Alphabétiquement     [«   »]
τήν 9
τὴν 367
τηρουμένη 1
τῆς 254
Τῆς 4
τῆσδε 1
τι 44
Fréquences     [«    »]
243 μὲν
219 τὸ
209 τὸν
254 τῆς
256 τῶν
363 δὲ
367 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

τῆς


Lv., Chap., Par.
15, 7, 56    ὢν ἀποκτεῖναι τὸν Κοστόβαρον ὅμως  τῆς   ἀδελφῆς αὐτοῦ δεηθείσης καὶ τῆς
15, 7, 56    Περὶ τούτων ἐξαγγελθέντων αὐτῷ διὰ  τῆς   ἀδελφῆς βασιλεὺς πέμψας εἰς
15, 4, 53    ἐκείνη θέλῃ, τὸ μέντοι περιφανὲς  τῆς   ἀδικίας ἐξεδυσώπει μὴ μέχρι τοσούτου
15, 4, 53    μέλλοι μόνον εἰς εὐπορίαν τῇ  τῆς   ἀδικούσης πλεονεξίᾳ. Τὸ δ' ὅλον
15, 1, 50    δὲ τεσσαρακονταπέντε τοὺς πρώτους ἐκ  τῆς   αἱρέσεως Ἀντιγόνου φύλακας περιστήσας ταῖς
15, 2, 51    Πάρθοις αἰχμάλωτος, ἀφικνεῖται πρὸς Ἡρώδην  τῆς   αἰχμαλωσίας ἀπολυθεὶς τρόπῳ τοιούτῳ· Βαζαφράνης
15, 9, 58    αὐτῆς τὸ μὲν πρῶτον ὑπὸ  τῆς   ἀκοῆς τὸν Ἡρώδη κεκινῆσθαι συνέβαινεν,
15, 3, 52    δεομένῃ καὶ τὰς ἀτυχίας οἰκτείρουσα  τῆς   Ἀλεξάνδρας αὐτῆς ἐποιεῖτο τὸ πᾶν
15, 3, 52    καὶ καταλέγει τῷ βασιλεῖ τὴν  τῆς   Ἀλεξάνδρας ἐπιβουλήν. δὲ τὴν
15, 7, 56    τῷ τότε διέμειναν μίσει τε  τῆς   Ἀλεξάνδρας καὶ τῷ μηδ' ὅσιον
15, 7, 56    ἐξήγγειλαν πέμψαντες ἐκείνῳ τὴν γνώμην  τῆς   Ἀλεξάνδρας. δὲ τὴν μὲν
15, 3, 52    γυναικείως τοὺς λόγους καὶ μάλιστα  τῆς   Ἀλεξάνδρας, ὑπερεσπουδακὼς Ἰώσηπος ἐπιδεῖξαι
15, 3, 52    μὲν ἐν Ἱεριχοῦντι δεχομένης αὐτοὺς  τῆς   Ἀλεξάνδρας, φιλοφρονούμενος δὲ τὸ μειράκιον
15, 5, 54    Ἄραβας ἐξαπατᾷ μείζω τὰ γενόμενα  τῆς   ἀληθείας ὑπειληφότας, ἔπειτα ὡς οὐ
15, 7, 56    μὲν Ἡρώδην, διεληλύθει γὰρ  τῆς   ἀληθείας ὑποψία, πιστωσάμενος ὅρκοις
15, 9, 58    ἐλάσσων τὸν λόφον ἀκρόπολιν ἔχουσα  τῆς   ἄλλης οἰκήσεως. (Πάντων δ' αὐτῷ
15, 7, 56    ἐκ τῆς εὐνοίας, ἀλλὰ καὶ  τῆς   ἀνάγκης ἤδη τοῦ λανθάνειν αὐτοὺς
15, 10, 59    Πολλίωνα τυχόντες. Ἀφείθησαν δὲ ταύτης  τῆς   ἀνάγκης καὶ οἱ παρ' ἡμῖν
15, 5, 54    κατεπείγειν ἐπὶ τὸ τολμηρὸν ὑπὸ  τῆς   ἀνάγκης στρατηγούμενοι, καὶ μάχη γίνεται
15, 8, 57    θηρίοις ἀνθρώπους ὑπορρίπτειν ἐπὶ τέρψει  τῆς   ἀνθρώπων θέας, ἀσεβὲς δὲ ξενικοῖς
15, 10, 59    ἐπὶ τῇ καταστροφῇ τοῦ βίου  τῆς   ἀντ' αὐτῶν ὀργῆς ἀπομνημονευομένης. τούτοις
15, 11, 60    τῷ βασιλεῖ, φέρουσα μὲν ἀπὸ  τῆς   Ἀντωνίας μέχρι τοῦ ἔσωθεν ἱεροῦ
15, 7, 56    μᾶλλον δὲ ἐνεφάνη παρ' αὐτῆς  τῆς   ἀπολλυμένης· οὔτε γὰρ λόγον δοῦσα
15, 7, 56    τῶν ἄλλων κατάγνωσις ἦν  τῆς   ἀπρεποῦς προσποιήσεως, μᾶλλον δὲ ἐνεφάνη
15, 3, 52    καὶ μᾶλλον ἐκπαθὴς ἦν συνέσει  τῆς   ἀπωλείας, τὸ μὲν ἀλγοῦν ἐκ
15, 7, 56    ἄλλως κατὰ τὸ βιαζόμενον  τῆς   ἀρρωστίας διαιτᾶσθαι, πάνθ' οἷς ἐκεῖνος
15, 4, 53    ἱκετεύουσαν ἐν Ἐφέσῳ πρὸς τῷ  τῆς   Ἀρτέμιδος ἀποκτείνασα δι' Ἀντωνίου· χρημάτων
15, 9, 58    γενέσθαι λογιζομένων τοὺς μὲν ἔξω  τῆς   ἀρχῆς δοθέντας σίτου κόρους μυρίους,
15, 9, 58    ἐν οἷς ἐνίκα Ἰουδαίους, ὅτε  τῆς   ἀρχῆς ἐκπεσόντος Ἀντίγονος ἐπὶ τῶν
15, 2, 51    καὶ τἆλλα πρὸς τὸ συμφέρον  τῆς   ἀρχῆς, ἐξ ὧν αὐτῷ καὶ
15, 11, 60    καὶ τὴν ἡμέραν τῷ βασιλεῖ  τῆς   ἀρχῆς, ἣν ἐξ ἔθους ἑώρταζον,
15, 5, 54    μέρη τινὰ παρασχεῖν ἀφ' ἑκατέρας  τῆς   ἀρχῆς, καὶ τοῦτο διῳκησάμην ἐγώ,
15, 3, 52    τὸν θεῖον αὐτοῦ Ἰώσηπον ἐπίτροπον  τῆς   ἀρχῆς καὶ τῶν ἐκεῖ πραγμάτων
15, 10, 59    πεῖραν αὐτῶν, ἣν ἔχουσιν ὑπὲρ  τῆς   ἀρχῆς, λαμβάνειν. Τοὺς μὲν οὖν
15, 10, 59    καὶ εὐτυχεῖν ἐν τῷ μεγέθει  τῆς   ἀρχῆς μεταπέμπεται τὸν Μανάημον καὶ
15, 10, 59    εὔνοιαν μὴν διαφυλάξειν ἐπὶ  τῆς   ἀρχῆς ὁμολογεῖν. Οἱ μὲν οὖν
15, 9, 58    καὶ φιλοτιμούμενος μείζω τὰ μνημεῖα  τῆς   ἀρχῆς τοῖς αὖθις ὑπολιπέσθαι. Ὅθεν
15, 6, 55    πᾶσιν γενέσθαι καὶ τὰ πλεῖστα  τῆς   ἀρχῆς ὑπὸ διοικηταῖς ἄγειν, οὐ
15, 2, 51    ἐκείνου τῶν ἐπικλήτων τις ἀξιοῦται  τῆς   ἀρχιερωσύνης, καὶ γράφει Κλεοπάτρᾳ μουσουργοῦ
15, 8, 57    τὴν πόλιν, τὸ μὲν ἀναγκαῖον  τῆς   ἀσφαλείας ὁρῶν καὶ τῇ τῶν
15, 8, 57    αὐτῷ τῆς πόλεως μὲν ὑπὸ  τῆς   αὐλῆς, ἐν διῃτᾶτο, τοῦ
15, 7, 56    μὲν οὐδ' ἐλπίσας αὐτὸν ἐπὶ  τῆς   αὐτῆς ὑποστρέψειν ἐξουσίας· ἐν
15, 10, 59    πρόφασιν μὲν ὡς ἀναλάβοιεν ἐκ  τῆς   ἀφορίας, τὸ δὲ πλέον ἀνακτώμενος
15, 2, 51    ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ, μεταπεμψάμενος ἐκ  τῆς   Βαβυλῶνος ἱερέα τῶν ἀσημοτέρων Ἀνάνηλον
15, 6, 55    αὐτοῦ καιροῖς ἐφορμεῖν ἄνδρα τυχεῖν  τῆς   βασιλείας ἀξιώτερον, εἰ δὲ καὶ
15, 6, 55    Καίσαρος, φθόνῳ τὸν μόνον ἐπὶ  τῆς   βασιλείας γενησόμενον ἐπιθυμῶν ἐξελεῖν. (Ταῦτα
15, 9, 58    παραχαράττειν ἔνια τῶν ἐθῶν καὶ  τῆς   βασιλείας ἐξαιρεθῆναι καὶ τοῦ παντὸς
15, 10, 59    ἀφορμὰς ἐνδιδόναι. (Ἤδη δ' αὐτοῦ  τῆς   βασιλείας ἑπτακαιδεκάτου προελθόντος ἔτους Καῖσαρ
15, 3, 52    περὶ τὴν πόλιν ἐπὶ φρουρᾷ  τῆς   βασιλείας ἐστρατοπέδευεν ἡγουμένου υἱοῦ ἰούδα·
15, 5, 54    Ἀντώνιον ἑβδόμου δ' ὄντος Ἡρώδῃ  τῆς   βασιλείας ἔτους σεισθεῖσα γῆ
15, 11, 60    τὴν ἀνθ' ὧν ἔτυχον τῆσδε  τῆς   βασιλείας εὐσέβειαν. (Ὁ μὲν Ἡρώδης
15, 6, 55    παρέστησεν ἅπασιν ἔννοιαν λαβεῖν, ὅτι  τῆς   βασιλείας ἧς εἶχεν πολὺ μείζω
15, 4, 53    Κλεοπάτραν καὶ τῷ παντὶ κόσμῳ  τῆς   βασιλείας, ὃν ἐξ αὐτῆς ἔλαβεν.
15, 10, 59    ᾐτήσατο τετραρχίαν αὐτὸς ἀπονείμας ἐκ  τῆς   βασιλείας πρόσοδον ἑκατὸν ταλάντων, ὡς
15, 11, 60    Καὶ παντὸς αὐτοῦ καθότι καὶ  τῆς   βασιλείου στοᾶς τὸ μὲν ἔνθεν
15, 9, 58    τὸ πᾶν γενέσθαι ταύτης  τῆς   βοηθείας. γὰρ Ἡρώδης, τούτων
15, 10, 59    μεταξὺ τοῦ Τράχωνος ἦν καὶ  τῆς   Γαλιλαίας, Οὐλάθαν καὶ Πανιάδα καὶ
15, 6, 55    αὐτοῦ πραγμάτων δυνάμενος χρηστὸν ἐκ  τῆς   γενομένης αὐτῷ πρὸς Ἀντώνιον φιλίας,
15, 9, 58    τε φόρων, οὓς ἐλάμβανεν ἀπὸ  τῆς   γῆς, ἀφῃρημένῳ καὶ τὰ χρήματα
15, 9, 58    σπέρματα μηδὲ τὸ δεύτερον ἀνείσης  τῆς   γῆς. τε ἀνάγκη πολλὰ
15, 10, 59    κτήσεις ἀγρῶν, ὑποφυγαὶ δὲ κατὰ  τῆς   γῆς καὶ σπήλαια καὶ κοινὴ
15, 7, 56    θάνατον αὐτῆς κατεψηφίσαντο. Διενεχθείσης δὲ  τῆς   γνώμης ὑπεγίνετο μέν τι καὶ
15, 7, 56    μὲν γὰρ ὁρῶν τὸ παράλογον  τῆς   γυναικὸς εἰς αὐτὸν μῖσος οὐκ
15, 7, 56    ἐβασανίζετο λέγειν εἶχεν, τὸ μέντοι  τῆς   γυναικὸς ἔχθος εἰς αὐτὸν ἔφη
15, 2, 51    καὶ τὴν Ἀλεξάνδραν, ἀλλὰ καὶ  τῆς   γυναικὸς Μαριάμμης ἐγκειμένης λιπαρῶς ἀποδοῦναι
15, 4, 53    τὸ μὲν ὅλον ἡττᾶσθαι συνέβαινεν  τῆς   γυναικός, ὡς μὴ μόνον ἐκ
15, 7, 56    λόγων οὔτε δρᾶν τι κατὰ  τῆς   γυναικὸς ὡς πεπιστευκὼς ἀπεθάρρει, χεῖρον
15, 4, 53    κατ' ἐκεῖνον ἐσχηκυῖαν τὸν χρόνον,  τῆς   δ' ὠφελείας, εἰ καὶ ταύτην
15, 8, 57    τοῖς μὲν ξένοις ἔκπληξις ὁμοῦ  τῆς   δαπάνης καὶ ψυχαγωγία τῶν περὶ
15, 11, 60    ὕψος δὲ πόδες ὑπὲρ πεντήκοντα·  τῆς   δὲ μέσης εὖρος μὲν ἡμιόλιον,
15, 8, 57    καθωμίλει δ' ἐνίους καὶ παρηγόρει  τῆς   δεισιδαιμονίας ἀφαιρούμενος. Οὐ μὴν ἔπειθεν,
15, 7, 56    δύσελπι τῆς σωτηρίας ἐν ἐξουσίᾳ  τῆς   διαίτης ἀνατιθέντες τῇ τύχῃ. Κἀκεῖνος
15, 9, 58    κατ' αὐτὴν ἀναβλαστάνειν, ἔπειτα καὶ  τῆς   διαίτης κατὰ τὴν ἔνδειαν τῶν
15, 7, 56    ἦν καὶ πεῖσις ἰνίου καὶ  τῆς   διανοίας παραλλαγή· τῶν τε θεραπευμάτων
15, 3, 52    Ἀντώνιον. (Ὁ δὲ Ἰώσηπος ἐπὶ  τῆς   διοικήσεως ὢν τῶν ἐν τῇ
15, 11, 60    ἄπειρον εἶναι τό τε μέγεθος  τῆς   δομῆς καὶ τὸ ὕψος τετραγώνου
15, 11, 60    Δαρεῖος Ὑστάσπου τὰ μέτρα  τῆς   δομήσεως ἔδοσαν, οἷς ἐκεῖνοι καὶ
15, 5, 54    Ἀκτίῳ μάχης προσδοκωμένης, ἣν ἐπὶ  τῆς   ἑβδόμης καὶ ὀγδοηκοστῆς πρὸς ταῖς
15, 3, 52    δὲ τὴν μὲν ἕως  τῆς   ἐγχειρήσεως ἐάσας προελθεῖν ἐπ' αὐτοφώρῳ
15, 7, 56    τὸν ἀδελφὸν Ἡρώδην ἔλεγεν ὑπὸ  τῆς   εἰς ἐκεῖνον εὐνοίας ἀποστῆναι τἀνδρός·
15, 5, 54    προῄεσαν ἄτακτοι καὶ προθυμίας  τῆς   εἰς τὸ νικᾶν ἐλπίδος οὐδ'
15, 2, 51    λέγοντες, ὡς οὐδὲν ἐνδεὲς αὐτῷ  τῆς   εἰς τοὺς ἀρχιερεῖς βασιλεῖς
15, 9, 58    πλεῖον ἀεὶ προχωρούντων. ὑπὸ δὲ  τῆς   εἰς τοῦτο φιλοτιμίας καὶ τῆς
15, 9, 58    ἀξιοθεάτου τά τε ἄλλα καὶ  τῆς   εἰσαγωγῆς τῶν ὑδάτων, οὐ γὰρ
15, 11, 60    προσιόντες τύχοιεν. θύρας δὲ ἐπὶ  τῆς   εἰσόδου σὺν τοῖς ὑπερθυρίοις ἴσον
15, 10, 59    ἐπιτροπεύουσιν τῆς Συρίας ἐντειλάμενος μετὰ  τῆς   ἐκείνου γνώμης τὰ πάντα ποιεῖν.
15, 4, 53    οἰηθείη, σὺν αὐθαδείᾳ καὶ καταγνώσει  τῆς   ἐκείνου διαθέσεως φανουμένης. Ἐξ ὧν
15, 10, 59    προσένειμεν, ὡς διὰ τῆς ἐπιμελείας  τῆς   ἐκείνου μηκέτ' ἂν ὀχληρῶν τῶν
15, 4, 53    διδόναι καὶ πλεῖστον ἴσχυεν ἐκ  τῆς   ἐκείνου πρὸς αὐτὴν ἐπιθυμίας. Φύσει
15, 6, 55    πάντων ἀπιθανώτατον καὶ οὐ πρὸς  τῆς   ἐκείνου φύσεως, ἀλλὰ ταῦτα σκῆψιν
15, 5, 54    καὶ προειπών, ὡς οὐ λελείψεται  τῆς   ἐκείνων ἀρετῆς, πρῶτος ἐν τοῖς
15, 9, 58    μηδὲ τῶν οἰκείων ἐθῶν ὅσον  τῆς   ἐκείνων τιμῆς ἐστοχάσθαι χαριζόμενος, αὐτὸς
15, 3, 52    γε μὴν εἰς τὴν πολυτέλειαν  τῆς   ἐκφορᾶς καὶ μᾶλλον ἐπεδείξατο, πολλὴν
15, 11, 60    δόξαν ἐμπεσών. Καὶ τὸ μὲν  τῆς   ἐλπίδος ἄπιστον οὐκ ἐπήγειρεν αὐτούς,
15, 11, 60    μὲν εἰς τὰ βασίλεια τείνουσα  τῆς   ἐν μέσῳ φάραγγος εἰς δίοδον
15, 3, 52    κόσμον, ὡς ἐκπλῆξαι τὸ λυπηρὸν  τῆς   ἐν ταῖς γυναιξὶν ἀλγηδόνος καὶ
15, 9, 58    συνέκοψεν ἀργύρου καὶ χρυσοῦ, μήτε  τῆς   ἐν ταῖς κατασκευαῖς ἐπιμελείας μήτ'
15, 3, 52    δόντας δὲ τὴν τιμὴν καὶ  τῆς   ἐξουσίας καταξιώσαντας ἐᾶν αὐτῇ χρῆσθαι.
15, 11, 60    γαζοφυλάκων, καὶ πρὸ μιᾶς ἡμέρας  τῆς   ἑορτῆς ἐπὶ τὸν Ῥωμαίων φρούραρχον
15, 11, 60    τὴν στολὴν ἐλάμβανον. Εἶτ' αὖθις  τῆς   ἑορτῆς παρελθούσης εἰς τὸν αὐτὸν
15, 3, 52    εἰς τὸ μειράκιον, ἐξεργάσασθαι. Καὶ  τῆς   ἑορτῆς παρελθούσης εἱστιᾶτο μὲν ἐν
15, 5, 54    πταῖσμα διορθούμενος. (Ἐν τούτῳ καὶ  τῆς   ἐπ' Ἀκτίῳ μάχης συνεσταμένης Καίσαρι
15, 10, 59    ἀχθόμενος πρῶτον μὲν ἐπὶ τῇ  τῆς   ἐπαρχίας ἀφαιρέσει, μᾶλλον δὲ καὶ
15, 10, 59    ἤδη τῶν καθ' αὑτὸν ἔφθη  τῆς   ἐπαρχίας μέρος τι τὴν Αὐρανῖτιν
15, 11, 60    καὶ δυσεγχείρητον ἐδόκει τὸ μέγεθος  τῆς   ἐπιβολῆς. Οὕτως δ' αὐτῶν διακειμένων
15, 2, 51    πατέρα καλῶν καὶ παντοδαπῶς τὸ  τῆς   ἐπιβουλῆς ἀνύποπτον πραγματευόμενος. ὑποκαθίστατο δὲ
15, 8, 57    Τοιαῦτα μὲν ἐκεῖνοι τῇ προαιρέσει  τῆς   ἐπιβουλῆς ἐμπαρρησιασάμενοι περιστάντων αὐτοῖς τῶν
15, 10, 59    χώραν Ἡρώδῃ προσένειμεν, ὡς διὰ  τῆς   ἐπιμελείας τῆς ἐκείνου μηκέτ' ἂν
15, 7, 56    τὸν Σόαιμον πολλήν τε χάριν  τῆς   ἐπιμελείας ὡμολόγει καὶ μεριδαρχίαν αὐτῷ
15, 11, 60    δοκεῖ λέγειν εἰδόσιν. Τὸ δὲ  τῆς   ἐπιχειρήσεως, νῦν ἐπιχειρεῖν ἐπιβάλλομαι,
15, 11, 60    ῥᾴδιον ἔσεσθαι πρὸς τὸ μέγεθος  τῆς   ἐπιχειρήσεως ἠξίου λόγῳ προκαταστησάμενος ἐγχειρῆσαι
15, 4, 53    ἐξ εἰκότος παραδηλοῦντες ἐπέσχον αὐτὸν  τῆς   ἐπιχειρήσεως. δὲ τὴν Κλεοπάτραν
15, 7, 56    αὐτὸν εἰς τὸ λοιπὸν ἔχων  τῆς   ἐπιχειρήσεως τῆς τότε. (Χρόνου δὲ
15, 11, 60    πρὸς ἀλλήλας, ἀπολαμβάνων αἰεί τι  τῆς   ἔσω χώρας καὶ προβαίνων εἰς
15, 2, 51    ἐπ' αὐτὸν ἐπιεικέστερον προσηνέχθη, τὸ  τῆς   εὐγενείας αὐτοῦ διάσημον προπεπυσμένος. Διὰ
15, 3, 52    ὅτι καὶ πάλαι παρακηκοὼς ὑπὲρ  τῆς   εὐμορφίας ἐτύγχανεν. Ἡρώδης μὲν οὖν>
15, 7, 56    αὐτῷ πεπεισμένος οὐ μόνον ἐκ  τῆς   εὐνοίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνάγκης
15, 6, 55    Ἡρώδῃ τὴν ἐπιστολήν. δὲ  τῆς   εὐνοίας ἀποδεξάμενος ἔτι καὶ τοῦτο
15, 10, 59    τῆς ταραχῆς τοῦ πλήθους μεταβαλὼν  τῆς   εὐνοίας. Καὶ κατὰ μὲν τὴν
15, 9, 58    καὶ μεγίστην ἐποιήσατο τὴν ἐπίδειξιν  τῆς   εὐνοίας καὶ τῆς προστασίας. Πρῶτον
15, 11, 60    αὐτὸν λαμπρότατα πάνυ θέλων αὐτοὺς  τῆς   εὐποιίας ἀμείψασθαι, ἐπεὶ παρεκάλεσαν τὴν
15, 11, 60    οὐκ ἔσχον εὐκαιρίαν τὸ πρῶτον  τῆς   εὐσεβείας ἀρχέτυπον εἰς ταὐτὸν ἀναγαγεῖν
15, 10, 59    ἐπιτηδευμάτων ὡς ἂν λυομένης αὐτοῖς  τῆς   εὐσεβείας καὶ μεταπιπτόντων τῶν ἐθῶν
15, 7, 56    παρὰ δόξαν ἤρθη μᾶλλον ὑπὸ  τῆς   εὐτυχίας καὶ κατὰ μικρὸν ἐξέβαινεν,
15, 6, 55    πρὸς σὲ συμβάσεις ῥᾷον εὑρίσκεσθαι  τῆς   ἔχθρας. Ὧν οὐδὲν ἐκεῖνος ἐννοηθεὶς
15, 11, 60    τριπλῆν κατὰ μῆκος διιοῦσαν ἀπὸ  τῆς   ἑῴας φάραγγος ἐπὶ τὴν ἑσπέριον·
15, 11, 60    εἰσιέναι τὸν ἀλλοεθνῆ θανατικῆς ἀπειλουμένης  τῆς   ζημίας. Εἶχεν δ' μὲν
15, 11, 60    ἀξιοῦνται. ~(Τότε δ' οὖν ὀκτωκαιδεκάτου  τῆς   Ἡρώδου βασιλείας γεγονότος ἐνιαυτοῦ μετὰ
15, 9, 58    οὖν τὸν ἐνιαυτὸν τρισκαιδέκατον ὄντα  τῆς   Ἡρώδου βασιλείας πάθη μέγιστα τὴν
15, 10, 59    μὴ πάντα τρόπον ἀφελέσθαι μὲν  τῆς   Ἡρώδου βασιλείας, προσθήσειν δὲ τῇ
15, 3, 52    γενέσθαι, καθίει συνεχεῖς ὁμιλίας ὑπὲρ  τῆς   Ἡρώδου πρὸς αὐτὴν εὐνοίας καὶ
15, 6, 55    ἀλλ' ἀεὶ περὶ τούτων καὶ  τῆς   Ἡρώδου πρὸς αὐτοὺς ἐπιβουλῆς διαλεγομένης,
15, 9, 58    ἐνδόμησις ὅσον ἦν ἐβάλλετο κατὰ  τῆς   θαλάσσης διακοσίους πόδας. Τούτων τὸ
15, 9, 58    τῆς εἰς τοῦτο φιλοτιμίας καὶ  τῆς   θεραπείας, ἣν ἐθεράπευεν Καίσαρα καὶ
15, 7, 56    ζῆν ἑτοιμότερον ἂν παραχωρησάντων  τῆς   θρησκείας, ἣν εἰς τὸν θεὸν
15, 7, 56    Ἡρώδης παραλαβὼν τὴν βασιλείαν ἄρχοντα  τῆς   Ἰδουμαίας καὶ Γάζης ἀποδείκνυσιν τὸν
15, 2, 51    μετὰ δακρύων ἀπελογεῖτο, περὶ μὲν  τῆς   ἱερωσύνης φαμένη πᾶν ὁτιοῦν ὑπ'
15, 11, 60    διοικῶν καὶ Κούσπιος Φᾶδος  τῆς   Ἰουδαίας ἐπίτροπος κελεύουσιν τοὺς Ἰουδαίους
15, 3, 52    ἀποσκευασαμένου τὰς ἐντεύξεις, ἃς ὑπὲρ  τῆς   Ἰουδαίας ἐποιεῖτο. (Τούτων τῶν γραμμάτων
15, 0, 49    ~Φλαυίου Ἰωσήπου ἱστοριῶν  τῆς   Ἰουδαικῆς ἀρχαιολογίας ~(Σόσσιος μὲν οὖν
15, 10, 59    ἀπρεπὴς λόγος φανεῖται τῷ  τῆς   ἱστορίας γένει παραδηλῶν καὶ τὴν
15, 7, 56    μᾶλλον ἐδόκει κατὰ νέμεσίν τινα  τῆς   κατὰ τὴν Μαριάμμην ἀπωλείας ἐπιθέσθαι,
15, 11, 60    οἰκοδόμους, ἑτέρους δὲ τέκτονας, ἥπτετο  τῆς   κατασκευῆς ἁπάντων αὐτῷ προθύμως προευτρεπισμένων.
15, 9, 58    καλλίστης καὶ τῆς ὕλης καὶ  τῆς   κατασκευῆς τετυχηκυῖα. Τὰ δ' ὑπ'
15, 3, 52    ἔχειν εἰς αὐτόν, οἵ τε  τῆς   Κλεοπάτρας λόγοι πρὸς τὴν ἐξ
15, 3, 52    χαλεπῆς εἰς τὰς διαβολὰς αὐτῷ  τῆς   Κλεοπάτρας οὔσης· πόθῳ γὰρ τῆς
15, 2, 51    λέγων τῇ βασιλείᾳ καὶ διὰ  τῆς   Κλεοπάτρας πράττειν, ὅπως αὐτὸς μὲν
15, 5, 54    γὰρ ἀκηκόει παρ' αὐτοῦ καὶ  τῆς   Κλεοπάτρας τὴν ἀπιστίαν, ἐπεξελθεῖν προσέταττεν.
15, 4, 53    Συρίαν ταραχὰς εἶχεν οὐκ ἀνιείσης  τῆς   Κλεοπάτρας τὸν Ἀντώνιον μὴ πᾶσιν
15, 5, 54    συνῄει· χωρία δ' ἐστὶ ταῦτα  τῆς   κοίλης Συρίας· Ἡρώδης τε προπεπυσμένος
15, 2, 51    θανάτῳ ζημιοῦσθαι τοῦ κινδύνου καὶ  τῆς   κολάσεως ἐρρύσατο. λόγους οὖν προσέφερε
15, 3, 52    ἔδοξεν ἀκούσας πεπιστευκέναι καὶ περὶ  τῆς   κοσμιότητος αὐτῇ πολλὴν ὁμολογεῖν χάριν.
15, 10, 59    καὶ κατ' ἀλλήλων ἦν  τῆς   λῃστείας τρόπος, ὡς μηδὲν ἀνομίας
15, 7, 56    ἱστορουμένων ἐπεπόνθει μετὰ τοῦ δικαίου  τῆς   Μαριάμμης. δὲ τὰ μὲν
15, 9, 58    ἐκ τοῦ τόπου τὴν ἐπιτηδειότητα  τῆς   μεγαλουργίας εἶχεν, ἀλλ' ἐπεισάκτοις καὶ
15, 5, 54    ταῖς παρασκευαῖς χρησάμενος. Ἀντώνιος δὲ  τῆς   μὲν ἐκείνου συμμαχίας οὐδὲν ἔφη
15, 7, 56    ἀεὶ καὶ τὸ πάθος ἀντεξεκαίετο,  τῆς   μὲν οὐκ ἀποκρυπτομένης τὴν διάθεσιν,
15, 3, 52    αὐλὴν ἐτύγχανον, ἀνέψυχον τὸ θερμότατον  τῆς   μεσημβρίας. Καὶ πρῶτον μὲν ἑώρων
15, 11, 60    πολυτρόποις σχημάτων ἰδέαις, καὶ τὸ  τῆς   μέσης βάθος ἐπὶ μεῖζον ἠγείρετο
15, 6, 55    ἦν Ἀλεξάνδρα καὶ τὴν ἐλπίδα  τῆς   μεταβολῆς ἀκρατῶς φέρουσα λόγους ἐποιεῖτο
15, 6, 55    ἐφηδομένων εἶχον ὡς ἀμείνονος τευξόμενοι  τῆς   μεταβολῆς. Αὐτός τε Ἡρώδης τὸν
15, 6, 55    γὰρ> ἐν ἀρχῇ βασιλευούσης αὐτῷ  τῆς   μητρὸς Ἀλεξάνδρας ἀρχιερεὺς καταστὰς τοῦ
15, 6, 55    Παραλαβὼν δὲ τὴν βασιλείαν ἀποθανούσης  τῆς   μητρὸς αὐτῷ καὶ ταύτην κατασχὼν
15, 7, 56    τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ δεηθείσης καὶ  τῆς   μητρὸς ἀφίησιν καὶ συγγνώμης ἠξίωσεν,
15, 7, 56    τὸ μῆκος τοῦ χρόνου καὶ  τῆς   μνήμης ἐξεληλύθεσαν. δὲ ἔχθρα
15, 8, 57    κατ' ἐλπίδα τῶν προκειμένων καὶ  τῆς   νίκης εὐδοξίᾳ, συνελέγησάν τε οἱ
15, 7, 56    αὐτοὶ προσέφερον βοηθήμασιν οὐδὲν ὑπεικούσης  τῆς   νόσου, τὰ δὲ καὶ τοῦ
15, 5, 54    δεῖ λέγειν; ἀλλὰ κινδυνεύοντας αὐτοὺς  τῆς   οἰκείας ἀρχῆς ἐκπεσεῖν καὶ δουλεύειν
15, 1, 50    συνεχῆ νῦν ἐροῦμεν. Ἐπειδὴ γὰρ  τῆς   ὅλης Ἰουδαίας ἐνεχειρίσθη τὴν ἀρχὴν
15, 4, 53    γυναικός, ὡς μὴ μόνον ἐκ  τῆς   ὁμιλίας, ἀλλὰ καὶ φαρμάκοις δοκεῖν
15, 3, 52    βασιλεὺς καὶ μετέβαινεν ἐκ  τῆς   ὀργῆς ἡττώμενος τῆς περὶ τὴν
15, 3, 52    πρὸς αὐτὴν ἔρωτι ταύτης μὲν  τῆς   ὁρμῆς ἐκράτησεν ἑαυτοῦ διακαρτερήσας ὀδυνηρῶς
15, 3, 52    γραμμάτων ἀπενεχθέντων ἐπαύσαντο μὲν ἐκείνης  τῆς   ὁρμῆς, ἣν ὡς ἀπολωλότος εἶχον
15, 3, 52    Ἡρώδην δι' αὐτοῦ καταστάντα βασιλέα  τῆς   οὐδὲν προσηκούσης ἀρχῆς εἰς τοὺς
15, 2, 51    ὁπότε καὶ τὴν θυγατέρα συναποστεροίη  τῆς   οὔσης αὐτῇ τιμῆς καὶ ταραχὰς
15, 11, 60    βάθη διοπτεύοι, σκοτοδινιᾶν οὐκ ἐξικνουμένης  τῆς   ὄψεως εἰς ἀμέτρητον τὸν βυθόν.
15, 9, 58    ὡς δὲ καὶ θεασάμενον  τῆς   παιδὸς ἐξέπληξεν ὥρα, τὸ μὲν
15, 7, 56    Ἵππον καὶ Σαμάρειαν ἔτι δὲ  τῆς   παραλίου Γάζαν καὶ Ἀνθηδόνα καὶ
15, 3, 52    παντὸς οὑτινοσοῦν ἀξιοῦσα μᾶλλον  τῆς   παρρησίας στερομένη τιμῆς εὐπρεπείᾳ μετὰ
15, 8, 57    μέντοι πανήγυριν ἐκεῖνος ἐπιφανεστάτην τὴν  τῆς   πενταετηρίδος συνετέλει καταγγείλας τε τοῖς
15, 5, 54    τὸ εὔψυχον ἔχουσιν, ἀλλ' ἐκ  τῆς   περὶ ἡμᾶς ὡς κάμνοντας ἤδη
15, 9, 58    κινδύνων αὐτοὺς ἐποιήσατο συγκατειληφυίας καὶ  τῆς   περὶ τὰς ἐσθῆτας ἀπορίας, ἐφθαρμένων
15, 3, 52    μετέβαινεν ἐκ τῆς ὀργῆς ἡττώμενος  τῆς   περὶ τὴν γυναῖκα φιλοστοργίας, ὡς
15, 3, 52    ὡς εἰκός, οὐ τὸ φιλόστοργον  τῆς   περὶ τὸν Ἡρώδην διαθέσεως, τὸ
15, 7, 56    ἦν. Ἀλλ' ὑπ' ἀδοξίας καὶ  τῆς   περιούσης εὐγενείας πρὸς μὲν τοὺς
15, 3, 52    Κλεοπάτρᾳ μηκέτι προσεῖναι τὴν ἐλπίδα  τῆς   πλεονεξίας Ἀντωνίου δόντος ἀνθ' ὧν
15, 7, 56    δ' ἦν, ἓν μὲν αὐτῆς  τῆς   πόλεως, ἕτερον δὲ τοῦ ἱεροῦ,
15, 8, 57    τὴν ἀπόστασιν. (Ἐξωχυρωμένης οὖν αὐτῷ  τῆς   πόλεως μὲν ὑπὸ τῆς αὐλῆς,
15, 11, 60    ἠρέμα πρὸς τοῖς ἑῴοις μέρεσιν  τῆς   πόλεως ὑπτιούμενος ἐπὶ τὴν κορυφὴν
15, 8, 57    μᾶλλον δοκεῖν ἐξαλλαττομένης αὐτοῖς  τῆς   πολιτείας περιορᾶν Ἡρώδην πρὸς βίαν
15, 10, 59    ὅρον οὐκ ἐπέθηκε τῷ τέλει  τῆς   προθεσμίας, Ἡρώδης δὲ καὶ τούτοις
15, 11, 60    εὐχαριστηρίους ἐποιοῦντο, μετὰ δὲ καὶ  τῆς   προθυμίας τοῦ βασιλέως ἑορτάζοντες καὶ
15, 10, 59    διεφθείροντο. Ταῦτα δὲ ἐδόκει κατάγνωσις  τῆς   προπετείας καὶ ἁμαρτίας, ἔνθεν οὐδὲ
15, 6, 55    τῶν ἐγκλημάτων αἰτίας σύστασιν ἤδη  τῆς   πρὸς ἐκεῖνον εὐνοίας πραγματεύεσθαι. Καὶ
15, 6, 55    αὐτὸν καὶ τὴν Ἀλεξάνδραν καὶ  τῆς   πρὸς Ἡρώδην δυσνοίας οὐ μικρὰς
15, 7, 56    εἰ μὴ καὶ περαιτέρω προεληλύθει  τῆς   πρὸς τὴν Μαριάμμην κοινωνίας. Καὶ
15, 9, 58    τὴν ἐπίδειξιν τῆς εὐνοίας καὶ  τῆς   προστασίας. Πρῶτον μὲν γὰρ ὅσοις
15, 11, 60    ἄνωθεν, ἀπετείχιζεν δὲ κάτωθεν ἀπὸ  τῆς   ῥίζης ἀρχόμενος, ἣν βαθεῖα περιθεῖ
15, 7, 56    τῷ καταστήματι καὶ τῇ χρόᾳ  τῆς   σαρκὸς ἀμεταβλήτῳ πρὸς τὸν θάνατον
15, 10, 59    ~(Ἐπὶ τοιούτοις δὲ ὢν καὶ  τῆς   Σεβαστῆς ἤδη πεπολισμένης ἔγνω τοὺς
15, 3, 52    πιθανώτερον εἰς τὸ λανθάνειν. (Καὶ  τῆς   σκηνοπηγίας ἐπεχούσης, ἑορτὴ δέ ἐστιν
15, 11, 60    παμμέγεθες ὕψος ἐν αὐτῷ τὸ  τῆς   στοᾶς ἀνέστηκεν, ὡς εἴ τις
15, 11, 60    ἐπέτρεψεν, καὶ παρέμεινεν ἐξουσία  τῆς   στολῆς τοῖς Ἰουδαίοις μέχρις ἐτελεύτησεν
15, 7, 56    ἦρξεν ἐνθουσιαστικῶς καὶ τῇ παρρησίᾳ  τῆς   συμβιώσεως οὐκ ἀπενικήθη μὴ πλείων
15, 11, 60    ἐξουσίαν ἔλαβεν ἐντειλαμένου Οὐιτελλίῳ τῷ  τῆς   Συρίας ἀντιστρατήγῳ. Πρότερον δ' ἦν
15, 10, 59    ἀσθένειαν ὑποχωροῦντος αἵματος ἐν Ἀντιοχείᾳ  τῆς   Συρίας ἐκλείπει τὸν βίον. Καῖσαρ
15, 10, 59    Ἐγκαταμίγνυσιν δ' αὐτὴν τοῖς ἐπιτροπεύουσιν  τῆς   Συρίας ἐντειλάμενος μετὰ τῆς ἐκείνου
15, 11, 60    Ἐπὶ τούτου δὲ Οὐιτέλλιος  τῆς   Συρίας ἡγεμὼν ἐπιδημήσας τοῖς Ἱεροσολύμοις,
15, 5, 54    οὐκ ἐν βεβαίῳ τὴν ἐλπίδα  τῆς   σωτηρίας ἀπορίᾳ τῶν ἐπιτηδείων καὶ
15, 7, 56    ἐπενεχθείη παρέχειν ἠξίουν, τὸ δύσελπι  τῆς   σωτηρίας ἐν ἐξουσίᾳ τῆς διαίτης
15, 7, 56    καὶ γεγονότος εἰς προπέτειαν ἑτοίμου,  τῆς   ταραχῆς αἰσθομένη μείζονος τοῦ
15, 10, 59    δὲ Καῖσαρ αὐτὸν οὐδὲν ὑπὸ  τῆς   ταραχῆς τοῦ πλήθους μεταβαλὼν τῆς
15, 4, 53    Ἰουδαίαν Ἡρώδου συντυχόντος αὐτῇ καὶ  τῆς   τε Ἀραβίας τὰ δοθέντα καὶ
15, 5, 54    ἐχαρίζοντο μεῖζον ἐπῄει φρονεῖν, ὡς  τῆς   τε χώρας ἀνατετραμμένης τοῖς πολεμίοις
15, 3, 52    πάθους ἀπονικῶντος αὐτὸν ἐν ὄψει  τῆς   τε ὥρας καὶ τοῦ κάλλους,
15, 11, 60    θαῦμα καὶ τοῦ μεγέθους καὶ  τῆς   τέχνης τοῖς ἰδοῦσιν, οἷον ἐν
15, 7, 56    βασιλέως ᾐτήσατο. Κἀκεῖνος μὲν τυγχάνει  τῆς   τιμῆς. Ἡρώδης δὲ γενόμενος ἐν
15, 9, 58    ἀρχιερωσύνην, Σίμωνα δὲ καθίστησιν ἐπὶ  τῆς   τιμῆς καὶ τὸ κῆδος πρὸς
15, 7, 56    τὸ λοιπὸν ἔχων τῆς ἐπιχειρήσεως  τῆς   τότε. (Χρόνου δὲ διελθόντος ἐπισυνέβη
15, 3, 52    τριχῶν ἐδράττετο, περιφανὲς φώριον ἔχειν  τῆς   τοῦ Ἰωσήπου πρὸς αὐτὴν κοινωνίας
15, 5, 54    τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων παρελόμενον  τῆς   τριβῆς ἄγειν ἐπὶ τοὺς Ἄραβας·
15, 2, 51    ἰδιωτεύοντες, ἐξαλλαττούσης αὐτοὺς οὐκ ἀλόγως  τῆς   τύχης. (Τοιαῦτα κατὰ τὸ συμφέρον
15, 6, 55    ἐλπίσιν φανερῶς ἤδη μεταβαινούσης καὶ  τῆς   τύχης, φυλάξαι δ' αὑτὸν, εἰ
15, 10, 59    διὰ> τοιούτων ὑπὸ καλοκαγαθίας καὶ  τῆς   τῶν θείων ἐμπειρίας ἀξιοῦνται. ~(Τότε
15, 9, 58    αὐτὴ Καισάρεια καλεῖται καλλίστης καὶ  τῆς   ὕλης καὶ τῆς κατασκευῆς τετυχηκυῖα.
15, 11, 60    τοῖς ἰδοῦσιν, οἷον ἐν πολυτελείᾳ  τῆς   ὕλης τὸ κατασκευασθὲν ἦν. Περιελάμβανεν
15, 5, 54    δὲ εἰς πρέσβεις, ἀεὶ δὲ  τῆς   ὑμετέρας ἀρετῆς ἡττημένους. ~(Ταῦτα ἀκούσαντες
15, 4, 53    τοὺς φόρους, οὓς ἔδει τελεῖν  τῆς   ὑπ' Ἀντωνίου δοθείσης χώρας,
15, 8, 57    ἐπιμονὴ τοῦ πάθους καὶ τὸ  τῆς   ὑπὲρ τῶν νόμων πίστεως ἀκατάπληκτον
15, 7, 56    καὶ πολλάκις ἕτοιμος ὢν ἀμύνασθαι  τῆς   ὑπερηφανίας αὐτὴν διὰ τὸ προκατειλῆφθαι
15, 7, 56    εἰδέναι τῶν κατ' ἐκείνους ἀφεῖτο  τῆς   ὑπονοίας. Αὖθις δὲ κηρύγματα καὶ
15, 2, 51    τῶν οὐ προσδοκηθέντων καὶ δέει  τῆς   ὑποψίας Ἀλεξάνδρα μετὰ δακρύων ἀπελογεῖτο,
15, 3, 52    ἔμπλεως οὖσα γυναικείου τὰς ἐκ  τῆς   ὑποψίας ἐπιμελείας ἀνηξιοπάθει, παντὸς οὑτινοσοῦν
15, 7, 56    ὥστ' εἶναι μηδὲν ὑπόλοιπον ἐκ  τῆς   Ὑρκανοῦ συγγενείας, ἀλλὰ τὴν βασιλείαν
15, 11, 60    ἡλίῳ· μεγάλου γὰρ ὄντος τοῦ  τῆς   φάραγγος ἀναλήμματος καὶ οὐδ' ἀνεκτοῦ
15, 3, 52    Ἡρώδου περὶ τῶν ὅλων ἀφίκετο  τῆς   φήμης ἐναντία καὶ τῶν προλαληθέντων.
15, 6, 55    ὑπαλλαγέντος οὐδὲν ἔλαττον αὐτὸ τὸ  τῆς   φιλίας βέβαιον ἐν ἡμῖν εὐδοκιμεῖν
15, 2, 51    ἀρχῆς τε φιλοστόργως διακείμενος καὶ  τῆς   χάριτος ἀπομνησθήσεσθαι προσδοκῶν, κρινόμενον ὅτι
15, 9, 58    αὐτοῦ τὴν ἐπιμέλειαν καὶ τὴν  τῆς   χάριτος εὐκαιρίαν οὕτως ἐν αὐτοῖς
15, 9, 58    ἧττον αὐτὸν εὐστοχηθείσης εἰς εὐφορίαν  τῆς   χάριτος, ὡς ἅπασιν ἱκανὰ τὰ
15, 9, 58    γεγενημένων, ἀλλ' οἷον μετὰ  τῆς   χρείας ἐπιμέλεια παρεστήσατο. (Περὶ δὲ
15, 5, 54    τῶν ὄντων Ἰουδαίους φόρον  τῆς   χώρας ἀπόμοιραν τελεῖν, εἰ δ'
15, 8, 57    προσηγορίαν ὑπήλλαττε Σεβαστὴν καλῶν καὶ  τῆς   χώρας ἀρίστην οὖσαν τὴν πλησίον
15, 9, 58    ἐπ' ἀγκύρας. Τοῦτο τὸ δυσδιάθετον  τῆς   χώρας διορθούμενος καὶ περιγράψας τὸν
15, 4, 53    ἐκ φανεροῦ δόξῃ κακός, μέρη  τῆς   χώρας ἑκατέρου παρελόμενος τούτοις αὐτὴν
15, 3, 52    τῆς Κλεοπάτρας οὔσης· πόθῳ γὰρ  τῆς   χώρας ἐξαιτουμένη τὴν βασιλείαν αὐτῇ
15, 5, 54    ἀγωνιεῖσθαι πραγμάτων, Ἡρώδης δὲ καὶ  τῆς   χώρας εὐβοτουμένης αὐτῷ πολὺν ἤδη
15, 8, 57    αὐτὴν Σεβαστήν, οἰόμενος δὲ κατὰ  τῆς   χώρας οὐδὲν ἔλαττον ἰσχυροποιεῖν τὸν
15, 5, 54    καὶ συνέβη, τοῖς ἀπὸ  τῆς   χώρας συνεληλυθόσι τῶν οἰκείων παρεσκευασμένος
15, 7, 56    μὲν οὖν Ἀντωνίου δεηθεῖσα περὶ  τῆς   χώρας ταύτης ἀποτυγχάνει. λέγονται δὲ
15, 2, 51    οὖν ὡς, εἰ μόνον ἐξέλθοι  τῆς   χώρας τὸ μειράκιον, ἅπαντα πολέμου
15, 6, 55    λέγων καὶ παράπαν ἐμφαίνων τὸ  τῆς   ψυχῆς ἐλευθέριον οὐ μετρίως ἐπεσπᾶτο
15, 3, 52    καὶ δάκρυσι χρώμενος καὶ σύγχυσιν  τῆς   ψυχῆς ἐμφαίνων ἀληθινήν, τάχα μὲν
15, 2, 51    εἶδεν τὸν Ἀριστόβουλον, ἠγάσθη τε  τῆς   ὥρας καὶ τὸ μέγεθος καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007