Alphabétiquement     [«   »]
σωτηρίας 2
σώφρων 1
τ 2
τὰ 97
τά 1
Τά 1
Τὰ 7
Fréquences     [«    »]
94 αὐτῷ
93 κατὰ
87 οὐκ
97 τὰ
98 περὶ
105 τοὺς
106 τὰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

τὰ


Lv., Chap., Par.
15, 11, 60    τοῦ ταύτης τέγους ἄμφω συντιθεὶς  τὰ   βάθη διοπτεύοι, σκοτοδινιᾶν οὐκ ἐξικνουμένης
15, 11, 60    τέτταρες ἐφέστασαν, μὲν εἰς  τὰ   βασίλεια τείνουσα τῆς ἐν μέσῳ
15, 7, 56    ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τοῦ λόγου·  τὰ   γὰρ περὶ τοὺς Σάββα παῖδας
15, 5, 54    καὶ τοὺς Ἄραβας ἐξαπατᾷ μείζω  τὰ   γενόμενα τῆς ἀληθείας ὑπειληφότας, ἔπειτα
15, 8, 57    ἑωρᾶτο δὲ πολλοῖς τῶν πολιτῶν  τὰ   γινόμενα καὶ κατεμήνυσεν οὐδείς, ἕως
15, 1, 50    πρὸ ταύτης ἡμῖν ἐδήλωσεν βίβλος·  τὰ   δ' ἐκείνῃ συνεχῆ νῦν ἐροῦμεν.
15, 10, 59    στεναὶ καὶ καθ' ἕνα παρερχομένων,  τὰ   δ' ἔνδον ἀπίστως μεγάλα πρὸς
15, 11, 60    μετώπου κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν ὁρᾶσθαι,  τὰ   δ' ἐντὸς σιδήρῳ διησφαλισμένα συνέχειν
15, 10, 59    ἀπονοίας ζῶντες τοὺς τόπους, οἳ  τὰ   Δαμασκηνῶν ἐλῄζοντο, καὶ Ζηνόδωρος οὔτ'
15, 7, 56    βοηθήμασιν οὐδὲν ὑπεικούσης τῆς νόσου,  τὰ   δὲ καὶ τοῦ βασιλέως οὐκ
15, 4, 53    χρόνον μέν τινα παρεῖχεν ἐκείνῳ  τὰ   διακόσια τάλαντα, μετὰ ταῦτα δὲ
15, 4, 53    αὐτῇ καὶ τῆς τε Ἀραβίας  τὰ   δοθέντα καὶ τὰς περὶ τὸν
15, 9, 58    τῶν ἔξωθεν ἦν, καὶ δοκεῖ  τὰ   δυσχερῆ συμβῆναι μὲν αὐτῷ μείζω
15, 6, 55    αὐτῷ πάντας καὶ Ἰουδαίων ὅσοι  τὰ   ἐκείνου φρονοῦσιν, δύναμίν τε πέμψειν
15, 6, 55    τιμῇ καὶ παρρησίᾳ καὶ τοῖς  τὰ   ἐναντία προσδοκήσασιν ἔκπληξιν παρέσχεν ὡς
15, 3, 52    ἀνῆλθεν ἐπὶ τὸν βωμὸν συντελέσων  τὰ   θύματα, τόν τε κόσμον ἔχων
15, 7, 56    δὲ τὴν πολιτείαν αὐτῶν εἰς  τὰ   Ἰουδαίων ἔθη καὶ νόμιμα μεταστήσαντος
15, 7, 56    προσταττόμενον ποιεῖν οὔτε τοῖς Ἰδουμαίοις  τὰ   Ἰουδαίων μεταλαβοῦσιν ὑπ' ἐκείνοις εἶναι.
15, 5, 54    ἀνδρεία πάρεστιν. ἵνα δὲ καὶ  τὰ   καθ' αὑτοὺς ἐξετάσωμεν, ἐνικήσαμεν τῇ
15, 5, 54    φαμένων τοὺς κήρυκας, ἡμῶν δὲ  τὰ   κάλλιστα τῶν δογμάτων καὶ τὰ
15, 7, 56    τοῖς Ἱεροσολύμοις Ἀλεξάνδρα καὶ πυνθανομένη  τὰ   κατ' αὐτὸν ἐσπουδάκει τῶν περὶ
15, 10, 59    ὡς εἰ καί τι πάσχοι,  τὰ   κατ' ἐκεῖνον ἀσφαλῶς ἔχειν καὶ
15, 5, 54    δὲ βασιλεὺς Ἡρώδης ἀπεγνωκὼς  τὰ   κατὰ τὴν μάχην ἀφιππάζεται βοήθειαν
15, 11, 60    ἀπεργασάμενος αὐτοῦ τὴν κορυφὴν καὶ  τὰ   κοῖλα τῶν περὶ τὸ τεῖχος
15, 10, 59    κατὰ τὰς προσόδους οὐκ ἤρκει,  τὰ   λῃστήρια δὲ ἔχων ἐν τῷ
15, 10, 59    δὲ ἀνενεχθέντων τούτων ἀντέγραφεν ἐξελεῖν  τὰ   λῃστήρια τήν τε χώραν Ἡρώδῃ
15, 8, 57    ἔθνους. Οἱ δ' ἀθληταὶ καὶ  τὰ   λοιπὰ τῶν ἀγωνισμάτων ἀπὸ πάσης
15, 9, 58    τούς τε ὄμβρους εὐμαρῶς καὶ  τὰ   λύματα τῶν οἰκητόρων συνεκδίδοσθαι τήν
15, 3, 52    ἐστιν αὕτη παρ' ἡμῖν εἰς  τὰ   μάλιστα τηρουμένη, ταύτας τὰς ἡμέρας
15, 10, 59    συντυχὼν Ἡρώδης, ἦν γὰρ εἰς  τὰ   μάλιστα φίλος καὶ συνήθης, πάλιν
15, 11, 60    καὶ συγκαλέσας αὐτοὺς ἔλεγε τοιάδε·  τὰ   μὲν ἄλλα μοι τῶν κατὰ
15, 7, 56    δικαίου τῆς Μαριάμμης. δὲ  τὰ   μὲν ἄλλα σώφρων καὶ πιστὴ
15, 11, 60    τῷ ναῷ ποικίλοις ἐμπετάσμασιν κεκόσμητο,  τὰ   μὲν ἄνθη ἁλουργέσιν, κίονας δὲ
15, 1, 50    πέρας τε κακῶν οὐδὲν ἦν·  τὰ   μὲν γὰρ πλεονεξία τοῦ
15, 10, 59    τὸν οἶκον τὸν Λυσανίου. Τούτῳ  τὰ   μὲν κατὰ τὰς προσόδους οὐκ
15, 11, 60    τὸ ὕψος τετραγώνου γεγενημένης, ὡς  τὰ   μὲν μεγέθη τῶν λίθων ἀπὸ
15, 7, 56    τε περὶ αὐτὸν ἦσαν ἰατροὶ  τὰ   μὲν οἷς αὐτοὶ προσέφερον βοηθήμασιν
15, 9, 58    διαβοηθῆναι παρὰ τοῖς ἄλλοις, ὥστε  τὰ   μὲν πάλαι μίση κινηθέντα διὰ
15, 5, 54    ταραχαῖς ἐφεδρεύοντες ἐξ ὑπογύου. Καὶ  τὰ   μὲν πολλὰ τί δεῖ λέγειν;
15, 11, 60    Κῦρος καὶ Δαρεῖος Ὑστάσπου  τὰ   μέτρα τῆς δομήσεως ἔδοσαν, οἷς
15, 8, 57    περιορᾶν Ἡρώδην πρὸς βίαν ἐπεισάγοντα  τὰ   μὴ δι' ἔθους ὄντα, καὶ
15, 9, 58    στοχαζόμενος καὶ φιλοτιμούμενος μείζω  τὰ   μνημεῖα τῆς ἀρχῆς τοῖς αὖθις
15, 5, 54    μάχην. Ἡρώδης δὲ θυσίας κατὰ  τὰ   νομιζόμενα ποιήσας καὶ μετὰ σπουδῆς
15, 8, 57    πρᾶξιν ἀνέδειξαν μὲν ἤδη κρατούμενα  τὰ   ξίφη, διωμολογήσαντο δὲ καλῶς καὶ
15, 8, 57    περιθέσιμον κόσμον ἐπιδείκνυσιν αὐτοῖς γυμνὰ  τὰ   ξύλα. Τὰ δ' εὐθὺς ἦν
15, 5, 54    κρατεῖν. Εἰ δέ τινα καταπλήξεται  τὰ   οἰκεῖα πάθη καὶ τὰ περὶ
15, 5, 54    τὰ κάλλιστα τῶν δογμάτων καὶ  τὰ   ὁσιώτατα τῶν ἐν τοῖς νόμοις
15, 10, 59    περιπάτου καὶ διαίτης, ἀλλ' ἐτετήρητο  τὰ   πάντα. Καὶ χαλεπαὶ τῶν φωραθέντων
15, 10, 59    ἐντειλάμενος μετὰ τῆς ἐκείνου γνώμης  τὰ   πάντα ποιεῖν. Τό τε σύνολον
15, 4, 53    δουλευούσῃ ταῖς ἐπιθυμίαις, μὴ καὶ  τὰ   πάντα πρὸς τὴν ἐπίνοιαν ἐνδεῖν
15, 6, 55    κατασημηνάμενον ἀποδοῦναι τῷ Μάλχῳ καὶ  τὰ   παρ' ἐκείνου γράμματα λαβεῖν· οὐ
15, 8, 57    ἔθους ἐπιτηδευμάτων, καὶ τὸ καταλύεσθαι  τὰ   πάτρια μεγάλων ἡγούμενοι ἀρχὴν κακῶν
15, 3, 52    καὶ τῇ Κλεοπάτρᾳ μὴ πολυπραγμονεῖσθαι  τὰ   περὶ τὰς ἀρχὰς συμφέρειν. ὑπὲρ
15, 11, 60    ἱερεύς. Ἀλλὰ κἀν τοῖς ἔργοις  τὰ   περὶ τὰς στοὰς καὶ τοὺς
15, 9, 58    τῆς χάριτος, ὡς ἅπασιν ἱκανὰ  τὰ   περὶ τὰς τροφὰς γενέσθαι. Τὸ
15, 9, 58    ὅσοις οἷόν τε δι' αὐτῶν  τὰ   περὶ τὰς τροφὰς ἐκπονεῖν ἔνειμε
15, 11, 60    κατ' ἐπιφροσύνην μεγάλαις ἐργασίαις ἀπετείχιζεν  τὰ   περὶ τὴν ἄκραν ἄνωθεν, ἀπετείχιζεν
15, 4, 53    μεγάλων καὶ ἀπαύστων κακῶν ἀναπλησθήσεται  τὰ   περὶ τὴν ἀρχὴν αὐτῷ καὶ
15, 6, 55    τὸ πλῆθος ἀποστήσῃ καὶ στασιάσῃ  τὰ   περὶ τὴν βασιλείαν πράγματα. Παρετίθετο
15, 3, 52    διάνοιαν τοῦ βασιλέως προήχθη καὶ  τὰ   περὶ τὴν ἐντολὴν εἰπεῖν, πίστιν
15, 7, 56    αὐτῆς τότε καὶ μᾶλλον ἐξήφθη  τὰ   περὶ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ βασιλέως
15, 3, 52    ἔχων τὸν τῶν ἀρχιερέων καὶ  τὰ   περὶ τὴν θρησκείαν ἐκτελῶν, κάλλει
15, 2, 51    Κλεοπάτρᾳ μουσουργοῦ τινος αὐτῇ συμπραγματευομένου  τὰ   περὶ τὴν κομιδὴν τῶν γραμμάτων
15, 7, 56    Καίσαρι ἀπαντᾶν κατέλιπεν ὡς εἶχεν  τὰ   περὶ τὴν οἰκίαν. Ἐξιόντι δὲ
15, 2, 51    ἀρχῆς, ἐξ ὧν αὐτῷ καὶ  τὰ   περὶ τὴν οἰκίαν ἐστασιάσθη· φυλαττόμενος
15, 3, 52    (Καὶ τότε μὲν ἐδόκει τεθεραπευκέναι  τὰ   περὶ τὴν οἰκίαν. Οὐ μὴν
15, 3, 52    ὅμως κἀκ τῶν τοιούτων ἐπισπεῦσαι  τὰ   περὶ τὴν προαίρεσιν ἐμφανῶς παροξύνων
15, 4, 53    ἐφύλαττεν. ~(Ἐν δὲ τούτῳ καὶ  τὰ   περὶ τὴν Συρίαν ταραχὰς εἶχεν
15, 6, 55    ἀσφαλείας ἔχειν· ὑπεξελθόντων γὰρ εἰ  τὰ   περὶ τὸν Ἡρώδην οὕτως χωρήσειεν,
15, 5, 54    ἐκεῖ συναντώντων· οὐ γὰρ ἐλελήθει  τὰ   περὶ τὸν πόλεμον αὐτούς· καὶ
15, 5, 54    καταπλήξεται τὰ οἰκεῖα πάθη καὶ  τὰ   περὶ τὸν σεισμὸν συμβεβηκότα, πρῶτον
15, 7, 56    εἶχεν. ἠνία δ' αὐτὴν καὶ  τὰ   περὶ τοὺς οἰκείους καὶ ταῦτα
15, 9, 58    τὴν δ' ἔξω χώραν καὶ  τὰ   πέριξ οὕτως κατεσκευάζετο, Ἰουδαίοις μὲν
15, 6, 55    μέτριος ἐν πᾶσιν γενέσθαι καὶ  τὰ   πλεῖστα τῆς ἀρχῆς ὑπὸ διοικηταῖς
15, 6, 55    αὐτὸς εἶχεν, ἀλλὰ κἀν ταύτῃ  τὰ   πλεῖστα τῶν κατὰ τὴν διοίκησιν
15, 5, 54    μὲν Ἡρώδης λῃστείαις ἐχρῆτο καὶ  τὰ   πολλὰ κατατρέχων τὴν τῶν Ἀράβων
15, 9, 58    διδόασιν, ἀλλ' ἔστιν ἀναγκαῖον ἀποσαλεύειν  τὰ   πολλὰ τοὺς ἐμπόρους ἐπ' ἀγκύρας.
15, 7, 56    αὐτὸς δ' ἐπανελθὼν ὅσον ᾤετο  τὰ   πράγματα αὐτῷ διὰ τῶν ἔξωθεν
15, 2, 51    δὲ μειράκιον ἀντ' αὐτοῦ παραλάβῃ  τὰ   πράγματα δι' Ἀντωνίου. Καὶ ταῦτα
15, 6, 55    γὰρ ἀπέγνωστο αὐτῷ τε Ἡρώδῃ  τὰ   πράγματα καὶ τοῖς περὶ αὐτὸν
15, 5, 54    τὰς συμφορὰς ἀθύμως διακείμενοι προίεντο  τὰ   πράγματα, πλεῖστον ἀπογνώσεως ἐπ' αὐτοῖς
15, 6, 55    δύναμιν, ὡς ἐπ' ἐκείνῳ γενήσεται  τὰ   πράγματα, στρατείας μὲν οὐ κοινωνήσας
15, 10, 59    διεκεκίνηντο καὶ στασιάζειν ἐπεχείρουν αὐτῷ  τὰ   πράγματα τότε καὶ μετ' αἰτίας,
15, 6, 55    ὅτι καιταιδιος γράψειεν, ἁπάσῃ προθυμίᾳ  τὰ   πρὸς τοὺς μονομάχους αὐτῷ συλλαβέσθαι
15, 9, 58    οὐχ ἱκανῶς εἶχον αὐτοῖς παρασκευάζειν  τὰ   σιτία, προυνόει καταστήσας ἀρτοποιοὺς καὶ
15, 9, 58    ἀπολωλέναι δὲ καὶ τῶν περιόντων  τὰ   σπέρματα μηδὲ τὸ δεύτερον ἀνείσης
15, 5, 54    κεκακωμένοι καὶ τὰς ψυχὰς καὶ  τὰ   σώματα τόπον οὐκ ἔχοντες, κέρδος
15, 8, 57    ὅτι μὴ πάτριον ἦν αὐτοῖς  τὰ   τοιαῦτα σέβειν, οὐ μετρίως ἐδυσχέραινον.
15, 8, 57    ὑφ' Ἡρώδου πολυπραγμονεῖν καὶ διαγγέλλειν  τὰ   τοιαῦτα τεταγμένων ἐξευρηκὼς ὅλην τὴν
15, 8, 57    ἐθισμούς. Πάντων δὲ μᾶλλον ἐλύπει  τὰ   τρόπαια· δοκοῦντες γὰρ εἰκόνας εἶναι
15, 8, 57    εἰκόνας ἀνθρώπων ἐν τῇ πόλει,  τὰ   τρόπαια λέγοντες· οὐ γὰρ εἶναι
15, 8, 57    τὸ θέατρον παρήγαγεν καὶ δείξας  τὰ   τρόπαια, τί ποτ' ἔστιν
15, 1, 50    προαγωγῇ τούτους ἐποιεῖτο, τοὺς δὲ  τὰ   τῶν ἐναντίων ἑλομένους οὐκ ἐπέλιπε
15, 5, 54    οὐχ ὑπομείναντες τὴν ἔφοδον καὶ  τὰ   φρονήματα· νικῶσιν ἡμῖν Ἀθηνίων ἐπέθετο
15, 5, 54    καὶ πειρώμενος ἀναλαμβάνειν αὐτῶν πεπτωκότα  τὰ   φρονήματα. Προδιακινήσας δὲ καὶ παραθαρρύνας
15, 9, 58    ἀπὸ τῆς γῆς, ἀφῃρημένῳ καὶ  τὰ   χρήματα δεδαπανηκότι πρὸς φιλοτιμίαν ὧν
15, 9, 58    φεισάμενος. Ἔπεμπε δ' ἐπ' Αἰγύπτου  τὰ   χρήματα Πετρωνίου τὴν ἐπαρχίαν ἀπὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007