Alphabétiquement     [«   »]
τυχοῦσα 1
τυχοῦσιν 1
τυχὼν 1
τῷ 108
Τῷ 2
Τῶν 2
τῶν 256
Fréquences     [«    »]
98 περὶ
106 τὰς
105 τοὺς
108 τῷ
111 ὡς
126 τοῖς
133 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

τῷ


Lv., Chap., Par.
15, 10, 59    οὐδὲ λόγον αὐτοῖς δοὺς ἀναπέμπει  τῷ   βασιλεῖ δεσμίους. Οἵ τε Ἄραβες
15, 7, 56    προσαγγεῖλαι τοῦτ' ἀσφαλέστερον αὐτῷ καὶ  τῷ   βασιλεῖ διειληφότα. Τοιούτων ἀκούσας Ἡρώδης
15, 2, 51    ἧττον δὲ τὴν Μαριάμμην συνοικοῦσαν  τῷ   βασιλεῖ, καὶ δῆλος ἦν καλλίπαιδά
15, 7, 56    πείθοι Μαριάμμη φίλτρον αὐτῇ συγκατασκευάσαι  τῷ   βασιλεῖ. Κἂν ταραχθῇ καὶ πυνθάνηται,
15, 10, 59    προσδοκήσαντες ὅπερ ἦν εἰκὸς ἐκδοθήσεσθαι  τῷ   βασιλεῖ, κατὰ φόβον αἰκίας οἱ
15, 8, 57    εἰς τὸ θέατρον εἰσιέναι μέλλοντι  τῷ   βασιλεῖ κατεμήνυσεν. δ' οὐ
15, 7, 56    πλείων ἀφορμὴ τοῦ μὴ κεχαρισμένως  τῷ   βασιλεῖ μηδὲ πρὸς ἡδονὴν ζῆν
15, 7, 56    οὕτως καὶ πολλὴν ἔκπληξιν ἐνεποίησεν  τῷ   βασιλεῖ παρ' ἐλπίδας ἀκουσθέν, ἐκεκίνητό
15, 1, 50    χρυσίον τι κειμήλιον ἀνεφέρετο  τῷ   βασιλεῖ, πέρας τε κακῶν οὐδὲν
15, 7, 56    ὑπόχρεως τῶν πολιτῶν τἀναντία  τῷ   βασιλεῖ πολιτευομένους, εἰδὼς ἐν ὑπολήψει
15, 7, 56    τὴν Μαριάμμην ἔρωτα μείζονα λόγου  τῷ   βασιλεῖ. Ταῦτα προσεκλύσαντα τὰς ἐντολὰς
15, 3, 52    μήνυσιν εὐνοίᾳ προσεδόκησεν καὶ καταλέγει  τῷ   βασιλεῖ τὴν τῆς Ἀλεξάνδρας ἐπιβουλήν.
15, 11, 60    ναὸν ἔργου καὶ τὴν ἡμέραν  τῷ   βασιλεῖ τῆς ἀρχῆς, ἣν ἐξ
15, 9, 58    οὐκ ἐλάττους εἶναι συνέβαινεν αὐτῷ  τῷ   βασιλεῖ, τῶν τε φόρων, οὓς
15, 11, 60    (Κατεσκευάσθη δὲ καὶ κρυπτὴ διώρυξ  τῷ   βασιλεῖ, φέρουσα μὲν ἀπὸ τῆς
15, 4, 53    γινομένης διεπείραζεν εἰς συνουσίαν ἐλθεῖν  τῷ   βασιλεῖ, φύσει μὲν ἀπαρακαλύπτως ταῖς
15, 10, 59    πολλάκις μὲν ταῖς καταδρομαῖς καὶ  τῷ   βιάζεσθαι θέλειν, ἄλλοτε δὲ καὶ
15, 10, 59    μάλιστα χαίρουσιν οἱ κακῶς πράττοντες  τῷ   βίῳ. Ταῦτα δὲ ἐκ μακροῦ
15, 2, 51    μᾶλλον ἑτέρων ἄρχειν αὐτὸν ἅπαντι  τῷ   γένει περιοῦσαν. νῦν τε νενικημένη
15, 8, 57    ὄντα, καὶ λόγῳ μὲν βασιλέα,  τῷ   δ' ἔργῳ πολέμιον φαινόμενον τοῦ
15, 2, 51    μέχρις Εὐφράτου νεμόμενον Ἰουδαίων ἔθνος·  τῷ   δ' ἦν ἀγαπητὰ ταῦτα. Πυθόμενος
15, 5, 54    τε τοῖς τε ἄλλοις καὶ  τῷ   δίψει προιόντες αὑτοὺς ἐνεχείριζον ἄγειν
15, 6, 55    ὅρων σταδίους τριακοσίους. Ἐπίστευεν δὲ  τῷ   Δοσιθέῳ θεραπεύοντος αὐτοῦ καὶ αὐτὸν
15, 5, 54    τοῖς ἀσθενεστέροις ἐπιχειρεῖν, ἀλλ' ἐν  τῷ   δύνασθαι καὶ τῶν ἰσχυροτέρων κρατεῖν.
15, 3, 52    ἔρωτα, συντόνῳ τῷ πάθει καὶ  τῷ   ζήλῳ παρωξυμμένος ἰδίᾳ τὴν Μαριάμμην
15, 6, 55    καὶ πολυτρόποις χρησαμένῳ ταῖς ἐν  τῷ   ζῆν τύχαις· εὐθὺς μὲν γὰρ>
15, 11, 60    δὲ βασιλεὺς τριακοσίους ἔθυσε  τῷ   θεῷ βοῦς καὶ τῶν ἄλλων
15, 11, 60    καὶ τοῦ τάχους πρῶτον μὲν  τῷ   θεῷ τὰς εὐχαριστηρίους ἐποιοῦντο, μετὰ
15, 11, 60    πρότερον χρόνου διορθούμενος τελείαν ἀποδοῦναι  τῷ   θεῷ τὴν ἀνθ' ὧν ἔτυχον
15, 11, 60    ἐφ' οὗ τὰς θυσίας ὡλοκαυτοῦμεν  τῷ   θεῷ. Τούτων εἰς οὐδένα τῶν
15, 3, 52    ἔπειτα προαχθέντος καὶ τοῦ μειρακίου  τῷ   καὶ τὸν Ἡρώδην παροξῦναι, τῶν
15, 7, 56    κρατεῖν ἄλλον αὐτῆς οὐ συγκαταλογιζομένη  τῷ   καιρῷ πολλάκις μὲν ὑβριστικῶς αὐτῷ
15, 6, 55    μὲν εἶχεν τὴν Ἀλεξάνδραν, μὴ  τῷ   καιρῷ συνεπιθεμένη τὸ πλῆθος ἀποστήσῃ
15, 9, 58    προεστηκότων. (Ἐν τοιούτοις διενοεῖτο βοηθεῖν  τῷ   καιρῷ· χαλεπὸν δ' ἦν οὔτε
15, 6, 55    τῶν πεπραγμένων ἀνυποτιμήτως. Ἔλεγεν γὰρ  τῷ   Καίσαρι καὶ φιλίαν αὐτῷ γενέσθαι
15, 11, 60    καὶ τοῖς ἐπικτήτοις ἐγείραντες κόσμῳ  τῷ   καλλίστῳ τὸ γένος ἡμῶν ηὐξήσαμεν,
15, 3, 52    ὅμως, εἰ δύναιτο ζῶσα προσαρκέσαι  τῷ   κατ' ἐπιβουλὰς ἀνόμως διεφθαρμένῳ, τό
15, 10, 59    φρονήματος μεταποιουμένους καὶ δυσχεραίνοντας ἐπὶ  τῷ   καταναγκάζεσθαι πάντα τρόπον ἐκποδὼν ἐποιεῖτο.
15, 7, 56    ἐνέφηνεν. Αὐτή γε μὴν ἀτρεμαίῳ  τῷ   καταστήματι καὶ τῇ χρόᾳ τῆς
15, 7, 56    παρ' αὐτοῖς καὶ προγόνων ἱερατευσάντων  τῷ   Κωζαι· θεὸν δὲ τοῦτον Ἰδουμαῖοι
15, 8, 57    κατασκευασθὲν δι' αὐτοῦ, τρίτον παντὶ  τῷ   λαῷ τὴν Σαμάρειαν ἐνόησεν ἐπιτείχισμα,
15, 7, 56    φαρμάκων. Ἦν δὲ ἀκρατὴς ἐν  τῷ   λόγῳ καὶ κρίσεως ὀργιλαίτερος, καὶ
15, 1, 50    οἱ Ἰουδαῖοι. Μαρτυρεῖ δέ μου  τῷ   λόγῳ Στράβων Καππάδοξ λέγων
15, 6, 55    τὴν ἐπιστολὴν καὶ κατασημηνάμενον ἀποδοῦναι  τῷ   Μάλχῳ καὶ τὰ παρ' ἐκείνου
15, 8, 57    ὑπ' αὐτοῦ προσαγορευθέν. Ἔν τε  τῷ   μεγάλῳ πεδίῳ τῶν ἐπιλέκτων ἱππέων
15, 10, 59    τοῦ βασιλεύειν καὶ εὐτυχεῖν ἐν  τῷ   μεγέθει τῆς ἀρχῆς μεταπέμπεται τὸν
15, 11, 60    γὰρ ναὸν τοῦτον ᾠκοδόμησαν μὲν  τῷ   μεγίστῳ θεῷ πατέρες ἡμέτεροι μετὰ
15, 10, 59    Ἡρώδῃ. Τοσαύτης δὲ ἐχόμενος παρρησίας  τῷ   μὲν ἀδελφῷ Φερώρᾳ παρὰ Καίσαρος
15, 3, 52    γυναιξὶν ἀλγηδόνος καὶ παραμυθήσασθαι τούτῳ  τῷ   μέρει. ~(Τὴν δ' Ἀλεξάνδραν ἥττησε
15, 9, 58    λίθου κατασκευὴ συνεχεῖς οἰκήσεις κἀν  τῷ   μέσῳ κολωνός τις, ἐφ' οὗ
15, 9, 58    τῶν πλησίον ἐχόντων ἀποδόσθαι σιτία  τῷ   μηδ' αὐτοὺς ἐλάττω πεπονθέναι, χρημάτων
15, 7, 56    γινομένην ἀπάτην ὑπελάμβανεν, ἤχθετο δὲ  τῷ   μηδ' εἰ πάσχοι τι δεινὸν
15, 7, 56    μίσει τε τῆς Ἀλεξάνδρας καὶ  τῷ   μηδ' ὅσιον ὑπολαμβάνειν ζῶντα τὸν
15, 8, 57    τὴν ἀναγκαίαν καταστροφὴν τοῦ τέλους  τῷ   μηδὲν ὑφιέναι τοῦ φρονήματος· οὐ
15, 5, 54    τοὺς ὑπὲρ τῶν γεγονότων λόγους  τῷ   μίσει τῶν ἀκουσομένων ἐχαρίζοντο μεῖζον
15, 11, 60    σὺν τοῖς ὑπερθυρίοις ἴσον ἐχούσας  τῷ   ναῷ ποικίλοις ἐμπετάσμασιν κεκόσμητο, τὰ
15, 10, 59    ἐπισημότατον ὄντα τὸν τόπον καὶ  τῷ   ναῷ προσεκόσμησεν, ὃν ἀφιέρου Καίσαρι.
15, 3, 52    μεταβολῆς θρῆνος ἦν ἐπὶ προκειμένῳ  τῷ   νεκρῷ καὶ πένθος ἄσχετον,
15, 5, 54    ἐχθροὺς ἐκδαπανήσαντες οἱ Ἰουδαῖοι καὶ  τῷ   νικᾶν ἐπ' ἀδείας χρώμενοι ταχὺ
15, 9, 58    αὐτῇ καὶ θέατρον καὶ πρὸς  τῷ   νοτίῳ τοῦ λιμένος ὄπισθεν ἀμφιθέατρον
15, 3, 52    ποιῆσαι διὰ τὸν ἔρωτα, συντόνῳ  τῷ   πάθει καὶ τῷ ζήλῳ παρωξυμμένος
15, 3, 52    τρίτος ἀντιπαρέδωκεν τὴν ἀρχὴν Ἀριστοβούλῳ  τῷ   παιδί. (Καὶ τότε μὲν ἐδόκει
15, 3, 52    λαθοῦσαν ἐκέλευσεν ἐπ' Αἰγύπτου σὺν  τῷ   παιδὶ πρὸς αὐτὴν ἀποδιδράσκειν. Ἐδόκει
15, 2, 51    τῶν γραμμάτων αἰτεῖσθαι παρ' Ἀντωνίου  τῷ   παιδὶ τὴν ἀρχιερωσύνην. (Ἀντωνίου δὲ
15, 2, 51    ἀλλὰ καὶ νῦν ἔφη διδόναι  τῷ   παιδὶ τὴν ἀρχιερωσύνην καὶ πάλαι
15, 3, 52    ἀπεσκευάζετο, μὴ μετὰ προνοίας γενέσθαι  τῷ   παιδὶ τὸν θάνατον, οὐχ ὅσα
15, 11, 60    ἐπιχειρήσεως ἠξίου λόγῳ προκαταστησάμενος ἐγχειρῆσαι  τῷ   παντί, καὶ συγκαλέσας αὐτοὺς ἔλεγε
15, 4, 53    δωρούμενος τούτοις τὴν Κλεοπάτραν καὶ  τῷ   παντὶ κόσμῳ τῆς βασιλείας, ὃν
15, 7, 56    ὑπολήψει καὶ τιμῇ τοὺς Σάββα  τῷ   παντὶ πλήθει καὶ νομίζων μέγα
15, 11, 60    διησφαλισμένα συνέχειν τὰς ἁρμογὰς ἀκινήτους  τῷ   παντὶ χρόνῳ. Τῆς δ' ἐργασίας
15, 3, 52    εὐνοίας ἐγένετο καὶ τῶν Ἀριστοβούλῳ  τῷ   πάππῳ πεπραγμένων ἐναργὴς μνήμη
15, 7, 56    ἀκουσθέν, ἐκεκίνητό τε μᾶλλον ἐπὶ  τῷ   παραδόξῳ τοῦ λόγου· τὰ γὰρ
15, 3, 52    παρέλαβεν, αὐτὸς δὲ κατέλυσεν ἐπὶ  τῷ   παῦσαι τὰς οἰκείας ταραχὰς παράνομα
15, 8, 57    Ἱεροσολύμοις ᾠκοδόμησεν, αὖθίς τ' ἐν  τῷ   πεδίῳ μέγιστον ἀμφιθέατρον, περίοπτα μὲν
15, 6, 55    καὶ τὸν Εὐφράτην τοὺς ἐν  τῷ   πέραν τιμῶντας αὐτὸν καταλιπὼν ὡς
15, 7, 56    φιλόνεικον· κάλλει δὲ σώματος καὶ  τῷ   περὶ τὰς ἐντεύξεις ἀξιώματι μειζόνως
15, 5, 54    τῶν ἀμεινόνων ἐτόλμησεν ἤδη καὶ  τῷ   πλήθει διαλέγεσθαι πρότερον ὀκνῶν αὐτό,
15, 7, 56    τοῦ Σάββα παῖδες καὶ παρὰ  τῷ   πλήθει δυνατοί, πιστοὶ διετέλουν Ἀντιγόνῳ
15, 3, 52    τῇ μορφῇ διαφαίνων, ὁρμή τε  τῷ   πλήθει πρὸς αὐτὸν εὐνοίας ἐγένετο
15, 7, 56    νῦν δὲ Καίσαρος ἀγγελθέντος κρατεῖν  τῷ   πολέμῳ καὶ τεθνηκότων Ἀντωνίου καὶ
15, 7, 56    μῖσος οὐκ ἀποκεκρυμμένον, ἤχθετο δὲ  τῷ   πράγματι καὶ τὸν ἔρωτα φέρειν
15, 3, 52    ἀπέκτεινε τὴν γυναῖκα, νικώμενος δὲ  τῷ   πρὸς αὐτὴν ἔρωτι ταύτης μὲν
15, 3, 52    ἂν ἀνασχέσθαι Κλεοπάτραν αἰτίαν ἐπὶ  τῷ   πρὸς αὐτὸν μίσει λαβοῦσαν, ἐμφαίνων
15, 5, 54    ὡς ἐπεξελευσόμενος, προθεσμίᾳ δὲ ἐχρήσατο  τῷ   Ῥωμαικῷ πολέμῳ. Τῆς γὰρ ἐπ'
15, 5, 54    δεδήλωκεν αὐτός· ἐνίων γὰρ ἐν  τῷ   σεισμῷ περὶ τὴν χώραν ἀπολομένων
15, 6, 55    βασιλικῇ θεραπείᾳ, παρέσχεν δὲ καὶ  τῷ   στρατεύματι ξένια καὶ τῶν ἐπιτηδείων
15, 6, 55    Ἀρνησαμένου δὲ τὰς ἐπιστολὰς δείξας  τῷ   συνεδρίῳ διεχειρίσατο τὸν ἄνδρα. (Ταῦτα
15, 5, 54    τοὺς Ἄραβας· ὥρμητο δὲ καὶ  τῷ   συντετάχθαι πιστεύειν καλῶς καὶ ταῖς
15, 11, 60    κατὰ μὲν ἑῴαν ῥάχιν ἰσομήκη  τῷ   τείχει στοὰν ἔχον διπλῆν, ἐν
15, 10, 59    εἰπὼν τὸν ὅρον οὐκ ἐπέθηκε  τῷ   τέλει τῆς προθεσμίας, Ἡρώδης δὲ
15, 6, 55    γράφειν ἠξίου περὶ τούτων Μάλχῳ  τῷ   τὴν ἀραβαρχίαν ἔχοντι δέξασθαί τε
15, 4, 53    Ἀρσινόην ἱκετεύουσαν ἐν Ἐφέσῳ πρὸς  τῷ   τῆς Ἀρτέμιδος ἀποκτείνασα δι' Ἀντωνίου·
15, 10, 59    γὰρ ἀπρεπὴς λόγος φανεῖται  τῷ   τῆς ἱστορίας γένει παραδηλῶν καὶ
15, 11, 60    τὴν ἐξουσίαν ἔλαβεν ἐντειλαμένου Οὐιτελλίῳ  τῷ   τῆς Συρίας ἀντιστρατήγῳ. Πρότερον δ'
15, 7, 56    οὐκ ἦλθεν εἰς ὁμολογίαν, ἀλλὰ  τῷ   τὸ πρῶτον ἔξαρνος γενέσθαι τὸ
15, 5, 54    τὸ γὰρ εὔψυχον οὐκ ἐν  τῷ   τοῖς ἀσθενεστέροις ἐπιχειρεῖν, ἀλλ' ἐν
15, 11, 60    Ἡρώδης βασιλεὺς ἐφύλαξεν ἐν  τῷ   τόπῳ καὶ μετὰ τὴν ἐκείνου
15, 7, 56    χρόνον ὄντες ἔτι μᾶλλον ἐν  τῷ   τότε διέμειναν μίσει τε τῆς
15, 7, 56    καὶ μῖσος ἄσπονδον, ἐν δὲ  τῷ   τότε καὶ διαβολὰς μείζονας.
15, 4, 53    τῶν ἐκείνου παίδων διαδρὰς ἐν  τῷ   τότε. Καὶ τοῦτον Ἀρχέλαος καὶ
15, 1, 50    λόγους αὐτοῦ τελειώσαντος. (Ἐν δὲ  τῷ   τότε κρατήσας τῶν Ἱεροσολύμων πάντα
15, 2, 51    μὲν ὡς οὐκ ἄλλος ἐν  τῷ   τότε Ῥωμαίων, ἕτοιμον δὲ τοῖς
15, 10, 59    τὰ λῃστήρια δὲ ἔχων ἐν  τῷ   Τράχωνι πλείω τὴν πρόσοδον ἔφερεν·
15, 5, 54    δὲ γινόμενος τῇ συνεχείᾳ καὶ  τῷ   φιλοπόνῳ τῶν τε οἰκείων ἐπεμελεῖτο
15, 7, 56    παρακαλουμένου, μὴ κινηθέντος δ' ἐπὶ  τῷ   φίλτρῳ τὸν λόγον ἀργὸν ἐᾶν·
15, 11, 60    τὸν αὐτὸν κομίσαντες τόπον καὶ  τῷ   φρουράρχῳ δείξαντες σύμφωνον τὴν σφραγῖδα
15, 5, 54    μὲν οὐ κατίσχυσαν, περικαθεζόμενοι δὲ  τῷ   χάρακι καὶ παρατηροῦντες εἰσόδου τε
15, 11, 60    δ' ὕψος εἴκοσι περιττοῖς, οὓς  τῷ   χρόνῳ συνιζησάντων τῶν θεμελίων ὑπέβη.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007