Alphabétiquement     [«   »]
δήσας 1
δι 25
Διὰ 3
διὰ 46
διαβάλλοντος 1
διαβὰς 1
διαβᾶσα 1
Fréquences     [«    »]
43
44 Ἡρώδης
44 τι
46 διὰ
47 ἐξ
48 ἐκ
48 ταῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

διὰ


Lv., Chap., Par.
15, 3, 52    βασιλείας ἐστρατοπέδευεν ἡγουμένου υἱοῦ ἰούδα·  διὰ   γὰρ τοῦτο πρῶτον μέν, εἰ
15, 2, 51    παραιτεῖσθαι δὲ κἂν εἴ τι  διὰ   γένος καὶ τὴν οὖσαν αὐτῇ
15, 2, 51    δ' οὐκ ἐντεῦθεν σπουδή,  διὰ   δὲ τὸ μὴ κατ' ἀξίαν
15, 7, 56    δοθείσας ἐντολὰς ἀνεμνημόνευεν, ὥστ' ἤδη  διὰ   θεραπείας εἶχεν τοὺς φρουροὺς καὶ
15, 6, 55    εἰ δὲ καὶ πάσχοι τι  διὰ   Καίσαρος, φθόνῳ τὸν μόνον ἐπὶ
15, 11, 60    στίχων ὄντων τρεῖς ἀπολαμβάνουσι τὰς  διὰ   μέσου χώρας ταῖς στοαῖς. Τῶν
15, 3, 52    ἐπιτάξασα τῶν οἰκετῶν τοῖς συνειδόσιν  διὰ   νυκτὸς ἐκφέρειν. Ἦν δὲ τοὐντεῦθεν
15, 9, 58    εὐπρεπὲς ἔχων, ὥστ' αὐτῷ πάντα  διὰ   πάντων αὔξεσθαι πρὸς τὸ πλεῖον
15, 8, 57    ἔν τε τοῖς κατὰ μέρος  διὰ   πάντων ἐκόσμει τὴν πόλιν, τὸ
15, 6, 55    ἦν περὶ τὸν Ἀντώνιον φαίνεσθαι,  διὰ   πάσης ἦγε τιμῆς, προσθεὶς ὅτι
15, 9, 58    τόπος ἔσχηκεν, ἐκ μακροῦ καὶ  διὰ   πλειόνων ἀναλωμάτων πεποιημένης. Τὰ δ'
15, 5, 54    αὐτό, μὴ καὶ χαλεπῷ χρήσηται  διὰ   τὰς ἀτυχίας. Παρεκάλει δὲ τοιούτους
15, 9, 58    οὐκ ὀλίγων ἐπ' αὐτὸν καταπεφευγότων  διὰ   τὰς αὐτὰς χρείας, ἰδίᾳ τε
15, 6, 55    εἰς τὴν οἰκείαν ἐπανῄει χρόνῳ  διὰ   τὰς ἐξ Ἡρώδου προτεινομένας ἐλπίδας,
15, 9, 58    πολισμάτια ταῦτ' ἐστὶν παράλια δύσορμα  διὰ   τὰς κατὰ λίβα προσβολάς, αἳ
15, 9, 58    γῆς. τε ἀνάγκη πολλὰ  διὰ   τὰς χρείας ἐκαινούργει. Καὶ τὰς
15, 5, 54    τὴν οἰκείαν, προσειληφὼς ἀξίωμα καὶ  διὰ   ταύτην τὴν ἀνδραγαθίαν. ~(Τὰ μὲν
15, 2, 51    καὶ νῦν ἀποχρώντως τιμῆς ἔχουσα  διὰ   τὴν ἀρχὴν τὴν ἐκείνου καὶ
15, 6, 55    Ἡρώδῃ μέχρι τοῦδε προελθεῖν ἐγένετο  διὰ   τὴν ἐπιείκειαν τὴν ἐκείνου, καὶ
15, 7, 56    φύσεως, ἱκανῶς μὲν ἐντρυφῶσα δεδουλωμένῳ  διὰ   τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸ βασιλεύεσθαι
15, 6, 55    καὶ διὰ τὸ γένος καὶ  διὰ   τὴν εὔνοιαν τῶν ὄχλων. Ταῦτα
15, 11, 60    τρόπον ἐπεξειργασμένων γλυφαῖς ἔκπληξιν ἐμποιούσαις  διὰ   τὴν τοῦ παντὸς μεγαλουργίαν. Τεττάρων
15, 5, 54    ὡς δικαίως αὐτὸ ποιοῦμεν ἐπιδεῖξαι,  διὰ   τὴν ὕβριν τῶν ἐναντίων ἠναγκασμένοι·
15, 7, 56    περιείχετο. Περὶ τούτων ἐξαγγελθέντων αὐτῷ  διὰ   τῆς ἀδελφῆς βασιλεὺς πέμψας
15, 10, 59    τε χώραν Ἡρώδῃ προσένειμεν, ὡς  διὰ   τῆς ἐπιμελείας τῆς ἐκείνου μηκέτ'
15, 2, 51    ἐπιβουλεῦσαι λέγων τῇ βασιλείᾳ καὶ  διὰ   τῆς Κλεοπάτρας πράττειν, ὅπως αὐτὸς
15, 6, 55    τὴν ἀρχὴν ἀπολαμβάνοντας μόνους καὶ  διὰ   τὸ γένος καὶ διὰ τὴν
15, 5, 54    ᾔεσαν πλείους τε ὄντες καὶ  διὰ   τὸ κατεπείγειν ἐπὶ τὸ τολμηρὸν
15, 7, 56    γενομένους τῇ διαθέσει, τότε δὲ  διὰ   τὸ μῆκος τοῦ χρόνου καὶ
15, 9, 58    τὰ μὲν πάλαι μίση κινηθέντα  διὰ   τὸ παραχαράττειν ἔνια τῶν ἐθῶν
15, 9, 58    καὶ τῶν ἰδιωτῶν ὅσοις ἀπορία  διὰ   τὸ πλειόνων προίστασθαι συνετύγχανεν, ἐπ'
15, 7, 56    ὢν ἀμύνασθαι τῆς ὑπερηφανίας αὐτὴν  διὰ   τὸ προκατειλῆφθαι τὴν ψυχὴν ἀσθενέστερος
15, 9, 58    γὰρ αὐχμοὶ διηνεκεῖς ἐγένοντο, καὶ  διὰ   τὸ τοιοῦτον ἄκαρπος γῆ
15, 10, 59    Βαταναίαν καὶ Αὐρανῖτιν· ἔδωκεν δὲ  διὰ   τοιαύτην αἰτίαν παραλαβών. Ζηνόδωρός τις
15, 10, 59    παρ' ἡμῖν ἐμφῆναι, διότι πολλοὶ  διὰ>   τοιούτων ὑπὸ καλοκαγαθίας καὶ τῆς
15, 7, 56    ζῆν ἐντεῦθεν ἐγεγόνει· θεραπευομένη γὰρ  διὰ   τὸν ἔρωτα καὶ δυσχερὲς οὐδὲν
15, 7, 56    εὐηγγελίζετο, μόνην δὲ ἐκ πάντων  διὰ   τὸν ἔρωτα καὶ τὴν οὖσαν
15, 3, 52    τοῦ μὴ προπετές τι ποιῆσαι  διὰ   τὸν ἔρωτα, συντόνῳ τῷ πάθει
15, 10, 59    ὁμοίως τοῖς ἀρνησαμένοις ἐκολάσθησαν ἐντροπῆς  διὰ   τὸν Πολλίωνα τυχόντες. Ἀφείθησαν δὲ
15, 7, 56    ἔχθος εἰς αὐτὸν ἔφη γενέσθαι  διὰ   τοὺς λόγους, οὓς Σόαιμος
15, 7, 56    τῶν ἐκείνης προγόνων γεγενῆσθαι, καὶ  διὰ   τοῦτ' εἶναι δίκαιον αἰτεῖσθαι παρ'
15, 3, 52    ἐν τῇ βασιλείᾳ πραγμάτων καὶ  διὰ   τοῦτο συνεχὲς ἐντυγχάνων τῇ Μαριάμμῃ
15, 3, 52    ἠξίου τὴν κοίλην Συρίαν καὶ  διὰ   τούτου παρηγορήσαντος ὁμοῦ καὶ ἀποσκευασαμένου
15, 7, 56    ὅσον ᾤετο τὰ πράγματα αὐτῷ  διὰ   τῶν ἔξωθεν ἐπιδιδόναι πρὸς εὐδαιμονίαν,
15, 11, 60    ἔτεσιν ὀκτώ. (Τοῦ δὲ ναοῦ  διὰ   τῶν ἱερέων οἰκοδομηθέντος ἐνιαυτῷ καὶ
15, 11, 60    καὶ πύργον κατεσκεύασεν, ἵν' ἔχῃ  διὰ   τῶν ὑπογέων εἰς αὐτὸν ἀνιέναι,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007