Alphabétiquement     [«   »]
αὐτόφωροι 1
αὐτοφώρῳ 1
αὐτοχειρίᾳ 1
αὐτῷ 94
αὑτῷ 1
αὐτῶν 32
αὑτῶν 1
Fréquences     [«    »]
93 κατὰ
87 οὐκ
81 τῇ
94 αὐτῷ
97 τὰ
98 περὶ
105 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

αὐτῷ


Lv., Chap., Par.
15, 6, 55    γὰρ τῷ Καίσαρι καὶ φιλίαν  αὐτῷ   γενέσθαι μεγίστην πρὸς Ἀντώνιον καὶ
15, 8, 57    ἑκάστοις ἐσπούδαστο φιλοτιμίᾳ τοῦ διάσημον  αὐτῷ   γενέσθαι τὴν ἐπίδειξιν ἐξεμιμήσατο. Τό
15, 6, 55    ταῦτ' εἶναι μετριώτερα τῶν ἐπιβαλλόντων  αὐτῷ   γενέσθαι· τὸν γὰρ ὁμολογοῦντα μὲν
15, 7, 56    πλήθει καὶ νομίζων μέγα μέρος  αὐτῷ   γενήσεσθαι πρὸς τὰς μεταβολὰς τῶν
15, 9, 58    θάλασσαν ἦγεν εἰς πολλὰ χρησίμους  αὐτῷ   γενομένους. Πάλιν οὖν αὐτῷ τῶν
15, 7, 56    ἄλλως καὶ πρὸς τὸ συμφέρον  αὐτῷ   γινομένην ἀπάτην ὑπελάμβανεν, ἤχθετο δὲ
15, 7, 56    Κοστόβαρον, καὶ πέμπει μὲν εὐθὺς  αὐτῷ   γραμμάτιον ἀπολυομένη τὸν γάμον οὐ
15, 7, 56    αὐτοὺς περιείχετο. Περὶ τούτων ἐξαγγελθέντων  αὐτῷ   διὰ τῆς ἀδελφῆς βασιλεὺς
15, 7, 56    ἐπανελθὼν ὅσον ᾤετο τὰ πράγματα  αὐτῷ   διὰ τῶν ἔξωθεν ἐπιδιδόναι πρὸς
15, 3, 52    εἰ καὶ σφόδρα βουλομένῳ ἦν  αὐτῷ,   διαθεῖναι τολμήσας, οὐ γὰρ ἂν
15, 7, 56    παρεσχῆσθαι λέγων, ἀναπείθειν δὲ φίλτρον  αὐτῷ   διδόναι. Πρὸς τοῦτο διακινηθέντος καὶ
15, 2, 51    ἐτερατεύετο λέγων οὐκ ἐξ ἀνθρώπων  αὐτῷ   δοκεῖν, ἀλλά τινος θεοῦ γενέσθαι
15, 6, 55    μὲν οὖν ἄλλα καλῶς εἶχεν  αὐτῷ   δυσεπιχειρήτῳ κατὰ πάντα γεγενημένῳ, κίνδυνος
15, 6, 55    τό τε διάδημα πάλιν ἀποκαθίστησιν  αὐτῷ   καὶ προτρεψάμενος μηδὲν ἐλάττω περὶ
15, 11, 60    τὴν ἀνατολικὴν θύραν, ἐφ' ἧς  αὐτῷ   καὶ πύργον κατεσκεύασεν, ἵν' ἔχῃ
15, 2, 51    συμφέρον τῆς ἀρχῆς, ἐξ ὧν  αὐτῷ   καὶ τὰ περὶ τὴν οἰκίαν
15, 8, 57    συνῄδει παρὰ τῶν πλειόνων  αὐτῷ,   καὶ τὰς ταραχὰς τὰς ἐπὶ
15, 6, 55    τὴν βασιλείαν ἀποθανούσης τῆς μητρὸς  αὐτῷ   καὶ ταύτην κατασχὼν τρεῖς μῆνας
15, 7, 56    ὄντα τόν γε ἄλλον χρόνον  αὐτῷ   καὶ τῇ βασιλείᾳ καταπροδοῦναι τὰς
15, 7, 56    κρίσιν ἀπεδίδου συναγαγὼν τοὺς οἰκειοτάτους  αὐτῷ   καὶ τὴν κατηγορίαν ἐσπουδασμένην ποιούμενος
15, 4, 53    ἀναπλησθήσεται τὰ περὶ τὴν ἀρχὴν  αὐτῷ   καὶ τὸ γένος, ἐξὸν ἀποκρουσάμενον
15, 9, 58    τῶν ἄλλων σκεπασμάτων. Ἐκπορισθέντων δὲ  αὐτῷ   καὶ τούτων ταῖς πλησίον ἤδη
15, 7, 56    διὸ καὶ προσαγγεῖλαι τοῦτ' ἀσφαλέστερον  αὐτῷ   καὶ τῷ βασιλεῖ διειληφότα. Τοιούτων
15, 6, 55    Ἡρώδου προτεινομένας ἐλπίδας, ὧν οὐδὲν  αὐτῷ   κατὰ προσδοκίαν ἀπήντα πολυπαθείᾳ βίου
15, 8, 57    τειχίζειν πολλοὺς μὲν τῶν συμμαχησάντων  αὐτῷ   κατὰ τοὺς πολέμους, πολλοὺς δὲ
15, 7, 56    λόγον ἀργὸν ἐᾶν· οὐδένα γὰρ  αὐτῷ   κίνδυνον φέρειν. Τοιαῦτα προδιδάξασα κατ'
15, 9, 58    κέκλητο. Προσέλαβεν δὲ καὶ γάμον  αὐτῷ   κινηθεὶς ἐξ ἐρωτικῆς ἐπιθυμίας μηδένα
15, 4, 53    ὡς μὴ περιαιρεθῆναι τὸν ἐν  αὐτῷ   κόσμον, οὔτε βεβήλου μὴ πᾶν
15, 2, 51    τἀδελφῷ τὴν ἀρχιερωσύνην, καὶ συμφέρειν  αὐτῷ   κρίνων, ἵνα μηδ' ἀποδημῆσαι δυνατὸν
15, 6, 55    κτηνῶν ἀναβατικῶν τέτταρα πέμψαντος  αὐτῷ   λαβεῖν, εἰς αἰτίαν τὸ τοιοῦτον
15, 8, 57    παντοίως κεκοσμημένον καὶ ναὸν ἐν  αὐτῷ   μεγέθει καὶ κάλλει τῶν ἐλλογιμωτάτων
15, 9, 58    δοκεῖ τὰ δυσχερῆ συμβῆναι μὲν  αὐτῷ   μείζω λόγου, κακώσαντα δὲ τὴν
15, 2, 51    βασιλείαν· ἄρτι γὰρ εἶναι καιρὸν  αὐτῷ   μὲν ἐκτῖσαι τὰς χάριτας ὧν
15, 7, 56    συγγενείας, ἀλλὰ τὴν βασιλείαν αὐτεξούσιον  αὐτῷ   μηδενὸς ὄντος ἐπ' ἀξιώματος ἐμποδὼν
15, 10, 59    ἐπανῆκεν, ἐν τῇ Ζηνοδώρου περικαλλέστατον  αὐτῷ   ναὸν ἐγείρει πέτρας λευκῆς πλησίον
15, 6, 55    ἠξιωμένος καὶ παρ' ἐλπίδας ὁρῶν  αὐτῷ   πάλιν ἐξ ὑπαρχῆς βεβαιοτέραν τὴν
15, 7, 56    ἐδωρήσατο καὶ τὴν χώραν ἀπέδωκεν  αὐτῷ   πάλιν, ἣν δι' ἐκείνης ἀφῃρέθη.
15, 9, 58    τὴν βασιλείαν εὐπρεπὲς ἔχων, ὥστ'  αὐτῷ   πάντα διὰ πάντων αὔξεσθαι πρὸς
15, 6, 55    Ὑρκανὸν δέχεσθαι καὶ τοὺς σὺν  αὐτῷ   πάντας καὶ Ἰουδαίων ὅσοι τὰ
15, 5, 54    θατέρου κακῶς πάσχειν ἡγουμένη. Τούτων  αὐτῷ   παρ' Ἀντωνίου λεχθέντων ὑποστρέψας Ἡρώδης
15, 7, 56    τῆς ἐπιμελείας ὡμολόγει καὶ μεριδαρχίαν  αὐτῷ   παρὰ τοῦ βασιλέως ᾐτήσατο. Κἀκεῖνος
15, 2, 51    Ἐκείνης δὲ εἰς λόγους ἐλθούσης  αὐτῷ   πείθει γραψαμένην ἀμφοτέρων εἰκόνας Ἀντωνίῳ
15, 7, 56    φωραθῆναι τοὺς ἄνδρας οὐκ ἀνυποτίμητον  αὐτῷ   πεπεισμένος οὐ μόνον ἐκ τῆς
15, 8, 57    τε ἀπέφθου καὶ ἀργύρου πάντων  αὐτῷ   πεποιημένων. Τὰ δ' εἰς ὑπηρεσίαν
15, 5, 54    καὶ εἰ παρέλκειν δέοι ἐρυμνὸν  αὐτῷ   πεπορισμένος τὸ στρατόπεδον. Τὸ δ'
15, 1, 50    ἡμέραν. Ἐτιμῶντο δὲ μάλιστα παρ'  αὐτῷ   Πολλίων Φαρισαῖος καὶ Σαμαίας
15, 5, 54    δὲ καὶ τῆς χώρας εὐβοτουμένης  αὐτῷ   πολὺν ἤδη χρόνον καὶ προσόδων
15, 7, 56    εἰς ψυχαγωγίαν πότους καὶ συνουσίας  αὐτῷ   πραγματευόμενος, καὶ τούτων οὐδὲν ἤρκει.
15, 11, 60    τέκτονας, ἥπτετο τῆς κατασκευῆς ἁπάντων  αὐτῷ   προθύμως προευτρεπισμένων. (Ἀνελὼν δὲ τοὺς
15, 9, 58    τῆς ἄλλης οἰκήσεως. (Πάντων δ'  αὐτῷ   προκεχωρηκότων εἰς δέον ὧν ἠλπίκει
15, 6, 55    δυνάμενος χρηστὸν ἐκ τῆς γενομένης  αὐτῷ   πρὸς Ἀντώνιον φιλίας, ὕποπτον μὲν
15, 6, 55    καὶ δόγματι Ῥωμαίων, ὅπερ ἐκεῖνος  αὐτῷ   πρὸς τὸ βέβαιον ἐπραγματεύσατο, παρέπεμψεν
15, 11, 60    ἐκ Βαβυλῶνος ἐπάνοδον, ἐνδεῖ δ'  αὐτῷ   πρὸς τὸ μέγεθος εἰς ὕψος
15, 7, 56    τῷ καιρῷ πολλάκις μὲν ὑβριστικῶς  αὐτῷ   προσηνέχθη καὶ τοῦτ' ἐκεῖνος ἐξειρωνευόμενος
15, 7, 56    τοὺς Σάββα παῖδας ἐσπουδάσθη μὲν  αὐτῷ   πρότερον ἐπεξελθεῖν αὐτοὺς δυσμενεῖς γενομένους
15, 9, 58    καὶ διασώσασθαι θέλων τοὺς ὑπ'  αὐτῷ,   πρώτοις μὲν ἔδωκεν ἐξάγειν τὸν
15, 6, 55    προθυμίᾳ τὰ πρὸς τοὺς μονομάχους  αὐτῷ   συλλαβέσθαι τὸν Ἡρώδην. Τοσαύτης ἀποδοχῆς
15, 6, 55    οὐδὲν ἐκεῖνος ἐννοηθεὶς ἀλυσιτελῶς μὲν  αὐτῷ,   συμφερόντως δὲ σοὶ προετίμησεν τὴν
15, 8, 57    θηρίων ἐγένετο λεόντων τε πλείστων  αὐτῷ   συναχθέντων καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα
15, 7, 56    τὸν ἔρωτα καὶ τὴν οὖσαν  αὐτῷ   συνήθειαν προτιμῶν ἠσπάζετο. Τῇ δ'
15, 6, 55    Ὑρκανὸν καὶ περὶ τῶν γενομένων  αὐτῷ   συνθηκῶν πρὸς τὸν Μάλχον ἀνέκρινεν.
15, 10, 59    Ἡρώδου διεκεκίνηντο καὶ στασιάζειν ἐπεχείρουν  αὐτῷ   τὰ πράγματα τότε καὶ μετ'
15, 6, 55    φιλότιμον ὄντα καὶ λαμπρόν, ὥστ'  αὐτῷ   τὰς τῶν ἐγκλημάτων αἰτίας σύστασιν
15, 6, 55    μάχῃ νενικηκότος· Τότε γὰρ ἀπέγνωστο  αὐτῷ   τε Ἡρώδῃ τὰ πράγματα καὶ
15, 7, 56    ὑπεγίνετο μέν τι καὶ τοιοῦτον  αὐτῷ   τε καί τισιν τῶν παρόντων
15, 6, 55    Κλεοπάτραν ἐπανελέσθαι· Προανῃρημένης γὰρ ἐκείνης  αὐτῷ   τε τῶν πραγμάτων ἄρχειν ὑπεῖναι
15, 7, 56    ἀποδείκνυσιν τὸν Κοστόβαρον καὶ δίδωσιν  αὐτῷ   τὴν ἀδελφὴν Σαλώμην Ἰώσηπον ἀνελὼν
15, 9, 58    καὶ τοῦτον τὸν τρόπον κακωθεῖσαν  αὐτῷ   τὴν βασιλείαν ὑπὸ πάσης φιλοτιμίας
15, 3, 52    ἀδελφὴ Σαλώμη καὶ μήτηρ  αὐτῷ   τὴν διάνοιαν ἣν ἔσχον οἱ
15, 10, 59    πίστιν ὑπάγεσθαι καὶ συνηνάγκαζεν ἐνώμοτον  αὐτῷ   τὴν εὔνοιαν μὴν διαφυλάξειν
15, 7, 56    μετὰ σπουδῆς εἰσῄει, δῶρα μὲν  αὐτῷ   τὴν Μαριάμμην παρεσχῆσθαι λέγων, ἀναπείθειν
15, 7, 56    γενόμενος ἐν τῇ βασιλείᾳ τεταραγμένην  αὐτῷ   τὴν οἰκίαν καταλαμβάνει καὶ χαλεπῶς
15, 2, 51    τιμὰς λέγοντες, ὡς οὐδὲν ἐνδεὲς  αὐτῷ   τῆς εἰς τοὺς ἀρχιερεῖς
15, 3, 52    τυγχάνοι χαλεπῆς εἰς τὰς διαβολὰς  αὐτῷ   τῆς Κλεοπάτρας οὔσης· πόθῳ γὰρ
15, 6, 55    μὲν γὰρ> ἐν ἀρχῇ βασιλευούσης  αὐτῷ   τῆς μητρὸς Ἀλεξάνδρας ἀρχιερεὺς καταστὰς
15, 8, 57    γενέσθαι τὴν ἀπόστασιν. (Ἐξωχυρωμένης οὖν  αὐτῷ   τῆς πόλεως μὲν ὑπὸ τῆς
15, 3, 52    αὐτοῖς συνεγνωκέναι. Προύκειτο μέντοι παντάπασιν  αὐτῷ   τὸ μειράκιον ἐκποδὼν ποιεῖσθαι, τὸ
15, 4, 53    Ἀντώνιον, οὐδ' εἰ σφόδρα τις  αὐτῷ   τὸ συμφέρον στήσειε πρὸ τῶν
15, 11, 60    βυθὸν εἰσκύπτοι, παμμέγεθες ὕψος ἐν  αὐτῷ   τὸ τῆς στοᾶς ἀνέστηκεν, ὡς
15, 8, 57    καὶ μᾶλλον ὅτι πρὸς ἀσφάλειαν  αὐτῷ   τὸ φιλότιμον ἐπετηδεύετο, τήν τε
15, 3, 52    ὡς οὐκ ἀνῆκεν ἐξεργαζομένη κακῶς  αὐτῷ   τὸν Ἀντώνιον ἔχειν, ἔγνω μὲν
15, 6, 55    φίλων, ἐν συντέτακτο πέμπειν  αὐτῷ   τὸν Ἄραβα τοὺς ἀναληψομένους καὶ
15, 6, 55    πιστοτάτους μὲν ἐξ ἀρχῆς γενομένους  αὐτῷ,   τότε δὲ προφάσει τιμῆς φρουρεῖν
15, 9, 58    πρὸς αὐτὸν συνάπτεται. ~(Τελεσθέντος δ'  αὐτῷ   τοῦ γάμου προσκατεσκευάσατο φρούριον ἐπὶ
15, 10, 59    γεγονόσιν· γὰρ Ζηνόδωρος ῥαγέντος  αὐτῷ   τοῦ σπλάγχνου καὶ πολλοῦ κατὰ
15, 9, 58    ἀπορίας οὐκ ἐλάττους εἶναι συνέβαινεν  αὐτῷ   τῷ βασιλεῖ, τῶν τε φόρων,
15, 9, 58    ζῆν ὑπολογισμὸν ποιούμενος. Ἀρχὴ δ'  αὐτῷ   τῶν γάμων ἐγένετο τοιάδε· Σίμων
15, 11, 60    φάμενος τὸν ναὸν μὴ πάντων  αὐτῷ   τῶν εἰς συντέλειαν παρεσκευασμένων. Καὶ
15, 11, 60    ὕψος ἀξιοπρεπέστερον ἐγείρειν, ἡγούμενος ἁπάντων  αὐτῷ   τῶν πεπραγμένων περισημότερον, ὥσπερ ἦν,
15, 9, 58    χρησίμους αὐτῷ γενομένους. Πάλιν οὖν  αὐτῷ   τῶν πραγμάτων πρὸς ἐπίδοσιν εὐθηνουμένων
15, 6, 55    ἦν εἰκὸς ἀτιμώρητον μενεῖν τοσαύτης  αὐτῷ   φιλίας πρὸς Ἀντώνιον γεγενημένης. Ἦν
15, 7, 56    Φονεύει δὲ καὶ τοὺς ἀναγκαιοτάτους  αὐτῷ   φίλους Κοστόβαρον καὶ Λυσίμαχον καὶ
15, 5, 54    πολεμίων στρατοπεδεύεται πλησίον. Ἐδόκει δ'  αὐτῷ   φρούριον ἐν μέσῳ κείμενον καταλαβεῖν·
15, 7, 56    Σάββα παῖδας, ὅτι διασώζοιντο παρ'  αὐτῷ   χρόνον ἐνιαυτῶν ἤδη δεκαδύο. Τοῦτο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007