Alphabétiquement     [«   »]
ᾧπέρ 1
ᾧπερ 1
ὥρα 1
ὡς 64
ὥς 4
ὥσπερ 31
ὥστ 1
Fréquences     [«    »]
62 μοι
55 οὐκ
55 τοὺς
64 ὡς
67 οὐ
68 οὖν
70 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

ὡς


Page
[31]   οἶμαι, ἐγὼ παρέχομαι τὸν μάρτυρα  ὡς   ἀληθῆ λέγω, τὴν πενίαν. ἴσως
[41]   φασκόντων δικαστῶν εἶναι, εὑρήσει τοὺς  ὡς   ἀληθῶς δικαστάς, οἵπερ καὶ λέγονται
[20]   ἐγὼ τὸν Εὔηνον ἐμακάρισα εἰ  ὡς   ἀληθῶς (ἔχοι ταύτην τὴν τέχνην
[29]   τάξιν. δεινόν τἂν εἴη, καὶ  ὡς   ἀληθῶς τότ᾽ ἄν με δικαίως
[34]   τούτων ποιήσω, καὶ ταῦτα κινδυνεύων,  ὡς   ἂν δόξαιμι, τὸν ἔσχατον κίνδυνον.
[37]   καὶ κατ᾽ ἐμαυτοῦ ἐρεῖν αὐτὸς  ὡς   ἄξιός εἰμί του κακοῦ καὶ
[40]   καὶ ἀληθῆ ἐστιν τὰ λεγόμενα,  ὡς   ἄρα ἐκεῖ εἰσι πάντες οἱ
[30]   σφόδρα ὡς τῆς ψυχῆς ὅπως  ὡς   ἀρίστη ἔσται, λέγων ὅτι οὐκ
[19]   μικρὸν πέρι ἐπαΐω. καὶ οὐχ  ὡς   ἀτιμάζων λέγω τὴν τοιαύτην ἐπιστήμην,
[29]   ἀληθείας καὶ τῆς ψυχῆς ὅπως  ὡς   βελτίστη ἔσται οὐκ ἐπιμελῇ οὐδὲ
[24]   (περὶ πλείστου ποιῇ ὅπως  ὡς   βέλτιστοι οἱ νεώτεροι ἔσονται; Ἔγωγε.
[36]   ἐπιμελεῖσθαι πρὶν ἑαυτοῦ ἐπιμεληθείη ὅπως  ὡς   βέλτιστος καὶ φρονιμώτατος ἔσοιτο, μήτε
[39]   ἀλλ᾽ ἑαυτὸν παρασκευάζειν ὅπως ἔσται  ὡς   βέλτιστος. ταῦτα μὲν οὖν ὑμῖν
[24]   ὧν οὐδὲν τούτῳ πώποτε ἐμέλησεν·  ὡς   δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, πειράσομαι
[35]   τι εἶναι, θαυμάσια δὲ ἐργαζομένους,  ὡς   δεινόν τι οἰομένους πείσεσθαι εἰ
[17]   εὐλαβεῖσθαι μὴ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐξαπατηθῆτε  (ὡς   δεινοῦ ὄντος λέγειν. τὸ γὰρ
[25]   δή, πότερον ἐμὲ εἰσάγεις δεῦρο  ὡς   διαφθείροντα τοὺς νέους καὶ πονηροτέρους
[30]   λέγω ἀλλ᾽ ἀκούειν· καὶ γάρ,  ὡς   ἐγὼ οἶμαι, ὀνήσεσθε ἀκούοντες. μέλλω
[41]   ἐμαυτοῦ πάθη πρὸς τὰ ἐκείνων  ὡς   ἐγὼ οἶμαι, οὐκ ἂν ἀηδὲς
[28]   ἀποκτεῖναι, θεὸς οὖσα, οὑτωσί πως,  ὡς   ἐγὼ οἶμαι· παῖ, εἰ
[19]   οὐδέ γ᾽ εἴ τινος ἀκηκόατε  ὡς   ἐγὼ παιδεύειν ἐπιχειρῶ ἀνθρώπους καὶ
[31]   τε ἐγένοντο ἀπαναισχυντῆσαι (παρασχόμενοι μάρτυρα,  ὡς   ἐγώ ποτέ τινα ἐπραξάμην
[36]   ἰὼν εὐεργετεῖν τὴν μεγίστην εὐεργεσίαν,  ὡς   ἐγώ φημι, ἐνταῦθα ᾖα, ἐπιχειρῶν
[38]   (λέγοντος πολλὰ καὶ ἀνάξια ἐμοῦ,  ὡς   ἐγώ φημι, οἷα δὴ καὶ
[39]   δὲ ὑμῖν πολὺ ἐναντίον ἀποβήσεται,  ὡς   ἐγώ φημι. πλείους ἔσονται ὑμᾶς
[33]   οὐκ ἀηδές. ἐμοὶ δὲ τοῦτο,  ὡς   ἐγώ φημι, προστέτακται ὑπὸ τοῦ
[38]   τὰ δὲ ἔχει μὲν οὕτως,  ὡς   ἐγώ φημι, ἄνδρες, πείθειν
[28]   ἀποθανεῖν, τοῦ δὲ θεοῦ τάττοντος,  ὡς   ἐγὼ ᾠήθην τε καὶ ὑπέλαβον,
[37]   γὰρ χρόνον ἀλλήλοις διειλέγμεθα. ἐπεί,  ὡς   ἐγᾦμαι, εἰ ἦν ὑμῖν νόμος,
[29]   ἀποκτεῖναί με, λέγων πρὸς ὑμᾶς  ὡς   εἰ διαφευξοίμην ἤδη (ἂν) ὑμῶν
[38]   (ἡσυχίαν ἄγειν, οὐ πείσεσθέ μοι  ὡς   εἰρωνευομένῳ· ἐάντ᾽ αὖ λέγω ὅτι
[28]   ὑπ᾽ ἄρχοντος ταχθῇ, ἐνταῦθα δεῖ,  ὡς   ἐμοὶ δοκεῖ, μένοντα κινδυνεύειν, μηδὲν
[26]   Μέλητε, καὶ ταῦτα μέντοι,  ὡς   ἐμοὶ δοκεῖς, σαυτῷ. ἐμοὶ γὰρ
[36]   ἀπεπεφεύγη ἄν. Μέλητον μὲν οὖν,  ὡς   ἐμοὶ δοκῶ, καὶ νῦν ἀποπέφευγα,
[30]   ἀφίετέ με μή,  ὡς   ἐμοῦ οὐκ (ἂν ποιήσαντος ἄλλα,
[32]   ναυμαχίας ἐβουλεύσασθε ἁθρόους κρίνειν, παρανόμως,  ὡς   ἐν τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ πᾶσιν
[21]   τινα τῶν δοκούντων σοφῶν εἶναι,  ὡς   (ἐνταῦθα εἴπερ που ἐλέγξων τὸ
[22]   τῶν (διθυράμβων καὶ τοὺς ἄλλους,  ὡς   ἐνταῦθα ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ καταληψόμενος ἐμαυτὸν
[25]   ποιοῦσιν ἅπαντες; κἀκεῖνοι. πάντες ἄρα,  ὡς   ἔοικεν, Ἀθηναῖοι καλοὺς κἀγαθοὺς ποιοῦσι
[36]   ἀλλὰ παρὰ πολύ· νῦν δέ,  ὡς   ἔοικεν, εἰ τριάκοντα μόναι μετέπεσον
[22]   ἄνδρες, τἀληθῆ· ὅμως δὲ ῥητέον.  ὡς   ἔπος γὰρ εἰπεῖν ὀλίγου αὐτῶν
[17]   πιθανῶς ἔλεγον. καίτοι ἀληθές γε  ὡς   ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν εἰρήκασιν. μάλιστα
[22]   ἐμαυτῷ γὰρ (συνῄδη οὐδὲν ἐπισταμένῳ  ὡς   ἔπος εἰπεῖν, τούτους δέ γ᾽
[18]   κατηγόρουν ἐμοῦ μᾶλλον οὐδὲν ἀληθές,  ὡς   ἔστιν τις Σωκράτης σοφὸς ἀνήρ,
[29]   ὂν τῶν ἀγαθῶν, δεδίασι δ᾽  ὡς   εὖ εἰδότες (ὅτι μέγιστον τῶν
[35]   ἀτεχνῶς ἀπολογούμενος κατηγοροίην ἂν ἐμαυτοῦ  ὡς   θεοὺς οὐ νομίζω. ἀλλὰ πολλοῦ
[28]   ἀλλὰ γάρ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  ὡς   μὲν ἐγὼ οὐκ ἀδικῶ κατὰ
[27]   καὶ σμικρὸν νοῦν ἔχοντα ἀνθρώπων,  ὡς   οὐ τοῦ αὐτοῦ ἔστιν καὶ
[35]   τε γάρ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  ὡς   οὐδεὶς τῶν ἐμῶν κατηγόρων, καὶ
[29]   αἰσχύνῃ ἐπιμελούμενος ὅπως σοι ἔσται  ὡς   πλεῖστα, (καὶ δόξης καὶ τιμῆς,
[32]   ἐκεῖνοι πολλοῖς πολλὰ προσέταττον, βουλόμενοι  ὡς   πλείστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν. τότε μέντοι
[40]   πράξειν. ἐννοήσωμεν δὲ καὶ τῇδε  ὡς   πολλὴ ἐλπίς ἐστιν ἀγαθὸν αὐτὸ
[27]   γε. οὐκοῦν εἴπερ δαίμονας ἡγοῦμαι,  ὡς   σὺ φῄς, εἰ μὲν θεοί
[21]   ἴστε δὴ οἷος ἦν Χαιρεφῶν,  ὡς   σφοδρὸς ἐφ᾽ ὅτι ὁρμήσειεν. καὶ
[38]   τῶν βουλομένων τὴν πόλιν λοιδορεῖν  ὡς   Σωκράτη ἀπεκτόνατε, ἄνδρα σοφόν φήσουσι
[23]   ὀργίζονται, οὐχ αὑτοῖς, (καὶ λέγουσιν  ὡς   Σωκράτης τίς ἐστι μιαρώτατος καὶ
[30]   χρημάτων πρότερον μηδὲ οὕτω σφόδρα  ὡς   τῆς ψυχῆς ὅπως ὡς ἀρίστη
[26]   ἄλλους ταῦτα διδάσκειν. ταῦτα λέγω,  ὡς   τὸ παράπαν οὐ νομίζεις θεούς.
[36]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πρέπει οὕτως  ὡς   τὸν τοιοῦτον ἄνδρα ἐν πρυτανείῳ
[24]   τὸν μὲν γὰρ διαφθείροντα ἐξευρών,  ὡς   φῄς, ἐμέ, εἰσάγεις τουτοισὶ καὶ
[25]   τὸ> τοσοῦτον κακὸν ἑκὼν ποιῶ,  ὡς   φῂς σύ; ταῦτα ἐγώ σοι
[40]   ἀλλήλους ἕως ἔξεστιν. ~Ὑμῖν (γὰρ  ὡς   φίλοις οὖσιν ἐπιδεῖξαι ἐθέλω τὸ
[17]   ἐψεύσαντο, τοῦτο ἐν ἔλεγον  ὡς   χρῆν ὑμᾶς εὐλαβεῖσθαι μὴ ὑπ᾽
[27]   δὲ οὐ νομίζει; οὐκ ἔστιν.  ὡς   ὤνησας ὅτι μόγις ἀπεκρίνω ὑπὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005