Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτων 11
Τοιούτων 1
Τοῖς 2
τοῖς 126
τοίχου 1
τολμηρὸν 1
τόλμης 1
Fréquences     [«    »]
106 τὰς
108 τῷ
111 ὡς
126 τοῖς
133 τε
136 πρὸς
139 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

τοῖς


Lv., Chap., Par.
15, 9, 58    ἰσχῦσαι συνέβη καὶ διαβοηθῆναι παρὰ  τοῖς   ἄλλοις, ὥστε τὰ μὲν πάλαι
15, 10, 59    τοῖς οἰκείοις, μεγαλόψυχος δὲ ἐπὶ  τοῖς   ἀλλοτρίοις ἁμαρτόντας ἀφιέναι. Κατηγορούντων οὖν
15, 5, 54    ἡττωμένων δέ, καὶ συνέβη,  τοῖς   ἀπὸ τῆς χώρας συνεληλυθόσι τῶν
15, 11, 60    δομήσεως ἔδοσαν, οἷς ἐκεῖνοι καὶ  τοῖς   ἀπογόνοις δουλεύσαντες καὶ μετ' ἐκείνους
15, 5, 54    συνακολουθησάντων. Ἔκπληξις δ' εὐθὺς ἐμπίπτει  τοῖς   Ἄραψιν· ἀντιστάντες γὰρ εἰς ὀλίγον
15, 5, 54    τοῦ πάθους κατεβλάβη. Ταῦτα πυνθανομένοις  τοῖς   Ἄραψιν καὶ μᾶλλον κατ'
15, 10, 59    δ' οὔτε συνεχώρησαν οὔθ' ὁμοίως  τοῖς   ἀρνησαμένοις ἐκολάσθησαν ἐντροπῆς διὰ τὸν
15, 9, 58    ἀσφάλειαν ὥσπερ ἐπιτείχισμα καὶ τοῦτο  τοῖς   ἀρχομένοις ποιούμενος· πόλεσίν τε γὰρ
15, 5, 54    γὰρ εὔψυχον οὐκ ἐν τῷ  τοῖς   ἀσθενεστέροις ἐπιχειρεῖν, ἀλλ' ἐν τῷ
15, 9, 58    μείζω τὰ μνημεῖα τῆς ἀρχῆς  τοῖς   αὖθις ὑπολιπέσθαι. Ὅθεν καὶ περὶ
15, 5, 54    παρανομώτατα τοῖς τε Ἕλλησιν καὶ  τοῖς   βαρβάροις, ταῦτα ἔπραξαν εἰς τοὺς
15, 9, 58    ἀμελεῖν, τὸν ὄντα κόσμον ἐν  τοῖς   βασιλείοις αὐτοῦ συνέκοψεν ἀργύρου καὶ
15, 3, 52    δεδοικέναι. Προσέταττεν οὖν ἔν τε  τοῖς   βασιλείοις διατρίβειν καὶ μηδὲν ἀπ'
15, 11, 60    ἐκ τοῦ δήμου νεωτερισμὸν ἐπὶ  τοῖς   βασιλεῦσι φυλαττόμενος. λέγεται δὲ κατ'
15, 7, 56    Ἡρώδην διέβαλλον ἀεὶ καὶ συμφυλάττειν  τοῖς   βασιλεῦσιν τὴν ἐκ γένους ἀρχὴν
15, 5, 54    καὶ πρὸς τοὺς πολεμιωτάτους τόπον  τοῖς   γε φίλοις ἀναγκαιοτάτη τετηρῆσθαι, ἀλλ'
15, 5, 54    τοὺς πρέσβεις, ἧκον γὰρ ἐπὶ  τοῖς   γεγενημένοις, συλλαβόντες ἀπέκτειναν καὶ μετὰ
15, 5, 54    κατὰ τὴν ἐκείνου γνώμην ἀρκουμένου  τοῖς   γεγονόσιν· βουλόμενος γὰρ ἔτι μᾶλλον
15, 9, 58    Βοηθοῦ τινος Ἀλεξανδρέως, ἱερεὺς ἐν  τοῖς   γνωρίμοις, εἶχεν δὲ θυγατέρα καλλίστην
15, 8, 57    τῶν περὶ τὴν θέαν κινδύνων,  τοῖς   δ' ἐπιχωρίοις φανερὰ κατάλυσις τῶν
15, 7, 56    πρὸς μὲν τοὺς ἀσπασμοὺς ἀνέστενεν,  τοῖς   δὲ διηγήμασιν ἄχθεσθαι μᾶλλον
15, 3, 52    γὰρ μειράκιον Ἀριστόβουλος ἕβδομον ἐπὶ  τοῖς   δέκα γεγονὸς ἔτος, ἐπειδὴ κατὰ
15, 2, 51    μὲν οὐ φέρων τὴν ἐν  τοῖς   δεσμοῖς αἰσχύνην, πάσης δὲ ζωῆς
15, 1, 50    θανάτῳ προεῖπεν ὀνειδίζων Ὑρκανῷ καὶ  τοῖς   δικάζουσιν, ὡς περισωθεὶς Ἡρώδης ἅπαντας
15, 11, 60    ἀσφάλειαν φέρειν. Οὔτε γὰρ ἐν  τοῖς   δυσχερεστάτοις ἀμελήσας τῶν εἰς τὰς
15, 3, 52    Ἀντωνίῳ, ταχὺ μὲν αὐτὸν ἀνεκτήσατο  τοῖς   δώροις φέρων ἧκεν ἐκ
15, 3, 52    διετέλει, τὴν Ἀλεξάνδραν ἐπί τε  τοῖς   ἐγχειρηθεῖσιν ἤδη καὶ καιρὸν εἰ
15, 9, 58    περιεστεφάνωκεν τὸν πάντα λιμένα, περίπατος  τοῖς   ἐθέλουσιν ἥδιστος. δ' εἴσπλους
15, 9, 58    ἐφ' οὗ νεὼς Καίσαρος ἄποπτος  τοῖς   εἰσπλέουσιν ἄγαλμά τε τὸ μὲν
15, 3, 52    καὶ μηδενὸς ὑστερήσειν ὧν εἰκὸς  τοῖς   ἐν εὐγενείᾳ βασιλικῇ γεγονόσιν. (Ἐπὶ
15, 9, 58    ἐπεβάλλετο τὰς ὠφελείας παρέχειν σπέρματα  τοῖς   ἐν Συρίᾳ διαδούς. Καὶ τοῦτ'
15, 10, 59    τρίτον μέρος ἀφῆκε τῶν φόρων  τοῖς   ἐν τῇ βασιλείᾳ, πρόφασιν μὲν
15, 8, 57    τὰς γυμνικὰς ἀσκήσεις, ἀλλὰ καὶ  τοῖς   ἐν τῇ μουσικῇ διαγινομένοις καὶ
15, 8, 57    ὄντα καὶ κοινὸν ἐπί τε  τοῖς   ἐν τῇ πόλει καὶ τῇ
15, 5, 54    οὐδ' εἰς χεῖρας ἐλθεῖν ἐπιτρέψαντες  τοῖς   ἐναντίοις. θορυβούντων οὖν καὶ πᾶσαν
15, 11, 60    εἰδόσιν καὶ σὺν ἐκπλήξει θεατὰ  τοῖς   ἐντυγχάνουσιν εἶναι. Τοιοῦτος μὲν
15, 10, 59    οὖν εἰ καὶ παράδοξα δηλῶσαι  τοῖς   ἐντυγχάνουσιν ἠξιώσαμεν καὶ περὶ τῶν
15, 7, 56    λόγους, ὡς δέον αὐτῇ καὶ  τοῖς   ἐξ Ἡρώδου παιδίοις παραδοῦναι, μὴ
15, 3, 52    τὴν ὑποψίαν. Ἡρώδης δὲ πᾶσι  τοῖς   ἔξωθεν πιθανῶς ἀπεσκευάζετο, μὴ μετὰ
15, 7, 56    οὐδ' ἐν τοῖς ἐσχάτοις ἄδηλον  τοῖς   ἐπιθεωροῦσιν αὐτὴν ἐμφαίνουσα. (Κἀκείνη μὲν
15, 11, 60    πόλεις ὅσας ἐν αὐτῇ καὶ  τοῖς   ἐπικτήτοις ἐγείραντες κόσμῳ τῷ καλλίστῳ
15, 11, 60    βάθος ἐπὶ μεῖζον ἠγείρετο περιδεδομημένου  τοῖς   ἐπιστυλίοις προμετωπιδίου τοίχου κίονας ἔχοντος
15, 10, 59    κατεβόων Ἡρώδου βαρὺν αὐτὸν ἐν  τοῖς   ἐπιτάγμασιν καὶ τυραννικὸν εἶναι. Ταῦτα
15, 8, 57    τε οἱ κορυφαιότατοι τῶν ἐν  τοῖς   ἐπιτηδεύμασιν· οὐ γὰρ μόνον τοῖς
15, 10, 59    ἐξαυθαδιζομένους πρὸς τὸ μὴ συμπεριφέρεσθαι  τοῖς   ἐπιτηδεύμασιν πάντας ἐπεξῄει τοὺς τρόπους,
15, 10, 59    πέριξ χώραν. Ἐγκαταμίγνυσιν δ' αὐτὴν  τοῖς   ἐπιτροπεύουσιν τῆς Συρίας ἐντειλάμενος μετὰ
15, 8, 57    ὥστε μὴ μετρίαν τὴν ὁρμὴν  τοῖς   ἐπιχειροῦσι δι' αὐτὸν γενέσθαι, ~(ταῦτα
15, 11, 60    οὐκ ὢν ἱερεύς. Ἀλλὰ κἀν  τοῖς   ἔργοις τὰ περὶ τὰς στοὰς
15, 2, 51    τῷ τότε Ῥωμαίων, ἕτοιμον δὲ  τοῖς   ἐρωτικοῖς αὐτὸν ὑποθεῖναι καὶ τὰς
15, 3, 52    ἀνωμολογεῖτο καὶ τέλος, ὡς ἐν  τοῖς   ἐρωτικοῖς φιλεῖ, προύπιπτον εἰς δάκρυα
15, 11, 60    ἄρχοντι προσηγόρευσεν Ἀντωνίαν. (Ἐν δὲ  τοῖς   ἑσπερίοις μέρεσιν τοῦ περιβόλου πύλαι
15, 7, 56    ἀπῄει, τὴν εὐγένειαν οὐδ' ἐν  τοῖς   ἐσχάτοις ἄδηλον τοῖς ἐπιθεωροῦσιν αὐτὴν
15, 5, 54    ἔθνους. δὲ πλεῖστον ἐπὶ  τοῖς   εὐημερήμασιν ἠξιωκὼς φρονεῖν ἀνέστρεψεν εἰς
15, 6, 55    καὶ τῶν ἐπιτηδείων ἀφθονίαν. Κἀν  τοῖς   εὐνουστάτοις ἐξητάζετο τάς τε δυνάμεις
15, 11, 60    ἦν πετρώδης ἀνάντης ἠρέμα πρὸς  τοῖς   ἑῴοις μέρεσιν τῆς πόλεως ὑπτιούμενος
15, 10, 59    Ἐπισυμπίπτει δὲ οὐ μέτριον εὐτύχημα  τοῖς   ἤδη γεγονόσιν· γὰρ Ζηνόδωρος
15, 7, 56    Ἡρώδου τὸ προσταττόμενον ποιεῖν οὔτε  τοῖς   Ἰδουμαίοις τὰ Ἰουδαίων μεταλαβοῦσιν ὑπ'
15, 11, 60    τοῦ μεγέθους καὶ τῆς τέχνης  τοῖς   ἰδοῦσιν, οἷον ἐν πολυτελείᾳ τῆς
15, 11, 60    Ἐκείνου δ' ἐνδοτέρω τρίτον, ὅπου  τοῖς   ἱερεῦσιν εἰσελθεῖν ἐξὸν ἦν μόνοις.
15, 9, 58    νομιζομένην. ὄντος οὖν λόγου παρὰ  τοῖς   Ἱεροσολυμίταις αὐτῆς τὸ μὲν πρῶτον
15, 7, 56    τρόπον ἐνοσηλεύετο. ~(Διατρίβουσα δὲ ἐν  τοῖς   Ἱεροσολύμοις Ἀλεξάνδρα καὶ πυνθανομένη τὰ
15, 11, 60    τῆς Συρίας ἡγεμὼν ἐπιδημήσας  τοῖς   Ἱεροσολύμοις, δεξαμένου τοῦ πλήθους αὐτὸν
15, 8, 57    δέκα τῶν πολιτῶν ἄνδρες, ξιφίδια  τοῖς   ἱματίοις ὑποβαλόντες, Ἦν δ' αὐτοῖς
15, 2, 51    κολάσεως ἐρρύσατο. λόγους οὖν προσέφερε  τοῖς   Ἰουδαίοις ἰέναι παρ' αὐτὸν ἐσπουδακώς.
15, 9, 58    εὐκαιρίαν οὕτως ἐν αὐτοῖς τε  τοῖς   Ἰουδαίοις ἰσχῦσαι συνέβη καὶ διαβοηθῆναι
15, 5, 54    συνεληλυθόσι τῶν οἰκείων παρεσκευασμένος ἐπιτίθεσθαι  τοῖς   Ἰουδαίοις. Καὶ τότε κεκμηκόσι τε
15, 11, 60    παρέμεινεν ἐξουσία τῆς στολῆς  τοῖς   Ἰουδαίοις μέχρις ἐτελεύτησεν βασιλεὺς
15, 5, 54    ἀπεχώρουν. Τοῦτο εὐθὺς εἰς ἐλπίδας  τοῖς   Ἰουδαίοις οὐ μικρὸν ἐγεγόνει. Καὶ
15, 8, 57    καὶ τὰς ταραχὰς τὰς ἐπὶ  τοῖς   καθ' ἕκαστα γινομένοις παρυφισταμένας, ἀναχωρήσας
15, 10, 59    Ἡρώδου φιλίαν, ἐφεῖτο δὲ κἀν  τοῖς   Καίσαρος κατάγεσθαι· καὶ γὰρ ἐξεδέξατο
15, 5, 54    περὶ ἡμᾶς ὡς κάμνοντας ἤδη  τοῖς   κακοῖς ἐλπίδος, ἡμεῖς δὲ χωρήσαντες
15, 8, 57    Ἐσεβωνῖτιν. Ταῦτα μὲν οὖν ἐν  τοῖς   κατὰ μέρος αἰεί τι πρὸς
15, 8, 57    τῶν ἐλλογιμωτάτων ἤγειρεν, ἔν τε  τοῖς   κατὰ μέρος διὰ πάντων ἐκόσμει
15, 11, 60    περὶ τὸ τεῖχος ἐμπλήσας ἰσόπεδον  τοῖς   κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τὴν ἄνω
15, 11, 60    ὑμετέρας χρείας διαφερόντων οὔτε ἐν  τοῖς   κατασκευάσμασιν ἐπιτηδεύσας ἐμαυτῷ μᾶλλον
15, 2, 51    ἀτευκτήσειν ὧν ἀξιοῖ. Τούτοις ἐπαρθεῖσα  τοῖς   λόγοις Ἀλεξάνδρα πέμπει τὰς εἰκόνας
15, 8, 57    αὐτὰ τῶν κατεγνωσμένων ἀνθρώπων ἐπετηδεύοντο,  τοῖς   μὲν ξένοις ἔκπληξις ὁμοῦ τῆς
15, 6, 55    πρὸς Ἀντώνιον γεγενημένης. Ἦν οὖν  τοῖς   μὲν φίλοις ἀπόγνωσις τῶν κατ'
15, 9, 58    Ψαλίδες δὲ ἐμπεποίηνται συνεχεῖς καταγωγαὶ  τοῖς   ναυτίλοις, τὸ δὲ πρὸ αὐτῶν
15, 5, 54    καὶ τὰ ὁσιώτατα τῶν ἐν  τοῖς   νόμοις δι' ἀγγέλων παρὰ τοῦ
15, 7, 56    ἐπιδιδόναι πρὸς εὐδαιμονίαν, τοσοῦτον ἔκαμνεν  τοῖς   οἰκείοις καὶ μάλιστα περὶ τὸν
15, 10, 59    ἄλλος ἐδόκει δυσπαραίτητος μὲν ἐπὶ  τοῖς   οἰκείοις, μεγαλόψυχος δὲ ἐπὶ τοῖς
15, 5, 54    φορᾶς ἀτάκτου συμπατουμένων καὶ περιπιπτόντων  τοῖς   οἰκείοις ὅπλοις· πεντακισχίλιοι γοῦν αὐτῶν
15, 5, 54    διδάξαι δι' ὧν ἂν ἐμμείναιτε  τοῖς   οἰκείοις φρονήμασιν. βούλομαι δὲ πρῶτον
15, 8, 57    ἀρίστην οὖσαν τὴν πλησίον κατεμέριζεν  τοῖς   οἰκήτορσιν, ὡς εὐθὺς ἐν εὐδαιμονίᾳ
15, 9, 58    τε διαγραφῇ μεγαλοπρεπῶς ἐπεβάλλετο καὶ  τοῖς   οἰκοδομήμασιν ἀνιστὰς ἅπασαν οὐ παρέργως,
15, 5, 54    οὐδεὶς οὐδὲν ἔπαθεν τῶν ἐν  τοῖς   ὅπλοις, ἀλλὰ πάντες ἐσώθητε, φανερὸν
15, 5, 54    τῆς ἐκείνων ἀρετῆς, πρῶτος ἐν  τοῖς   ὅπλοις ἡγήσατο πάντων κατ' οἰκεῖα
15, 8, 57    δοκοῦντες γὰρ εἰκόνας εἶναι τὰς  τοῖς   ὅπλοις περιειλημμένας, ὅτι μὴ πάτριον
15, 8, 57    οὔτε σκευῆς λίθων, μὴ  τοῖς   ὁρωμένοις ἀγωνίσμασιν συνεπεδείκνυτο. Παρασκευὴ δὲ
15, 11, 60    ξεστοῦ παντὸς ὄντος, ὡς ἄπιστα  τοῖς   οὐκ εἰδόσιν καὶ σὺν ἐκπλήξει
15, 6, 55    τὴν δὲ βασιλείαν εἰς δύναμιν  τοῖς   παισὶν αὐτοῦ σὺν τἀδελφῷ Φερώρᾳ
15, 4, 53    λαβὼν Ἀρταβάζην τὸν Τιγράνου σὺν  τοῖς   παισὶν σατράπαις δέσμιον εἰς Αἴγυπτον
15, 7, 56    ὄντος ἐπ' ἀξιώματος ἐμποδὼν ἵστασθαι  τοῖς   παρανομουμένοις. ~(Διὰ τοῦτο καὶ μᾶλλον
15, 3, 52    δὲ μὴ ταχὺ μηδ' ἅμα  τοῖς   πεπραγμένοις ἐδόκει πιθανώτερον εἰς τὸ
15, 6, 55    τε Ἡρώδῃ τὰ πράγματα καὶ  τοῖς   περὶ αὐτὸν ὁμοίως ἐχθροῖς τε
15, 8, 57    τοῖς ἐπιτηδεύμασιν· οὐ γὰρ μόνον  τοῖς   περὶ τὰς γυμνικὰς ἀσκήσεις, ἀλλὰ
15, 10, 59    ἦν δ' οὔτε σύνοδος ἐφειμένη  τοῖς   περὶ τὴν πόλιν οὔτε κοινωνία
15, 10, 59    τε πονηρευομένους αὐτῶν κατέπαυσεν καὶ  τοῖς   πέριξ ἀδεῆ τὴν εἰρήνην παρέσχεν.
15, 8, 57    τῆς πενταετηρίδος συνετέλει καταγγείλας τε  τοῖς   πέριξ καὶ συγκαλῶν ἀπὸ τοῦ
15, 10, 59    τῶν περὶ τὸν Τράχωνα γενησομένων  τοῖς   πλησίον· οὐδὲ γὰρ ῥᾴδιον ἦν
15, 5, 54    ὡς τῆς τε χώρας ἀνατετραμμένης  τοῖς   πολεμίοις καὶ διεφθορότων τῶν ἀνθρώπων
15, 7, 56    ὑπὸ δὲ χρείας κακῶν, ὅσα  τοῖς   πολιορκουμένοις παρίσταται, πλείους ἦσαν οἱ
15, 1, 50    γὰρ τῶν Ἱεροσολύμων οὗτοι συνεβούλευον  τοῖς   πολίταις δέξασθαι τὸν Ἡρώδην, ἀνθ'
15, 10, 59    ἐπιτάττων δ' ἀεὶ γίνεσθαι πρὸς  τοῖς   πόνοις, ἦν δ' οὔτε σύνοδος
15, 4, 53    οὖν τὸν Πτολεμαίου Πάρθους αἰτιασαμένη  τοῖς   πράγμασιν ἐπάγειν ἀποκτίννυσιν, ᾔτει δὲ
15, 3, 52    αὐτοῦ προσειληφὼς τῇ βασιλείᾳ καὶ  τοῖς   πράγμασιν. Καὶ τῇ Κλεοπάτρᾳ μηκέτι
15, 3, 52    βασιλείων ἐξελθόντα σὺν αὐταῖς προσφυγεῖν  τοῖς   σημείοις τοῦ Ῥωμαικοῦ τάγματος,
15, 6, 55    καὶ μᾶλλον ἦν ἐν χρείᾳ  τοῖς   στρατιώταις, ὑστερηθῆναι. Αὐτόν γε μὴν
15, 2, 51    τιμῇ δεξάμενος αὐτὸν ἔν τε  τοῖς   συλλόγοις τὸν πρῶτον ἔνεμε τόπον
15, 3, 52    υἱὸν ἐνέβαλεν, ἐπιτάξασα τῶν οἰκετῶν  τοῖς   συνειδόσιν διὰ νυκτὸς ἐκφέρειν. Ἦν
15, 6, 55    τε τιμῇ καὶ παρρησίᾳ καὶ  τοῖς   τὰ ἐναντία προσδοκήσασιν ἔκπληξιν παρέσχεν
15, 5, 54    ἐξ ἐκείνων γεγενημένας. Καταναγκαζόμενοί τε  τοῖς   τε ἄλλοις καὶ τῷ δίψει
15, 5, 54    ἐξιόντων; γὰρ ὁμολογεῖται παρανομώτατα  τοῖς   τε Ἕλλησιν καὶ τοῖς βαρβάροις,
15, 1, 50    τειχῶν, ἵνα μή τις συνεκκομισθῇ  τοῖς   τεθνεῶσι, καὶ τοὺς νεκροὺς ἠρεύνων,
15, 11, 60    περίοπτον ἐκ πολλῶν σταδίων εἶναι  τοῖς   τὴν χώραν νεμομένοις, μᾶλλον δ'
15, 6, 55    ἀσφαλὲς ἡγούμενος πρὸς τὸ μὴ  τοῖς   τοιούτοις αὐτοῦ καιροῖς ἐφορμεῖν ἄνδρα
15, 5, 54    ἐναντιώματα, καὶ θαρρεῖν εἰκὸς ἐν  τοῖς   τοιούτοις οὐδὲ τοὺς πλεῖστον ἀνδραγαθίᾳ
15, 7, 56    γενέσθαι καὶ δίκαια πάσχειν ἐπὶ  τοῖς   τοιούτοις τολμήσασαν· οὐ γὰρ ἀμείψασθαι
15, 6, 55    ἡμεῖς, ὡς ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν  τοῖς   τοῦ βασιλέως Ἡρώδου περιείχετο. Τοῖς
15, 11, 60    ἐνυφασμένους. Καθύπερθε δ' αὐτῶν ὑπὸ  τοῖς   τριχώμασιν ἄμπελος διετέτατο χρυσῆ τοὺς
15, 2, 51    αὐτοῦ καὶ κτησαμένου κινδύνοις οὐ  τοῖς   τυχοῦσιν. Οὐ μὴν ἀπομνημονεύσας αὐτὸς
15, 11, 60    δὲ ἐπὶ τῆς εἰσόδου σὺν  τοῖς   ὑπερθυρίοις ἴσον ἐχούσας τῷ ναῷ
15, 7, 56    καὶ καλεῖν τὴν Μαριάμμην προστάξαι  τοῖς   ὑπηρέταις ὡς ζῶσαν ἔτι καὶ
15, 6, 55    δὲ γράφομεν ἡμεῖς, ὡς ἐν  τοῖς   ὑπομνήμασιν τοῖς τοῦ βασιλέως Ἡρώδου
15, 4, 53    διεκρούσατο, βουλὴν δ' ἐποιήσατο σὺν  τοῖς   φίλοις ὑποχείριον ἔχων ἀποκτεῖναι· πολλῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007