Alphabétiquement     [«   »]
ὡμολόγησαν 1
ὤν 1
ὢν 10
ὧν 34
Ὧν 2
ὠνὴν 1
ὠνησάμενος 1
Fréquences     [«    »]
34 Ἡρώδην
33 Ἡρώδου
33 παρ
34 ὧν
35 αὐτοῖς
38 Καὶ
40 μᾶλλον
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

ὧν


Lv., Chap., Par.
15, 5, 54    ὑμᾶς ἅμα καὶ διδάξαι δι'  ὧν   ἂν ἐμμείναιτε τοῖς οἰκείοις φρονήμασιν.
15, 2, 51    διαπέμψασθαι· θεασαμένου γὰρ οὐδενὸς ἀτευκτήσειν  ὧν   ἀξιοῖ. Τούτοις ἐπαρθεῖσα τοῖς λόγοις
15, 9, 58    ἑκατέρωθεν ὑπηκόους παραστησάμενος, φόβῳ μὲν  ὧν   ἀπαραίτητος εἰς τὰς τιμωρίας, τὴν
15, 6, 55    σώματος καὶ περιουσίας συγκινδυνεύειν δέον  ὧν   αὐτὸς ἔλαττον καλῶς εἶχεν
15, 2, 51    τὸ συμφέρον τῆς ἀρχῆς, ἐξ  ὧν   αὐτῷ καὶ τὰ περὶ τὴν
15, 5, 54    ἀνάξιον ὑμῖν ταῦτα λέγειν· μεθ'  ὧν   γὰρ τὸ δίκαιόν ἐστιν μετ'
15, 9, 58    συνετύγχανεν, ἐπ' αὐτὸν καταφεύγοντες ἔσχον  ὧν   ἐδεήθησαν, ὥστε γενέσθαι λογιζομένων τοὺς
15, 8, 57    μὴν ἔπειθεν, ἀλλ' ὑπὸ δυσχερείας  ὧν   ἐδόκουν ἐκεῖνον πλημμελεῖν ὁμοθυμαδὸν ἐξεβόων,
15, 3, 52    γυναῖκα φιλοστοργίας, ὡς ἀπολογεῖσθαι περὶ  ὧν   ἔδοξεν ἀκούσας πεπιστευκέναι καὶ περὶ
15, 3, 52    ἀρχὴν ἀναλήψεσθαι καὶ μηδενὸς ὑστερήσειν  ὧν   εἰκὸς τοῖς ἐν εὐγενείᾳ βασιλικῇ
15, 9, 58    καὶ τοὺς δυνάστας ἐθεράπευεν εὐκαιρίαις  ὧν   ἑκάστους ἐδωρεῖτο μείζους τὰς χάριτας
15, 7, 56    βουλομένη γὰρ ἐμφῆναι τὴν ἄγνοιαν  ὧν   ἐκείνη τὰς αἰτίας εἶχεν, ἐκπηδήσασα
15, 7, 56    ἀνάγκαις ἄνθρωπος, οὐδὲν μὲν  ὧν   ἕνεκεν ἐβασανίζετο λέγειν εἶχεν, τὸ
15, 4, 53    πάντα πρὸς τὴν ἐπίνοιαν ἐνδεῖν  ὧν   ἐσπουδάκει. Διὰ ταῦτα καὶ τὸν
15, 11, 60    ἀποδοῦναι τῷ θεῷ τὴν ἀνθ'  ὧν   ἔτυχον τῆσδε τῆς βασιλείας εὐσέβειαν.
15, 2, 51    αὐτῷ μὲν ἐκτῖσαι τὰς χάριτας  ὧν   εὖ πάθοι καὶ τραφεὶς ὑπ'
15, 8, 57    Ἦν δ' αὐτοῖς δι' ἀναξιοπάθειαν  ὧν   ἤκουεν καὶ τῶν διεφθορότων τις
15, 9, 58    δ' αὐτῷ προκεχωρηκότων εἰς δέον  ὧν   ἠλπίκει τὰς μὲν ἐν αὐτῇ
15, 3, 52    τῆς πλεονεξίας Ἀντωνίου δόντος ἀνθ'  ὧν   ἠξίου τὴν κοίλην Συρίαν καὶ
15, 6, 55    κομιοῦσαν καὶ πρὸς μηδὲν ἐνδεήσειν  ὧν   ἠξίου. ὡς δὲ καὶ ταύτην
15, 7, 56    τὰς ἀρχὰς πιστὸς ἦν οὐδὲν  ὧν   Ἡρώδης ἐνετέταλτο παριείς, λόγοις δὲ
15, 1, 50    πολίταις δέξασθαι τὸν Ἡρώδην, ἀνθ'  ὧν   καὶ τὰς ἀμοιβὰς ἀπελάμβανον.
15, 5, 54    τοῦ πρώτου μάρτυρας ὑμᾶς ποιούμενος  ὧν   λέγω· τὴν γὰρ τῶν Ἀράβων
15, 9, 58    τὰς τιμωρίας, τὴν ἐπιμέλειαν δὲ  ὧν   μεγαλόψυχος ἐν ταῖς περιπετείαις εὑρίσκετο.
15, 8, 57    εἰ καὶ θνήσκοιεν, εἰς ἔννοιαν  ὧν   βασιλεὺς ἐξυβρίζειν ἐδόκει τὸ
15, 9, 58    περιεῖχεν λίθινον τεῖχος πύργοις διειλημμένον,  ὧν   μέγιστος Δρούσιον ὀνομάζεται, πάνυ
15, 2, 51    τυχοῦσιν. Οὐ μὴν ἀπομνημονεύσας αὐτὸς  ὧν   οὐ καλῶς ἐκείνη πράξειεν ἀποστήσεσθαι
15, 8, 57    πάλαι κατάστασιν ἀπαρεγχείρητον οὖσαν, ἐξ  ὧν   οὐ μικρὰ καὶ πρὸς τὸν
15, 6, 55    τὰς ἐξ Ἡρώδου προτεινομένας ἐλπίδας,  ὧν   οὐδὲν αὐτῷ κατὰ προσδοκίαν ἀπήντα
15, 4, 53    τῆς ἐκείνου διαθέσεως φανουμένης. Ἐξ  ὧν   οὐκ ἄδηλον, ὡς μεγάλων καὶ
15, 11, 60    τῶν ἄλλων οἱ κατὰ δύναμιν,  ὧν   οὐχ οἷόν τε τὸν ἀριθμὸν
15, 3, 52    προπετεστέραν ἐν βασιλείᾳ δοκεῖν τὴν  ὧν   πεπόνθεσαν ὁμολογίαν. Ἐπὶ τούτοις ἅπασιν
15, 5, 54    ἐν χωρίοις ἀφίπποις καὶ πετρώδεσιν,  ὧν   πλείω τὴν ἐμπειρίαν εἶχον οἱ
15, 9, 58    τὰ χρήματα δεδαπανηκότι πρὸς φιλοτιμίαν  ὧν   τὰς πόλεις ἐπεσκεύαζεν. Ἦν δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007