Alphabétiquement     [«   »]
Μακεδόσιν 1
μακροῦ 2
μάλιστα 11
μᾶλλον 40
Μάλχον 1
Μάλχου 1
Μάλχῳ 2
Fréquences     [«    »]
35 αὐτοῖς
38 Καὶ
34 ὧν
40 μᾶλλον
41 οἱ
43
44 Ἡρώδης
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

μᾶλλον


Lv., Chap., Par.
15, 5, 54    τοῖς γεγονόσιν· βουλόμενος γὰρ ἔτι  μᾶλλον   ἀδικεῖν, οὐκ ἂν μετεβάλετο. Τὸν
15, 7, 56    ὑπὸ φρονήματος τὴν ἁμαρτίαν καὶ  μᾶλλον   ἄχθεσθαι περιφανῶς ἀσχημονούσης ἐνέφηνεν. Αὐτή
15, 11, 60    εἶναι τοῖς τὴν χώραν νεμομένοις,  μᾶλλον   δ' εἴ τινες κατ' ἐναντίον
15, 7, 56    κατάγνωσις ἦν τῆς ἀπρεποῦς προσποιήσεως,  μᾶλλον   δὲ ἐνεφάνη παρ' αὐτῆς τῆς
15, 10, 59    ἐπὶ τῇ τῆς ἐπαρχίας ἀφαιρέσει,  μᾶλλον   δὲ καὶ φθόνῳ τὴν ἀρχὴν
15, 7, 56    ἀεὶ γίνεσθαι· Τότε μέντοι καὶ  μᾶλλον   ἐδόκει κατὰ νέμεσίν τινα τῆς
15, 6, 55    ὑπουργίας ἐπεδείκνυτο. Τοῦτ' αὐτὸν καὶ  μᾶλλον   εἰς πίστιν εὐνοίας καὶ προθυμίας
15, 7, 56    τῇ Κλεοπάτρᾳ μὲν οὐδέν τι  μᾶλλον   εἰς τὴν ἀρχὴν ἀρεσκόμενος, εἰ
15, 3, 52    ἀλλοτρίῳ γενομένην. Ἀλεξάνδρα δὲ καὶ  μᾶλλον   ἐκπαθὴς ἦν συνέσει τῆς ἀπωλείας,
15, 7, 56    ὑποστρέψειν ἐξουσίας· ἐν καὶ  μᾶλλον   ἐκφυγὼν τὸν ἀπ' αὐτοῦ κίνδυνον
15, 8, 57    ἐξαλλάττειν τοὺς ἐθισμούς. Πάντων δὲ  μᾶλλον   ἐλύπει τὰ τρόπαια· δοκοῦντες γὰρ
15, 7, 56    τὸν ἔμπροσθεν χρόνον ὄντες ἔτι  μᾶλλον   ἐν τῷ τότε διέμειναν μίσει
15, 6, 55    κατὰ τὴν συντυχίαν ἠξιώθη, πολὺ  μᾶλλον   ἐνέφηνεν τὸ μεγαλεῖον τοῦ κατ'
15, 3, 52    μίσει λαβοῦσαν, ἐμφαίνων δὲ μεγαλοψυχίαν  μᾶλλον   ἐξ ἐπιεικείας αὐτοῖς συνεγνωκέναι. Προύκειτο
15, 8, 57    τοῖς παρανομουμένοις. ~(Διὰ τοῦτο καὶ  μᾶλλον   ἐξέβαινεν τῶν πατρίων ἐθῶν καὶ
15, 7, 56    (Ἀναιρεθείσης δ' αὐτῆς τότε καὶ  μᾶλλον   ἐξήφθη τὰ περὶ τὴν ἐπιθυμίαν
15, 3, 52    τὴν πολυτέλειαν τῆς ἐκφορᾶς καὶ  μᾶλλον   ἐπεδείξατο, πολλὴν μὲν τὴν παρασκευὴν
15, 7, 56    ἐκποδὼν ποιήσασθαι τὴν ἄνθρωπον καὶ  μᾶλλον   ἔπεισαν τὸν βασιλέα τὰς ταραχὰς
15, 7, 56    παρ' ἐλπίδας ἀκουσθέν, ἐκεκίνητό τε  μᾶλλον   ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τοῦ λόγου·
15, 2, 51    ἀσφάλειαν τὴν ἐκ τοῦ δύνασθαι  μᾶλλον   ἑτέρων ἄρχειν αὐτὸν ἅπαντι τῷ
15, 7, 56    τὸν γάμον, ἐν καὶ  μᾶλλον   εὐτυχεῖν ἐδόκει πρότερον· ἔρωτα γὰρ
15, 8, 57    ἀρχὴν κακῶν ὅσιον ᾠήθησαν ἀποκινδυνεῦσαι  μᾶλλον   δοκεῖν ἐξαλλαττομένης αὐτοῖς τῆς
15, 11, 60    ἐν τοῖς κατασκευάσμασιν ἐπιτηδεύσας ἐμαυτῷ  μᾶλλον   καὶ πᾶσιν ὑμῖν τὸ
15, 5, 54    Ταῦτα πυνθανομένοις τοῖς Ἄραψιν καὶ  μᾶλλον   κατ' ἀλήθειαν ἐξαγγελλόντων αὐτοῖς
15, 9, 58    οὐδὲν εἰς ἐλπίδα χρηστὴν ὑπελείπετο  μᾶλλον   κατὰ προσδοκίαν ἐπιτείνοντος τοῦ
15, 5, 54    τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐΝνοούμενον πάντα  μᾶλλον   πρὸς μάχην ἰέναι βουλόμενον
15, 7, 56    ἀνέστενεν, τοῖς δὲ διηγήμασιν ἄχθεσθαι  μᾶλλον   συγχαίρειν ἐνέφαινεν, ὡς οὐχ
15, 3, 52    ἐπιμελείας ἀνηξιοπάθει, παντὸς οὑτινοσοῦν ἀξιοῦσα  μᾶλλον   τῆς παρρησίας στερομένη τιμῆς
15, 7, 56    οὔτε τὰς εὐημερίας διηγουμένου χαίρειν  μᾶλλον   χαλεπῶς φέρειν συνέβαινεν οὔτ'
15, 3, 52    τῶν τοιούτων, ἀεὶ δὲ καὶ  μᾶλλον   μνήμη τοῦ κακοῦ παρέχουσα
15, 6, 55    οἴνου μήτε ὕδατος, καὶ  μᾶλλον   ἦν ἐν χρείᾳ τοῖς στρατιώταις,
15, 7, 56    καὶ πρότερον κακῶς διακείμενος ἔτι  μᾶλλον   ἠρεθίσθη, τόν τ' εὐνοῦχον, ὃς
15, 5, 54    οὐ παρ' αὐτὸ τοῦτο καὶ  μᾶλλον   ὁρμηθείη; τὸ γὰρ εὔψυχον οὐκ
15, 8, 57    ἐν ταῖς ἐπισήμοις οὖσαν, καὶ  μᾶλλον   ὅτι πρὸς ἀσφάλειαν αὐτῷ τὸ
15, 7, 56    θεραπείας εἶχεν τοὺς φρουροὺς καὶ  μᾶλλον   τὸν Σόαιμον, ἐν ἐκείνῳ τὸ
15, 3, 52    ἐμπεφυκότες ἀλλήλοις. Ἀεὶ δὲ καὶ  μᾶλλον   τοῦ βασιλέως πιστουμένου τὴν αὐτοῦ
15, 5, 54    σωτηρίας ἀπορίᾳ τῶν ἐπιτηδείων καὶ  μᾶλλον   ὕδατος. Οἵ τε Ἰουδαῖοι διώκοντες
15, 4, 53    ὀμμάτων· τόν τε γὰρ ἔρωτα  μᾶλλον   ὑπεκκαύσειν τὸ δοκεῖν βίᾳ καὶ
15, 7, 56    ἀσμένως καὶ παρὰ δόξαν ἤρθη  μᾶλλον   ὑπὸ τῆς εὐτυχίας καὶ κατὰ
15, 6, 55    τοιούτοις δοκοῦσιν, ἀλλ' ἐξ ἐπιβουλῆς  μᾶλλον   Ὑρκανῷ τὴν αἰτίαν ἐπάγοντα κατὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007