Alphabétiquement     [«   »]
τῷ 42
τῳ 2
τὼ 1
τῶν 73
τῶνδε 2
ὕβρει 1
ὑβριστὴς 1
Fréquences     [«    »]
71 ἄνδρες
72 εἰ
71 εἶναι
73 τῶν
82 ἐγὼ
83 ὅτι
84
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

τῶν


Page
[29]   τῷ ἀνθρώπῳ πάντων μέγιστον ὂν  τῶν   ἀγαθῶν, δεδίασι δ᾽ ὡς εὖ
[38]   οἷα δὴ καὶ εἴθισθε ὑμεῖς  τῶν   ἄλλων ἀκούειν. ἀλλ᾽ οὔτε τότε
[25]   Μέλητε, καὶ περὶ ἵππων καὶ  τῶν   ἄλλων ἁπάντων ζῴων; πάντως δήπου,
[36]   καὶ στρατηγιῶν καὶ δημηγοριῶν καὶ  τῶν   ἄλλων ἀρχῶν καὶ συνωμοσιῶν καὶ
[38]   ἀρετῆς τοὺς λόγους ποιεῖσθαι καὶ  τῶν   ἄλλων περὶ ὧν ὑμεῖς ἐμοῦ
[20]   γὰρ δήπου σοῦ γε οὐδὲν  τῶν   ἄλλων περιττότερον πραγματευομένου ἔπειτα τοσαύτη
[23]   πλουσιωτάτων αὐτόματοι, χαίρουσιν ἀκούοντες ἐξεταζομένων  τῶν   ἀνθρώπων, καὶ αὐτοὶ πολλάκις ἐμὲ
[23]   ἐρευνῶ κατὰ τὸν θεὸν καὶ  τῶν   ἀστῶν καὶ ξένων ἄν τινα
[17]   δέομαι καὶ παρίεμαι· ἐὰν διὰ  τῶν   αὐτῶν λόγων ἀκούητέ μου ἀπολογουμένου
[38]   ὄνομα ἕξετε καὶ αἰτίαν ὑπὸ  τῶν   βουλομένων τὴν πόλιν λοιδορεῖν ὡς
[20]   τῶν ἱππικῶν τις  τῶν   γεωργικῶν· νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἀνθρώπω
[23]   ποιητῶν ἀχθόμενος, Ἄνυτος δὲ ὑπὲρ  τῶν   δημιουργῶν ~καὶ (τῶν πολιτικῶν, Λύκων
[22]   τε τῶν τραγῳδιῶν καὶ τοὺς  τῶν   (διθυράμβων καὶ τοὺς ἄλλους, ὡς
[39]   ἀφεὶς καὶ ἐφ᾽ ἱκετείαν τραπόμενος  τῶν   διωκόντων· καὶ ἄλλαι μηχαναὶ πολλαί
[21]   τινὰ ἐτραπόμην. ἦλθον ἐπί τινα  τῶν   δοκούντων σοφῶν εἶναι, ὡς (ἐνταῦθα
[36]   ὑμῶν πείθειν μὴ πρότερον μήτε  τῶν   ἑαυτοῦ μηδενὸς ἐπιμελεῖσθαι πρὶν ἑαυτοῦ
[19]   πόλεων τοὺς νέους, οἷς ἔξεστι  τῶν   ἑαυτῶν πολιτῶν προῖκα συνεῖναι
[21]   εἰδέναι. ἐντεῦθεν ἐπ᾽ ἄλλον ᾖα  τῶν   ἐκείνου δοκούντων σοφωτέρων εἶναι καί
[33]   αὐτοὶ ἤθελον, τῶν οἰκείων τινὰς  τῶν   ἐκείνων, πατέρας καὶ ἀδελφοὺς καὶ
[35]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὡς οὐδεὶς  τῶν   ἐμῶν κατηγόρων, καὶ ὑμῖν ἐπιτρέπω
[17]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πεπόνθατε ὑπὸ  τῶν   ἐμῶν κατηγόρων, οὐκ οἶδα· ἐγὼ
[29]   ὅτι οὐκ εἰδὼς ἱκανῶς περὶ  τῶν   ἐν Ἅιδου οὕτω καὶ οἴομαι
[36]   ἀρχῶν καὶ συνωμοσιῶν καὶ στάσεων  τῶν   ἐν τῇ πόλει γιγνομένων, ἡγησάμενος
[41]   ἄλλα εὐδαιμονέστεροί εἰσιν οἱ ἐκεῖ  τῶν   ἐνθάδε, καὶ ἤδη τὸν λοιπὸν
[41]   καὶ Τριπτόλεμος καὶ ἄλλοι ὅσοι  τῶν   ἡμιθέων δίκαιοι ἐγένοντο ἐν τῷ
[28]   τῷ γε σῷ λόγῳ εἶεν  τῶν   ἡμιθέων ὅσοι ἐν Τροίᾳ τετελευτήκασιν
[26]   αὐτῶν τοίνυν, Μέλητε, τούτων  τῶν   θεῶν ὧν νῦν λόγος
[20]   ἦν δ᾽ ἂν οὗτος  τῶν   ἱππικῶν τις τῶν γεωργικῶν·
[29]   ὡς εὖ εἰδότες (ὅτι μέγιστον  τῶν   κακῶν ἐστι. καίτοι πῶς οὐκ
[29]   αἰσχρόν ἐστιν οἶδα. πρὸ οὖν  τῶν   κακῶν ὧν οἶδα ὅτι κακά
[26]   βιβλία τοῦ Κλαζομενίου γέμει τούτων  τῶν   λόγων; καὶ δὴ καὶ οἱ
[31]   γὰρ ἀνθρωπίνῳ ἔοικε τὸ ἐμὲ  τῶν   μὲν ἐμαυτοῦ πάντων ἠμεληκέναι καὶ
[25]   ἱκανῶς ἐπιδείκνυσαι ὅτι οὐδεπώποτε ἐφρόντισας  τῶν   νέων, καὶ σαφῶς ἀποφαίνεις τὴν
[33]   εὐέλεγκτα. εἰ γὰρ δὴ ἔγωγε  τῶν   νέων (τοὺς μὲν διαφθείρω τοὺς
[35]   περιάπτειν, ὥστ᾽ ἄν τινα καὶ  τῶν   ξένων (ὑπολαβεῖν ὅτι οἱ διαφέροντες
[23]   σχολὴ γέγονεν ἄξιον λόγου οὔτε  τῶν   οἰκείων, ἀλλ᾽ ἐν (πενίᾳ μυρίᾳ
[31]   ἐμαυτοῦ πάντων ἠμεληκέναι καὶ ἀνέχεσθαι  τῶν   οἰκείων ἀμελουμένων τοσαῦτα ἤδη ἔτη,
[34]   ὅτι μάλιστα ἐλεηθείη, καὶ ἄλλους  τῶν   οἰκείων καὶ φίλων πολλούς, ἐγὼ
[33]   εἰ δὲ μὴ αὐτοὶ ἤθελον,  τῶν   οἰκείων τινὰς τῶν ἐκείνων, πατέρας
[41]   Τελαμῶνος καὶ εἴ τις ἄλλος  τῶν   παλαιῶν διὰ κρίσιν ἄδικον τέθνηκεν,
[21]   τούτῳ τε ἀπηχθόμην καὶ πολλοῖς  τῶν   παρόντων· πρὸς ἐμαυτὸν δ᾽ οὖν
[23]   οἷς μάλιστα σχολή ἐστιν, οἱ  τῶν   πλουσιωτάτων αὐτόματοι, χαίρουσιν ἀκούοντες ἐξεταζομένων
[23]   καὶ Λύκων, Μέλητος μὲν ὑπὲρ  τῶν   ποιητῶν ἀχθόμενος, Ἄνυτος δὲ ὑπὲρ
[22]   ἔγνων οὖν αὖ καὶ περὶ  τῶν   ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ τοῦτο, ὅτι
[19]   τ᾽ ἐστὶν ἰὼν εἰς ἑκάστην  τῶν   πόλεων τοὺς νέους, οἷς ἔξεστι
[24]   δὲ ὑπὲρ τῶν δημιουργῶν ~καὶ  (τῶν   πολιτικῶν, Λύκων δὲ ὑπὲρ τῶν
[21]   δέομαι λέγειν, ἦν δέ τις  τῶν   πολιτικῶν πρὸς ὃν ἐγὼ σκοπῶν
[22]   αὐτῷ οἰόμενος περιγεγονέναι ᾧπερ καὶ  τῶν   πολιτικῶν. τελευτῶν οὖν ἐπὶ τοὺς
[35]   (γέ ἐστί τῳ Σωκράτη διαφέρειν  τῶν   πολλῶν ἀνθρώπων. εἰ οὖν ὑμῶν
[29]   τούτῳ καὶ ἐνταῦθα ἴσως διαφέρω  τῶν   πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰ δή
[28]   Μέλητος οὐδὲ Ἄνυτος ἀλλ᾽  τῶν   πολλῶν διαβολή τε καὶ φθόνος.
[17]   μάλιστα δὲ αὐτῶν ἓν ἐθαύμασα  τῶν   πολλῶν ὧν ἐψεύσαντο, τοῦτο ἐν
[32]   ὑμῖν ἔδοξεν. τότ᾽ ἐγὼ μόνος  τῶν   πρυτάνεων ἠναντιώθην ὑμῖν μηδὲν ποιεῖν
[32]   ὄντων ἐνδεικνύναι με καὶ ἀπάγειν  τῶν   ῥητόρων, καὶ ὑμῶν κελευόντων καὶ
[24]   (τῶν πολιτικῶν, Λύκων δὲ ὑπὲρ  τῶν   ῥητόρων· ὥστε, ὅπερ ἀρχόμενος ἐγὼ
[25]   (ἔστιν οὖν ὅστις βούλεται ὑπὸ  τῶν   συνόντων βλάπτεσθαι μᾶλλον ὠφελεῖσθαι;
[25]   ὅτι ἐάν τινα μοχθηρὸν ποιήσω  τῶν   συνόντων, κινδυνεύσω κακόν τι λαβεῖν
[36]   πόλεως, πρὶν αὐτῆς τῆς πόλεως,  τῶν   τε ἄλλων οὕτω κατὰ τὸν
[23]   ταύτης τῆς ἀσχολίας οὔτε τι  τῶν   τῆς πόλεως πρᾶξαί μοι σχολὴ
[36]   βέλτιστος καὶ φρονιμώτατος ἔσοιτο, μήτε  τῶν   τῆς πόλεως, πρὶν αὐτῆς τῆς
[19]   ἤκουσέ τις ὑμῶν ἐμοῦ περὶ  τῶν   τοιούτων διαλεγομένου, καὶ ἐκ τούτου
[26]   ψεύδῃ. εἰ δὲ ἄκων διαφθείρω,  τῶν   τοιούτων (καὶ ἀκουσίων) ἁμαρτημάτων οὐ
[19]   τοιαύτην ἐπιστήμην, εἴ τις περὶ  τῶν   τοιούτων σοφός ἐστιν μή πως
[22]   ἐπὶ τοὺς ποιητὰς τούς τε  τῶν   τραγῳδιῶν καὶ τοὺς τῶν (διθυράμβων
[17]   λέγειν καὶ ἐν ἀγορᾷ ἐπὶ  τῶν   τραπεζῶν, ἵνα ὑμῶν πολλοὶ ἀκηκόασι,
[20]   γάρ σε ἐσκέφθαι διὰ τὴν  τῶν   ὑέων κτῆσιν. ἔστιν τις” ἔφην
[18]   καὶ πολὺ μᾶλλον τῶνδε  τῶν   ὕστερον. εἶεν· ἀπολογητέον δή,
[41]   (ἀφικόμενος εἰς Ἅιδου, ἀπαλλαγεὶς τουτωνὶ  τῶν   φασκόντων δικαστῶν εἶναι, εὑρήσει τοὺς
[23]   δοκῶσιν ἀπορεῖν, τὰ κατὰ πάντων  τῶν   φιλοσοφούντων πρόχειρα ταῦτα λέγουσιν, ὅτι
[36]   ἔοικεν, εἰ τριάκοντα μόναι μετέπεσον  τῶν   ψήφων, ἀπεπεφεύγη ἄν. Μέλητον μὲν
[36]   οὐ μεταλαβὼν τὸ πέμπτον μέρος  τῶν   ψήφων. τιμᾶται δ᾽ οὖν μοι
[36]   ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον θαυμάζω ἑκατέρων  τῶν   ψήφων τὸν γεγονότα ἀριθμόν. οὐ
[24]   Ἥραν λέγεις καὶ πολλὴν ἀφθονίαν  τῶν   ὠφελούντων. τί δὲ δή; οἱ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005