Alphabétiquement     [«   »]
καρτερᾶς 1
καρτερῷ 1
Κάσσιος 1
κατ 29
Κατὰ 3
κατὰ 93
καταβαλόμενος 1
Fréquences     [«    »]
28 αὐτὴν
28 γενέσθαι
27 οὔτε
29 κατ
29 μετὰ
29 ταῦτα
30
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

κατ


Lv., Chap., Par.
15, 6, 55    ἐξάγων Ἀντώνιον Καίσαρος ἐν τῇ  κατ'   Ἄκτιον μάχῃ νενικηκότος· Τότε γὰρ
15, 5, 54    τοῖς Ἄραψιν καὶ μᾶλλον  κατ'   ἀλήθειαν ἐξαγγελλόντων αὐτοῖς ὅσοι τοὺς
15, 10, 59    τοὺς πλησίον κακουργημάτων ἐκωλύοντο, καὶ  κατ'   ἀλλήλων ἦν τῆς λῃστείας
15, 11, 60    τὸν βυθόν. Κίονες δ' ἐφέστασαν  κατ'   ἀντίστοιχον ἀλλήλοις ἐπὶ μῆκος τέτραχα,
15, 2, 51    σπουδή, διὰ δὲ τὸ μὴ  κατ'   ἀξίαν αὐτὸς ἄρχειν δεδοίκει τὰς
15, 9, 58    ἄκαρπος γῆ μηδ' ὅσα  κατ'   αὐτὴν ἀναβλαστάνειν, ἔπειτα καὶ τῆς
15, 7, 56    ἐν ὑστέρῳ μηδὲν ἐπικρυψαμένη τοῦ  κατ'   αὐτὴν πάθους. (Ὁ μὲν γὰρ
15, 7, 56    ἐντεύξεις ἀξιώματι μειζόνως φράσαι τὰς  κατ'   αὐτὴν ὑπερῆγεν, τε πλείων
15, 7, 56    Ἡρώδης, εὐεπιχείρητον ἤδη νομίζων καὶ  κατ'   αὐτὸν ἄρξαι τοῦ τῶν Ἰδουμαίων
15, 6, 55    τοῖς μὲν φίλοις ἀπόγνωσις τῶν  κατ'   αὐτὸν ἐλπίδων, ὅσοι δ' ἐχθρῶς
15, 7, 56    Ἱεροσολύμοις Ἀλεξάνδρα καὶ πυνθανομένη τὰ  κατ'   αὐτὸν ἐσπουδάκει τῶν περὶ τὴν
15, 6, 55    μᾶλλον ἐνέφηνεν τὸ μεγαλεῖον τοῦ  κατ'   αὐτὸν φρονήματος, οὔτ' εἰς ἱκεσίαν,
15, 10, 59    εἰ καί τι πάσχοι, τὰ  κατ'   ἐκεῖνον ἀσφαλῶς ἔχειν καὶ μὴ
15, 4, 53    γυναῖκα γεγενημένου μέγιστον ἀξίωμα τῶν  κατ'   ἐκεῖνον ἐσχηκυῖαν τὸν χρόνον, τῆς
15, 9, 58    ἐπιτείνοντος τοῦ κακοῦ καὶ οὐδὲ  κατ'   ἐκεῖνον τὸν ἐνιαυτὸν μόνον, ὥστ'
15, 7, 56    αὐτῷ κίνδυνον φέρειν. Τοιαῦτα προδιδάξασα  κατ'   ἐκεῖνον τὸν καιρὸν εἰσπέμπει διαλεξόμενον.
15, 11, 60    τοῖς βασιλεῦσι φυλαττόμενος. λέγεται δὲ  κατ'   ἐκεῖνον τὸν καιρὸν οἰκοδομουμένου τοῦ
15, 7, 56    μὴν οὐδὲν εἰδέναι τῶν  κατ'   ἐκείνους ἀφεῖτο τῆς ὑπονοίας. Αὖθις
15, 8, 57    ἀγωνισμάτων ἀπὸ πάσης γῆς ἐκαλοῦντο  κατ'   ἐλπίδα τῶν προκειμένων καὶ τῆς
15, 11, 60    νεμομένοις, μᾶλλον δ' εἴ τινες  κατ'   ἐναντίον οἰκοῦντες προσιόντες τύχοιεν.
15, 3, 52    εἰ δύναιτο ζῶσα προσαρκέσαι τῷ  κατ'   ἐπιβουλὰς ἀνόμως διεφθαρμένῳ, τό τε
15, 4, 53    ὑπεκκαύσειν τὸ δοκεῖν βίᾳ καὶ  κατ'   ἐπιβουλὴν αὐτῆς στέρεσθαι, μέτριον δὲ
15, 11, 60    πρῶτος ἡμῶν βασιλεὺς Σολομῶν  κατ'   ἐπιφροσύνην μεγάλαις ἐργασίαις ἀπετείχιζεν τὰ
15, 6, 55    τὸ λαμπρότερον ἐκ τῶν κινδύνων  κατ'   εὐμένειαν τοῦ θεοῦ προσεπικτώμενος. Εὐθὺς
15, 3, 52    ὕβριν, εἰ καὶ τεθνηκότος ἐκείνη  κατ'   εὐμορφίαν ἄλλῳ τινὶ σπουδάζοιτο. Τὸ
15, 3, 52    οὐ γὰρ ἂν ἐξειπεῖν  κατ'   ἰδίαν ἤκουσεν μὴ μεγάλης αὐτοῖς
15, 5, 54    ἐν τοῖς ὅπλοις ἡγήσατο πάντων  κατ'   οἰκεῖα τέλη συνακολουθησάντων. Ἔκπληξις δ'
15, 5, 54    πάσχειν, αἱρούμενοι καὶ μὴ διαφθείρεσθαι  κατ'   ὀλίγους ἀδόξως. Ταῦτα δὲ γνόντες
15, 10, 59    ἐξ ὁδηγίας· οὐδὲ γὰρ αὗται  κατ'   ὀρθὸν ἀλλὰ πολλὰς ἕλικας ἐξελίττονται.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007