Alphabétiquement     [«   »]
τάχιον 1
τάχους 1
ταχὺ 4
τε 133
τέγους 1
τεθαυμακότες 1
τεθεραπευκέναι 1
Fréquences     [«    »]
126 τοῖς
108 τῷ
111 ὡς
133 τε
136 πρὸς
139 δ
140 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

τε


Lv., Chap., Par.
15, 7, 56    ἔχοντα πρὸς τὴν Μαριάμμην  τε   ἀδελφὴ καὶ μήτηρ κάλλιστον
15, 3, 52    Ἰουδαίαν ὑπέστρεψεν, εὐθὺς μὲν  τε   ἀδελφὴ Σαλώμη καὶ μήτηρ
15, 3, 52    αὐτοῦ γέγονεν. δὲ τήν  τε   αἰτίαν δεδοικὼς καὶ τὴν Κλεοπάτρας
15, 9, 58    λόφου διατριβαὶ κατασκευῆς ἀξιοθεάτου τά  τε   ἄλλα καὶ τῆς εἰσαγωγῆς τῶν
15, 5, 54    ἐκείνων γεγενημένας. Καταναγκαζόμενοί τε τοῖς  τε   ἄλλοις καὶ τῷ δίψει προιόντες
15, 9, 58    δεύτερον ἀνείσης τῆς γῆς.  τε   ἀνάγκη πολλὰ διὰ τὰς χρείας
15, 8, 57    πολεμήσας ἐκεῖνος ἐκτήσατο, χρυσοῦ  τε   ἀπέφθου καὶ ἀργύρου πάντων αὐτῷ
15, 5, 54    ποιησάμενοι. Κακῶς δὲ πασχόντων οἵ  τε   Ἄραβες αὑτοὺς ἀνειλήφεσαν καὶ πάλιν
15, 10, 59    ἀναπέμπει τῷ βασιλεῖ δεσμίους. Οἵ  τε   Ἄραβες καὶ πάλαι δυσμενῶς ἔχοντες
15, 4, 53    Ἡρώδου συντυχόντος αὐτῇ καὶ τῆς  τε   Ἀραβίας τὰ δοθέντα καὶ τὰς
15, 6, 55    τῷ τὴν ἀραβαρχίαν ἔχοντι δέξασθαί  τε   αὐτὸν καὶ δι' ἀσφαλείας ἔχειν·
15, 5, 54    ἐν καλῷ στρατοπεδεύεσθαι διεγνώκει χάρακά  τε   βαλόμενος ἐξ εὐκαίρου ταῖς μάχαις
15, 8, 57    τοὺς Ἰουδαίους ἔθους ἀλλότρια· χρῆσίς  τε   γὰρ αὐτῶν καὶ θεαμάτων τοιούτων
15, 4, 53    στήσειε πρὸ τῶν ὀμμάτων· τόν  τε   γὰρ ἔρωτα μᾶλλον ὑπεκκαύσειν τὸ
15, 3, 52    καὶ τὴν Μαριάμμην ἀνελεῖν· αὐτός  τε   γὰρ ἔχειν φιλοστόργως πρὸς τὴν
15, 9, 58    ἀντεφοδιαζομένων αὐτοῖς τῶν κακῶν. Τό  τε   γὰρ ἠπορῆσθαι θεραπείας καὶ τροφῆς
15, 7, 56    φίλος καὶ μεγίστων ἠξιώθη· τῶν  τε   γὰρ Κλεοπάτραν δορυφορούντων Γαλατῶν τετρακοσίοις
15, 6, 55    οὐ μικρὰς αἰτίας ἔχοντος· Ἰωσήπου  τε   γάρ, ὃν ἐκεῖνος ἀνῃρήκει, συγγενὴς
15, 5, 54    ἐπιπεσὼν πολὺν ἐποίει φόνον· τάς  τε   γὰρ προθυμίας εἰς τοὺς ὁμολογουμένους
15, 9, 58    τοῦτο τοῖς ἀρχομένοις ποιούμενος· πόλεσίν  τε   γὰρ ὡμίλει δεξιῶς καὶ φιλανθρώπως
15, 7, 56    θυσίας οὐκ ἄνευ τούτων οἷόν  τε   γενέσθαι, τὸ δὲ μὴ ταύτας
15, 7, 56    καταλαμβάνει καὶ χαλεπῶς ἐχούσας τήν  τε   γυναῖκα Μαριάμμην καὶ τὴν μητέρα
15, 9, 58    Πρῶτον μὲν γὰρ ὅσοις οἷόν  τε   δι' αὐτῶν τὰ περὶ τὰς
15, 9, 58    πάλαι Στράτωνος ἐκαλεῖτο πύργος, τῇ  τε   διαγραφῇ μεγαλοπρεπῶς ἐπεβάλλετο καὶ τοῖς
15, 6, 55    ἐκεῖνον εὐνοίας πραγματεύεσθαι. Καὶ τό  τε   διάδημα πάλιν ἀποκαθίστησιν αὐτῷ καὶ
15, 6, 55    Κἀν τοῖς εὐνουστάτοις ἐξητάζετο τάς  τε   δυνάμεις ἐκτάττοντος συνιππαζόμενος καὶ δεχόμενος
15, 11, 60    ἄλλην πόλιν βαθμίσιν πολλαῖς κάτω  τε   εἰς τὴν φάραγγα διειλημμένη καὶ
15, 5, 54    γὰρ ὁμολογεῖται παρανομώτατα τοῖς  τε   Ἕλλησιν καὶ τοῖς βαρβάροις, ταῦτα
15, 2, 51    ᾐτιᾶτο πολλὰ τὴν Ἀλεξάνδραν, κρύφα  τε   ἐπιβουλεῦσαι λέγων τῇ βασιλείᾳ καὶ
15, 4, 53    ἀπαλλάξειν κακῶν ἅπαντας οἷς ἐγένετό  τε   ἤδη χαλεπὴ καὶ προσεδοκᾶτο· τὸ
15, 6, 55    νενικηκότος· Τότε γὰρ ἀπέγνωστο αὐτῷ  τε   Ἡρώδῃ τὰ πράγματα καὶ τοῖς
15, 7, 56    δυνατοί, πιστοὶ διετέλουν Ἀντιγόνῳ τόν  τε   Ἡρώδην διέβαλλον ἀεὶ καὶ συμφυλάττειν
15, 6, 55    ἀμείνονος τευξόμενοι τῆς μεταβολῆς. Αὐτός  τε   Ἡρώδης τὸν Ὑρκανὸν ὁρῶν μόνον
15, 5, 54    μετρίως εὐτυχήκεσαν ἐκ παραλόγου νίκην  τε   ἧς πλεῖστον ἀπεδέησαν ἀνειληφότες καὶ
15, 3, 52    μηδὲν ἀπ' ἐξουσίας δρᾶν, ἐπιμελεῖς  τε   ἦσαν φυλακαί, λανθάνοντος οὐδ' εἴ
15, 9, 58    λύματα τῶν οἰκητόρων συνεκδίδοσθαι τήν  τε   θάλατταν, ὅταν ἔξωθεν ἐπείγηται, διαρρεῖν
15, 7, 56    καὶ τῆς διανοίας παραλλαγή· τῶν  τε   θεραπευμάτων οὐδὲν τι καὶ
15, 4, 53    ᾔτει δὲ παρ' Ἀντωνίου τήν  τε   Ἰουδαίαν καὶ τὴν τῶν Ἀράβων
15, 5, 54    ἐπιτηδείων καὶ μᾶλλον ὕδατος. Οἵ  τε   Ἰουδαῖοι διώκοντες συνεισπεσεῖν μὲν οὐ
15, 5, 54    ἀντίπαλον καταλελεῖφθαι δοκεῖν. Καὶ τῶν  τε   Ἰουδαίων τοὺς πρέσβεις, ἧκον γὰρ
15, 6, 55    δεινὸς ὢν βασιλείας ἐπιστατεῖν, Ἀντιπάτρῳ  τε   καὶ Ἡρώδῃ μέχρι τοῦδε προελθεῖν
15, 11, 60    ναὸς ἐκ λίθων λευκῶν  τε   καὶ κραταιῶν τὸ μέγεθος ἑκάστων
15, 9, 58    Τὰ δ' ὑπ' αὐτὴν ὑπόνομοί  τε   καὶ λαῦραι πραγματείαν οὐκ ἐλάττω
15, 5, 54    τοῖς Ἰουδαίοις. Καὶ τότε κεκμηκόσι  τε   καὶ νικᾶν οἰομένοις ἀπροσδοκήτως ἐπιπεσὼν
15, 7, 56    μέν τι καὶ τοιοῦτον αὐτῷ  τε   καί τισιν τῶν παρόντων μὴ
15, 3, 52    ὑπερεβάλλετο καὶ πρὸς εὐφροσύναις αὐτός  τε   καὶ τὸ λοιπὸν πλῆθος ἦν.
15, 7, 56    ἐν οἷς διατρίβειν ἐμηνύθησαν, ἐκείνους  τε   καὶ τοὺς συγκαταιτιαθέντας ἀπέκτεινεν, ὥστ'
15, 6, 55    Καίσαρα, δωρησάμενος ὑπὲρ δύναμιν αὐτόν  τε   καὶ τοὺς φίλους καὶ πᾶσαν
15, 10, 59    φωραθέντων ἦσαν αἱ κολάσεις, πολλοί  τε   καὶ φανερῶς καὶ λεληθότως εἰς
15, 6, 55    τοῖς περὶ αὐτὸν ὁμοίως ἐχθροῖς  τε   καὶ φίλοις· οὐ γὰρ ἦν
15, 10, 59    Γαδαρεῖς ὁρῶντες τὴν ῥοπὴν αὐτοῦ  τε   Καίσαρος καὶ τοῦ συνεδρίου καὶ
15, 1, 50    κειμήλιον ἀνεφέρετο τῷ βασιλεῖ, πέρας  τε   κακῶν οὐδὲν ἦν· τὰ μὲν
15, 2, 51    Ἡρώδην οὐκ ἀσφαλὲς ἔκρινεν ὥρᾳ  τε   κάλλιστον ὄντα τὸν Ἀριστόβουλον ἑκκαιδεκαέτης
15, 3, 52    περὶ τὴν θρησκείαν ἐκτελῶν, κάλλει  τε   κάλλιστος καὶ μεγέθει πλέον
15, 3, 52    ἐναργὴς μνήμη παρέστη, νικώμενοί  τε   κατὰ μικρὸν ἐξηλέγχοντο τὰς διαθέσεις
15, 11, 60    τέλος ἀγαγεῖν τὴν προαίρεσιν·  τε   κίνδυνος αὐτοῖς μείζων ἐφαίνετο καὶ
15, 3, 52    βωμὸν συντελέσων τὰ θύματα, τόν  τε   κόσμον ἔχων τὸν τῶν ἀρχιερέων
15, 9, 58    πολλὰ τῶν νομίμων παραχαράττειν, πόλεις  τε   κτίζων ὑπὸ φιλοτιμίας καὶ ναοὺς
15, 7, 56    βασιλεῖ παρ' ἐλπίδας ἀκουσθέν, ἐκεκίνητό  τε   μᾶλλον ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τοῦ
15, 10, 59    δὲ καὶ τούτοις ἀρκεσθεὶς τόν  τε   Μανάημον ἀφῆκεν δεξιωσάμενος καὶ πάντας
15, 7, 56    ἐξουσίαν ἔχοιεν, χαλεπῶς ἔφερον.  τε   Μαριάμμη τὸν μὲν ἔρωτα τοῦ
15, 11, 60    βάθος, ὥστ' ἄπειρον εἶναι τό  τε   μέγεθος τῆς δομῆς καὶ τὸ
15, 7, 56    δὲ γενόμενος ἐν Αἰγύπτῳ Καίσαρί  τε   μετὰ πλείονος παρρησίας εἰς λόγους
15, 6, 55    Ἡρώδης ἐδέξατο τὴν ἐπιστολήν, εὐθύς  τε   μεταπέμπεται τὸν Ὑρκανὸν καὶ περὶ
15, 7, 56    καὶ μειζόνως, ἀναφανδὸν δὲ τήν  τε   μητέρα καὶ τὴν ἀδελφὴν ἐπὶ
15, 7, 56    ἐξενίκησεν ἐχθρὰς αὐτῇ γενέσθαι τήν  τε   μητέρα καὶ τὴν ἀδελφὴν τοῦ
15, 2, 51    ἅπαντι τῷ γένει περιοῦσαν. νῦν  τε   νενικημένη ταῖς εὐεργεσίαις δέχεσθαι μὲν
15, 8, 57    καὶ τῆς νίκης εὐδοξίᾳ, συνελέγησάν  τε   οἱ κορυφαιότατοι τῶν ἐν τοῖς
15, 5, 54    συνεχείᾳ καὶ τῷ φιλοπόνῳ τῶν  τε   οἰκείων ἐπεμελεῖτο παντὶ τρόπῳ τὸ
15, 9, 58    ἐγκαρσία πάσας ὑπέζωκεν, ὡς τούς  τε   ὄμβρους εὐμαρῶς καὶ τὰ λύματα
15, 5, 54    οὖν εἰς χεῖρας ᾔεσαν πλείους  τε   ὄντες καὶ διὰ τὸ κατεπείγειν
15, 3, 52    αὐτῇ πολλὴν ὁμολογεῖν χάριν. Αὐτός  τε   ὅπως ἔχοι στοργῆς καὶ εὐνοίας
15, 7, 56    τὸν ἔρωτα φέρειν ἀδυνατῶν ταῖς  τε   ὀργαῖς καὶ ταῖς διαλλαγαῖς οὐκ
15, 9, 58    μηδ' αὐτοὺς ἐλάττω πεπονθέναι, χρημάτων  τε   οὐκ ὄντων, εἰ καὶ δυνατὸν
15, 7, 56    σπουδάζοντος ἐκφαυλίσασα καὶ προσλοιδορηθεῖσα, τόν  τε   πατέρα καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτῆς
15, 5, 54    ἐχόντων ἐπῆγεν βασιλεὺς λόγῳ  τε   πείθων τοὺς ἡγεμόνας καὶ πειρώμενος
15, 6, 55    ὅσοι τὰ ἐκείνου φρονοῦσιν, δύναμίν  τε   πέμψειν τὴν μετ' ἀσφαλείας αὐτοὺς
15, 7, 56    τέως εἰς ἀπόγνωσιν ἦγεν. Ὅσοι  τε   περὶ αὐτὸν ἦσαν ἰατροὶ τὰ
15, 8, 57    δὲ καὶ θηρίων ἐγένετο λεόντων  τε   πλείστων αὐτῷ συναχθέντων καὶ τῶν
15, 7, 56    τὰς κατ' αὐτὴν ὑπερῆγεν,  τε   πλείων ἀφορμὴ τοῦ μὴ κεχαρισμένως
15, 3, 52    κατ' ἐπιβουλὰς ἀνόμως διεφθαρμένῳ, τό  τε   πλέον ἐντεῦθεν αὐτῇ παρεκρότει τὸν
15, 5, 54    παραιτίους γίνεσθαι τῶν κακῶν, ὑπό  τε   πλήθους καὶ φορᾶς ἀτάκτου συμπατουμένων
15, 5, 54    ἀνδραγαθίᾳ διενηνοχότας. Ἀλλ' ἐπειδὴ κατεπείγει  τε   πολεμεῖν καὶ τῶν γεγονότων οὐδέν
15, 9, 58    Ῥώμης, τὸ δὲ Καίσαρος·  τε   πόλις αὐτὴ Καισάρεια καλεῖται καλλίστης
15, 3, 52    νεκρῷ καὶ πένθος ἄσχετον,  τε   πόλις τοῦ λόγου διαδοθέντος ὑπερήλγει
15, 10, 59    τὴν χώραν ὁδηγῶν ἐμπειρίᾳ τούς  τε   πονηρευομένους αὐτῶν κατέπαυσεν καὶ τοῖς
15, 5, 54    ταῦτα τῆς κοίλης Συρίας· Ἡρώδης  τε   προπεπυσμένος ἧκεν ἄγων ἐπ' αὐτοὺς
15, 8, 57    φύσιν ἐστὶν σπανιώτερα· Τούτων αὐτῶν  τε   πρὸς ἄλληλα συμπλοκαὶ καὶ μάχαι
15, 8, 57    αὐτῷ τὸ φιλότιμον ἐπετηδεύετο, τήν  τε   προσηγορίαν ὑπήλλαττε Σεβαστὴν καλῶν καὶ
15, 7, 56    τὸν ἀπ' ἐξουσίας ἑλομένη τήν  τε   συμβίωσιν προαπηγόρευσεν καὶ πρὸς τὸν
15, 10, 59    γνώμης τὰ πάντα ποιεῖν. Τό  τε   σύνολον εἰς τοῦτο προῆλθεν εὐτυχίας,
15, 3, 52    πολλὴν μὲν τὴν παρασκευὴν περί  τε   τὰς θήκας καὶ τὸ πλῆθος
15, 3, 52    συνεχὲς ἐντυγχάνων τῇ Μαριάμμῃ περί  τε   τὰς πραγματείας καὶ τιμῆς ἕνεκεν,
15, 8, 57    αὐτὸν ἀποκληρώσας χωρίον συνέκτισεν ἐπί  τε   τῇ Γαλιλαίᾳ Γάβα καλούμενον καὶ
15, 7, 56    ἐν τῷ τότε διέμειναν μίσει  τε   τῆς Ἀλεξάνδρας καὶ τῷ μηδ'
15, 3, 52    χαλεπῶς ἔχειν εἰς αὐτόν, οἵ  τε   τῆς Κλεοπάτρας λόγοι πρὸς τὴν
15, 2, 51    ὡς εἶδεν τὸν Ἀριστόβουλον, ἠγάσθη  τε   τῆς ὥρας καὶ τὸ μέγεθος
15, 6, 55    πάλιν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πλείονί  τε   τιμῇ καὶ παρρησίᾳ καὶ τοῖς
15, 5, 54    συμφοραῖς τὴν Ἡρώδου στρατηγίαν εἴς  τε   τὸ λοιπὸν εἶξαν καὶ προστάτην
15, 9, 58    Καίσαρος ἄποπτος τοῖς εἰσπλέουσιν ἄγαλμά  τε   τὸ μὲν Ῥώμης, τὸ δὲ
15, 8, 57    ἀνοίκειον ᾠήθη τὸν λόγον εἴς  τε   τὸ μῖσος ἀφορῶν, συνῄδει
15, 3, 52    ἠξιωκὼς δεδοικέναι. Προσέταττεν οὖν ἔν  τε   τοῖς βασιλείοις διατρίβειν καὶ μηδὲν
15, 3, 52    ἀνυπόπτως διετέλει, τὴν Ἀλεξάνδραν ἐπί  τε   τοῖς ἐγχειρηθεῖσιν ἤδη καὶ καιρὸν
15, 8, 57    δ' ὄντα καὶ κοινὸν ἐπί  τε   τοῖς ἐν τῇ πόλει καὶ
15, 9, 58    χάριτος εὐκαιρίαν οὕτως ἐν αὐτοῖς  τε   τοῖς Ἰουδαίοις ἰσχῦσαι συνέβη καὶ
15, 8, 57    κάλλει τῶν ἐλλογιμωτάτων ἤγειρεν, ἔν  τε   τοῖς κατὰ μέρος διὰ πάντων
15, 8, 57    τὴν τῆς πενταετηρίδος συνετέλει καταγγείλας  τε   τοῖς πέριξ καὶ συγκαλῶν ἀπὸ
15, 2, 51    ἁπάσῃ τιμῇ δεξάμενος αὐτὸν ἔν  τε   τοῖς συλλόγοις τὸν πρῶτον ἔνεμε
15, 5, 54    αὐτοὺς ἐξ ἐκείνων γεγενημένας. Καταναγκαζόμενοί  τε   τοῖς τε ἄλλοις καὶ τῷ
15, 5, 54    ἔπειτα ὡς οὐ καλὸν ἐκείνοις  τε   τόλμης καὶ ἡμῖν δειλίας τὴν
15, 11, 60    κατὰ δύναμιν, ὧν οὐχ οἷόν  τε   τὸν ἀριθμὸν εἰπεῖν· ἐκφεύγει γὰρ
15, 11, 60    θεοῦ δι' αὐτοῦ κατασκευάσασθαι μείζω  τε   τὸν περίβολον καὶ πρὸς ὕψος
15, 2, 51    γε ἐπειδὴ παρῆν πεπεισμένος ἐφέντος  τε   τοῦ Πάρθου καὶ τῶν Ἰουδαίων
15, 8, 57    καρτερῷ τὴν πόλιν περιέβαλεν τό  τε   τοῦ χωρίου πρόσαντες εἰς ἐρυμνότητα
15, 5, 54    τῷ χάρακι καὶ παρατηροῦντες εἰσόδου  τε   τοὺς ἐπαρκοῦντας καὶ ἐξόδου φυγεῖν
15, 10, 59    γεγονότων, καὶ χώραν ἔτι τόν  τε   Τράχωνα καὶ Βαταναίαν καὶ Αὐρανῖτιν·
15, 8, 57    δ' ὑπ' αὐτοῦ προσαγορευθέν. Ἔν  τε   τῷ μεγάλῳ πεδίῳ τῶν ἐπιλέκτων
15, 3, 52    ἐν τῇ μορφῇ διαφαίνων, ὁρμή  τε   τῷ πλήθει πρὸς αὐτὸν εὐνοίας
15, 6, 55    ἐπανελέσθαι· Προανῃρημένης γὰρ ἐκείνης αὐτῷ  τε   τῶν πραγμάτων ἄρχειν ὑπεῖναι καὶ
15, 10, 59    καὶ Ζηνόδωρος οὔτ' εἶργεν αὐτός  τε   τῶν ὠφελειῶν ἐκοινώνει. Κακῶς δὲ
15, 7, 56    τότε καὶ διαβολὰς μείζονας.  τε   ὑποψία τρεφομένη παρέτεινεν ἐνιαυτοῦ μῆκος
15, 6, 55    μὲν Ἄραψ ἀντεπέστελλεν αὐτόν  τε   Ὑρκανὸν δέχεσθαι καὶ τοὺς σὺν
15, 9, 58    ἰσχυρῶς τὴν λοιμώδη νόσον  τε   φθορὰ τῶν οὕτως ἀπολλυμένων ἀφῃρεῖτο
15, 9, 58    διὰ τὰς αὐτὰς χρείας, ἰδίᾳ  τε   φίλος ὢν Ἡρώδῃ καὶ διασώσασθαι
15, 2, 51    ἀντιμετεχώρει ταῖς ἐλπίσιν ἐξ ἀρχῆς  τε   φιλοστόργως διακείμενος καὶ τῆς χάριτος
15, 8, 57    τῶν ὁμόρων συμπολίζειν ἐπετήδευεν, ὑπό  τε   φιλοτιμίας τοῦ νέον ἐγείρειν καὶ
15, 4, 53    καὶ παρὰ μόνοις φύεται, τόν  τε   φοίνικα πολὺν καὶ καλόν. Ἐν
15, 9, 58    συνέβαινεν αὐτῷ τῷ βασιλεῖ, τῶν  τε   φόρων, οὓς ἐλάμβανεν ἀπὸ τῆς
15, 7, 56    Μαριάμμη παραστησομένη τὸν Σόαιμον πολλήν  τε   χάριν τῆς ἐπιμελείας ὡμολόγει καὶ
15, 2, 51    ἣν ὑπ' Ἀντιγόνου πάθοι, τάς  τε   χάριτας οὐχ ὁμοίως ἀποδίδοσθαι παρὰ
15, 10, 59    ἀντέγραφεν ἐξελεῖν τὰ λῃστήρια τήν  τε   χώραν Ἡρώδῃ προσένειμεν, ὡς διὰ
15, 5, 54    μεῖζον ἐπῄει φρονεῖν, ὡς τῆς  τε   χώρας ἀνατετραμμένης τοῖς πολεμίοις καὶ
15, 3, 52    ἀπονικῶντος αὐτὸν ἐν ὄψει τῆς  τε   ὥρας καὶ τοῦ κάλλους, εἰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007