Alphabétiquement     [«   »]
τυγχάνω 1
τῳ 2
τὼ 1
τῷ 42
τῶν 73
τῶνδε 2
ὕβρει 1
Fréquences     [«    »]
41 δὴ
41 τι
42 τοῦτο
42 τῷ
43 τὸ
46 Ἀθηναῖοι
47 ταῦτα
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

τῷ


Page
[28]   αὐτίκα” φησί, τεθναίην, δίκην ἐπιθεὶς  τῷ   ἀδικοῦντι, ἵνα μὴ ἐνθάδε μένω
[29]   τὸν θάνατον οὐδ᾽ εἰ τυγχάνει  τῷ   ἀνθρώπῳ πάντων μέγιστον ὂν τῶν
[22]   ἦσαν. ἀπῇα οὖν καὶ ἐντεῦθεν  τῷ   αὐτῷ οἰόμενος περιγεγονέναι ᾧπερ καὶ
[29]   τὸ δὲ ἀδικεῖν καὶ ἀπειθεῖν  τῷ   βελτίονι καὶ θεῷ καὶ ἀνθρώπῳ,
[36]   ἀποτεῖσαι, ὅτι μαθὼν ἐν  τῷ   βίῳ οὐχ ἡσυχίαν ἦγον, ἀλλ᾽
[28]   κακοῦ. φαῦλοι (γὰρ ἂν  τῷ   γε σῷ λόγῳ εἶεν τῶν
[36]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ~ἐπὶ τούτῳ  (τῷ   γεγονότι, ὅτι μου κατεψηφίσασθε, ἄλλα
[19]   ἴτω ὅπῃ τῷ θεῷ φίλον,  τῷ   δὲ νόμῳ πειστέον καὶ ἀπολογητέον.
[35]   ἄν, εἰ πείθοιμι ὑμᾶς καὶ  τῷ   δεῖσθαι βιαζοίμην ὀμωμοκότας, θεοὺς ἂν
[34]   ἄνδρες, πάντας ἐμοὶ βοηθεῖν ἑτοίμους  τῷ   διαφθείροντι, τῷ κακὰ ἐργαζομένῳ τοὺς
[40]   ταύτης τῆς νυκτὸς βεβίωκεν ἐν  τῷ   ἑαυτοῦ βίῳ, οἶμαι ἂν μὴ
[34]   τινα ἐχρῆν μάλιστα μὲν ἐν  τῷ   ἑαυτοῦ λόγῳ παρασχέσθαι Μέλητον μάρτυρα·
[41]   τῶν ἡμιθέων δίκαιοι ἐγένοντο ἐν  τῷ   ἑαυτῶν βίῳ, ἆρα φαύλη ἂν
[27]   μοι μὴ θορυβεῖν ἐὰν ἐν  τῷ   εἰωθότι τρόπῳ τοὺς λόγους ποιῶμαι.
[23]   λέγειν τὸν Σωκράτη, προσκεχρῆσθαι δὲ  (τῷ   ἐμῷ ὀνόματι, ἐμὲ παράδειγμα ποιούμενος,
[28]   παῖ, εἰ τιμωρήσεις Πατρόκλῳ  τῷ   ἑταίρῳ τὸν φόνον καὶ Ἕκτορα
[42]   πρᾶγμα, ἄδηλον παντὶ πλὴν  τῷ   θεῷ.
[38]   ~ἐάν τε αὖ λέγω ὅτι  τῷ   θεῷ ἀπειθεῖν τοῦτ᾽ ἐστὶν καὶ
[23]   καὶ ἐπειδάν μοι μὴ δοκῇ,  τῷ   θεῷ βοηθῶν ἐνδείκνυμαι ὅτι οὐκ
[29]   καὶ φιλῶ, πείσομαι δὲ μᾶλλον  τῷ   θεῷ ὑμῖν, καὶ ἕωσπερ
[35]   κατηγόρων, καὶ ὑμῖν ἐπιτρέπω καὶ  τῷ   θεῷ κρῖναι περὶ ἐμοῦ ὅπῃ
[30]   τῇ πόλει τὴν ἐμὴν  τῷ   θεῷ ὑπηρεσίαν. οὐδὲν γὰρ ἄλλο
[19]   ὅμως τοῦτο μὲν ἴτω ὅπῃ  τῷ   θεῷ φίλον, τῷ δὲ νόμῳ
[20]   σύμπαντες οἱ ἄλλοι, Καλλίᾳ  τῷ   Ἱππονίκου· τοῦτον οὖν ἀνηρόμην ἐστὸν
[34]   ἐμοὶ βοηθεῖν ἑτοίμους τῷ διαφθείροντι,  τῷ   κακὰ ἐργαζομένῳ τοὺς οἰκείους αὐτῶν,
[35]   τούτῳ κάθηται δικαστής, ἐπὶ  τῷ   καταχαρίζεσθαι τὰ δίκαια, ἀλλ᾽ ἐπὶ
[35]   καταχαρίζεσθαι τὰ δίκαια, ἀλλ᾽ ἐπὶ  τῷ   κρίνειν ταῦτα· καὶ ὀμώμοκεν οὐ
[40]   ἐπὶ τὸ δικαστήριον, οὔτε ἐν  τῷ   λόγῳ οὐδαμοῦ μέλλοντί τι ἐρεῖν.
[20]   ἥπερ ἐστὶν ἴσως ἀνθρωπίνη σοφία·  τῷ   ὄντι γὰρ κινδυνεύω ταύτην εἶναι
[36]   τῇ πόλει γιγνομένων, ἡγησάμενος ἐμαυτὸν  (τῷ   ὄντι ἐπιεικέστερον εἶναι ὥστε
[32]   γίγνεσθαι, ~ἀλλ᾽ (ἀναγκαῖόν ἐστι τὸν  τῷ   ὄντι μαχούμενον ὑπὲρ τοῦ δικαίου,
[17]   λέξεως. ὥσπερ οὖν ἄν, εἰ  τῷ   ὄντι ξένος ἐτύγχανον ὤν, συνεγιγνώσκετε
[23]   τὸ δὲ κινδυνεύει, ἄνδρες,  τῷ   ὄντι θεὸς σοφὸς εἶναι,
[21]   ἦν ἐκ νέου καὶ ὑμῶν  τῷ   πλήθει ἑταῖρός τε καὶ συνέφυγε
[40]   τοῦ δαιμονίου ἐν μὲν  τῷ   πρόσθεν χρόνῳ παντὶ πάνυ πυκνὴ
[41]   ὁπότε ἐντύχοιμι Παλαμήδει καὶ Αἴαντι  τῷ   Τελαμῶνος καὶ εἴ τις ἄλλος
[39]   καὶ ἀδικίαν. καὶ ἐγώ τε  τῷ   τιμήματι ἐμμένω καὶ οὗτοι. ταῦτα
[17]   ἐκείνῃ τῇ φωνῇ τε καὶ  τῷ   τρόπῳ (ἔλεγον ἐν οἷσπερ ἐτεθράμμην,
[32]   ἁθρόους κρίνειν, παρανόμως, ὡς ἐν  τῷ   ὑστέρῳ χρόνῳ πᾶσιν ὑμῖν ἔδοξεν.
[22]   ἔχειν. ἀπεκρινάμην οὖν ἐμαυτῷ καὶ  τῷ   χρησμῷ ὅτι μοι λυσιτελοῖ ὥσπερ
[21]   ἐλέγξων τὸ μαντεῖον καὶ ἀποφανῶν  τῷ   χρησμῷ ὅτι οὑτοσὶ ἐμοῦ σοφώτερός
[23]   θεὸς σοφὸς εἶναι, καὶ ἐν  τῷ   χρησμῷ τούτῳ τοῦτο λέγειν, ὅτι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005