Alphabétiquement     [«   »]
Τῷ 2
τῷ 108
Τῶν 2
τῶν 256
ὕβρεις 1
ὕβριν 5
ὑβριστικῶς 1
Fréquences     [«    »]
243 μὲν
254 τῆς
219 τὸ
256 τῶν
363 δὲ
367 τὴν
869 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

τῶν


Lv., Chap., Par.
15, 8, 57    ἐν εἰρωνείᾳ τίθεσθαι τὰς κατασκευὰς  τῶν   ἀγαλμάτων. (Τοῦτον δὲ τὸν τρόπον
15, 8, 57    δ' ἀθληταὶ καὶ τὰ λοιπὰ  τῶν   ἀγωνισμάτων ἀπὸ πάσης γῆς ἐκαλοῦντο
15, 10, 59    οὐδὲ μελλήσας Καῖσαρ ἀπέλυεν  τῶν   αἰτιῶν Ἡρώδην. Ἐπισυμπίπτει δὲ οὐ
15, 5, 54    τῶν γεγονότων λόγους τῷ μίσει  τῶν   ἀκουσομένων ἐχαρίζοντο μεῖζον ἐπῄει φρονεῖν,
15, 4, 53    τὸν Ἀντώνιον ἤπειγεν ἀεί τι  τῶν   ἄλλων ἀφαιρούμενον αὐτῇ χαρίζεσθαι, καὶ
15, 7, 56    μέν, ὡς εἰκός, καὶ παρὰ  τῶν   ἄλλων κατάγνωσις ἦν τῆς
15, 7, 56    ἀλλ' ὡς φρουρᾷ μηθενὸς μήτε  τῶν   ἄλλων μήθ' αὑτῶν ἐξουσίαν ἔχοιεν,
15, 11, 60    ἔθυσε τῷ θεῷ βοῦς καὶ  τῶν   ἄλλων οἱ κατὰ δύναμιν, ὧν
15, 8, 57    τε πλείστων αὐτῷ συναχθέντων καὶ  τῶν   ἄλλων, ὅσα καὶ τὰς ἀλκὰς
15, 9, 58    οὔτε ἐρίων εἶναι χρῆσιν οὔτε  τῶν   ἄλλων σκεπασμάτων. Ἐκπορισθέντων δὲ αὐτῷ
15, 5, 54    Προδιακινήσας δὲ καὶ παραθαρρύνας τινὰς  τῶν   ἀμεινόνων ἐτόλμησεν ἤδη καὶ τῷ
15, 7, 56    μεταλαμβάνοντος. Κἂν εὐθὺς ἐπράχθη τι  τῶν   ἀνηκέστων· νῦν δὲ Καίσαρος ἀγγελθέντος
15, 5, 54    ἀνατετραμμένης τοῖς πολεμίοις καὶ διεφθορότων  τῶν   ἀνθρώπων μηδὲν ἔτι μηδ' εἰς
15, 5, 54    φθόρον ἐποίησεν. Ἐφθάρησαν δὲ καὶ  τῶν   ἀνθρώπων ὑπὸ ταῖς πεπτωκυίαις οἰκίαις
15, 6, 55    ἐμφαίνων μεγαλοψυχίαν. ᾐτεῖτο δὲ καὶ  τῶν   Ἀντωνίῳ συνήθων Ἀλέξανδρον ὡς μηδὲν
15, 4, 53    οὔτε βεβήλου μὴ πᾶν ὁτιοῦν  τῶν   ἀπηγορευμένων παθόντος, εἰ μέλλοι μόνον
15, 4, 53    τήν τε Ἰουδαίαν καὶ τὴν  τῶν   Ἀράβων ἀξιοῦσα τοὺς βασιλεύοντας αὐτῶν
15, 5, 54    ἀμφοτέρων ἕως ἡττηθέντες οἱ παρὰ  τῶν   Ἀράβων ἀπεχώρουν. Τοῦτο εὐθὺς εἰς
15, 5, 54    ἐσκόπει, δρασάντων μέν τι λαμπρὸν  τῶν   Ἀράβων ἐγνωκὼς ἡσυχίαν ἄγειν, ἡττωμένων
15, 5, 54    Μετὰ δὲ ταῦτα πολλὴ στρατιὰ  τῶν   Ἀράβων εἰς Κάνατα συνῄει· χωρία
15, 5, 54    καὶ τὰ πολλὰ κατατρέχων τὴν  τῶν   Ἀράβων ἐκάκου ταῖς ἐπιδρομαῖς στρατοπεδευόμενος
15, 5, 54    πεζῆς δυνάμεως εἰς Διόσπολιν ἀφικνεῖται  τῶν   Ἀράβων ἐκεῖ συναντώντων· οὐ γὰρ
15, 11, 60    Ἡρώδης ἀνέθηκεν προσθεὶς ὅσα καὶ  τῶν   Ἀράβων ἔλαβεν. ~(Κατὰ δὲ τὴν
15, 5, 54    ποιούμενος ὧν λέγω· τὴν γὰρ  τῶν   Ἀράβων παρανομίαν ἴστε μὲν δήπου
15, 6, 55    μὲν οὐ κοινωνήσας κατὰ περιολκὰς  τῶν   Ἀράβων, πέμψας δὲ καὶ χρήματα
15, 5, 54    στρατόπεδον. Τὸ δ' αὐτὸ καὶ  τῶν   Ἀράβων προνοούντων ἅμιλλα γίνεται περὶ
15, 3, 52    πρὸς αὐτὸν εὐνοίας ἐγένετο καὶ  τῶν   Ἀριστοβούλῳ τῷ πάππῳ πεπραγμένων ἐναργὴς
15, 3, 52    τόν τε κόσμον ἔχων τὸν  τῶν   ἀρχιερέων καὶ τὰ περὶ τὴν
15, 9, 58    καὶ μῖσος εἰς αὐτὸν ἐκ  τῶν   ἀρχομένων· τὸ γὰρ οὐκ εὖ
15, 2, 51    μεταπεμψάμενος ἐκ τῆς Βαβυλῶνος ἱερέα  τῶν   ἀσημοτέρων Ἀνάνηλον ὀνόματι τούτῳ τὴν
15, 3, 52    αὐτὴν ἀφῆκεν, ἐβόα δὲ καὶ  τῶν   αὐτὸς ἑαυτοῦ τριχῶν ἐδράττετο, περιφανὲς
15, 6, 55    Καίσαρα καὶ μηδὲν ἐλπίσαι περὶ  τῶν   αὐτοῦ πραγμάτων δυνάμενος χρηστὸν ἐκ
15, 3, 52    δὲ καὶ τὸν Ἰώσηπον ἀναπείθει  τῶν   βασιλείων ἐξελθόντα σὺν αὐταῖς προσφυγεῖν
15, 2, 51    χάριτας οὐχ ὁμοίως ἀποδίδοσθαι παρὰ  τῶν   βασιλέων, ἃς ἔλαβον ἰδιωτεύοντες, ἐξαλλαττούσης
15, 8, 57    τῆς ἐπιβουλῆς ἐμπαρρησιασάμενοι περιστάντων αὐτοῖς  τῶν   βασιλικῶν ἤγοντο καὶ πᾶσαν αἰκίαν
15, 10, 59    καὶ σπήλαια καὶ κοινὴ μετὰ  τῶν   βοσκημάτων δίαιτα. Μεμηχάνηνται δὲ καὶ
15, 9, 58    ἀπορίας, ἐφθαρμένων καὶ παντάπασιν ἐξαναλωθέντων  τῶν   βοσκημάτων, ὡς οὔτε ἐρίων εἶναι
15, 10, 59    εἰς Συρίαν ἀφίκετο. Καὶ τότε  τῶν   Γάδαρα κατοικούντων οἱ πλεῖστοι κατεβόων
15, 11, 60    ὑπὸ σφραγῖδα τοῦ ἀρχιερέως καὶ  τῶν   γαζοφυλάκων, καὶ πρὸ μιᾶς ἡμέρας
15, 9, 58    ὑπολογισμὸν ποιούμενος. Ἀρχὴ δ' αὐτῷ  τῶν   γάμων ἐγένετο τοιάδε· Σίμων ἦν
15, 5, 54    ἐξαγγελλόντων αὐτοῖς ὅσοι τοὺς ὑπὲρ  τῶν   γεγονότων λόγους τῷ μίσει τῶν
15, 5, 54    ἐπειδὴ κατεπείγει τε πολεμεῖν καὶ  τῶν   γεγονότων οὐδέν ἐστιν τοιοῦτον,
15, 6, 55    μεταπέμπεται τὸν Ὑρκανὸν καὶ περὶ  τῶν   γενομένων αὐτῷ συνθηκῶν πρὸς τὸν
15, 10, 59    καὶ τύπτων τῇ χειρὶ κατὰ  τῶν   γλουτῶν ἀλλά τοι καὶ βασιλεύσεις,
15, 2, 51    συμπραγματευομένου τὰ περὶ τὴν κομιδὴν  τῶν   γραμμάτων αἰτεῖσθαι παρ' Ἀντωνίου τῷ
15, 3, 52    ὑπὲρ τῆς Ἰουδαίας ἐποιεῖτο. (Τούτων  τῶν   γραμμάτων ἀπενεχθέντων ἐπαύσαντο μὲν ἐκείνης
15, 7, 56    λόγοις δὲ καὶ δωρεαῖς λιπαρέστερον  τῶν   γυναικῶν ἐκθεραπευουσῶν αὐτὸν ἡττᾶτο κατὰ
15, 9, 58    φαίνεσθαι τὴν ἐν τῇ βοηθείᾳ  τῶν   δεινοτάτων φιλοτιμίαν. Εὔκλεια δὲ καὶ
15, 5, 54    δὲ παντοδαπαὶ κτιννυμένων ἀπώλειαι, καὶ  τῶν   διαπιπτόντων οὐ πολλοὶ συνέφευγον εἰς
15, 8, 57    δι' ἀναξιοπάθειαν ὧν ἤκουεν καὶ  τῶν   διεφθορότων τις τοὺς ὀφθαλμοὺς συνομωμοσμένος,
15, 5, 54    καὶ τὸ τελευταῖον οὐδὲν ἔτι  τῶν   δικαίων ποιεῖν ἐθέλοντος εἶχεν μὲν
15, 5, 54    κήρυκας, ἡμῶν δὲ τὰ κάλλιστα  τῶν   δογμάτων καὶ τὰ ὁσιώτατα τῶν
15, 6, 55    καὶ λαμπρόν, ὥστ' αὐτῷ τὰς  τῶν   ἐγκλημάτων αἰτίας σύστασιν ἤδη τῆς
15, 8, 57    κύκλῳ περιεῖχον Καίσαρος καὶ τρόπαια  τῶν   ἐθνῶν, πολεμήσας ἐκεῖνος ἐκτήσατο,
15, 9, 58    Ῥωμαίων τοὺς πλεῖστον δυναμένους, ἐκβαίνειν  τῶν   ἐθῶν ἠναγκάζετο καὶ πολλὰ τῶν
15, 9, 58    κινηθέντα διὰ τὸ παραχαράττειν ἔνια  τῶν   ἐθῶν καὶ τῆς βασιλείας ἐξαιρεθῆναι
15, 10, 59    αὐτοῖς τῆς εὐσεβείας καὶ μεταπιπτόντων  τῶν   ἐθῶν χαλεπῶς ἔφερον, καὶ λόγοι
15, 3, 52    ἐστάλη, πέμπει κελεύων Ἡρώδην ἐλθόντα  τῶν   εἰς Ἀριστόβουλον ἀπολύσασθαι· πεπρᾶχθαι γὰρ
15, 11, 60    τὸν ναὸν μὴ πάντων αὐτῷ  τῶν   εἰς συντέλειαν παρεσκευασμένων. Καὶ ταῦτα
15, 11, 60    γὰρ ἐν τοῖς δυσχερεστάτοις ἀμελήσας  τῶν   εἰς τὰς ὑμετέρας χρείας διαφερόντων
15, 10, 59    πολλὰς ἕλικας ἐξελίττονται. Τούτοις ἐπειδὴ  τῶν   εἰς τοὺς πλησίον κακουργημάτων ἐκωλύοντο,
15, 5, 54    ὢν στρατηγὸς μὲν Κλεοπάτρας ἐπὶ  τῶν   ἐκεῖ, διάφορος δὲ Ἡρώδῃ, τὸ
15, 2, 51    Ἡρώδης παρεκάλει δεῖσθαι Φραάτου καὶ  τῶν   ἐκεῖ Ἰουδαίων μὴ φθονῆσαι δυνάμει
15, 4, 53    χώρα τὸ βάλσαμον, τιμιώτατον  τῶν   ἐκεῖ καὶ παρὰ μόνοις φύεται,
15, 3, 52    Ἰώσηπον ἐπίτροπον τῆς ἀρχῆς καὶ  τῶν   ἐκεῖ πραγμάτων ἐνετείλατο λεληθότως, εἰ
15, 7, 56    Κλεοπάτραν τὴν Ἰδουμαίαν φάμενος ἀεὶ  τῶν   ἐκείνης προγόνων γεγενῆσθαι, καὶ διὰ
15, 3, 52    Αἴγυπτον ἔμελλεν, παρεσκευασμένον. Ταῦτα Σαββίωνι  τῶν   ἐκείνης φίλων Αἴσωπος οἰκέτης αὐτῆς
15, 10, 59    τὸν Φαρισαῖον καὶ Σαμαίαν καὶ  τῶν   ἐκείνοις συνδιατριβόντων τοὺς πλείστους ὀμνύειν·
15, 4, 53    δὲ ἐβασίλευσεν Ἀρταξίας πρεσβύτατος  τῶν   ἐκείνου παίδων διαδρὰς ἐν τῷ
15, 6, 55    τὴν ὑπηρεσίαν γενέσθαι, προτιμήσας δὲ  τῶν   ἐκείνου τὰς ἐκ τοῦ βασιλεύοντος
15, 8, 57    ἐν αὐτῷ μεγέθει καὶ κάλλει  τῶν   ἐλλογιμωτάτων ἤγειρεν, ἔν τε τοῖς
15, 8, 57    πρῶτον ἀλλ' ὥστε μηδὲν ἀποδεῖν  τῶν   ἐλλογιμωτάτων πόλεων περιλαμβάνων· στάδιοι γὰρ
15, 3, 52    τὴν πόλιν τῶν Ἱεροσολυμιτῶν παρὰ  τῶν   ἐν ἔχθει τὸν Ἡρώδην ἐχόντων,
15, 5, 54    δὲ τοῦτο δεῖξαι, διότι καὶ  τῶν   ἐν ἡμῖν δεινὸν οὐδέν ἐστιν
15, 3, 52    Ἰώσηπος ἐπὶ τῆς διοικήσεως ὢν  τῶν   ἐν τῇ βασιλείᾳ πραγμάτων καὶ
15, 7, 56    καταθέσθαι δὲ εἰς ἕν τι  τῶν   ἐν τῇ βασιλείᾳ φρουρίων. Ἐσπουδάσθη
15, 5, 54    Ἰουδαίων, ὡς οὐκ ἄλλοτε ἐδόκει,  τῶν   ἐν τῇ χώρᾳ κτηνῶν πολὺν
15, 8, 57    εὐδοξίᾳ, συνελέγησάν τε οἱ κορυφαιότατοι  τῶν   ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν· οὐ γὰρ
15, 5, 54    τῶν δογμάτων καὶ τὰ ὁσιώτατα  τῶν   ἐν τοῖς νόμοις δι' ἀγγέλων
15, 5, 54    χώραν ἀπολομένων οὐδεὶς οὐδὲν ἔπαθεν  τῶν   ἐν τοῖς ὅπλοις, ἀλλὰ πάντες
15, 6, 55    ἐκεῖνος ἀνῃρήκει, συγγενὴς ἦν καὶ  τῶν   ἐν Τύρῳ φονευθέντων ὑπ' Ἀντωνίου
15, 5, 54    πλεῖστον ἀπεδέησαν ἀνειληφότες καὶ πολλὴν  τῶν   ἐναντίων ἀφῃρημένοι δύναμιν. Τοὐντεῦθεν
15, 1, 50    τούτους ἐποιεῖτο, τοὺς δὲ τὰ  τῶν   ἐναντίων ἑλομένους οὐκ ἐπέλιπε τιμωρούμενος
15, 5, 54    ποιοῦμεν ἐπιδεῖξαι, διὰ τὴν ὕβριν  τῶν   ἐναντίων ἠναγκασμένοι· μέγιστον γὰρ εἰ
15, 10, 59    τὴν βασιλείαν ὅτῳ βούλεται βεβαιοῦν  τῶν   ἐξ αὐτοῦ γεγονότων, καὶ χώραν
15, 7, 56    ἤκουσεν, εἰ μηδὲν πέρας αὐτῇ  τῶν   ἐξ Ἡρώδου κινδύνων ἔσται, χαλεπῶς
15, 7, 56    ᾤετο τὰ πράγματα αὐτῷ διὰ  τῶν   ἔξωθεν ἐπιδιδόναι πρὸς εὐδαιμονίαν, τοσοῦτον
15, 9, 58    φιλοτιμίαν. Εὔκλεια δὲ καὶ παρὰ  τῶν   ἔξωθεν ἦν, καὶ δοκεῖ τὰ
15, 9, 58    οὐκ> ἐδύναντο. Φθαρέντων γε μὴν  τῶν   ἐπ' ἔτος καρπῶν καὶ τῶν
15, 6, 55    καὶ τὴν ἄνυδρον διερχομένοις τὴν  τῶν   ἐπειγόντων χορηγίαν, ὡς μήτε οἴνου
15, 6, 55    ἐκείνῳ. Καὶ ταῦτ' εἶναι μετριώτερα  τῶν   ἐπιβαλλόντων αὐτῷ γενέσθαι· τὸν γὰρ
15, 3, 52    ἦν ἐχθρὸς Ἡρώδου πρότερον> ὅτι  τῶν   ἐπιβουλευσάντων Ἀντιπάτρῳ κατὰ τὴν φαρμακείαν
15, 2, 51    τοῦ παιδός, εἰ περιόντος ἐκείνου  τῶν   ἐπικλήτων τις ἀξιοῦται τῆς ἀρχιερωσύνης,
15, 8, 57    Ἔν τε τῷ μεγάλῳ πεδίῳ  τῶν   ἐπιλέκτων ἱππέων περὶ αὐτὸν ἀποκληρώσας
15, 2, 51    οἰκίαν ἐστασιάσθη· φυλαττόμενος γάρ τινα  τῶν   ἐπισήμων ἀποδεικνύειν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ,
15, 11, 60    μὲν οὖν ὑπὸ τοῦ πάθους  τῶν   ἐπισυμβεβηκότων παρεδηλώθη. Τότε δ' οὖν
15, 6, 55    καὶ τῷ στρατεύματι ξένια καὶ  τῶν   ἐπιτηδείων ἀφθονίαν. Κἀν τοῖς εὐνουστάτοις
15, 5, 54    τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας ἀπορίᾳ  τῶν   ἐπιτηδείων καὶ μᾶλλον ὕδατος. Οἵ
15, 5, 54    νικᾶν ἐπ' ἀδείας χρώμενοι ταχὺ  τῶν   ἐπιχειρησάντων ἡττῶντο καὶ πολλὰς ἐλάμβανον
15, 10, 59    ὑπὲρ τούτων ὑπόληψιν. (Ἦν τις  τῶν   Ἐσσηνῶν Μανάημος ὄνομα καὶ τἆλλα
15, 6, 55    φίλος ἐξετάζοις, ἐνέσται σοι πείρᾳ  τῶν   ἤδη γεγενημένων ἡμᾶς εἰδέναι· τοῦ
15, 5, 54    δ' οὔτε πρέσβεις οὔτε λύτρα  τῶν   ἡλωκότων οὔτ' ἄλλο τι μέτριον
15, 10, 59    τοιούτων ὑπὸ καλοκαγαθίας καὶ τῆς  τῶν   θείων ἐμπειρίας ἀξιοῦνται. ~(Τότε δ'
15, 11, 60    περιττοῖς, οὓς τῷ χρόνῳ συνιζησάντων  τῶν   θεμελίων ὑπέβη. Καὶ τοῦτο μὲν
15, 3, 52    τὰς θήκας καὶ τὸ πλῆθος  τῶν   θυμιαμάτων ποιησάμενος, πολὺν δὲ συγκαταθάπτων
15, 9, 58    καὶ δῆμοι καὶ πόλεις καὶ  τῶν   ἰδιωτῶν ὅσοις ἀπορία διὰ τὸ
15, 7, 56    καὶ κατ' αὐτὸν ἄρξαι τοῦ  τῶν   Ἰδουμαίων γένους καὶ μεῖζον πράξειν·
15, 11, 60    ὀκτώ. (Τοῦ δὲ ναοῦ διὰ  τῶν   ἱερέων οἰκοδομηθέντος ἐνιαυτῷ καὶ μησὶν
15, 6, 55    Ἀσφαλτῖτιν λίμνην· αὕτη δ' ἀπέχει  τῶν   Ἱεροσολυμιτῶν ὅρων σταδίους τριακοσίους. Ἐπίστευεν
15, 3, 52    λόγος ἐγένετο κατὰ τὴν πόλιν  τῶν   Ἱεροσολυμιτῶν παρὰ τῶν ἐν ἔχθει
15, 7, 56    Ἡρώδης μὲν ἐπολιόρκει δυνάμει τὴν  τῶν   Ἱεροσολυμιτῶν πόλιν, ὑπὸ δὲ χρείας
15, 1, 50    τούτου μαθητής· πολιορκουμένων γὰρ  τῶν   Ἱεροσολύμων οὗτοι συνεβούλευον τοῖς πολίταις
15, 1, 50    (Ἐν δὲ τῷ τότε κρατήσας  τῶν   Ἱεροσολύμων πάντα συνεφόρει τὸν ἐν
15, 3, 52    δώροις φέρων ἧκεν ἐκ  τῶν   Ἱεροσολύμων, ταχὺ δὲ ταῖς ὁμιλίαις
15, 11, 60    παρεδηλώθη. Τότε δ' οὖν  τῶν   Ἰουδαίων βασιλεὺς Ἡρώδης καὶ ταύτην
15, 5, 54    ἀλλὰ τὸ μὲν στρατόπεδον ἥλω  τῶν   Ἰουδαίων, οἱ δ' Ἄραβες οὐδὲ
15, 9, 58    ναοὺς ἐγείρων, οὐκ ἐν τῇ  τῶν   Ἰουδαίων, οὐδὲ γὰρ ἂν ἠνέσχοντο
15, 5, 54    αὐτοῦ διατάττοντος ἐβόα τὸ πλῆθος  τῶν   Ἰουδαίων παρελόμενον τῆς τριβῆς ἄγειν
15, 2, 51    ἐφέντος τε τοῦ Πάρθου καὶ  τῶν   Ἰουδαίων χρήματα παρασχομένων, ἁπάσῃ τιμῇ
15, 5, 54    βασιλείας ἔτους σεισθεῖσα γῆ  τῶν   Ἰουδαίων, ὡς οὐκ ἄλλοτε ἐδόκει,
15, 1, 50    τρόπον μεταθεῖναι ἂν τὰς γνώμας  τῶν   Ἰουδαίων, ὥστε δέξασθαι τὸν ἀντ'
15, 7, 56    πρότερον· ἔρωτα γὰρ οὐδενὸς ἐλάττω  τῶν   ἱστορουμένων ἐπεπόνθει μετὰ τοῦ δικαίου
15, 5, 54    ἀλλ' ἐν τῷ δύνασθαι καὶ  τῶν   ἰσχυροτέρων κρατεῖν. Εἰ δέ τινα
15, 7, 56    διέκειτο, μηδενὸς μὲν τυχεῖν αὐτὸν  τῶν   ἴσων εὐχομένη, δυσύποιστον δ' εἰ
15, 10, 59    γὰρ Ζηνόδωρος ἀπογινώσκων ἤδη  τῶν   καθ' αὑτὸν ἔφθη τῆς ἐπαρχίας
15, 9, 58    λοιμικὸν ἐκράτει, διηνεκῶς ἀντεφοδιαζομένων αὐτοῖς  τῶν   κακῶν. Τό τε γὰρ ἠπορῆσθαι
15, 5, 54    καὶ σφίσιν αὐτοῖς παραιτίους γίνεσθαι  τῶν   κακῶν, ὑπό τε πλήθους καὶ
15, 6, 55    οὖν τοῖς μὲν φίλοις ἀπόγνωσις  τῶν   κατ' αὐτὸν ἐλπίδων, ὅσοι δ'
15, 4, 53    εἰς γυναῖκα γεγενημένου μέγιστον ἀξίωμα  τῶν   κατ' ἐκεῖνον ἐσχηκυῖαν τὸν χρόνον,
15, 7, 56    ὅρκοις μὴν οὐδὲν εἰδέναι  τῶν   κατ' ἐκείνους ἀφεῖτο τῆς ὑπονοίας.
15, 7, 56    τὴν κατηγορίαν ἐσπουδασμένην ποιούμενος ὑπὲρ  τῶν   κατὰ τὰς διαβολὰς φίλτρων καὶ
15, 3, 52    καλῶς ἔχειν Ἀντώνιος βασιλέα περὶ  τῶν   κατὰ τὴν ἀρχὴν γεγενημένων εὐθύνας
15, 7, 56    οὐδὲν ἤρκει. Τὰς οὖν διοικήσεις  τῶν   κατὰ τὴν βασιλείαν παρῃτεῖτο καὶ
15, 11, 60    τοιάδε· τὰ μὲν ἄλλα μοι  τῶν   κατὰ τὴν βασιλείαν πεπραγμένων, ἄνδρες
15, 7, 56    ἐξυπονοῆσαι κατὰ μῆνιν τοῦτο συνενεχθῆναι  τῶν   κατὰ τὴν γενομένην παρανομίαν ἐπὶ
15, 6, 55    ἀλλὰ κἀν ταύτῃ τὰ πλεῖστα  τῶν   κατὰ τὴν διοίκησιν Ἀντιπάτρῳ παρακεχωρηκέναι.
15, 10, 59    σοι καὶ τοῦτο σύμβολον εἶναι  τῶν   κατὰ τὴν τύχην μεταπτώσεων. ἄριστος
15, 8, 57    συμπλοκαὶ καὶ μάχαι πρὸς αὐτὰ  τῶν   κατεγνωσμένων ἀνθρώπων ἐπετηδεύοντο, τοῖς μὲν
15, 6, 55    ὡς ἀεὶ τὸ λαμπρότερον ἐκ  τῶν   κινδύνων κατ' εὐμένειαν τοῦ θεοῦ
15, 8, 57    παθῶν, τὸ δὲ πλέον ὑπὲρ  τῶν   κοινῶν ἐθῶν, καὶ πᾶσιν
15, 11, 60    γεγενημένης, ὡς τὰ μὲν μεγέθη  τῶν   λίθων ἀπὸ μετώπου κατὰ τὴν
15, 3, 52    βασιλικῇ γεγονόσιν. (Ἐπὶ τούτων δὲ  τῶν   λογισμῶν τετυχηκόσιν αὐτοῖς γράμματα παρ'
15, 10, 59    μὲν ἦν Πολλίωνος οἶκος ἀνδρὸς  τῶν   μάλιστα σπουδασάντων περὶ τὴν Ἡρώδου
15, 10, 59    γὰρ ἐκ θεοῦ. Καὶ μέμνησο  τῶν   Μαναήμου πληγῶν, ὥστε σοι καὶ
15, 10, 59    μαρτυρούμενος καὶ πρόγνωσιν ἐκ θεοῦ  τῶν   μελλόντων ἔχων. Οὗτος ἔτι παῖδα
15, 5, 54    τοὺς ἡμετέρους πρέσβεις ἀποσφάξαντες αὐτούς,  τῶν   μὲν Ἑλλήνων ἱεροὺς καὶ ἀσύλους
15, 8, 57    ὡμολόγησαν πραχθέντα εἶδον. Καὶ  τῶν   μὲν ἐνεργησάντων ἐγένετο τιμωρία πανοικὶ
15, 9, 58    τῶν ἐθῶν ἠναγκάζετο καὶ πολλὰ  τῶν   νομίμων παραχαράττειν, πόλεις τε κτίζων
15, 8, 57    πάθους καὶ τὸ τῆς ὑπὲρ  τῶν   νόμων πίστεως ἀκατάπληκτον οὐ ῥᾴδιον
15, 7, 56    ῥωσθέντι μὲν γὰρ οὐδεὶς ἀσφαλέστερον  τῶν   οἰκειοτάτων διατηρήσει. Τούτους τοὺς λόγους
15, 9, 58    δὲ καὶ Ῥωμαίοις τὸ μηδὲ  τῶν   οἰκείων ἐθῶν ὅσον τῆς ἐκείνων
15, 5, 54    τοῖς ἀπὸ τῆς χώρας συνεληλυθόσι  τῶν   οἰκείων παρεσκευασμένος ἐπιτίθεσθαι τοῖς Ἰουδαίοις.
15, 3, 52    πρῶτον μὲν ἑώρων τοὺς νέοντας  τῶν   οἰκετῶν καὶ φίλων, ἔπειτα προαχθέντος
15, 3, 52    καὶ τὸν υἱὸν ἐνέβαλεν, ἐπιτάξασα  τῶν   οἰκετῶν τοῖς συνειδόσιν διὰ νυκτὸς
15, 9, 58    ὄμβρους εὐμαρῶς καὶ τὰ λύματα  τῶν   οἰκητόρων συνεκδίδοσθαι τήν τε θάλατταν,
15, 5, 54    μάχαις οὔτε βοηθείας κεκακωμένων αὐτοῖς  τῶν   οἴκοι πραγμάτων. Οὕτως οὖν ἐχόντων
15, 3, 52    ἐλπίδας οὐκ ἀσφαλεῖς ἔχων ὑπὲρ  τῶν   ὅλων ἀπῄει πρὸς Ἀντώνιον. (Ὁ
15, 3, 52    αὐτοῖς γράμματα παρ' Ἡρώδου περὶ  τῶν   ὅλων ἀφίκετο τῆς φήμης ἐναντία
15, 5, 54    γενέσθαι, Καῖσαρ μὲν Ἀντωνίῳ περὶ  τῶν   ὅλων ἔμελλεν ἀγωνιεῖσθαι πραγμάτων, Ἡρώδης
15, 6, 55    κίνδυνος δ' ἐμπίπτει τὴν ὑπὲρ  τῶν   ὅλων κρίσιν ἐξάγων Ἀντώνιον Καίσαρος
15, 4, 53    αὐτῷ τὸ συμφέρον στήσειε πρὸ  τῶν   ὀμμάτων· τόν τε γὰρ ἔρωτα
15, 7, 56    ἐλπίδας ἔχοι μὴ καὶ αὐτὴ  τῶν   ὁμοίων ἐξ Ἡρώδου τυχεῖν, ἐναντίως
15, 8, 57    κατὰ τοὺς πολέμους, πολλοὺς δὲ  τῶν   ὁμόρων συμπολίζειν ἐπετήδευεν, ὑπό τε
15, 5, 54    Καίτοι γε ἄξιον ἦν μηδενὶ  τῶν   ὄντων Ἰουδαίους φόρον τῆς
15, 5, 54    ἐκάκου ταῖς ἐπιδρομαῖς στρατοπεδευόμενος ἐπὶ  τῶν   ὅρων, καὶ τὸ μὲν σύμπαν
15, 9, 58    τῶν ἐπ' ἔτος καρπῶν καὶ  τῶν   ὅσοι πρότερον ἀπέκειντο δεδαπανημένων, οὐδὲν
15, 2, 51    φίλων, περιπαθὴς ἅμα καὶ χαρᾷ  τῶν   οὐ προσδοκηθέντων καὶ δέει τῆς
15, 8, 57    δ' αὐτῶν ἐπέμενον τῇ δυσχερείᾳ  τῶν   οὐκ ἐξ ἔθους ἐπιτηδευμάτων, καὶ
15, 9, 58    λοιμώδη νόσον τε φθορὰ  τῶν   οὕτως ἀπολλυμένων ἀφῃρεῖτο καὶ τοὺς
15, 3, 52    ὡς ἐμφανῆ γενέσθαι τὴν εὔνοιαν  τῶν   ὄχλων καὶ προπετεστέραν ἐν βασιλείᾳ
15, 6, 55    γένος καὶ διὰ τὴν εὔνοιαν  τῶν   ὄχλων. Ταῦτα πειθούσης μὲν
15, 7, 56    ἐπιγίνεται λοιμώδης νόσος, καὶ  τῶν   ὄχλων τοὺς πλείους καὶ τῶν
15, 9, 58    δοκεῖν οὐχ οἷον πεῖρα  τῶν   πάλαι γεγενημένων, ἀλλ' οἷον
15, 10, 59    τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἠξιώσαμεν καὶ περὶ  τῶν   παρ' ἡμῖν ἐμφῆναι, διότι πολλοὶ
15, 2, 51    (Ὑρκανῷ δ' ἀναχθέντι Φραάτης  τῶν   Πάρθων βασιλεὺς ἐπ' αὐτὸν ἐπιεικέστερον
15, 2, 51    τοιούτῳ· Βαζαφράνης καὶ Πάκορος οἱ  τῶν   Πάρθων στρατηγοί, λαβόντες αἰχμαλώτους Ὑρκανὸν
15, 7, 56    τοιοῦτον αὐτῷ τε καί τισιν  τῶν   παρόντων μὴ προπετῶς οὕτως ἀναιρεῖν,
15, 11, 60    ἀνῳκοδόμησεν. Καὶ μηδεὶς ἀμέλειαν εὐσεβείας  τῶν   πατέρων καταγνώτω· γέγονεν γὰρ οὐ
15, 8, 57    ~(Διὰ τοῦτο καὶ μᾶλλον ἐξέβαινεν  τῶν   πατρίων ἐθῶν καὶ ξενικοῖς ἐπιτηδεύμασιν
15, 6, 55    ἡμαρτημένοις, ἀποδοὺς δὲ τὸν λογισμὸν  τῶν   πεπραγμένων ἀνυποτιμήτως. Ἔλεγεν γὰρ τῷ
15, 6, 55    προθυμίαν, οὐκ ἂν εἴη μοι  τῶν   πεπραγμένων ἄρνησις οὐδ' ἀπαξιώσω τὴν
15, 11, 60    ἀξιοπρεπέστερον ἐγείρειν, ἡγούμενος ἁπάντων αὐτῷ  τῶν   πεπραγμένων περισημότερον, ὥσπερ ἦν, ἐκτελεσθήσεσθαι
15, 10, 59    ἄπρακτος ἀναστρέφει. Πέμπεται δ' Ἀγρίππας  τῶν   πέραν Ἰονίου διάδοχος Καίσαρι· καὶ
15, 8, 57    εἰ καὶ μὴ τυγχάνοιεν ἐκείνου,  τῶν   περὶ αὐτὸν ἀναιρήσειν οἰόμενοι· καὶ
15, 6, 55    τέλος ἐπιστολὴν δοῦναι Δοσιθέῳ τινὶ  τῶν   περὶ αὐτὸν φίλων, ἐν
15, 8, 57    ὁμοῦ τῆς δαπάνης καὶ ψυχαγωγία  τῶν   περὶ τὴν θέαν κινδύνων, τοῖς
15, 7, 56    πυνθανομένη τὰ κατ' αὐτὸν ἐσπουδάκει  τῶν   περὶ τὴν πόλιν φρουρίων ἐγκρατὴς
15, 11, 60    τὴν κορυφὴν καὶ τὰ κοῖλα  τῶν   περὶ τὸ τεῖχος ἐμπλήσας ἰσόπεδον
15, 10, 59    τῆς ἐκείνου μηκέτ' ἂν ὀχληρῶν  τῶν   περὶ τὸν Τράχωνα γενησομένων τοῖς
15, 8, 57    τῆς ἀσφαλείας ὁρῶν καὶ τῇ  τῶν   περιβόλων ἐρυμνότητι φρούριον αὐτὴν ποιούμενος
15, 9, 58    οὐδὲν ὑπόλοιπον, ἀπολωλέναι δὲ καὶ  τῶν   περιόντων τὰ σπέρματα μηδὲ τὸ
15, 8, 57    μῖσος ἀφορῶν, συνῄδει παρὰ  τῶν   πλειόνων αὐτῷ, καὶ τὰς ταραχὰς
15, 7, 56    ἀρχὴν ἀρεσκόμενος, εἰ δὲ παραιρεθείη  τῶν   πλειόνων Ἡρώδης, εὐεπιχείρητον ἤδη νομίζων
15, 9, 58    καιρῷ· χαλεπὸν δ' ἦν οὔτε  τῶν   πλησίον ἐχόντων ἀποδόσθαι σιτία τῷ
15, 5, 54    ἐγκλινάντων, ὡς μὴ μόνον ὑπὸ  τῶν   πολεμίων θνήσκειν, ἀλλὰ καὶ σφίσιν
15, 5, 54    διαβὰς τὸν Ἰορδάνην ποταμὸν καὶ  τῶν   πολεμίων στρατοπεδεύεται πλησίον. Ἐδόκει δ'
15, 9, 58    Ὅθεν καὶ περὶ τὰς ἐπισκευὰς  τῶν   πόλεων ἐκεκίνητο καὶ πλείστας εἰς
15, 8, 57    συνομοσάμενοι πάντα κίνδυνον ὑποδύεσθαι δέκα  τῶν   πολιτῶν ἄνδρες, ξιφίδια τοῖς ἱματίοις
15, 7, 56    διαπίπτειν ἐξ αὐτῆς τοὺς ὑπόχρεως  τῶν   πολιτῶν τἀναντία τῷ βασιλεῖ
15, 8, 57    προύθεσαν κυσίν. ἑωρᾶτο δὲ πολλοῖς  τῶν   πολιτῶν τὰ γινόμενα καὶ κατεμήνυσεν
15, 6, 55    Προανῃρημένης γὰρ ἐκείνης αὐτῷ τε  τῶν   πραγμάτων ἄρχειν ὑπεῖναι καὶ τὰς
15, 6, 55    τοῦ κἂν σώζεσθαι καὶ μὴ  τῶν   πραγμάτων ἐκπεσεῖν ὑποδεικνύντα, Κλεοπάτραν ἐπανελέσθαι·
15, 9, 58    τῆς ἀρχῆς ἐκπεσόντος Ἀντίγονος ἐπὶ  τῶν   πραγμάτων ἦν. Τοῦτο δὲ τὸ
15, 7, 56    δὲ πόλεως ἁλισκομένης καὶ κρατοῦντος  τῶν   πραγμάτων Ἡρώδου Κοστόβαρος ἀποδειχθεὶς τὰς
15, 6, 55    περὶ αὐτὸν ἀκούσαιεν δυσχερές, ἔχεσθαι  τῶν   πραγμάτων. Μαριάμμην δὲ τὴν αὐτοῦ
15, 9, 58    αὐτῷ γενομένους. Πάλιν οὖν αὐτῷ  τῶν   πραγμάτων πρὸς ἐπίδοσιν εὐθηνουμένων βασίλειον
15, 7, 56    τις ἐκείνου μεταλλάξαντος ἕτερος ἀντιλαμβάνεσθαι  τῶν   πραγμάτων· ῥωσθέντι μὲν γὰρ οὐδεὶς
15, 7, 56    αὐτῷ γενήσεσθαι πρὸς τὰς μεταβολὰς  τῶν   πραγμάτων τὴν ἐκείνων σωτηρίαν ὑπεξέθετο
15, 11, 60    ἀναλογίαν ἐπιτηδεύων καὶ τὰς δαπάνας  τῶν   πρὶν ὑπερβαλλόμενος, ὡς οὐκ ἄλλος
15, 9, 58    εὖ πράττειν φιλαίτιον αἰεὶ κατὰ  τῶν   προεστηκότων. (Ἐν τοιούτοις διενοεῖτο βοηθεῖν
15, 8, 57    πάσης γῆς ἐκαλοῦντο κατ' ἐλπίδα  τῶν   προκειμένων καὶ τῆς νίκης εὐδοξίᾳ,
15, 3, 52    ἀφίκετο τῆς φήμης ἐναντία καὶ  τῶν   προλαληθέντων. Ἐπειδὴ γὰρ ἐγένετο παρ'
15, 3, 52    ἰδίᾳ τὴν Μαριάμμην ἀνέκρινεν ὑπὲρ  τῶν   πρὸς τὸν Ἰώσηπον. Ἀπομνυμένης δ'
15, 9, 58    οὐ μόνον ἀντιμετέστησεν τὰς γνώμας  τῶν   πρότερον χαλεπῶς ἐχόντων, ἀλλὰ καὶ
15, 6, 55    καὶ πάλιν ἐπανιόντων ἀπ' Αἰγύπτου  τῶν   πρώτων οὐδενὸς τὰς ὑπηρεσίας ἥττων
15, 7, 56    ἦν γένει μὲν Ἰδουμαῖος, ἀξιώματος  τῶν   πρώτων παρ' αὐτοῖς καὶ προγόνων
15, 9, 58    τῆς διαίτης κατὰ τὴν ἔνδειαν  τῶν   σιτίων ἐξαλλαττομένης νόσοι τῶν σωμάτων
15, 10, 59    Ἀνέπειθον δὲ καὶ τοὺς ἀπόρους  τῶν   στρατιωτῶν καὶ δυσμενεῖς, ἦσαν δ'
15, 8, 57    Σαμάρειαν ὡρμημένος τειχίζειν πολλοὺς μὲν  τῶν   συμμαχησάντων αὐτῷ κατὰ τοὺς πολέμους,
15, 2, 51    πεφροντισμένως εἰς ἀπάτην γυναικῶν καὶ  τῶν   συμπαραληφθέντων φίλων, περιπαθὴς ἅμα καὶ
15, 9, 58    συμμαχικὸν ἔπεμψεν Καίσαρι πεντακοσίους ἐπιλέκτους  τῶν   σωματοφυλάκων, οὓς Γάλλος Αἴλιος ἐπὶ
15, 7, 56    ἦν ὕποπτον, οὐκ εἰς ἀσφάλειαν  τῶν   σωμάτων εἰς ἐκεῖνο κατατεθῆναι τὸ
15, 9, 58    ἔνδειαν τῶν σιτίων ἐξαλλαττομένης νόσοι  τῶν   σωμάτων καὶ πάθος ἤδη λοιμικὸν
15, 7, 56    ἤδη φίλος καὶ μεγίστων ἠξιώθη·  τῶν   τε γὰρ Κλεοπάτραν δορυφορούντων Γαλατῶν
15, 7, 56    ἰνίου καὶ τῆς διανοίας παραλλαγή·  τῶν   τε θεραπευμάτων οὐδὲν τι
15, 5, 54    αὐτοὺς ἀντίπαλον καταλελεῖφθαι δοκεῖν. Καὶ  τῶν   τε Ἰουδαίων τοὺς πρέσβεις, ἧκον
15, 5, 54    τῇ συνεχείᾳ καὶ τῷ φιλοπόνῳ  τῶν   τε οἰκείων ἐπεμελεῖτο παντὶ τρόπῳ
15, 9, 58    εἶναι συνέβαινεν αὐτῷ τῷ βασιλεῖ,  τῶν   τε φόρων, οὓς ἐλάμβανεν ἀπὸ
15, 1, 50    Ἀντιγόνου φύλακας περιστήσας ταῖς πύλαις  τῶν   τειχῶν, ἵνα μή τις συνεκκομισθῇ
15, 11, 60    τελευτὴν ὑπὸ Ῥωμαίοις ἦν μέχρι  τῶν   Τιβερίου Καίσαρος χρόνων. Ἐπὶ τούτου
15, 8, 57    τοῖς δ' ἐπιχωρίοις φανερὰ κατάλυσις  τῶν   τιμωμένων παρ' αὐτοῖς ἐθῶν· ἀσεβὲς
15, 3, 52    δ' Ἀλεξάνδραν ἥττησε μὲν οὐδὲν  τῶν   τοιούτων, ἀεὶ δὲ καὶ μᾶλλον
15, 7, 56    ἐμποιεῖν δυνησομέναις. δ' οὔτε  τῶν   τοιούτων ἀηδῶς ἤκουσεν λόγων οὔτε
15, 9, 58    Ἰουδαίων, οὐδὲ γὰρ ἂν ἠνέσχοντο  τῶν   τοιούτων ἀπηγορευμένων ἡμῖν ὡς ἀγάλματα
15, 3, 52    Ἐκίνησεν δ' αὐτὸν ὅμως κἀκ  τῶν   τοιούτων ἐπισπεῦσαι τὰ περὶ τὴν
15, 10, 59    δυσμενῶς· κατὰ γὰρ τὴν ἐξεργασίαν  τῶν   τοιούτων ἐπιτηδευμάτων ὡς ἂν λυομένης
15, 9, 58    τοῦ γάμου προσκατεσκευάσατο φρούριον ἐπὶ  τῶν   τόπων, ἐν οἷς ἐνίκα Ἰουδαίους,
15, 9, 58    γνωρίμοις, εἶχεν δὲ θυγατέρα καλλίστην  τῶν   τότε νομιζομένην. ὄντος οὖν λόγου
15, 7, 56    ἀσχημόνως καὶ τολμώσης ἐφάπτεσθαι καὶ  τῶν   τριχῶν, πολλὴ μέν, ὡς εἰκός,
15, 11, 60    τῷ θεῷ. Τούτων εἰς οὐδένα  τῶν   τριῶν βασιλεὺς Ἡρώδης παρῆλθεν·
15, 9, 58    τε ἄλλα καὶ τῆς εἰσαγωγῆς  τῶν   ὑδάτων, οὐ γὰρ οὗτος
15, 3, 52    πρότερον εἴπομεν, οὐκ ἐπιχώριον, ἀλλὰ  τῶν   ὑπὲρ Εὐφράτην ἀπῳκισμένων Ἰουδαίων· οὐ
15, 9, 58    καὶ λαῦραι πραγματείαν οὐκ ἐλάττω  τῶν   ὑπερῳκοδομημένων ἔχουσαι. Τούτων αἱ μὲν
15, 8, 57    αἰτίαις ἐκάλει. Προσπιπτόντων δ' αὐτοῖς  τῶν   ὑπηρετῶν αὐτόφωροι λαμβανόμενοι τὸ μὲν
15, 11, 60    πύργον κατεσκεύασεν, ἵν' ἔχῃ διὰ  τῶν   ὑπογέων εἰς αὐτὸν ἀνιέναι, τὸν
15, 7, 56    ταῖς αἰτίαις ἑτοιμοτέρως εἰς τιμωρίαν  τῶν   ὑποπεσόντων ἐχρῆτο. Φονεύει δὲ καὶ
15, 11, 60    δυνατόν. Ἔργον δ' ἦν ἀξιαφηγητότατον  τῶν   ὑφ' ἡλίῳ· μεγάλου γὰρ ὄντος
15, 8, 57    τοιαύτης ἦσαν προθυμίας· εἷς δὲ  τῶν   ὑφ' Ἡρώδου πολυπραγμονεῖν καὶ διαγγέλλειν
15, 7, 56    τῶν ὄχλων τοὺς πλείους καὶ  τῶν   φίλων αὐτοῦ τοὺς ἐντιμοτάτους διέφθειρεν
15, 2, 51    δυνατὸν τετιμημένῳ, σύλλογον ποιήσας  τῶν   φίλων ᾐτιᾶτο πολλὰ τὴν Ἀλεξάνδραν,
15, 3, 52    τῷ καὶ τὸν Ἡρώδην παροξῦναι,  τῶν   φίλων οἷς ταῦτα ἐπιτέτακτο σκότους
15, 10, 59    καὶ τὸ τρίτον μέρος ἀφῆκε  τῶν   φόρων τοῖς ἐν τῇ βασιλείᾳ,
15, 7, 56    συντελεῖν. Τοῖς οὖν ἐπὶ τούτων  τῶν   φυλακτηρίων Ἀλεξάνδρα προσήνεγκεν τοὺς λόγους,
15, 10, 59    ἐτετήρητο τὰ πάντα. Καὶ χαλεπαὶ  τῶν   φωραθέντων ἦσαν αἱ κολάσεις, πολλοί
15, 3, 52    βασιλεὺς εὐθὺς μὲν ἐκ  τῶν   χειρῶν αὐτὴν ἀφῆκεν, ἐβόα δὲ
15, 10, 59    Ζηνόδωρος οὔτ' εἶργεν αὐτός τε  τῶν   ὠφελειῶν ἐκοινώνει. Κακῶς δὲ πάσχοντες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007