Alphabétiquement     [«   »]
ταραχθεῖσα 1
ταραχθῇ 1
Τὰς 1
τὰς 106
τάς 3
ταῦτ 5
Ταῦτα 24
Fréquences     [«    »]
98 περὶ
97 τὰ
105 τοὺς
106 τὰς
108 τῷ
111 ὡς
126 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

τὰς


Lv., Chap., Par.
15, 7, 56    ἐμφῆναι τὴν ἄγνοιαν ὧν ἐκείνη  τὰς   αἰτίας εἶχεν, ἐκπηδήσασα καὶ λοιδορουμένη
15, 8, 57    καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα καὶ  τὰς   ἀλκὰς ὑπερβαλλούσας ἔχει καὶ τὴν
15, 11, 60    ἐστὶν ἄπιστον, εἰ καὶ πρὸς  τὰς   ἄλλας ἀπίδοι τις ἐμφανείας τοῦ
15, 3, 52    ὑπὲρ τούτων Ἡρώδης ἔγραφεν καὶ  τὰς   ἄλλας διεξῄει τιμάς, ἃς ἔχοι
15, 1, 50    τὸν Ἡρώδην, ἀνθ' ὧν καὶ  τὰς   ἀμοιβὰς ἀπελάμβανον. δὲ Πολλίων
15, 4, 53    κακοήθης ἦν καὶ βραδὺς εἰς  τὰς   ἀποδόσεις καὶ μόλις εἰ καὶ
15, 9, 58    διὰ τὰς χρείας ἐκαινούργει. Καὶ  τὰς   ἀπορίας οὐκ ἐλάττους εἶναι συνέβαινεν
15, 11, 60    δ' ἐντὸς σιδήρῳ διησφαλισμένα συνέχειν  τὰς   ἁρμογὰς ἀκινήτους τῷ παντὶ χρόνῳ.
15, 7, 56    ἐπισταμένη. Σόαιμος δὲ κατὰ μὲν  τὰς   ἀρχὰς πιστὸς ἦν οὐδὲν ὧν
15, 3, 52    Κλεοπάτρᾳ μὴ πολυπραγμονεῖσθαι τὰ περὶ  τὰς   ἀρχὰς συμφέρειν. ὑπὲρ τούτων Ἡρώδης
15, 3, 52    πάλαι σπεύδουσα προσαρκέσαι δεομένῃ καὶ  τὰς   ἀτυχίας οἰκτείρουσα τῆς Ἀλεξάνδρας αὐτῆς
15, 5, 54    μὴ καὶ χαλεπῷ χρήσηται διὰ  τὰς   ἀτυχίας. Παρεκάλει δὲ τοιούτους ποιούμενος
15, 6, 55    αὐτῶν οἶκον, ἀλλὰ προλαβεῖν ἀσφαλείᾳ  τὰς   αὖθις ἐλπίδας, καὶ γράφειν ἠξίου
15, 9, 58    ὀλίγων ἐπ' αὐτὸν καταπεφευγότων διὰ  τὰς   αὐτὰς χρείας, ἰδίᾳ τε φίλος
15, 1, 50    οἰηθεὶς ἕτερον τρόπον μεταθεῖναι ἂν  τὰς   γνώμας τῶν Ἰουδαίων, ὥστε δέξασθαι
15, 9, 58    αὐτοῦ προστιθεὶς οὐ μόνον ἀντιμετέστησεν  τὰς   γνώμας τῶν πρότερον χαλεπῶς ἐχόντων,
15, 8, 57    οὐ γὰρ μόνον τοῖς περὶ  τὰς   γυμνικὰς ἀσκήσεις, ἀλλὰ καὶ τοῖς
15, 3, 52    τὸ βασίλειον, μάλιστα δὲ καὶ  τὰς   γυναῖκας. Ἀλεξάνδρα δὲ καὶ τὸν
15, 6, 55    δὲ προφάσει τιμῆς φρουρεῖν ἀπολειφθέντας  τὰς   γυναῖκας. Ἦν δὲ κἀκείνοις ἐντολὴ
15, 9, 58    ἐκεκίνητο καὶ πλείστας εἰς τοῦτο  τὰς   δαπάνας ἐποιεῖτο. (Κατιδὼν δὲ καὶ
15, 11, 60    πρὸς τὴν ἀναλογίαν ἐπιτηδεύων καὶ  τὰς   δαπάνας τῶν πρὶν ὑπερβαλλόμενος, ὡς
15, 5, 54    τὸ μὲν ἀσφαλὲς ἀμφοτέροις ἐπορισάμην,  τὰς   δὲ δαπάνας αὐτὸς ἀνέλαβον, διακόσια
15, 11, 60    δὲ στίχων ὄντων τρεῖς ἀπολαμβάνουσι  τὰς   διὰ μέσου χώρας ταῖς στοαῖς.
15, 3, 52    τούτων ὅπως τυγχάνοι χαλεπῆς εἰς  τὰς   διαβολὰς αὐτῷ τῆς Κλεοπάτρας οὔσης·
15, 7, 56    ἐσπουδασμένην ποιούμενος ὑπὲρ τῶν κατὰ  τὰς   διαβολὰς φίλτρων καὶ φαρμάκων. Ἦν
15, 3, 52    νικώμενοί τε κατὰ μικρὸν ἐξηλέγχοντο  τὰς   διαθέσεις χαίροντες ὁμοῦ καὶ συγχεόμενοι
15, 3, 52    αὐτὴν ἐκ πλείονος, ὅτι κατὰ  τὰς   διαφορὰς φρονήματι χρωμένη μείζονι τὴν
15, 7, 56    τῶν πραγμάτων Ἡρώδου Κοστόβαρος ἀποδειχθεὶς  τὰς   διεκβολὰς ἀναφράττειν καὶ φρουρεῖν τὴν
15, 4, 53    ἐπιχειρεῖν· ἔπειθεν γὰρ ἀφαιρούμενον ἑκάστων  τὰς   δυναστείας αὐτῇ διδόναι καὶ πλεῖστον
15, 2, 51    ἐπαρθεῖσα τοῖς λόγοις Ἀλεξάνδρα πέμπει  τὰς   εἰκόνας Ἀντωνίῳ· καὶ Δέλλιος ἐτερατεύετο
15, 5, 54    φιλόνεικος ὢν ἐκδικῆσαι τὰς παρανομίας  τὰς   εἰς αὐτοὺς ἐξ ἐκείνων γεγενημένας.
15, 2, 51    ᾐδέσθη μεταπέμπεσθαι γεγαμημένην Ἡρώδῃ καὶ  τὰς   εἰς Κλεοπάτραν ἐκ τοῦ τοιούτου
15, 2, 51    καὶ δῶρα πλείω, μὴ διακωλῦσαι  τὰς   εἰς τὸν εὐεργέτην αὐτοῦ χάριτας
15, 3, 52    φρονήματος γὰρ ἔμπλεως οὖσα γυναικείου  τὰς   ἐκ τῆς ὑποψίας ἐπιμελείας ἀνηξιοπάθει,
15, 6, 55    γενέσθαι, προτιμήσας δὲ τῶν ἐκείνου  τὰς   ἐκ τοῦ βασιλεύοντος ἐλπίδας ἐπιδίδωσιν
15, 9, 58    κατὰ λίβα προσβολάς, αἳ ἀεὶ  τὰς   ἐκ τοῦ πόντου θῖνας ἐπὶ
15, 11, 60    διπλάσιον· ἀνεῖχεν γὰρ πλεῖστον παρὰ  τὰς   ἑκατέρωθεν. Αἱ δ' ὀροφαὶ ξύλοις
15, 5, 54    πλείστας εἰς τὸ νικᾶν ἔχομεν  τὰς   ἐλπίδας. ἄρξομαι δ' ἀπὸ τοῦ
15, 3, 52    μὲν οὖν> ἐπιστείλας ταῦτα καὶ  τὰς   ἐλπίδας οὐκ ἀσφαλεῖς ἔχων ὑπὲρ
15, 5, 54    ἐφ' οἷς μείζους ἔχειν δεῖ  τὰς   ἐλπίδας; πῶς δ' ἂν καταπλαγείημεν
15, 7, 56    δὲ σώματος καὶ τῷ περὶ  τὰς   ἐντεύξεις ἀξιώματι μειζόνως φράσαι τὰς
15, 3, 52    τούτου παρηγορήσαντος ὁμοῦ καὶ ἀποσκευασαμένου  τὰς   ἐντεύξεις, ἃς ὑπὲρ τῆς Ἰουδαίας
15, 6, 55    τἀδελφῷ Φερώρᾳ διατηρεῖν. (Ταύτας δοὺς  τὰς   ἐντολὰς αὐτὸς εἰς Ῥόδον ἠπείγετο
15, 7, 56    αὐτῷ καὶ τῇ βασιλείᾳ καταπροδοῦναι  τὰς   ἐντολάς, εἰ μὴ καὶ περαιτέρω
15, 7, 56    λόγου τῷ βασιλεῖ. Ταῦτα προσεκλύσαντα  τὰς   ἐντολὰς ἐξαγγεῖλαι Μαριάμμη χαλεπῶς ἤκουσεν,
15, 7, 56    ἤδη καὶ τέλος ἐξεῖπεν ἁπάσας  τὰς   ἐντολὰς τοῦ βασιλέως, μάλιστα μὲν
15, 4, 53    αὐτὴν ἐδωρήσατο. Δίδωσιν δὲ καὶ  τὰς   ἐντὸς Ἐλευθέρου ποταμοῦ πόλεις ἄχρις
15, 2, 51    κατ' ἀξίαν αὐτὸς ἄρχειν δεδοίκει  τὰς   ἐξ εὐλόγων μεταβολὰς καὶ τὸν
15, 6, 55    τὴν οἰκείαν ἐπανῄει χρόνῳ διὰ  τὰς   ἐξ Ἡρώδου προτεινομένας ἐλπίδας, ὧν
15, 8, 57    πλειόνων αὐτῷ, καὶ τὰς ταραχὰς  τὰς   ἐπὶ τοῖς καθ' ἕκαστα γινομένοις
15, 9, 58    αὖθις ὑπολιπέσθαι. Ὅθεν καὶ περὶ  τὰς   ἐπισκευὰς τῶν πόλεων ἐκεκίνητο καὶ
15, 6, 55    τὸν Μάλχον ἀνέκρινεν. Ἀρνησαμένου δὲ  τὰς   ἐπιστολὰς δείξας τῷ συνεδρίῳ διεχειρίσατο
15, 7, 56    τὸν βασιλέα, καὶ τέλος εἰς  τὰς   ἐρημίας αὑτὸν διδοὺς καὶ προφάσει
15, 9, 58    ἐποιήσατο συγκατειληφυίας καὶ τῆς περὶ  τὰς   ἐσθῆτας ἀπορίας, ἐφθαρμένων καὶ παντάπασιν
15, 2, 51    πρῶτον ἔνεμε τόπον καὶ παρὰ  τὰς   ἑστιάσεις προκατακλίνων ἐξηπάτα πατέρα καλῶν
15, 7, 56    προτιμῶν ἠσπάζετο. Τῇ δ' οὔτε  τὰς   εὐημερίας διηγουμένου χαίρειν μᾶλλον
15, 10, 59    τὴν ἐπιμέλειαν ἐπῆγεν, ἀφαιρούμενος μὲν  τὰς   εὐκαιρίας, ἐπιτάττων δ' ἀεὶ γίνεσθαι
15, 11, 60    τάχους πρῶτον μὲν τῷ θεῷ  τὰς   εὐχαριστηρίους ἐποιοῦντο, μετὰ δὲ καὶ
15, 2, 51    τοῖς ἐρωτικοῖς αὐτὸν ὑποθεῖναι καὶ  τὰς   ἡδονὰς ἀπαρακαλύπτως ἐκ τοῦ δύνασθαι
15, 2, 51    Ἐπραγματεύετο δὲ δι' ἑαυτοῦ πρὸς  τὰς   ἡδονὰς ἑλκύσαι τὸν Ἀντώνιον.
15, 3, 52    εἰς τὰ μάλιστα τηρουμένη, ταύτας  τὰς   ἡμέρας ὑπερεβάλλετο καὶ πρὸς εὐφροσύναις
15, 3, 52    μὲν τὴν παρασκευὴν περί τε  τὰς   θήκας καὶ τὸ πλῆθος τῶν
15, 11, 60    τοῦ νεὼ τετυχηκότος ἀφορῶσαν εἰς  τὰς   θύρας αὐτοῦ. Ταύτην πολλοὶ βασιλεῖς
15, 11, 60    αὐτοῦ βωμὸς ἦν, ἐφ' οὗ  τὰς   θυσίας ὡλοκαυτοῦμεν τῷ θεῷ. Τούτων
15, 7, 56    βιώσεσθαι δι' αὐτὸν ἐσχηκέναι καὶ  τὰς   Ἰωσήπῳ δοθείσας ἐντολὰς ἀνεμνημόνευεν, ὥστ'
15, 7, 56    τὰς ἐντεύξεις ἀξιώματι μειζόνως φράσαι  τὰς   κατ' αὐτὴν ὑπερῆγεν, τε
15, 9, 58    ταῦτ' ἐστὶν παράλια δύσορμα διὰ  τὰς   κατὰ λίβα προσβολάς, αἳ ἀεὶ
15, 8, 57    πρότερον αὐτοὺς ἐν εἰρωνείᾳ τίθεσθαι  τὰς   κατασκευὰς τῶν ἀγαλμάτων. (Τοῦτον δὲ
15, 7, 56    ὑποχείριον τὸ πᾶν ἔθνος ἐσχήκασιν·  τὰς   μὲν γὰρ θυσίας οὐκ ἄνευ
15, 9, 58    προκεχωρηκότων εἰς δέον ὧν ἠλπίκει  τὰς   μὲν ἐν αὐτῇ τῇ βασιλείᾳ
15, 11, 60    τὸν καιρὸν οἰκοδομουμένου τοῦ ναοῦ  τὰς   μὲν ἡμέρας οὐχ ὕειν, ἐν
15, 7, 56    μέγα μέρος αὐτῷ γενήσεσθαι πρὸς  τὰς   μεταβολὰς τῶν πραγμάτων τὴν ἐκείνων
15, 3, 52    δὲ κατέλυσεν ἐπὶ τῷ παῦσαι  τὰς   οἰκείας ταραχὰς παράνομα ποιῶν· οὐ
15, 10, 59    εὐρυχωρίαν ἐξειργασμένων· τὸ δ' ὑπὲρ  τὰς   οἰκήσεις ἔδαφος οὐχ ὑψηλόν, ἀλλ'
15, 11, 60    κίονος εἰς τρεῖς ἐπισυναπτόντων ἀλλήλοις  τὰς   ὀργυιὰς περιλαβεῖν, μῆκος δὲ ποδῶν
15, 5, 54    μέτριον προσίετο φιλόνεικος ὢν ἐκδικῆσαι  τὰς   παρανομίας τὰς εἰς αὐτοὺς ἐξ
15, 4, 53    τε Ἀραβίας τὰ δοθέντα καὶ  τὰς   περὶ τὸν Ἱεριχοῦντα προσόδους Ἡρώδου>
15, 9, 58    χρήματα δεδαπανηκότι πρὸς φιλοτιμίαν ὧν  τὰς   πόλεις ἐπεσκεύαζεν. Ἦν δὲ οὐδὲν
15, 3, 52    ἐντυγχάνων τῇ Μαριάμμῃ περί τε  τὰς   πραγματείας καὶ τιμῆς ἕνεκεν, ἣν
15, 5, 54    τόνδε τὸν καιρὸν γεγένηται πρὸς  τὰς   πράξεις ἡμῖν ἐναντιώματα, καὶ θαρρεῖν
15, 11, 60    Ἡρώδου βασιλείας γεγονότος ἐνιαυτοῦ μετὰ  τὰς   προειρημένας πράξεις ἔργον οὐ τὸ
15, 6, 55    τῶν πραγμάτων ἄρχειν ὑπεῖναι καὶ  τὰς   πρὸς σὲ συμβάσεις ῥᾷον εὑρίσκεσθαι
15, 9, 58    ὑποδέχεσθαι Κατὰ μέτρα δὲ καὶ  τὰς   προσηγορίας· μὲν γὰρ Καίσαρος,
15, 10, 59    Λυσανίου. Τούτῳ τὰ μὲν κατὰ  τὰς   προσόδους οὐκ ἤρκει, τὰ λῃστήρια
15, 11, 60    κἀν τοῖς ἔργοις τὰ περὶ  τὰς   στοὰς καὶ τοὺς ἔξω περιβόλους
15, 5, 54    τὴν ἔφοδον ἐξεδέξαντο καὶ πρὸς  τὰς   συμφορὰς ἀθύμως διακείμενοι προίεντο τὰ
15, 8, 57    παρὰ τῶν πλειόνων αὐτῷ, καὶ  τὰς   ταραχὰς τὰς ἐπὶ τοῖς καθ'
15, 7, 56    καὶ μᾶλλον ἔπεισαν τὸν βασιλέα  τὰς   ταραχὰς τοῦ πλήθους, εἰ ζῶσα
15, 6, 55    αὖθις ὑπὸ Πομπηίου καὶ πάσας  τὰς   τιμὰς ἀπολαβὼν ἔτη τεσσαράκοντα διετέλεσεν
15, 2, 51    ἠξίουν τὰς ὑπουργίας ἅμα καὶ  τὰς   τιμὰς λέγοντες, ὡς οὐδὲν ἐνδεὲς
15, 9, 58    φόβῳ μὲν ὧν ἀπαραίτητος εἰς  τὰς   τιμωρίας, τὴν ἐπιμέλειαν δὲ ὧν
15, 8, 57    τρόπαια· δοκοῦντες γὰρ εἰκόνας εἶναι  τὰς   τοῖς ὅπλοις περιειλημμένας, ὅτι μὴ
15, 9, 58    ὡς ἅπασιν ἱκανὰ τὰ περὶ  τὰς   τροφὰς γενέσθαι. Τὸ δὲ σύμπαν
15, 9, 58    τε δι' αὐτῶν τὰ περὶ  τὰς   τροφὰς ἐκπονεῖν ἔνειμε τοῦ σίτου
15, 9, 58    καταστήσας ἀρτοποιοὺς καὶ παρέχων ἑτοίμας  τὰς   τροφάς. Ἐπιμέλειαν δὲ καὶ τοῦ
15, 6, 55    ὄντα καὶ λαμπρόν, ὥστ' αὐτῷ  τὰς   τῶν ἐγκλημάτων αἰτίας σύστασιν ἤδη
15, 11, 60    τοῖς δυσχερεστάτοις ἀμελήσας τῶν εἰς  τὰς   ὑμετέρας χρείας διαφερόντων οὔτε ἐν
15, 6, 55    ἀπ' Αἰγύπτου τῶν πρώτων οὐδενὸς  τὰς   ὑπηρεσίας ἥττων ἐφάνη. ~(Τότε μέντοι
15, 2, 51    δὲ περιείχοντο καὶ μένειν ἠξίουν  τὰς   ὑπουργίας ἅμα καὶ τὰς τιμὰς
15, 6, 55    πολὺ μείζω καὶ λαμπρότερα κατὰ  τὰς   ὑπουργίας ἐπεδείκνυτο. Τοῦτ' αὐτὸν καὶ
15, 9, 58    εὐκαιρίαις ὧν ἑκάστους ἐδωρεῖτο μείζους  τὰς   χάριτας ἐμποιῶν καὶ τὸ μεγαλόψυχον
15, 2, 51    εἶναι καιρὸν αὐτῷ μὲν ἐκτῖσαι  τὰς   χάριτας ὧν εὖ πάθοι καὶ
15, 9, 58    τε ἀνάγκη πολλὰ διὰ  τὰς   χρείας ἐκαινούργει. Καὶ τὰς ἀπορίας
15, 5, 54    ~(Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ Ἰουδαῖοι πολὺ  τὰς   ψυχὰς ἀμείνους ἐγίνοντο πρὸς τὴν
15, 5, 54    λαμπρῶς μὲν ἀγωνίσασθαι κεκακωμένοι καὶ  τὰς   ψυχὰς καὶ τὰ σώματα τόπον
15, 9, 58    ταῖς πλησίον ἤδη πόλεσιν ἐπεβάλλετο  τὰς   ὠφελείας παρέχειν σπέρματα τοῖς ἐν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007