    Ἰουδαῖον ἀχθέντα εἰς Ἀντιόχειαν πελεκίζει.  Καὶ   ἔδοξε μὲν οὗτος πρῶτος Ῥωμαίων
15, 5, 54    συμπτώματα γίνεται καὶ πάθη τινά.  Καὶ   εἰ κατὰ θεοῦ γνώμην πέπρακται,
15, 10, 59    τοῦ πλήθους μεταβαλὼν τῆς εὐνοίας.  Καὶ   κατὰ μὲν τὴν πρώτην ἡμέραν
15, 10, 59    ἀπάξεις· ἠξίωσαι γὰρ ἐκ θεοῦ.  Καὶ   μέμνησο τῶν Μαναήμου πληγῶν, ὥστε
15, 11, 60    πρῶτος ἐκεῖνος, ὃν Σολομῶν ἀνῳκοδόμησεν.  Καὶ   μηδεὶς ἀμέλειαν εὐσεβείας τῶν πατέρων
15, 11, 60    ὕψος, εὖρος δὲ περὶ δώδεκα.  Καὶ   παντὸς αὐτοῦ καθότι καὶ τῆς
15, 7, 56    Λυσιμάχου καὶ Δοσιθέου νεωτέρων ἐφιέμενον.  Καὶ   πίστιν παρεῖχεν τοῦ λόγου τοὺς
15, 3, 52    ἐπὶ μείζονος κακοῦ προσδοκίᾳ ποιουμένη.  Καὶ   πολλάκις μὲν ἦλθεν αὐτοχειρίᾳ περιγράψασθαι
15, 3, 52    ἀνέψυχον τὸ θερμότατον τῆς μεσημβρίας.  Καὶ   πρῶτον μὲν ἑώρων τοὺς νέοντας
15, 5, 54    ταῖς ταραχαῖς ἐφεδρεύοντες ἐξ ὑπογύου.  Καὶ   τὰ μὲν πολλὰ τί δεῖ
15, 9, 58    πολλὰ διὰ τὰς χρείας ἐκαινούργει.  Καὶ   τὰς ἀπορίας οὐκ ἐλάττους εἶναι
15, 6, 55    καὶ χρήματα καὶ σῖτον ἐκείνῳ.  Καὶ   ταῦτ' εἶναι μετριώτερα τῶν ἐπιβαλλόντων
15, 2, 51    παραλάβῃ τὰ πράγματα δι' Ἀντωνίου.  Καὶ   ταῦτα βούλεσθαι μὲν ἐκείνην οὐ
15, 11, 60    αὐτῷ τῶν εἰς συντέλειαν παρεσκευασμένων.  Καὶ   ταῦτα προειπὼν οὐκ ἐψεύσατο· χιλίας
15, 3, 52    τῇ βασιλείᾳ καὶ τοῖς πράγμασιν.  Καὶ   τῇ Κλεοπάτρᾳ μηκέτι προσεῖναι τὴν
15, 5, 54    τοῖς Ἰουδαίοις οὐ μικρὸν ἐγεγόνει.  Καὶ   τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐΝνοούμενον πάντα
15, 3, 52    εἶχεν εἰς τὸ μειράκιον, ἐξεργάσασθαι.  Καὶ   τῆς ἑορτῆς παρελθούσης εἱστιᾶτο μὲν
15, 3, 52    ἐδόκει πιθανώτερον εἰς τὸ λανθάνειν.  (Καὶ   τῆς σκηνοπηγίας ἐπεχούσης, ἑορτὴ δέ
15, 11, 60    λόγος παρὰ δόξαν ἐμπεσών.  Καὶ   τὸ μὲν τῆς ἐλπίδος ἄπιστον
15, 6, 55    τῆς πρὸς ἐκεῖνον εὐνοίας πραγματεύεσθαι.  Καὶ   τό τε διάδημα πάλιν ἀποκαθίστησιν
15, 7, 56    τῆς πρὸς τὴν Μαριάμμην κοινωνίας.  Καὶ   τὸν μὲν Σόαιμον εὐθὺς ἐκέλευσεν
15, 5, 54    οἰκείων παρεσκευασμένος ἐπιτίθεσθαι τοῖς Ἰουδαίοις.  Καὶ   τότε κεκμηκόσι τε καὶ νικᾶν
15, 3, 52    τὴν ἀρχὴν Ἀριστοβούλῳ τῷ παιδί.  (Καὶ   τότε μὲν ἐδόκει τεθεραπευκέναι τὰ
15, 7, 56    καὶ κατέκρυψεν ἐν οἰκείοις χωρίοις.  Καὶ   τότε μὲν Ἡρώδην, διεληλύθει γὰρ
15, 10, 59    ἔτους Καῖσαρ εἰς Συρίαν ἀφίκετο.  Καὶ   τότε τῶν Γάδαρα κατοικούντων οἱ
15, 9, 58    ᾤετο γάμῳ τὴν κόρην λαβεῖν.  Καὶ   τοῦ Σίμωνος ὄντος ἀδοξοτέρου μὲν
15, 9, 58    σπέρματα τοῖς ἐν Συρίᾳ διαδούς.  Καὶ   τοῦτ' ὤνησεν οὐχ ἧττον αὐτὸν
15, 7, 56    τὸν μετ' αὐτοῦ βίον κρίνουσα.  Καὶ   τοῦτο διέδειξεν ἐν ὑστέρῳ μηδὲν
15, 11, 60    χρόνῳ συνιζησάντων τῶν θεμελίων ὑπέβη.  Καὶ   τοῦτο μὲν κατὰ τοὺς Νέρωνος
15, 4, 53    παίδων διαδρὰς ἐν τῷ τότε.  Καὶ   τοῦτον Ἀρχέλαος καὶ Νέρων Καῖσαρ
15, 11, 60    τοὺς ὄμβρους, ὡς μὴ κωλυσιεργεῖν.  Καὶ   τοῦτον τὸν λόγον οἱ πατέρες
15, 8, 57    τινες ὡμολόγησαν πραχθέντα εἶδον.  Καὶ   τῶν μὲν ἐνεργησάντων ἐγένετο τιμωρία
15, 5, 54    εἰς αὐτοὺς ἀντίπαλον καταλελεῖφθαι δοκεῖν.  Καὶ   τῶν τε Ἰουδαίων τοὺς πρέσβεις,
15, 2, 51    Ἡρώδου Φασάηλον εἰς Πάρθους ἀνῆγον.  Καὶ   Φασάηλος μὲν οὐ φέρων τὴν
15, 10, 59    διαίτης, ἀλλ' ἐτετήρητο τὰ πάντα.  Καὶ   χαλεπαὶ τῶν φωραθέντων ἦσαν αἱ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007