Alphabétiquement     [«   »]
ἔθυσε 1
ἐθῶν 7
Εἰ 1
εἰ 59
εἴ 13
εἶδεν 1
εἰδέναι 4
Fréquences     [«    »]
55 αὐτοῦ
49 οὖν
48 ταῖς
59 εἰ
61 μὴ
63
69 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

εἰ


Lv., Chap., Par.
15, 7, 56    πλέον εἰς τὴν ἀμοιβὴν ἕξειν  εἰ   βασιλευούσας τοῦ βασιλεύοντος ἀγχοῦ
15, 5, 54    τῆς χώρας ἀπόμοιραν τελεῖν,  εἰ   δ' οὖν, ἀλλ' οὐχ ὑπέρ
15, 6, 55    ἄνδρα τυχεῖν τῆς βασιλείας ἀξιώτερον,  εἰ   δὲ καὶ πάσχοι τι διὰ
15, 7, 56    μᾶλλον εἰς τὴν ἀρχὴν ἀρεσκόμενος,  εἰ   δὲ παραιρεθείη τῶν πλειόνων Ἡρώδης,
15, 6, 55    εὔνοιαν ἐκ τοῦ φανεροῦ λέγειν,  εἰ   δὲ τὸ πρόσωπον ἀνελών, τίς
15, 5, 54    Ἔστιν οὖν ἔτι ζήτησις ὑμῖν,  εἰ   δεῖ τοὺς ἀδίκους τιμωρεῖσθαι, τοῦτο
15, 10, 59    ὡς δὲ σιωπῶντος αὐτοῦ, μόνον  εἰ   δέκα γενήσονται βασιλείας ἐνιαυτοὶ προσεπύθετο
15, 5, 54    ἐπὶ τοὺς ἐναντίους ἐγχειρεῖν, καὶ  εἰ   δέοι τι πάσχειν, αἱρούμενοι καὶ
15, 4, 53    τότε δὲ καὶ μισεῖν ἀξιῶν,  εἰ   δι' ἀσέλγειαν εἰς τοῦτο πρόεισιν,
15, 3, 52    γὰρ οὐκ ὀρθῶς τὴν ἐπιβουλήν,  εἰ   δι' αὐτοῦ γέγονεν. δὲ
15, 3, 52    τὸν βίον, ἐπέστη δ' ὅμως,  εἰ   δύναιτο ζῶσα προσαρκέσαι τῷ κατ'
15, 4, 53    τοῦτο πρόεισιν, καὶ φθῆναι τιμωρούμενος,  εἰ   ἐνεδρεύουσα τοιούτοις ἐγχειροίη, τοὺς μὲν
15, 7, 56    βασιλέα τὰς ταραχὰς τοῦ πλήθους,  εἰ   ζῶσα τύχοι, φυλάξασθαι συμβουλεύουσαι. Μαριάμμη
15, 5, 54    τόπον οὐκ ἔχοντες, κέρδος δ'  εἰ   θνήσκοιεν ἐν συμφορᾷ τὸ ζῆν
15, 5, 54    αὐτὸ ποιοῦντας; Πῶς δ' ἄν,  εἰ   καὶ γενναίους ἡγεῖταί τις αὐτούς,
15, 10, 59    ἄριστος γὰρ τοιοῦτος λογισμός,  εἰ   καὶ δικαιοσύνην ἀγαπήσειας καὶ πρὸς
15, 9, 58    πεπονθέναι, χρημάτων τε οὐκ ὄντων,  εἰ   καὶ δυνατὸν ὀλίγων ἐπὶ πολλοῖς
15, 8, 57    οἰόμενοι· καὶ ταῦτ' αὐτοῖς ἀρκέσειν,  εἰ   καὶ θνήσκοιεν, εἰς ἔννοιαν ὧν
15, 4, 53    εἰς τὰς ἀποδόσεις καὶ μόλις  εἰ   καὶ μέρη τινὰ διαλύσειεν οὐδὲ
15, 6, 55    τῆς τύχης, φυλάξαι δ' αὑτὸν,  εἰ   καὶ μὴ συναγωνιστὴν ἀξιόχρεων, ἀλλὰ
15, 8, 57    προσπεσόντων ἐξ ἀφανοῦς, πολλοὺς δ'  εἰ   καὶ μὴ τυγχάνοιεν ἐκείνου, τῶν
15, 8, 57    ἐδόκουν ἐκεῖνον πλημμελεῖν ὁμοθυμαδὸν ἐξεβόων,  εἰ   καὶ πάντα δοκοῖεν οἰστά, μὴ
15, 7, 56    Ἐπήλπιζε δ' αὐτὸν οὐχ ἧττον,  εἰ   καὶ πάντα κατὰ νοῦν πράξας
15, 10, 59    τιμῶν διετέλει. Ταῦτα μὲν οὖν  εἰ   καὶ παράδοξα δηλῶσαι τοῖς ἐντυγχάνουσιν
15, 3, 52    τε ὥρας καὶ τοῦ κάλλους,  εἰ   καὶ πρὸς ἀσφάλειαν θάνατος
15, 11, 60    ἡμῖν παρέδωκαν, οὐδ' ἐστὶν ἄπιστον,  εἰ   καὶ πρὸς τὰς ἄλλας ἀπίδοι
15, 2, 51    δὲ μήτε ἐπιτίθεσθαι μήτ' ἄν,  εἰ   καὶ προσίοι, βούλεσθαι λαβεῖν, καὶ
15, 3, 52    τὴν ἁμαρτίαν, χαλεπὸν μὲν οὐδέν,  εἰ   καὶ σφόδρα βουλομένῳ ἦν αὐτῷ,
15, 4, 53    τὸν χρόνον, τῆς δ' ὠφελείας,  εἰ   καὶ ταύτην τις οἰηθείη, σὺν
15, 3, 52    γυναῖκα καὶ δεδοικέναι τὴν ὕβριν,  εἰ   καὶ τεθνηκότος ἐκείνη κατ' εὐμορφίαν
15, 10, 59    βασιλείας πρόσοδον ἑκατὸν ταλάντων, ὡς  εἰ   καί τι πάσχοι, τὰ κατ'
15, 6, 55    προσαγορευτικὰ γράμματα κομίσασθαι, τὸν δ'  εἰ   καί τινα δωρεὰν εἰληφὼς εἴη,
15, 3, 52    διὰ γὰρ τοῦτο πρῶτον μέν,  εἰ   καί τις ἀπαντήσειεν ταραχὴ περὶ
15, 5, 54    γίνεται καὶ πάθη τινά. Καὶ  εἰ   κατὰ θεοῦ γνώμην πέπρακται, δῆλον
15, 3, 52    τοῖς ἐγχειρηθεῖσιν ἤδη καὶ καιρὸν  εἰ   λάβοιτο νεωτέρων πραγμάτων ἠξιωκὼς δεδοικέναι.
15, 5, 54    τῶν ἐναντίων ἠναγκασμένοι· μέγιστον γὰρ  εἰ   μάθοιτε τοῦτο προθυμίας ὑμῖν αἴτιον
15, 4, 53    πᾶν ὁτιοῦν τῶν ἀπηγορευμένων παθόντος,  εἰ   μέλλοι μόνον εἰς εὐπορίαν τῇ
15, 6, 55    συμφέρειν ᾤετο μηκέτ' ἐμποδὼν ἐᾶν,  εἰ   μὲν περισωθείη καὶ διαφύγοι τὸν
15, 6, 55    προετίμησεν τὴν ἀβουλίαν. Νῦν οὖν  εἰ   μὲν τῇ πρὸς Ἀντώνιον ὀργῇ
15, 2, 51    τὸν παῖδα σὺν εὐπρεπείᾳ προστιθείς,  εἰ   μὴ βαρὺ δοκοίη. Τούτων ἀπενεχθέντων
15, 7, 56    τῇ βασιλείᾳ καταπροδοῦναι τὰς ἐντολάς,  εἰ   μὴ καὶ περαιτέρω προεληλύθει τῆς
15, 8, 57    οὐ ῥᾴδιον ἐποίει τὸν Ἡρώδην,  εἰ   μὴ μετὰ πάσης ἀσφαλείας κρατοίη,
15, 10, 59    τὸ σύμπαν σκληρὰ καὶ δύσοδος,  εἰ   μὴ τρίβῳ χρῷτό τις ἐξ
15, 8, 57    καὶ μὴ ῥᾳδίως ἂν μεταπεσόντας,  εἰ   μὴ τύχοιεν παρηγορίας, καλέσας αὐτῶν
15, 3, 52    Ἡρώδην διαθέσεως, τὸ δὲ χαλεπόν,  εἰ   μηδ' ἀποθνήσκοντος ὑστερήσειεν ἀπωλείας καὶ
15, 7, 56    ἐντολὰς ἐξαγγεῖλαι Μαριάμμη χαλεπῶς ἤκουσεν,  εἰ   μηδὲν πέρας αὐτῇ τῶν ἐξ
15, 2, 51    δύνασθαι ποριζόμενον. Ἀντέγραψεν οὖν ὡς,  εἰ   μόνον ἐξέλθοι τῆς χώρας τὸ
15, 5, 54    τὸ δ' ἄδικον οὐκ ἐπιζήμιον,  εἰ   μόνον κερδαίνειν δυνηθεῖεν. Ἔστιν οὖν
15, 3, 52    τῶν ἐκεῖ πραγμάτων ἐνετείλατο λεληθότως,  εἰ   πάθοι τι παρ' Ἀντωνίῳ, παραχρῆμα
15, 5, 54    ποιοῦντος τοῦ θεοῦ, διότι κἂν  εἰ   πανδημεὶ μετὰ τέκνων καὶ γυναικῶν
15, 8, 57    συνεχὲς ἐχρῶντο, λανθάνειν δὲ μηδ'  εἰ   παρακινοῖεν ἐφεστηκότων αἰεί τινων πλησίον,
15, 5, 54    θᾶττον συνάψαι τὴν μάχην καὶ  εἰ   παρέλκειν δέοι ἐρυμνὸν αὐτῷ πεπορισμένος
15, 3, 52    χωρὶς ἐκείνης ζῆν δύναται κἂν  εἰ   πάσχοι δεινόν τι οὐκ ἀξιοῦντος
15, 7, 56    ὑπελάμβανεν, ἤχθετο δὲ τῷ μηδ'  εἰ   πάσχοι τι δεινὸν ἐκεῖνος ἐλπίδα
15, 3, 52    Μαριάμμη, τὸ κατὰ τὴν ἐντολήν,  εἰ   πάσχοι τι χαλεπὸν ὑπ' Ἀντωνίου,
15, 2, 51    ἔφερεν τὴν ἀτιμίαν τοῦ παιδός,  εἰ   περιόντος ἐκείνου τῶν ἐπικλήτων τις
15, 4, 53    ἂν ἀνασχέσθαι τὸν Ἀντώνιον, οὐδ'  εἰ   σφόδρα τις αὐτῷ τὸ συμφέρον
15, 6, 55    δι' ἀσφαλείας ἔχειν· ὑπεξελθόντων γὰρ  εἰ   τὰ περὶ τὸν Ἡρώδην οὕτως
15, 7, 56    τῶν ἴσων εὐχομένη, δυσύποιστον δ'  εἰ   τύχοι τὸν μετ' αὐτοῦ βίον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007