Alphabétiquement     [«   »]
μέμνησο 1
μεμορφωμένους 1
μέν 8
μὲν 243
μένειν 2
μενεῖν 1
μέντοι 15
Fréquences     [«    »]
219 τὸ
209 τὸν
168 τοῦ
243 μὲν
254 τῆς
256 τῶν
363 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

μὲν


Lv., Chap., Par.
15, 5, 54    δ' οὐδαμῶς τῇ μάχῃ, λαμπρῶς  μὲν   ἀγωνίσασθαι κεκακωμένοι καὶ τὰς ψυχὰς
15, 4, 53    χαίρουσα παρανομίας οὐδὲν ἔλιπεν, τὸν  μὲν   ἀδελφόν, τὴν βασιλείαν ᾔδει
15, 10, 59    Τοσαύτης δὲ ἐχόμενος παρρησίας τῷ  μὲν   ἀδελφῷ Φερώρᾳ παρὰ Καίσαρος ᾐτήσατο
15, 5, 54    περὶ τοῦ χωρίου καὶ πρῶτον  μὲν   ἀκροβολισμοῖς, εἶτα δὴ καὶ πλείους
15, 3, 52    ἦν συνέσει τῆς ἀπωλείας, τὸ  μὲν   ἀλγοῦν ἐκ τοῦ γινώσκειν ὅπως
15, 11, 60    συγκαλέσας αὐτοὺς ἔλεγε τοιάδε· τὰ  μὲν   ἄλλα μοι τῶν κατὰ τὴν
15, 7, 56    τῆς Μαριάμμης. δὲ τὰ  μὲν   ἄλλα σώφρων καὶ πιστὴ πρὸς
15, 8, 57    τῷ πεδίῳ μέγιστον ἀμφιθέατρον, περίοπτα  μὲν   ἄμφω τῇ πολυτελείᾳ, τοῦ δὲ
15, 8, 57    πάντων ἐκόσμει τὴν πόλιν, τὸ  μὲν   ἀναγκαῖον τῆς ἀσφαλείας ὁρῶν καὶ
15, 7, 56    Μαριάμμην ἀπωλείας ἐπιθέσθαι, καὶ πολλάκις  μὲν   ἀνακλήσεις ἦσαν αὐτῆς, πολλάκις δὲ
15, 5, 54    πλείους ἐκεῖνοι τετυχήκασιν. Ἀλλὰ πρῶτον  μὲν   ἀνάξιον ὑμῖν ταῦτα λέγειν· μεθ'
15, 5, 54    ὄχλον τοὺς λόγους· (Οὐκ ἀγνοῶ  μὲν,   ἄνδρες, ὅτι πολλὰ παρὰ τόνδε
15, 11, 60    ναῷ ποικίλοις ἐμπετάσμασιν κεκόσμητο, τὰ  μὲν   ἄνθη ἁλουργέσιν, κίονας δὲ ἐνυφασμένους.
15, 3, 52    τιμὴν ἅπαξ παραλαβών. Ἀλλὰ πρῶτος  μὲν   Ἀντίοχος Ἐπιφανὴς ἔλυσε τὸν
15, 5, 54    ἑκατὸν ὀλυμπιάδος συνέβη γενέσθαι, Καῖσαρ  μὲν   Ἀντωνίῳ περὶ τῶν ὅλων ἔμελλεν
15, 8, 57    τὸ πᾶν ἔθνος, ὡς ἥκιστα  μὲν   ἀπ' ἐξουσίας εἰς ταραχὰς προπίπτειν,
15, 9, 58    τῆς παιδὸς ἐξέπληξεν ὥρα, τὸ  μὲν   ἀπ' ἐξουσίας χρώμενον διατελεῖν ἅπαν
15, 4, 53    συνουσίαν ἐλθεῖν τῷ βασιλεῖ, φύσει  μὲν   ἀπαρακαλύπτως ταῖς ἐντεῦθεν ἡδοναῖς χρωμένη,
15, 3, 52    ἐγγενομένης. Οὕτως δ' ἔχων ὀλίγου  μὲν   ἀπέκτεινε τὴν γυναῖκα, νικώμενος δὲ
15, 10, 59    βασιλεῖ, κατὰ φόβον αἰκίας οἱ  μὲν   ἀπέσφαττον αὑτοὺς ἐν τῇ νυκτί,
15, 11, 60    κρυπτὴ διώρυξ τῷ βασιλεῖ, φέρουσα  μὲν   ἀπὸ τῆς Ἀντωνίας μέχρι τοῦ
15, 9, 58    τὰ πέριξ οὕτως κατεσκευάζετο, Ἰουδαίοις  μὲν   ἀπολογούμενος μὴ καθ' αὑτὸν, ἀλλ'
15, 10, 59    εἰς Ῥώμην κατηγορήσων αὐτοῦ. Κἀκεῖνος  μὲν   ἄπρακτος ἀναστρέφει. Πέμπεται δ' Ἀγρίππας
15, 6, 55    τοῦ Δοσιθέου προθύμως ὑπουργήσαντος  μὲν   Ἄραψ ἀντεπέστελλεν αὐτόν τε Ὑρκανὸν
15, 11, 60    μέγεθος. Ἐπειδὴ δὲ νῦν ἐγὼ  μὲν   ἄρχω θεοῦ βουλήσει, περίεστιν δὲ
15, 5, 54    πολλὰ δῶρα δοὺς ἰδίᾳ τὸ  μὲν   ἀσφαλὲς ἀμφοτέροις ἐπορισάμην, τὰς δὲ
15, 8, 57    τὴν Σαμάρειαν ἐνόησεν ἐπιτείχισμα, καλέσας  μὲν   αὐτὴν Σεβαστήν, οἰόμενος δὲ κατὰ
15, 7, 56    γενέσθαι. Δύο δ' ἦν, ἓν  μὲν   αὐτῆς τῆς πόλεως, ἕτερον δὲ
15, 3, 52    γὰρ ἐγένετο παρ' Ἀντωνίῳ, ταχὺ  μὲν   αὐτὸν ἀνεκτήσατο τοῖς δώροις
15, 6, 55    εἰσβαλεῖν μέλλοντος. Κἀπειδὴ παρῆν, δέχεται  μὲν   αὐτὸν ἐν Πτολεμαίδι πάσῃ τῇ
15, 11, 60    τοῦ ἱεροῦ, χαριζόμενος Ἀντωνίῳ φίλῳ  μὲν   αὐτοῦ Ῥωμαίων δὲ ἄρχοντι προσηγόρευσεν
15, 9, 58    καὶ δοκεῖ τὰ δυσχερῆ συμβῆναι  μὲν   αὐτῷ μείζω λόγου, κακώσαντα δὲ
15, 7, 56    περὶ τοὺς Σάββα παῖδας ἐσπουδάσθη  μὲν   αὐτῷ πρότερον ἐπεξελθεῖν αὐτοὺς δυσμενεῖς
15, 6, 55    Ὧν οὐδὲν ἐκεῖνος ἐννοηθεὶς ἀλυσιτελῶς  μὲν   αὐτῷ, συμφερόντως δὲ σοὶ προετίμησεν
15, 7, 56    καὶ μετὰ σπουδῆς εἰσῄει, δῶρα  μὲν   αὐτῷ τὴν Μαριάμμην παρεσχῆσθαι λέγων,
15, 2, 51    τῆς Κλεοπάτρας πράττειν, ὅπως αὐτὸς  μὲν   ἀφαιρεθῇ τὴν ἀρχήν, τὸ δὲ
15, 3, 52    ~(Ὁ δὲ βασιλεὺς Ἡρώδης εὐθὺς  μὲν   ἀφαιρεῖται τὴν ἀρχιερωσύνην Ἀνάνηλον ὄντα
15, 2, 51    διάσημον προπεπυσμένος. Διὰ τοῦτο δεσμῶν  μὲν   ἀφῆκεν, ἐν Βαβυλῶνι δὲ κατάγεσθαι
15, 8, 57    δι' ἔθους ὄντα, καὶ λόγῳ  μὲν   βασιλέα, τῷ δ' ἔργῳ πολέμιον
15, 8, 57    εὐσέβειαν ἦγεν τοὺς ὄχλους· πρῶτον  μὲν   γὰρ ἀγῶνα πενταετηρικὸν ἀθλημάτων κατεστήσατο
15, 9, 58    οὕτως ἀπαντήσαντος τοῦ κακοῦ· πρῶτον  μὲν   γὰρ αὐχμοὶ διηνεκεῖς ἐγένοντο, καὶ
15, 4, 53    Ἀρτέμιδος ἀποκτείνασα δι' Ἀντωνίου· χρημάτων  μὲν   γὰρ εἵνεκεν, εἴ που μόνον
15, 8, 57    τιμωμένων παρ' αὐτοῖς ἐθῶν· ἀσεβὲς  μὲν   γὰρ ἐκ προδήλου κατεφαίνετο θηρίοις
15, 6, 55    ἐν τῷ ζῆν τύχαις· εὐθὺς  μὲν   γὰρ> ἐν ἀρχῇ βασιλευούσης αὐτῷ
15, 7, 56    κατὰ τοὺς Ἰουδαίων νόμους· ἀνδρὶ  μὲν   γὰρ ἔξεστιν παρ' ἡμῖν τοῦτο
15, 7, 56    τοῦ κατ' αὐτὴν πάθους. (Ὁ  μὲν   γὰρ ἐπὶ μεγάλοις οἷς παρ'
15, 1, 50    τε κακῶν οὐδὲν ἦν· τὰ  μὲν   γὰρ πλεονεξία τοῦ κρατοῦντος
15, 9, 58    πολλαῖς ἐξετελειώθη ταῖς δαπάναις. Κεῖται  μὲν   γὰρ πόλις ἐν τῇ
15, 7, 56    τὸ πᾶν ἔθνος ἐσχήκασιν· τὰς  μὲν   γὰρ θυσίας οὐκ ἄνευ τούτων
15, 9, 58    δὲ καὶ τὰς προσηγορίας·  μὲν   γὰρ Καίσαρος, δὲ Ἀγρίππα
15, 7, 56    γινόμενα τὸν Ἡρώδην ἐπιταράττειν. ἠδημόνει  μὲν   γὰρ ὁρῶν τὸ παράλογον τῆς
15, 9, 58    εὐνοίας καὶ τῆς προστασίας. Πρῶτον  μὲν   γὰρ ὅσοις οἷόν τε δι'
15, 10, 59    ἔσεσθαι τὸ πᾶν ἐπιστάμενος. Εὐτυχίᾳ  μὲν   γὰρ ὅσον οὐκ ἄλλος διοίσεις
15, 7, 56    ἕτερος ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν πραγμάτων· ῥωσθέντι  μὲν   γὰρ οὐδεὶς ἀσφαλέστερον τῶν οἰκειοτάτων
15, 5, 54    τὴν αὐτὴν αἰτίαν γενέσθαι· οἱ  μὲν   γὰρ οὐκ ἐξ οἰκείου τινὸς
15, 6, 55    τι καὶ παρ' ἐκείνων·  μὲν   γὰρ Ὑρκανὸς ἐπιεικείᾳ τρόπου καὶ
15, 9, 58    ἀποπτεύειν εἰς τὴν θάλασσαν.  μὲν   δὴ πόλις οὕτως ἐξετελέσθη δωδεκαετεῖ
15, 5, 54    γὰρ τῶν Ἀράβων παρανομίαν ἴστε  μὲν   δήπου καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους
15, 11, 60    ἱερατικὰς ὠνησάμενος στολάς, καὶ τοὺς  μὲν   διδάξας οἰκοδόμους, ἑτέρους δὲ τέκτονας,
15, 4, 53    βουλευόμενον ἐκώλυον οἱ φίλοι, πρῶτον  μὲν   διδάσκοντες, ὡς οὐκ ἄξιον μείζω
15, 5, 54    δὲ δαπάνας αὐτὸς ἀνέλαβον, διακόσια  μὲν   δοὺς τάλαντα, διακοσίων δ' ἐγγυητὴς
15, 11, 60    ταῖς στοαῖς. Τῶν δὲ αἱ  μὲν   δύο παράλληλοι τὸν αὐτὸν γεγόνασι
15, 10, 59    εἶναι. Ταῦτα δὲ ἀπετόλμων μάλιστα  μὲν   ἐγκειμένου καὶ διαβάλλοντος αὐτὸν Ζηνοδώρου
15, 3, 52    εἰς εὐκαιρίαν ἀμύνης ἐνόμιζε. Κἀκείνη  μὲν   ἐγκρατῶς ἔφερε τὴν ὑποψίαν. Ἡρώδης
15, 3, 52    Ἀριστοβούλῳ τῷ παιδί. (Καὶ τότε  μὲν   ἐδόκει τεθεραπευκέναι τὰ περὶ τὴν
15, 9, 58    θέλων τοὺς ὑπ' αὐτῷ, πρώτοις  μὲν   ἔδωκεν ἐξάγειν τὸν σῖτον, εἰς
15, 6, 55    αὐτῷ γενέσθαι· τὸν γὰρ ὁμολογοῦντα  μὲν   εἶναι φίλον, εὐεργέτην δ' ἐκεῖνον
15, 11, 60    περιβόλου πύλαι τέτταρες ἐφέστασαν,  μὲν   εἰς τὰ βασίλεια τείνουσα τῆς
15, 5, 54    Τὸ δ' ἄλλο πλῆθος ἔφθη  μὲν   εἰς τὸ χαράκωμα συμφυγεῖν, εἶχεν
15, 2, 51    τε νενικημένη ταῖς εὐεργεσίαις δέχεσθαι  μὲν   εἰς τὸν υἱὸν τὴν τιμήν,
15, 9, 58    τοῦ περιβόλου παντὸς ἐν ἀριστερᾷ  μὲν   εἰσπλεόντων πύργος νενασμένος ἐπὶ πολὺ
15, 6, 55    αὐτῷ πρὸς Ἀντώνιον φιλίας, ὕποπτον  μὲν   εἶχεν τὴν Ἀλεξάνδραν, μὴ τῷ
15, 3, 52    τοῦ πάθους ταῖς γυναιξὶν εὐθὺς  μὲν   ἐκ μεταβολῆς θρῆνος ἦν ἐπὶ
15, 3, 52    λόγου περιπαθήσας βασιλεὺς εὐθὺς  μὲν   ἐκ τῶν χειρῶν αὐτὴν ἀφῆκεν,
15, 11, 60    ἐπ' αὐτῶν ναὸν ἤγειρεν μήκει  μὲν   ἑκατὸν ὄντα πηχῶν, τὸ δ'
15, 2, 51    δι' Ἀντωνίου. Καὶ ταῦτα βούλεσθαι  μὲν   ἐκείνην οὐ δικαίως, ὁπότε καὶ
15, 3, 52    (Τούτων τῶν γραμμάτων ἀπενεχθέντων ἐπαύσαντο  μὲν   ἐκείνης τῆς ὁρμῆς, ἣν ὡς
15, 8, 57    θνήσκειν πρὸ αὐτῶν ἄξιον. Τοιαῦτα  μὲν   ἐκεῖνοι τῇ προαιρέσει τῆς ἐπιβουλῆς
15, 5, 54    παρασκευαῖς χρησάμενος. Ἀντώνιος δὲ τῆς  μὲν   ἐκείνου συμμαχίας οὐδὲν ἔφη δεῖσθαι,
15, 5, 54    δὲ χωρήσαντες ἐπ' αὐτοὺς παραιρησόμεθα  μὲν   ἐκείνων τὸ μεῖζον φρονεῖν, ἀναληψόμεθα
15, 2, 51    ἄρτι γὰρ εἶναι καιρὸν αὐτῷ  μὲν   ἐκτῖσαι τὰς χάριτας ὧν εὖ
15, 5, 54    ἡμετέρους πρέσβεις ἀποσφάξαντες αὐτούς, τῶν  μὲν   Ἑλλήνων ἱεροὺς καὶ ἀσύλους εἶναι
15, 11, 60    ἐγένετο τὸν τρόπον, ὡς ἐλάττω  μὲν   ἐμοὶ τὸν ἀπ' αὐτῶν κόσμον,
15, 4, 53    Ἀρμενίαν στρατευόμενον ἀνέστρεφεν καὶ γίνεται  μὲν   ἐν Ἀπαμείᾳ καὶ Δαμασκῷ, παρῆλθεν
15, 9, 58    εἰς δέον ὧν ἠλπίκει τὰς  μὲν   ἐν αὐτῇ τῇ βασιλείᾳ ταραχὰς
15, 3, 52    Καὶ τῆς ἑορτῆς παρελθούσης εἱστιᾶτο  μὲν   ἐν Ἱεριχοῦντι δεχομένης αὐτοὺς τῆς
15, 7, 56    διαίτης ἀνατιθέντες τῇ τύχῃ. Κἀκεῖνος  μὲν   ἐν Σαμαρείᾳ τῇ κληθείσῃ Σεβαστῇ
15, 8, 57    πραχθέντα εἶδον. Καὶ τῶν  μὲν   ἐνεργησάντων ἐγένετο τιμωρία πανοικὶ τὴν
15, 11, 60    καὶ τῆς βασιλείου στοᾶς τὸ  μὲν   ἔνθεν καὶ ἔνθεν ταπεινότατον, ὑψηλότατον
15, 5, 54    περὶ τὸν σεισμὸν συμβεβηκότα, πρῶτον  μὲν   ἐννοηθήτω, διότι τοῦτ' αὐτὸ καὶ
15, 11, 60    τῆς ζημίας. Εἶχεν δ'  μὲν   ἐντὸς περίβολος κατὰ μὲν τὸ
15, 7, 56    καὶ χαλεπὸν ἐκ φύσεως, ἱκανῶς  μὲν   ἐντρυφῶσα δεδουλωμένῳ διὰ τὴν ἐπιθυμίαν
15, 5, 54    δ' ἂν καταπλαγείημεν τοὺς ὅταν  μὲν   ἐξ ἀληθείας ἀγωνίζωνται πάντοτε νικωμένους,
15, 6, 55    Σόαιμον ἐπ' αὐτῶν καταλιπών, πιστοτάτους  μὲν   ἐξ ἀρχῆς γενομένους αὐτῷ, τότε
15, 6, 55    ὅσοι δ' ἐχθρῶς εἶχον ἐδόκουν  μὲν   ἐξ ἐμφανοῦς συνάχθεσθαι, πάθος δὲ
15, 9, 58    ἐδεήθησαν, ὥστε γενέσθαι λογιζομένων τοὺς  μὲν   ἔξω τῆς ἀρχῆς δοθέντας σίτου
15, 8, 57    τὸν Ἡρώδην ἐκταραττόμενοι· καὶ βίαν  μὲν   ἐπάγειν ἄκαιρον ᾤετο, καθωμίλει δ'
15, 10, 59    (Ὁ δὲ Ζηνόδωρος ἀχθόμενος πρῶτον  μὲν   ἐπὶ τῇ τῆς ἐπαρχίας ἀφαιρέσει,
15, 10, 59    τις καὶ ἄλλος ἐδόκει δυσπαραίτητος  μὲν   ἐπὶ τοῖς οἰκείοις, μεγαλόψυχος δὲ
15, 4, 53    εἰς τὴν ἀπολογίαν φανεῖσθαι, τοῦ  μὲν   ἐπιχειρήματος εἰς γυναῖκα γεγενημένου μέγιστον
15, 7, 56    Ἀντιγόνου τὴν βασιλείαν ἔχοντος Ἡρώδης  μὲν   ἐπολιόρκει δυνάμει τὴν τῶν Ἱεροσολυμιτῶν
15, 7, 56    ἔφερον. τε Μαριάμμη τὸν  μὲν   ἔρωτα τοῦ βασιλέως ὑπόκρισιν ἄλλως
15, 3, 52    ἀποκτείνειεν. δὲ φήμη πάντας  μὲν   ἐτάραξεν, ὡς εἰκός, τοὺς περὶ
15, 3, 52    συνήθειαν Ἡρώδῃ σπουδαζόμενος. Τοῦτον αὐτὸς  μὲν   ἐτίμησεν, ὅτε τὴν βασιλείαν παρέλαβεν,
15, 7, 56    πρὸς τὸν Κοστόβαρον, καὶ πέμπει  μὲν   εὐθὺς αὐτῷ γραμμάτιον ἀπολυομένη τὸν
15, 9, 58    περιαλειμμάτων ὡς ἕΚαστον αὐτῶν κλισίας  μὲν   ἔχειν παμπόλλους ἄνδρας ὑποδέχεσθαι Κατὰ
15, 7, 56    ἦν, λέγειν ὅτι φάρμακον ἐκείνης  μὲν   ἐχούσης αὐτοῦ δὲ διακονῆσαι παρακαλουμένου,
15, 11, 60    τεῖχος ἄνω λίθινον περιθεῖ, κατὰ  μὲν   ἑῴαν ῥάχιν ἰσομήκη τῷ τείχει
15, 3, 52    θερμότατον τῆς μεσημβρίας. Καὶ πρῶτον  μὲν   ἑώρων τοὺς νέοντας τῶν οἰκετῶν
15, 3, 52    Ἀλεξάνδρας ἐπιβουλήν. δὲ τὴν  μὲν   ἕως τῆς ἐγχειρήσεως ἐάσας προελθεῖν
15, 6, 55    παρακεχωρηκέναι. Τότε δ' ἐντῶ πλείω  μὲν   ὀγδοήκοντα γεγονὼς ἐτύγχανεν ἔτη,
15, 9, 58    Καὶ τοῦ Σίμωνος ὄντος ἀδοξοτέρου  μὲν   πρὸς οἰκειότητα, μείζονος δὲ
15, 3, 52    εἰς τὴν Ἰουδαίαν ὑπέστρεψεν, εὐθὺς  μὲν   τε ἀδελφὴ Σαλώμη καὶ
15, 8, 57    οὐδ' ἀρνησάμενοι τὴν πρᾶξιν ἀνέδειξαν  μὲν   ἤδη κρατούμενα τὰ ξίφη, διωμολογήσαντο
15, 10, 59    αὐτῶν ὀργῆς ἀπομνημονευομένης. τούτοις αὐτίκα  μὲν   ἥκιστα τὸν νοῦν προσεῖχεν ἐλπίδι
15, 3, 52    κακοῦ προσδοκίᾳ ποιουμένη. Καὶ πολλάκις  μὲν   ἦλθεν αὐτοχειρίᾳ περιγράψασθαι τὸν βίον,
15, 5, 54    ἄγειν καὶ δεῖν, καὶ> πέντε  μὲν   ἡμέραις τετρακισχίλιοι τὸ πλῆθος οὕτως
15, 11, 60    καιρὸν οἰκοδομουμένου τοῦ ναοῦ τὰς  μὲν   ἡμέρας οὐχ ὕειν, ἐν δὲ
15, 11, 60    πεντήκοντα· τῆς δὲ μέσης εὖρος  μὲν   ἡμιόλιον, ὕψος δὲ διπλάσιον· ἀνεῖχεν
15, 9, 58    θαλάσσης διακοσίους πόδας. Τούτων τὸ  μὲν   ἥμισυ προβέβλητο κυματωγαῖς, ὡς ἀπομάχεσθαι
15, 10, 59    συντευξομένους Καίσαρι. Τούτοις ἀνελθοῦσιν καταγωγὴ  μὲν   ἦν Πολλίωνος οἶκος ἀνδρὸς τῶν
15, 7, 56    ἐν οἰκείοις χωρίοις. Καὶ τότε  μὲν   Ἡρώδην, διεληλύθει γὰρ τῆς
15, 10, 59    ἁρπαγὰς καὶ κατασκαφὰς ἱερῶν  μὲν   Ἡρώδης ἀταρακτήσας ἕτοιμος ἦν εἰς
15, 4, 53    ὑπ' Ἀντωνίου δοθείσης χώρας,  μὲν   Ἡρώδης δίκαιος ἦν οὐκ ἀσφαλὲς
15, 5, 54    ἐναντίων ἀφῃρημένοι δύναμιν. Τοὐντεῦθεν  μὲν   Ἡρώδης λῃστείαις ἐχρῆτο καὶ τὰ
15, 11, 60    τῆσδε τῆς βασιλείας εὐσέβειαν. (Ὁ  μὲν   Ἡρώδης ταῦτ' εἶπεν, ἐξέπληξε δὲ
15, 1, 50    κατὰ τὴν πόλιν πλήθους ὅσοι  μὲν   ἦσαν ἰδιωτεύοντες ἔτι τἀκείνου φρονοῦντες
15, 7, 56    αἰτίας τοιαύτης· (Κοστόβαρος ἦν γένει  μὲν   Ἰδουμαῖος, ἀξιώματος τῶν πρώτων παρ'
15, 8, 57    ἔλαττον ἰσχυροποιεῖν τὸν τόπον, ἀπέχοντα  μὲν   Ἱεροσολύμων μιᾶς ὁδὸν ἡμέρας, εὔχρηστον
15, 9, 58    Τοῦτο δὲ τὸ φρούριον ἀπέχει  μὲν   Ἱεροσολύμων περὶ ἑξήκοντα σταδίους, φύσει
15, 3, 52    Ἐπιφανὴς ἔλυσε τὸν νόμον ἀφελόμενος  μὲν   Ἰησοῦν, καταστήσας δὲ τὸν ἀδελφὸν
15, 3, 52    ἀξιοῦντος οὐδὲ θανάτῳ διεζεῦχθαι. Ταῦτα  μὲν   Ἰώσηπος. Αἱ δὲ γυναῖκες, ὡς
15, 11, 60    μέτωπον τὸ πρὸς μεσημβρίαν εἶχε  μὲν   καὶ αὐτὸ πύλας κατὰ μέσον,
15, 3, 52    τῆς ψυχῆς ἐμφαίνων ἀληθινήν, τάχα  μὲν   καὶ τοῦ πάθους ἀπονικῶντος αὐτὸν
15, 7, 56    τούτων λαμπρότερος ἦν, καὶ τὸν  μὲν   Καίσαρα παρέπεμψεν ἐπ' Ἀντιοχείας, αὐτὸς
15, 8, 57    παντὶ φρούριον ἐνῳκοδόμησεν τὸ πάλαι  μὲν   καλούμενον Στράτωνος πύργον, Καισάρειαν δ'
15, 9, 58    τῶν ὑπερῳκοδομημένων ἔχουσαι. Τούτων αἱ  μὲν   κατὰ σύμμετρα διαστήματα φέρουσιν εἰς
15, 10, 59    οἶκον τὸν Λυσανίου. Τούτῳ τὰ  μὲν   κατὰ τὰς προσόδους οὐκ ἤρκει,
15, 9, 58    ἐργασίαν παρασχόν, ἀκλύστῳ λιμένι, μέγεθος  μὲν   κατὰ τὸν Πειραιᾶ, καταγωγὰς δ'
15, 11, 60    τῶν θεμελίων ὑπέβη. Καὶ τοῦτο  μὲν   κατὰ τοὺς Νέρωνος καιροὺς ἐπεγείρειν
15, 5, 54    οὐ παρὰ τούτοις, οἳ τὸ  μὲν   κερδαίνειν ἐκ παντὸς τρόπου κάλλιστον
15, 5, 54    Ἰουδαίους. Οὗτος γὰρ ὢν στρατηγὸς  μὲν   Κλεοπάτρας ἐπὶ τῶν ἐκεῖ, διάφορος
15, 2, 51    τὸν Ἀντώνιον. δὲ τὴν  μὲν   κόρην ᾐδέσθη μεταπέμπεσθαι γεγαμημένην Ἡρώδῃ
15, 4, 53    εἰ ἐνεδρεύουσα τοιούτοις ἐγχειροίη, τοὺς  μὲν   λόγους αὐτῆς διεκρούσατο, βουλὴν δ'
15, 11, 60    ὕψος τετραγώνου γεγενημένης, ὡς τὰ  μὲν   μεγέθη τῶν λίθων ἀπὸ μετώπου
15, 9, 58    δὲ ἐννέα, τούτων δὲ οἱ  μὲν   μείζους οἱ δὲ ἐλάττους.
15, 8, 57    τῶν κατεγνωσμένων ἀνθρώπων ἐπετηδεύοντο, τοῖς  μὲν   ξένοις ἔκπληξις ὁμοῦ τῆς δαπάνης
15, 11, 60    θεατὰ τοῖς ἐντυγχάνουσιν εἶναι. Τοιοῦτος  μὲν   πρῶτος περίβολος ἦν. Ἐν
15, 1, 50    τὸ πρὸς Ἡρώδην μῖσος. ταῦτα  μὲν   Στράβων. ~(Κατασχόντος δὲ τὴν
15, 7, 56    περὶ αὐτὸν ἦσαν ἰατροὶ τὰ  μὲν   οἷς αὐτοὶ προσέφερον βοηθήμασιν οὐδὲν
15, 4, 53    ἀφελέσθαι. Τῷ δ' Ἀντωνίῳ τὸ  μὲν   ὅλον ἡττᾶσθαι συνέβαινεν τῆς γυναικός,
15, 6, 55    τοῦ Μάλχου λάβοι, καὶ τὸν  μὲν   ὁμολογῆσαι προσαγορευτικὰ γράμματα κομίσασθαι, τὸν
15, 5, 54    οὐδαμῶς δοκοῦσιν. ἴσως τοίνυν τὸ  μὲν   ὅσιον καὶ δίκαιόν ἐστιν μεθ'
15, 5, 54    Τοιαύτῃ δὲ πληγῇ χρησαμένων φρονήματος  μὲν   ὅσον ἦν πρότερον αὐτοῖς ἀφῄρηντο,
15, 5, 54    Οἵ τε Ἰουδαῖοι διώκοντες συνεισπεσεῖν  μὲν   οὐ κατίσχυσαν, περικαθεζόμενοι δὲ τῷ
15, 6, 55    ἐκείνῳ γενήσεται τὰ πράγματα, στρατείας  μὲν   οὐ κοινωνήσας κατὰ περιολκὰς τῶν
15, 3, 52    διεφθάρη μὲν οὕτως Ἀριστόβουλος, ὀκτωκαίδεκα  μὲν   οὐ πάντα βιοὺς ἔτη, τὴν
15, 2, 51    εἰς Πάρθους ἀνῆγον. Καὶ Φασάηλος  μὲν   οὐ φέρων τὴν ἐν τοῖς
15, 8, 57    εἰς τὸ θέατρον ἐχώρουν, ἐλπίσαντες  μὲν   οὐδ' αὐτὸν Ἡρώδην διαφευξεῖσθαι προσπεσόντων
15, 7, 56    τὰς ἐντολὰς τοῦ βασιλέως, μάλιστα  μὲν   οὐδ' ἐλπίσας αὐτὸν ἐπὶ τῆς
15, 5, 54    εὐτυχεῖν τοιούτων αὐτοῖς πεπραγμένων; ἐμοὶ  μὲν   οὐδαμῶς δοκοῦσιν. ἴσως τοίνυν τὸ
15, 7, 56    τῆς Ἀλεξάνδρας. δὲ τὴν  μὲν   οὐδὲν ἀναβαλλόμενος ἀποκτεῖναι προσέταξεν, αὐτὸς
15, 3, 52    παρῆκεν δὲ τὴν ἁμαρτίαν, χαλεπὸν  μὲν   οὐδέν, εἰ καὶ σφόδρα βουλομένῳ
15, 7, 56    Ἔπραττεν δὲ ταῦτα τῇ Κλεοπάτρᾳ  μὲν   οὐδέν τι μᾶλλον εἰς τὴν
15, 3, 52    μέρει. ~(Τὴν δ' Ἀλεξάνδραν ἥττησε  μὲν   οὐδὲν τῶν τοιούτων, ἀεὶ δὲ
15, 9, 58    ἐνιαυτὸν μόνον, ὥστ' αὐτοῖς εἶναι  μὲν   οὐδὲν ὑπόλοιπον, ἀπολωλέναι δὲ καὶ
15, 10, 59    τὴν πρὸς αὐτὸν εὔνοιαν Καῖσαρ  μὲν   οὐδένα μετὰ Ἀγρίππαν Ἡρώδου προετίμησεν,
15, 8, 57    τὴν συνωμοσίαν αὐτοῖς γενέσθαι, κέρδους  μὲν   οὐδενὸς οὐδ' οἰκείων ἕνεκεν παθῶν,
15, 7, 56    καὶ τὸ πάθος ἀντεξεκαίετο, τῆς  μὲν   οὐκ ἀποκρυπτομένης τὴν διάθεσιν, τοῦ
15, 6, 55    μηδὲν ἀνήκεστον παθεῖν, ἀλλὰ τούτου  μὲν   οὐκ ἔτυχεν ὅρκῳ προκατειλημμένου Καίσαρος·
15, 4, 53    διέφαινεν. Ἡρώδης δὲ καὶ πάλαι  μὲν   οὐκ εὔνους ἦν τῇ Κλεοπάτρᾳ
15, 6, 55    διὰ ταύτην τὴν ἀνδραγαθίαν. ~(Τὰ  μὲν   οὖν ἄλλα καλῶς εἶχεν αὐτῷ
15, 7, 56    ἐκ γένους ἀρχὴν προύτρεπον. Ἐκεῖνοι  μὲν   οὖν ἅμα καὶ συμφέρειν αὐτὰ
15, 7, 56    καὶ μικρὸν οὐδὲν ἐπενόει. Κλεοπάτρα  μὲν   οὖν Ἀντωνίου δεηθεῖσα περὶ τῆς
15, 10, 59    τοὺς Ἐσσηνοὺς τιμῶν διετέλει. Ταῦτα  μὲν   οὖν εἰ καὶ παράδοξα δηλῶσαι
15, 10, 59    ὑπὸ Πυθαγόρου καταδεδειγμένῃ. Περὶ τούτων  μὲν   οὖν ἐν ἄλλοις σαφέστερον διέξειμι.
15, 8, 57    τῇ Περαίᾳ τὴν Ἐσεβωνῖτιν. Ταῦτα  μὲν   οὖν ἐν τοῖς κατὰ μέρος
15, 4, 53    ἐπὶ τὴν βασιλείαν κατήγαγον. Ταῦτα  μὲν   οὖν ἐν ὑστέρῳ. (Περὶ δὲ
15, 3, 52    ὑπὲρ τῆς εὐμορφίας ἐτύγχανεν. Ἡρώδης  μὲν   οὖν> ἐπιστείλας ταῦτα καὶ τὰς
15, 1, 50    ἱστοριῶν τῆς Ἰουδαικῆς ἀρχαιολογίας ~(Σόσσιος  μὲν   οὖν καὶ Ἡρώδης ὡς κατὰ
15, 11, 60    ἀγηοχέναι τὸ Ἰουδαίων ἔθνος. Τὰ  μὲν   οὖν κατὰ μέρος ἐξεργασθέντα περὶ
15, 7, 56    ζῶσα τύχοι, φυλάξασθαι συμβουλεύουσαι. Μαριάμμη  μὲν   οὖν οὕτως ἤγετο τὴν ἐπὶ
15, 10, 59    ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς, λαμβάνειν. Τοὺς  μὲν   οὖν παντάπασιν ἐξαυθαδιζομένους πρὸς τὸ
15, 11, 60    τις ἐμφανείας τοῦ θεοῦ. Τὰ  μὲν   οὖν περὶ τὸν ναὸν ἐξῳκοδομήθη
15, 10, 59    ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ὁμολογεῖν. Οἱ  μὲν   οὖν πολλοὶ κατὰ θεραπείαν καὶ
15, 8, 57    καὶ αὐτὸν ἐκεῖνον ἀγαγεῖν. Ἐκεῖνοι  μὲν   οὖν προκαταστάντες ἐπὶ τοιαύτης ἦσαν
15, 9, 58    ἀπολιπεῖν ἐν ὑστέρῳ. ~(Κατὰ τοῦτον  μὲν   οὖν τὸν ἐνιαυτὸν τρισκαιδέκατον ὄντα
15, 4, 53    Συρίαν ἐπενόει κτῆμα ποιήσασθαι. Λυσανίαν  μὲν   οὖν τὸν Πτολεμαίου Πάρθους αἰτιασαμένη
15, 11, 60    σύμφωνον τὴν σφραγῖδα κατετίθεντο. Ταῦτα  μὲν   οὖν ὑπὸ τοῦ πάθους τῶν
15, 1, 50    εἰς Ἀντιόχειαν πελεκίζει. Καὶ ἔδοξε  μὲν   οὗτος πρῶτος Ῥωμαίων βασιλέα πελεκίσαι,
15, 7, 56    τοῖς ἐπιθεωροῦσιν αὐτὴν ἐμφαίνουσα. (Κἀκείνη  μὲν   οὕτως ἀπέθανεν γυνὴ καὶ πρὸς
15, 3, 52    καὶ παντάπασιν ἀποπνῖξαι. Καὶ διεφθάρη  μὲν   οὕτως Ἀριστόβουλος, ὀκτωκαίδεκα μὲν οὐ
15, 7, 56    τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ βασιλέως ἔχοντος  μὲν   οὕτως, ὡς καὶ πρότερον ἐδηλώσαμεν·
15, 9, 58    παρὰ τοῖς ἄλλοις, ὥστε τὰ  μὲν   πάλαι μίση κινηθέντα διὰ τὸ
15, 6, 55    ᾤετο μηκέτ' ἐμποδὼν ἐᾶν, εἰ  μὲν   περισωθείη καὶ διαφύγοι τὸν κίνδυνον,
15, 8, 57    ἐπεπόνθεισαν ἐξ ὀργῆς διαχέαντος, οἱ  μὲν   πλείους εἶχον ὡς μεταβεβλῆσθαι καὶ
15, 5, 54    ἐφεδρεύοντες ἐξ ὑπογύου. Καὶ τὰ  μὲν   πολλὰ τί δεῖ λέγειν; ἀλλὰ
15, 5, 54    ἐπεξέλθετε δικαίαις ἀνδραγαθίαις τοὺς ἀδίκους  μὲν   πρὸς φιλίαν, ἀσπόνδους δὲ ἐν
15, 5, 54    δ' ἐγγυητὴς γενόμενος, τῇ  μὲν   προσοδευομένῃ γέγονεν, αὐτοὶ δ' ὑπὸ
15, 5, 54    ἐπρεσβεύοντο πρὸς τὸν Ἡρώδην, τὸ  μὲν   πρῶτον ὑπὲρ διαλύσεως, ἔπειτα, τὸ
15, 9, 58    παρὰ τοῖς Ἱεροσολυμίταις αὐτῆς τὸ  μὲν   πρῶτον ὑπὸ τῆς ἀκοῆς τὸν
15, 9, 58    τοῖς εἰσπλέουσιν ἄγαλμά τε τὸ  μὲν   Ῥώμης, τὸ δὲ Καίσαρος·
15, 7, 56    τὴν Μαριάμμην κοινωνίας. Καὶ τὸν  μὲν   Σόαιμον εὐθὺς ἐκέλευσεν ἀποκτεῖναι συλλαβόντας·
15, 5, 54    καίπερ ἐσπουδακὼς ἐπαρκεῖν, ἀλλὰ τὸ  μὲν   στρατόπεδον ἥλω τῶν Ἰουδαίων, οἱ
15, 5, 54    ἐπὶ τῶν ὅρων, καὶ τὸ  μὲν   σύμπαν ἐξίστατο κατὰ τοὐμφανὲς εἰς
15, 10, 59    ἄρξει διεπυνθάνετο. Μανάημος δὲ τὸ  μὲν   σύμπαν οὐκ εἶπεν· ὡς δὲ
15, 10, 59    μὴ δικαίως ἀφαιρούμενοι διημφισβήτουν, πολλάκις  μὲν   ταῖς καταδρομαῖς καὶ τῷ βιάζεσθαι
15, 7, 56    πᾶν ἐπισταμένη. Σόαιμος δὲ κατὰ  μὲν   τὰς ἀρχὰς πιστὸς ἦν οὐδὲν
15, 10, 59    πολλὴν τὴν ἐπιμέλειαν ἐπῆγεν, ἀφαιρούμενος  μὲν   τὰς εὐκαιρίας, ἐπιτάττων δ' ἀεὶ
15, 6, 55    τὴν ἀβουλίαν. Νῦν οὖν εἰ  μὲν   τῇ πρὸς Ἀντώνιον ὀργῇ κρίνεις
15, 3, 52    ἐκφορᾶς καὶ μᾶλλον ἐπεδείξατο, πολλὴν  μὲν   τὴν παρασκευὴν περί τε τὰς
15, 10, 59    μεταβαλὼν τῆς εὐνοίας. Καὶ κατὰ  μὲν   τὴν πρώτην ἡμέραν οἱ περὶ
15, 11, 60    παρὰ δόξαν ἐμπεσών. Καὶ τὸ  μὲν   τῆς ἐλπίδος ἄπιστον οὐκ ἐπήγειρεν
15, 10, 59    ἐγκαταλείψει μὴ πάντα τρόπον ἀφελέσθαι  μὲν   τῆς Ἡρώδου βασιλείας, προσθήσειν δὲ
15, 2, 51    Ἀλεξάνδρα μετὰ δακρύων ἀπελογεῖτο, περὶ  μὲν   τῆς ἱερωσύνης φαμένη πᾶν ὁτιοῦν
15, 3, 52    τῷ πρὸς αὐτὴν ἔρωτι ταύτης  μὲν   τῆς ὁρμῆς ἐκράτησεν ἑαυτοῦ διακαρτερήσας
15, 6, 55    κατέπλευσεν εἰς τὴν πόλιν, ἀφῄρητο  μὲν   τὸ διάδημα, τοῦ δ' ἄλλου
15, 11, 60    μὲν ἐντὸς περίβολος κατὰ  μὲν   τὸ νότιον καὶ βόρειον κλίμα
15, 6, 55    ταῦτα σκῆψιν Ἡρώδου γενέσθαι. ~(Τοῦτο  μὲν   τὸ τέλος Ὑρκανῷ συνέπεσεν τοῦ
15, 9, 58    τιμιωτέρους ἀποφαίνων· αὐτίκα γοῦν Ἰησοῦν  μὲν   τὸν τοῦ Φοαβιτος ἀφαιρεῖται τὴν
15, 5, 54    ἀδόξως. Ταῦτα δὲ γνόντες ἐξῆλθον  μὲν   τοῦ χαρακώματος, διήρκεσαν δ' οὐδαμῶς
15, 7, 56    καὶ τῆς περιούσης εὐγενείας πρὸς  μὲν   τοὺς ἀσπασμοὺς ἀνέστενεν, τοῖς δὲ
15, 7, 56    παρὰ τοῦ βασιλέως ᾐτήσατο. Κἀκεῖνος  μὲν   τυγχάνει τῆς τιμῆς. Ἡρώδης δὲ
15, 7, 56    ἔσται, χαλεπῶς δὲ διέκειτο, μηδενὸς  μὲν   τυχεῖν αὐτὸν τῶν ἴσων εὐχομένη,
15, 11, 60    χαρᾶς καὶ τοῦ τάχους πρῶτον  μὲν   τῷ θεῷ τὰς εὐχαριστηρίους ἐποιοῦντο,
15, 11, 60    τὸν γὰρ ναὸν τοῦτον ᾠκοδόμησαν  μὲν   τῷ μεγίστῳ θεῷ πατέρες ἡμέτεροι
15, 8, 57    τὴν Σαμάρειαν ὡρμημένος τειχίζειν πολλοὺς  μὲν   τῶν συμμαχησάντων αὐτῷ κατὰ τοὺς
15, 7, 56    οὐ συγκαταλογιζομένη τῷ καιρῷ πολλάκις  μὲν   ὑβριστικῶς αὐτῷ προσηνέχθη καὶ τοῦτ'
15, 6, 55    ταύτην κατασχὼν τρεῖς μῆνας ἐκπίπτει  μὲν   ὑπ' Ἀριστοβούλου τοῦ ἀδελφοῦ, κατάγεται
15, 3, 52    αὐτῷ τὸν Ἀντώνιον ἔχειν, ἔγνω  μὲν   ὑπακούειν, οὐδὲ γὰρ ἄλλο τι
15, 5, 54    οἰκείοις φρονήμασιν. βούλομαι δὲ πρῶτον  μὲν   ὑπὲρ τοῦ πολεμεῖν ὡς δικαίως
15, 8, 57    (Ἐξωχυρωμένης οὖν αὐτῷ τῆς πόλεως  μὲν   ὑπὸ τῆς αὐλῆς, ἐν
15, 6, 55    τῶν ὄχλων. Ταῦτα πειθούσης  μὲν   Ὑρκανὸς διωθεῖτο τοὺς λόγους, φιλόνεικον
15, 2, 51    ἤνεγκεν Ἀλεξάνδρα τὴν ἐπήρειαν, θυγάτηρ  μὲν   Ὑρκανοῦ, γυνὴ δὲ Ἀλεξάνδρου τοῦ
15, 6, 55    Ἀντώνιον γεγενημένης. Ἦν οὖν τοῖς  μὲν   φίλοις ἀπόγνωσις τῶν κατ' αὐτὸν
15, 9, 58    εἶχεν ἑκατέρωθεν ὑπηκόους παραστησάμενος, φόβῳ  μὲν   ὧν ἀπαραίτητος εἰς τὰς τιμωρίας,
15, 7, 56    ταῖς ἀνάγκαις ἄνθρωπος, οὐδὲν  μὲν   ὧν ἕνεκεν ἐβασανίζετο λέγειν εἶχεν,
15, 2, 51    ἐξ Ἀλεξάνδρου παῖδας ἔχουσα τὸν  μὲν   ὥρᾳ κάλλιστον Ἀριστόβουλον καλούμενον, τὴν
15, 10, 59    τοῖς ἐν τῇ βασιλείᾳ, πρόφασιν  μὲν   ὡς ἀναλάβοιεν ἐκ τῆς ἀφορίας,
15, 5, 54    τῶν δικαίων ποιεῖν ἐθέλοντος εἶχεν  μὲν   ὡς ἐπεξελευσόμενος, προθεσμίᾳ δὲ ἐχρήσατο
15, 2, 51    πέμπειν παρὰ τὸν Ἀντώνιον, ἰσχύοντα  μὲν   ὡς οὐκ ἄλλος ἐν τῷ
15, 8, 57    τῶν ὑπηρετῶν αὐτόφωροι λαμβανόμενοι τὸ  μὲν   ὡς οὐκ ἂν διαφύγοιεν ᾔδεσαν,
15, 5, 54    κείμενον καταλαβεῖν· οὕτως γὰρ αὐτὸς  μὲν   ὠφεληθήσεσθαι καὶ πρὸς τὸ θᾶττον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007