Alphabétiquement     [«   »]
τισιν 1
Τό 3
Τὸ 10
τὸ 219
τό 4
τοι 1
τοιάδε 3
Fréquences     [«    »]
160 εἰς
209 τὸν
168 τοῦ
219 τὸ
243 μὲν
254 τῆς
256 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

τὸ


Lv., Chap., Par.
15, 11, 60    μᾶλλον καὶ πᾶσιν ὑμῖν  τὸ   ἀνεπηρέαστον, οἶμαι σὺν τῇ τοῦ
15, 9, 58    ἐνορμεῖσθαι λίθους ὑπερμεγέθεις καθίει εἰς  τὸ   βάθος εἰς ὀργυιὰς εἴκοσι. Πεντήκοντα
15, 4, 53    μισθωσαμένου· φέρει δ' χώρα  τὸ   βάλσαμον, τιμιώτατον τῶν ἐκεῖ
15, 5, 54    ἀπίστως διακειμένων, ὡς εἰκὸς ἔχειν  τὸ   βάρβαρον καὶ ἀνεννόητον θεοῦ, πλεῖστα
15, 3, 52    ἐτάραξεν, ὡς εἰκός, τοὺς περὶ  τὸ   βασίλειον, μάλιστα δὲ καὶ τὰς
15, 8, 57    ἕκαστα γινομένοις παρυφισταμένας, ἀναχωρήσας εἰς  τὸ   βασίλειον ὀνομαστὶ τοὺς ἐν ταῖς
15, 7, 56    δεδουλωμένῳ διὰ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ  τὸ   βασιλεύεσθαι καὶ κρατεῖν ἄλλον αὐτῆς
15, 6, 55    Ῥωμαίων, ὅπερ ἐκεῖνος αὐτῷ πρὸς  τὸ   βέβαιον ἐπραγματεύσατο, παρέπεμψεν ἐπ' Αἰγύπτου
15, 7, 56    οὐκ ἔχοντος ἄλλως κατὰ  τὸ   βιαζόμενον τῆς ἀρρωστίας διαιτᾶσθαι, πάνθ'
15, 5, 54    μὲν πρῶτον ὑπὲρ διαλύσεως, ἔπειτα,  τὸ   γὰρ δίψος ἤπειγεν, πᾶν ὁτιοῦν
15, 9, 58    οὐχ ἥκιστα πρὸς εὐδοξίαν ὠφελῆσαι·  τὸ   γὰρ ἐν ταῖς ἀπορίαις μεγαλόψυχον
15, 5, 54    αὐτὸ τοῦτο καὶ μᾶλλον ὁρμηθείη;  τὸ   γὰρ εὔψυχον οὐκ ἐν τῷ
15, 9, 58    εἰς αὐτὸν ἐκ τῶν ἀρχομένων·  τὸ   γὰρ οὐκ εὖ πράττειν φιλαίτιον
15, 5, 54    οἴονταί τινες, ὀργὴν θεοῦ παρέχει  τὸ   γεγονός, ἀλλὰ ταῦτα συμπτώματα γίνεται
15, 3, 52    ὑπεράγων, τοῦ γε μὴν περὶ  τὸ   γένος ἀξιώματος πλεῖστον ἐν τῇ
15, 4, 53    περὶ τὴν ἀρχὴν αὐτῷ καὶ  τὸ   γένος, ἐξὸν ἀποκρουσάμενον τὴν ἁμαρτίαν,
15, 11, 60    ἐπικτήτοις ἐγείραντες κόσμῳ τῷ καλλίστῳ  τὸ   γένος ἡμῶν ηὐξήσαμεν, περίεργά μοι
15, 6, 55    ἀρχὴν ἀπολαμβάνοντας μόνους καὶ διὰ  τὸ   γένος καὶ διὰ τὴν εὔνοιαν
15, 5, 54    ἐκ παντὸς τρόπου κάλλιστον ὑπειλήφασιν,  τὸ   δ' ἄδικον οὐκ ἐπιζήμιον, εἰ
15, 10, 59    ἐπιτηδεύμασιν πάντας ἐπεξῄει τοὺς τρόπους,  τὸ   δ' ἄλλο πλῆθος ὅρκοις ἠξίου
15, 4, 53    τε ἤδη χαλεπὴ καὶ προσεδοκᾶτο·  τὸ   δ' αὐτὸ τοῦτο καὶ Ἀντωνίῳ
15, 3, 52    γινώσκειν ὅπως ἐπράχθη πλεῖον ἔχουσα,  τὸ   δ' ἐγκαρτερεῖν ἀναγκαῖον ἐπὶ μείζονος
15, 7, 56    καὶ πρὸς μεγαλοψυχίαν ἄριστα γεγενημένη,  τὸ   δ' ἐπιεικὲς ἔλιπεν αὐτῇ καὶ
15, 8, 57    αὐτὴν ποιούμενος ἐπὶ τῇ μείζονι,  τὸ   δ' εὐπρεπὲς ὡς ἂν ἐκ
15, 10, 59    ἀπίστως μεγάλα πρὸς εὐρυχωρίαν ἐξειργασμένων·  τὸ   δ' ὑπὲρ τὰς οἰκήσεις ἔδαφος
15, 11, 60    μήκει μὲν ἑκατὸν ὄντα πηχῶν,  τὸ   δ' ὕψος εἴκοσι περιττοῖς, οὓς
15, 9, 58    ἄγαλμά τε τὸ μὲν Ῥώμης,  τὸ   δὲ Καίσαρος· τε πόλις
15, 9, 58    τὸν κλύδωνα· προκυμία γοῦν ἐκαλεῖτο·  τὸ   δὲ λοιπὸν περιεῖχεν λίθινον τεῖχος
15, 9, 58    βασιλείοις πολυτελεστάτοις καὶ διαίταις πολιτικαῖς,  τὸ   δὲ μέγιστον καὶ πλείστην ἐργασίαν
15, 11, 60    κτῆσις χρημάτων καὶ μέγεθος προσόδων,  τὸ   δὲ μέγιστον φίλοι καὶ δι'
15, 2, 51    αὐτὸς μὲν ἀφαιρεθῇ τὴν ἀρχήν,  τὸ   δὲ μειράκιον ἀντ' αὐτοῦ παραλάβῃ
15, 7, 56    ἄνευ τούτων οἷόν τε γενέσθαι,  τὸ   δὲ μὴ ταύτας συντελεῖν οὐδενὶ
15, 3, 52    αὐτῷ τὸ μειράκιον ἐκποδὼν ποιεῖσθαι,  τὸ   δὲ μὴ ταχὺ μηδ' ἅμα
15, 10, 59    ὡς ἀναλάβοιεν ἐκ τῆς ἀφορίας,  τὸ   δὲ πλέον ἀνακτώμενος ἔχοντας δυσμενῶς·
15, 8, 57    οὐδενὸς οὐδ' οἰκείων ἕνεκεν παθῶν,  τὸ   δὲ πλέον ὑπὲρ τῶν κοινῶν
15, 9, 58    ἐμπεποίηνται συνεχεῖς καταγωγαὶ τοῖς ναυτίλοις,  τὸ   δὲ πρὸ αὐτῶν ἀπόβασις πλατεῖα
15, 4, 53    ἐπ' αὐτῇ γενησομένην ὕβριν ὑποκατασκευάζουσα·  τὸ   δὲ σύμπαν ἐξ ἐπιθυμίας ἡττῆσθαι
15, 3, 52    τῆς περὶ τὸν Ἡρώδην διαθέσεως,  τὸ   δὲ χαλεπόν, εἰ μηδ' ἀποθνήσκοντος
15, 9, 58    τῶν περιόντων τὰ σπέρματα μηδὲ  τὸ   δεύτερον ἀνείσης τῆς γῆς.
15, 6, 55    διετέλεσεν ἐν αὐτοῖς. Ἀφαιρεθεὶς δὲ  τὸ   δεύτερον ὑπ' Ἀντιγόνου καὶ λωβηθεὶς
15, 6, 55    ἅπτεσθαι, συγχωρῶν τῇ τύχῃ πᾶν  τὸ   δι' ἐκείνης γινόμενον ἠγαπηκέναι. Φιλόνεικος
15, 6, 55    εἰς τὴν πόλιν, ἀφῄρητο μὲν  τὸ   διάδημα, τοῦ δ' ἄλλου περὶ
15, 6, 55    γράμματα λαβεῖν· οὐ γὰρ μικρὸν  τὸ   διάφορον καὶ τὴν ἐκείνου γνώμην
15, 5, 54    ταῦτα λέγειν· μεθ' ὧν γὰρ  τὸ   δίκαιόν ἐστιν μετ' ἐκείνων
15, 4, 53    τε γὰρ ἔρωτα μᾶλλον ὑπεκκαύσειν  τὸ   δοκεῖν βίᾳ καὶ κατ' ἐπιβουλὴν
15, 11, 60    τὸν ἀριθμὸν εἰπεῖν· ἐκφεύγει γὰρ  τὸ   δύνασθαι πρὸς ἀλήθειαν εἰπεῖν· συνεπεπτώκει
15, 7, 56    καὶ σώματι κεκακωμένος ὁμοῦ πρὸς  τὸ   δυσάρεστον καὶ πάσαις ταῖς αἰτίαις
15, 9, 58    τοὺς ἐμπόρους ἐπ' ἀγκύρας. Τοῦτο  τὸ   δυσδιάθετον τῆς χώρας διορθούμενος καὶ
15, 7, 56    οἷς ἐκεῖνος ἐπενεχθείη παρέχειν ἠξίουν,  τὸ   δύσελπι τῆς σωτηρίας ἐν ἐξουσίᾳ
15, 10, 59    γινώσκων Ἡρώδης ὅμως οὐκ εἰς  τὸ   δυσμενές, ἀλλ' ἐξ ἐπιλογισμοῦ παρηγόρει
15, 6, 55    προσδοκίαν ἀπήντα πολυπαθείᾳ βίου χρησαμένῳ,  τὸ   δυσχερέστατον δέ, ὡς προειρήκαμεν, ἐν
15, 1, 50    τὴν δὲ χώραν μένειν ἀγεώργητον  τὸ   ἑβδοματικὸν ἠνάγκαζεν ἔτος· ἐνεστήκει γὰρ
15, 1, 50    φυλάττειν, ἐπεὶ δ' ἤκουσεν νεωτερίζειν  τὸ   ἔθνος κἀκ τοῦ πρὸς Ἡρώδην
15, 3, 52    κατὰ τἀνδρὸς Ἰωσήπου λόγον εἶπεν  τὸ   ἐΝ διαβολῇ ποιοῦσα καὶ τῇ
15, 1, 50    τοὺς νεκροὺς ἠρεύνων, καὶ πᾶν  τὸ   εὑρισκόμενον ἀργύριον χρυσίον
15, 5, 54    οὐκ ἐξ οἰκείου τινὸς ἀγαθοῦ  τὸ   εὔψυχον ἔχουσιν, ἀλλ' ἐκ τῆς
15, 5, 54    δ' εἰ θνήσκοιεν ἐν συμφορᾷ  τὸ   ζῆν ποιούμενοι, καὶ πίπτουσιν αὐτῶν
15, 5, 54    αὐτὸς μὲν ὠφεληθήσεσθαι καὶ πρὸς  τὸ   θᾶττον συνάψαι τὴν μάχην καὶ
15, 8, 57    ἐξευρηκὼς ὅλην τὴν ἐπίθεσιν εἰς  τὸ   θέατρον εἰσιέναι μέλλοντι τῷ βασιλεῖ
15, 8, 57    ~(ταῦτα γνόντες ἀπὸ συνθήματος εἰς  τὸ   θέατρον ἐχώρουν, ἐλπίσαντες μὲν οὐδ'
15, 8, 57    καλέσας αὐτῶν τοὺς ἐπιφανεστάτους εἰς  τὸ   θέατρον παρήγαγεν καὶ δείξας τὰ
15, 3, 52    περὶ τὴν αὐλὴν ἐτύγχανον, ἀνέψυχον  τὸ   θερμότατον τῆς μεσημβρίας. Καὶ πρῶτον
15, 11, 60    δὲ κἀκείνου γυναιξὶν ἄβατον ἦν  τὸ   ἱερόν. Ἐκείνου δ' ἐνδοτέρω τρίτον,
15, 11, 60    εὐδαιμονίαν ὅσον οὐ πρότερον ἀγηοχέναι  τὸ   Ἰουδαίων ἔθνος. Τὰ μὲν οὖν
15, 8, 57    καὶ πλεῖστον εἰς διάχυσιν ἐδυνήθη  τὸ   καὶ πρότερον αὐτοὺς ἐν εἰρωνείᾳ
15, 7, 56    Κλεοπάτρας ἔχειν Αἴγυπτον, ἐπειγόμενος εἰς  τὸ   Καίσαρι ἀπαντᾶν κατέλιπεν ὡς εἶχεν
15, 8, 57    τῇ περὶ τὸ φρούριον ὀχυρότητι  τὸ   καλούμενον Ἀντωνίαν κατασκευασθὲν δι' αὐτοῦ,
15, 3, 52    οὐ φιλοῦντος, εἶπεν Μαριάμμη,  τὸ   κατὰ τὴν ἐντολήν, εἰ πάσχοι
15, 8, 57    οὐκ ἐξ ἔθους ἐπιτηδευμάτων, καὶ  τὸ   καταλύεσθαι τὰ πάτρια μεγάλων ἡγούμενοι
15, 11, 60    οἷον ἐν πολυτελείᾳ τῆς ὕλης  τὸ   κατασκευασθὲν ἦν. Περιελάμβανεν δὲ καὶ
15, 5, 54    πλείους τε ὄντες καὶ διὰ  τὸ   κατεπείγειν ἐπὶ τὸ τολμηρὸν ὑπὸ
15, 9, 58    καθίστησιν ἐπὶ τῆς τιμῆς καὶ  τὸ   κῆδος πρὸς αὐτὸν συνάπτεται. ~(Τελεσθέντος
15, 4, 53    καιρὸν εὐσχημόνως. Τοιαῦτα δεδιττόμενοι καὶ  τὸ   κινδυνῶδες ἐξ εἰκότος παραδηλοῦντες ἐπέσχον
15, 6, 55    προσδοκήσασιν ἔκπληξιν παρέσχεν ὡς ἀεὶ  τὸ   λαμπρότερον ἐκ τῶν κινδύνων κατ'
15, 3, 52    τοῖς πεπραγμένοις ἐδόκει πιθανώτερον εἰς  τὸ   λανθάνειν. (Καὶ τῆς σκηνοπηγίας ἐπεχούσης,
15, 10, 59    ἦν ἐπισχεῖν αὐτοὺς ἐν ἔθει  τὸ   λῃστεύειν πεποιημένους καὶ βίον οὐκ
15, 5, 54    τὴν Ἡρώδου στρατηγίαν εἴς τε  τὸ   λοιπὸν εἶξαν καὶ προστάτην ἀπεφήναντο
15, 7, 56    ἠξίωσεν, οὐκ ἀνύποπτον αὐτὸν εἰς  τὸ   λοιπὸν ἔχων τῆς ἐπιχειρήσεως τῆς
15, 3, 52    πρὸς εὐφροσύναις αὐτός τε καὶ  τὸ   λοιπὸν πλῆθος ἦν. Ἐκίνησεν δ'
15, 3, 52    δὲ συγκαταθάπτων κόσμον, ὡς ἐκπλῆξαι  τὸ   λυπηρὸν τῆς ἐν ταῖς γυναιξὶν
15, 6, 55    συντυχίαν ἠξιώθη, πολὺ μᾶλλον ἐνέφηνεν  τὸ   μεγαλεῖον τοῦ κατ' αὐτὸν φρονήματος,
15, 6, 55    ἠνέγκατο τῇ χρείᾳ τοῦ καιροῦ  τὸ   μεγαλόψυχον ἁρμόσας. δὲ καὶ
15, 9, 58    μείζους τὰς χάριτας ἐμποιῶν καὶ  τὸ   μεγαλόψυχον φύσει πρὸς τὴν βασιλείαν
15, 11, 60    ἐπάνοδον, ἐνδεῖ δ' αὐτῷ πρὸς  τὸ   μέγεθος εἰς ὕψος ἑξήκοντα πήχεις·
15, 11, 60    λίθων λευκῶν τε καὶ κραταιῶν  τὸ   μέγεθος ἑκάστων περὶ πέντε καὶ
15, 2, 51    ἠγάσθη τε τῆς ὥρας καὶ  τὸ   μέγεθος καὶ κάλλος τοῦ παιδὸς
15, 10, 59    τὴν ἀρχὴν Ῥωμαίων διεπόντων τοσήνδε  τὸ   μέγεθος οὖσαν, Καίσαρος καὶ μετ'
15, 11, 60    μείζων ἐφαίνετο καὶ δυσεγχείρητον ἐδόκει  τὸ   μέγεθος τῆς ἐπιβολῆς. Οὕτως δ'
15, 11, 60    ἐπιστάμενος οὐδὲ ῥᾴδιον ἔσεσθαι πρὸς  τὸ   μέγεθος τῆς ἐπιχειρήσεως ἠξίου λόγῳ
15, 2, 51    τιμῆς ἐξ αὐτῶν εἴη, καὶ  τὸ   μεῖζον, ὅτι μηδὲ ἐκεῖ τούτων
15, 5, 54    ἀνήκεστον παθεῖν. Ταῦτα ἐνθυμηθέντες καὶ  τὸ   μεῖζον ὅτι παρὰ πάντα καιρὸν
15, 5, 54    ἐπ' αὐτοὺς παραιρησόμεθα μὲν ἐκείνων  τὸ   μεῖζον φρονεῖν, ἀναληψόμεθα δ' αὐτοὶ
15, 2, 51    εἰ μόνον ἐξέλθοι τῆς χώρας  τὸ   μειράκιον, ἅπαντα πολέμου καὶ ταραχῆς
15, 3, 52    συνεγνωκέναι. Προύκειτο μέντοι παντάπασιν αὐτῷ  τὸ   μειράκιον ἐκποδὼν ποιεῖσθαι, τὸ δὲ
15, 3, 52    τὴν προαίρεσιν, ἣν εἶχεν εἰς  τὸ   μειράκιον, ἐξεργάσασθαι. Καὶ τῆς ἑορτῆς
15, 3, 52    αὐτοὺς τῆς Ἀλεξάνδρας, φιλοφρονούμενος δὲ  τὸ   μειράκιον καὶ προέλκων εἰς ἀδεῆ
15, 5, 54    τῶν ἐκεῖ, διάφορος δὲ Ἡρώδῃ,  τὸ   μέλλον οὐκ ἀπαρασκεύως ἐσκόπει, δρασάντων
15, 3, 52    ἐκπαθὴς ἦν συνέσει τῆς ἀπωλείας,  τὸ   μὲν ἀλγοῦν ἐκ τοῦ γινώσκειν
15, 8, 57    διὰ πάντων ἐκόσμει τὴν πόλιν,  τὸ   μὲν ἀναγκαῖον τῆς ἀσφαλείας ὁρῶν
15, 9, 58    τῆς παιδὸς ἐξέπληξεν ὥρα,  τὸ   μὲν ἀπ' ἐξουσίας χρώμενον διατελεῖν
15, 5, 54    καὶ πολλὰ δῶρα δοὺς ἰδίᾳ  τὸ   μὲν ἀσφαλὲς ἀμφοτέροις ἐπορισάμην, τὰς
15, 11, 60    καθότι καὶ τῆς βασιλείου στοᾶς  τὸ   μὲν ἔνθεν καὶ ἔνθεν ταπεινότατον,
15, 9, 58    τῆς θαλάσσης διακοσίους πόδας. Τούτων  τὸ   μὲν ἥμισυ προβέβλητο κυματωγαῖς, ὡς
15, 5, 54    ἀλλ' οὐ παρὰ τούτοις, οἳ  τὸ   μὲν κερδαίνειν ἐκ παντὸς τρόπου
15, 4, 53    αὐτῶν ἀφελέσθαι. Τῷ δ' Ἀντωνίῳ  τὸ   μὲν ὅλον ἡττᾶσθαι συνέβαινεν τῆς
15, 5, 54    μὲν οὐδαμῶς δοκοῦσιν. ἴσως τοίνυν  τὸ   μὲν ὅσιον καὶ δίκαιόν ἐστιν
15, 5, 54    Ἄραβες ἐπρεσβεύοντο πρὸς τὸν Ἡρώδην,  τὸ   μὲν πρῶτον ὑπὲρ διαλύσεως, ἔπειτα,
15, 9, 58    λόγου παρὰ τοῖς Ἱεροσολυμίταις αὐτῆς  τὸ   μὲν πρῶτον ὑπὸ τῆς ἀκοῆς
15, 9, 58    ἄποπτος τοῖς εἰσπλέουσιν ἄγαλμά τε  τὸ   μὲν Ῥώμης, τὸ δὲ Καίσαρος·
15, 5, 54    ἔφθη καίπερ ἐσπουδακὼς ἐπαρκεῖν, ἀλλὰ  τὸ   μὲν στρατόπεδον ἥλω τῶν Ἰουδαίων,
15, 5, 54    στρατοπεδευόμενος ἐπὶ τῶν ὅρων, καὶ  τὸ   μὲν σύμπαν ἐξίστατο κατὰ τοὐμφανὲς
15, 10, 59    πόσον ἄρξει διεπυνθάνετο. Μανάημος δὲ  τὸ   μὲν σύμπαν οὐκ εἶπεν· ὡς
15, 11, 60    λόγος παρὰ δόξαν ἐμπεσών. Καὶ  τὸ   μὲν τῆς ἐλπίδος ἄπιστον οὐκ
15, 8, 57    αὐτοῖς τῶν ὑπηρετῶν αὐτόφωροι λαμβανόμενοι  τὸ   μὲν ὡς οὐκ ἂν διαφύγοιεν
15, 4, 53    τι ἂν ἐκείνη θέλῃ,  τὸ   μέντοι περιφανὲς τῆς ἀδικίας ἐξεδυσώπει
15, 5, 54    ταῖς πεπτωκυίαις οἰκίαις περὶ τρισμυρίους·  τὸ   μέντοι στρατιωτικὸν ἐν ὑπαίθρῳ διαιτώμενον
15, 7, 56    ὧν ἕνεκεν ἐβασανίζετο λέγειν εἶχεν,  τὸ   μέντοι τῆς γυναικὸς ἔχθος εἰς
15, 11, 60    καὶ ἔνθεν ταπεινότατον, ὑψηλότατον δὲ  τὸ   μεσαίτατον, ὡς περίοπτον ἐκ πολλῶν
15, 7, 56    προκατειλῆφθαι τὴν ψυχὴν ἀσθενέστερος εἰς  τὸ   μεταστήσασθαι τὴν ἄνθρωπον ἐγίνετο. Τὸ
15, 2, 51    ἀρχιερέα καὶ βασιλέα καὶ πᾶν  τὸ   μέχρις Εὐφράτου νεμόμενον Ἰουδαίων ἔθνος·
15, 2, 51    ἐντεῦθεν σπουδή, διὰ δὲ  τὸ   μὴ κατ' ἀξίαν αὐτὸς ἄρχειν
15, 7, 56    βασιλέως κἀκεῖνον αὐτόν, μόνῳ  τὸ   μὴ παθεῖν τι δυσχερὲς ἀπεπίστευεν.
15, 10, 59    μὲν οὖν παντάπασιν ἐξαυθαδιζομένους πρὸς  τὸ   μὴ συμπεριφέρεσθαι τοῖς ἐπιτηδεύμασιν πάντας
15, 6, 55    τὸν κίνδυνον, ἀσφαλὲς ἡγούμενος πρὸς  τὸ   μὴ τοῖς τοιούτοις αὐτοῦ καιροῖς
15, 6, 55    γε συνειδέναι καλῶς ἑαυτῷ πεποιηκότι  τὸ   μηδ' ἡττηθέντα τὴν ἐν Ἀκτίῳ
15, 9, 58    ποιεῖν, Καίσαρι δὲ καὶ Ῥωμαίοις  τὸ   μηδὲ τῶν οἰκείων ἐθῶν ὅσον
15, 3, 52    αὐτῇ παρεκρότει τὸν βίον, καὶ  τὸ   μηδεμίαν ὑποψίαν ἐνδοῦναι τοῦ κατὰ
15, 5, 54    μεῖζον φρονεῖν, ἀναληψόμεθα δ' αὐτοὶ  τὸ   μηκέτι θαρροῦσιν μάχεσθαι. Καὶ γὰρ
15, 9, 58    Πεντήκοντα ποδῶν ἦσαν οἱ πλείους  τὸ   μῆκος καὶ πλάτος οὐκ ἔλαττον
15, 7, 56    τῇ διαθέσει, τότε δὲ διὰ  τὸ   μῆκος τοῦ χρόνου καὶ τῆς
15, 6, 55    τὴν ἐπιείκειαν τοῦ τρόπου καὶ  τὸ   μήτ' ἐν νεότητι θράσους
15, 7, 56    δὲ ἔχθρα πρὸς αὐτοὺς καὶ  τὸ   μῖσος ἀπὸ τοιούτων ἦν· Ἀντιγόνου
15, 8, 57    ᾠήθη τὸν λόγον εἴς τε  τὸ   μῖσος ἀφορῶν, συνῄδει παρὰ
15, 3, 52    κατὰ τὴν φαρμακείαν εἷς ἐνομίζετο,  τὸ   μῖσος ὑπαλλάξεσθαι τῇ περὶ τὴν
15, 5, 54    καὶ προθυμίας τῆς εἰς  τὸ   νικᾶν ἐλπίδος οὐδ' ὁτιοῦν ἐσχηκότες.
15, 5, 54    οὐδέν ἐστιν καὶ πλείστας εἰς  τὸ   νικᾶν ἔχομεν τὰς ἐλπίδας. ἄρξομαι
15, 11, 60    μὲν ἐντὸς περίβολος κατὰ μὲν  τὸ   νότιον καὶ βόρειον κλίμα τριστοίχους
15, 11, 60    περιεχομένη βαθείᾳ φάραγγι κατὰ πᾶν  τὸ   νότιον κλίμα. Τὸ δὲ τέταρτον
15, 5, 54    τοῦ θεοῦ μαθόντων· τοῦτο γὰρ  τὸ   ὄνομα καὶ ἀνθρώποις θεὸν εἰς
15, 7, 56    πρὸς αὐτὴν εἶχεν ἀεὶ καὶ  τὸ   πάθος ἀντεξεκαίετο, τῆς μὲν οὐκ
15, 7, 56    χαλεπῶς φέρειν συνέβαινεν οὔτ' ἐπικρύπτεσθαι  τὸ   πάθος δυνατὸν ἦν. Ἀλλ' ὑπ'
15, 8, 57    δὲ ἔθνει παντὶ φρούριον ἐνῳκοδόμησεν  τὸ   πάλαι μὲν καλούμενον Στράτωνος πύργον,
15, 9, 58    συνήργησεν, ὡς μέγα μέρος  τὸ   πᾶν γενέσθαι ταύτης τῆς βοηθείας.
15, 7, 56    καὶ τούτων οἱ κρατοῦντες ὑποχείριον  τὸ   πᾶν ἔθνος ἐσχήκασιν· τὰς μὲν
15, 8, 57    ἀσφάλειαν ἐπεξευρίσκων καὶ διαλαμβάνων φυλακαῖς  τὸ   πᾶν ἔθνος, ὡς ἥκιστα μὲν
15, 7, 56    μᾶλλον τὸν Σόαιμον, ἐν ἐκείνῳ  τὸ   πᾶν ἐπισταμένη. Σόαιμος δὲ κατὰ
15, 10, 59    γὰρ οἶδά σε τοιοῦτον ἔσεσθαι  τὸ   πᾶν ἐπιστάμενος. Εὐτυχίᾳ μὲν γὰρ
15, 11, 60    ἠδημόνουν δέ, μὴ φθάσας καταλῦσαι  τὸ   πᾶν ἔργον οὐκ ἐξαρκέσει πρὸς
15, 11, 60    καὶ λεῖον ἐποίησεν. Τοῦτ' ἦν  τὸ   πᾶν περίβολος τεττάρων σταδίων τὸν
15, 3, 52    οἰκτείρουσα τῆς Ἀλεξάνδρας αὐτῆς ἐποιεῖτο  τὸ   πᾶν πρᾶγμα καὶ Ἀντώνιον οὐκ
15, 7, 56    ἐπιταράττειν. ἠδημόνει μὲν γὰρ ὁρῶν  τὸ   παράλογον τῆς γυναικὸς εἰς αὐτὸν
15, 9, 58    μὲν πάλαι μίση κινηθέντα διὰ  τὸ   παραχαράττειν ἔνια τῶν ἐθῶν καὶ
15, 11, 60    ἔπος εἰπεῖν κρατοῦντες Ῥωμαῖοι, πειράσομαι  τὸ   παρημελημένον ἀνάγκῃ καὶ δουλείᾳ τοῦ
15, 5, 54    ὁτιοῦν ὑφιστάμενοι καὶ τυχεῖν εἰς  τὸ   παρὸν ἀδείας ἠξιωκότες. δ'
15, 6, 55    τὴν ἐπιείκειαν τὴν ἐκείνου, καὶ  τὸ   πέρας οὔτε δίκαιον οὔτ' εὐσεβὲς
15, 4, 53    πρὸς αὐτὸν ἐρωτικὸν καὶ  τὸ   πιθανώτερον ἀρχὴν ἐνέδρας τὴν ἐπ'
15, 9, 58    πάντα διὰ πάντων αὔξεσθαι πρὸς  τὸ   πλεῖον ἀεὶ προχωρούντων. ὑπὸ δὲ
15, 9, 58    τῶν ἰδιωτῶν ὅσοις ἀπορία διὰ  τὸ   πλειόνων προίστασθαι συνετύγχανεν, ἐπ' αὐτὸν
15, 5, 54    προπεπυσμένος ἧκεν ἄγων ἐπ' αὐτοὺς  τὸ   πλεῖστον ἧς εἶχεν δυνάμεως, καὶ
15, 6, 55    Ἀλεξάνδραν, μὴ τῷ καιρῷ συνεπιθεμένη  τὸ   πλῆθος ἀποστήσῃ καὶ στασιάσῃ τὰ
15, 11, 60    μνήμην ἀρκέσειν. Οὐχ ἕτοιμον δὲ  τὸ   πλῆθος ἐπιστάμενος οὐδὲ ῥᾴδιον ἔσεσθαι
15, 8, 57    ὧν βασιλεὺς ἐξυβρίζειν ἐδόκει  τὸ   πλῆθος καὶ αὐτὸν ἐκεῖνον ἀγαγεῖν.
15, 8, 57    δὲ τὸν τρόπον αὐτοῦ παρακρουσαμένου  τὸ   πλῆθος καὶ τὴν ὁρμὴν ἣν
15, 5, 54    καὶ> πέντε μὲν ἡμέραις τετρακισχίλιοι  τὸ   πλῆθος οὕτως ἑάλωσαν, τῇ δ'
15, 3, 52    περί τε τὰς θήκας καὶ  τὸ   πλῆθος τῶν θυμιαμάτων ποιησάμενος, πολὺν
15, 5, 54    Ταῦτα δὲ αὐτοῦ διατάττοντος ἐβόα  τὸ   πλῆθος τῶν Ἰουδαίων παρελόμενον τῆς
15, 8, 57    κρατοίη, καὶ διέγνω πάντοθεν περιειληφέναι  τὸ   πλῆθος, ὡς μὴ νεωτεριζόντων φανερὰν
15, 11, 60    ἀπειλημμένης, αἱ δύο δὲ εἰς  τὸ   προάστειον, λοιπὴ δ' εἰς
15, 7, 56    ἀμύνασθαι τῆς ὑπερηφανίας αὐτὴν διὰ  τὸ   προκατειλῆφθαι τὴν ψυχὴν ἀσθενέστερος εἰς
15, 1, 50    αὐτὸν μνήμης, μειώσειν δὲ καὶ  τὸ   πρὸς Ἡρώδην μῖσος. ταῦτα μὲν
15, 11, 60    Τὸ δὲ τέταρτον αὐτοῦ μέτωπον  τὸ   πρὸς μεσημβρίαν εἶχε μὲν καὶ
15, 7, 56    αὑτῷ καλὸν ἡγούμενος ἄρχοντος Ἡρώδου  τὸ   προσταττόμενον ποιεῖν οὔτε τοῖς Ἰδουμαίοις
15, 6, 55    τοῦ φανεροῦ λέγειν, εἰ δὲ  τὸ   πρόσωπον ἀνελών, τίς εἰμι πρὸς
15, 8, 57    κατασκευαζόμενος καὶ μέγεθος οὐχ ὡς  τὸ   πρῶτον ἀλλ' ὥστε μηδὲν ἀποδεῖν
15, 7, 56    ἦλθεν εἰς ὁμολογίαν, ἀλλὰ τῷ  τὸ   πρῶτον ἔξαρνος γενέσθαι τὸ φωραθῆναι
15, 7, 56    ἐξ Ἡρώδου τυχεῖν, ἐναντίως πρὸς  τὸ   πρῶτον θράσος καὶ λίαν ἀπρεπῶς
15, 11, 60    ἐκείνους Μακεδόσιν οὐκ ἔσχον εὐκαιρίαν  τὸ   πρῶτον τῆς εὐσεβείας ἀρχέτυπον εἰς
15, 5, 54    τε οἰκείων ἐπεμελεῖτο παντὶ τρόπῳ  τὸ   πταῖσμα διορθούμενος. (Ἐν τούτῳ καὶ
15, 10, 59    δ' ὄρος παμμέγεθες, ὑπὸ δὲ  τὸ   σπήλαιον ἀνατέλλουσιν αἱ πηγαὶ τοῦ
15, 9, 58    ἥδιστος. δ' εἴσπλους καὶ  τὸ   στόμα πεποίηται πρὸς βορέαν ἀνέμων
15, 5, 54    μετὰ πάσης προθυμίας ἐχώρουν ἐπὶ  τὸ   στρατιωτικὸν αὐτῶν. Οἱ δ' οὔτε
15, 5, 54    Ἀντωνίου λεχθέντων ὑποστρέψας Ἡρώδης συνεῖχεν  τὸ   στρατιωτικὸν ὡς εὐθὺς εἰς τὴν
15, 5, 54    διαπιπτόντων οὐ πολλοὶ συνέφευγον εἰς  τὸ   στρατόπεδον. δὲ βασιλεὺς Ἡρώδης
15, 5, 54    παρέλκειν δέοι ἐρυμνὸν αὐτῷ πεπορισμένος  τὸ   στρατόπεδον. Τὸ δ' αὐτὸ καὶ
15, 9, 58    τιμῆς ἐστοχάσθαι χαριζόμενος, αὐτὸς μέντοι  τὸ   σύμπαν αὐτοῦ στοχαζόμενος καὶ
15, 10, 59    οἷον ἐξ ἐπιπέδου. Πέτρα δὲ  τὸ   σύμπαν σκληρὰ καὶ δύσοδος, εἰ
15, 7, 56    βασιλέως ὑπόκρισιν ἄλλως καὶ πρὸς  τὸ   συμφέρον αὐτῷ γινομένην ἀπάτην ὑπελάμβανεν,
15, 4, 53    οὐδ' εἰ σφόδρα τις αὐτῷ  τὸ   συμφέρον στήσειε πρὸ τῶν ὀμμάτων·
15, 2, 51    ὑποκαθίστατο δὲ καὶ τἆλλα πρὸς  τὸ   συμφέρον τῆς ἀρχῆς, ἐξ ὧν
15, 2, 51    ἀλόγως τῆς τύχης. (Τοιαῦτα κατὰ  τὸ   συμφέρον ὑποτεινόντων Ὑρκανὸς πόθον εἶχεν
15, 6, 55    δεύτερον ὑπ' Ἀντιγόνου καὶ λωβηθεὶς  τὸ   σῶμα παρὰ Πάρθοις αἰχμάλωτος ἐγένετο.
15, 11, 60    καὶ τὰ κοῖλα τῶν περὶ  τὸ   τεῖχος ἐμπλήσας ἰσόπεδον τοῖς κατὰ
15, 11, 60    μετὰ τοῦ τείχους, αὐτὸ δὲ  τὸ   τεῖχος ἔργον μέγιστον ἀνθρώποις ἀκουσθῆναι.
15, 5, 54    τοῦτον τὸν τρόπον ἀγνωμονοῦντος καὶ  τὸ   τελευταῖον οὐδὲν ἔτι τῶν δικαίων
15, 6, 55    σκῆψιν Ἡρώδου γενέσθαι. ~(Τοῦτο μὲν  τὸ   τέλος Ὑρκανῷ συνέπεσεν τοῦ βίου
15, 2, 51    ἐξηπάτα πατέρα καλῶν καὶ παντοδαπῶς  τὸ   τῆς ἐπιβουλῆς ἀνύποπτον πραγματευόμενος. ὑποκαθίστατο
15, 2, 51    βασιλεὺς ἐπ' αὐτὸν ἐπιεικέστερον προσηνέχθη,  τὸ   τῆς εὐγενείας αὐτοῦ διάσημον προπεπυσμένος.
15, 11, 60    γλυφαῖς πολυτρόποις σχημάτων ἰδέαις, καὶ  τὸ   τῆς μέσης βάθος ἐπὶ μεῖζον
15, 11, 60    εἰσκύπτοι, παμμέγεθες ὕψος ἐν αὐτῷ  τὸ   τῆς στοᾶς ἀνέστηκεν, ὡς εἴ
15, 8, 57    δ' ἐπιμονὴ τοῦ πάθους καὶ  τὸ   τῆς ὑπὲρ τῶν νόμων πίστεως
15, 6, 55    ὀνόματος ὑπαλλαγέντος οὐδὲν ἔλαττον αὐτὸ  τὸ   τῆς φιλίας βέβαιον ἐν ἡμῖν
15, 6, 55    (Τοιαῦτα λέγων καὶ παράπαν ἐμφαίνων  τὸ   τῆς ψυχῆς ἐλευθέριον οὐ μετρίως
15, 9, 58    αὐχμοὶ διηνεκεῖς ἐγένοντο, καὶ διὰ  τὸ   τοιοῦτον ἄκαρπος γῆ μηδ'
15, 6, 55    πέμψαντος αὐτῷ λαβεῖν, εἰς αἰτίαν  τὸ   τοιοῦτον ἐπαναφέροντα δωροδοκίας καὶ προδοσίας
15, 10, 59    ταραττομένων. δὲ καὶ πρὸς  τὸ   τοιοῦτον πολλὴν τὴν ἐπιμέλειαν ἐπῆγεν,
15, 5, 54    καὶ διὰ τὸ κατεπείγειν ἐπὶ  τὸ   τολμηρὸν ὑπὸ τῆς ἀνάγκης στρατηγούμενοι,
15, 10, 59    ὃν ἀφιέρου Καίσαρι. ~(Τότε καὶ  τὸ   τρίτον μέρος ἀφῆκε τῶν φόρων
15, 11, 60    τὰς προειρημένας πράξεις ἔργον οὐ  τὸ   τυχὸν ἐπεβάλετο, τὸν νεὼν τοῦ
15, 11, 60    τε μέγεθος τῆς δομῆς καὶ  τὸ   ὕψος τετραγώνου γεγενημένης, ὡς τὰ
15, 7, 56    πλεῖον ἦν ἐν τῇ φύσει  τὸ   φιλόνεικον· κάλλει δὲ σώματος καὶ
15, 3, 52    δὲ γυναῖκες, ὡς εἰκός, οὐ  τὸ   φιλόστοργον τῆς περὶ τὸν Ἡρώδην
15, 8, 57    μᾶλλον ὅτι πρὸς ἀσφάλειαν αὐτῷ  τὸ   φιλότιμον ἐπετηδεύετο, τήν τε προσηγορίαν
15, 7, 56    Πρὸς τοῦτο διακινηθέντος καὶ τί  τὸ   φίλτρον εἴη ἐρωτήσαντος, φάρμακον εἶπεν
15, 10, 59    καὶ φανερῶς καὶ λεληθότως εἰς  τὸ   φρούριον ἀναγόμενοι τὴν Ὑρκανίαν ἐκεῖ
15, 9, 58    τῶν πραγμάτων ἦν. Τοῦτο δὲ  τὸ   φρούριον ἀπέχει μὲν Ἱεροσολύμων περὶ
15, 8, 57    τοῦ δὲ ἱεροῦ τῇ περὶ  τὸ   φρούριον ὀχυρότητι τὸ καλούμενον Ἀντωνίαν
15, 7, 56    τῷ τὸ πρῶτον ἔξαρνος γενέσθαι  τὸ   φωραθῆναι τοὺς ἄνδρας οὐκ ἀνυποτίμητον
15, 5, 54    ἄλλο πλῆθος ἔφθη μὲν εἰς  τὸ   χαράκωμα συμφυγεῖν, εἶχεν δ' οὐκ
15, 7, 56    τῶν σωμάτων εἰς ἐκεῖνο κατατεθῆναι  τὸ   χωρίον, ἀλλ' ὡς φρουρᾷ μηθενὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007