Alphabétiquement     [«   »]
τὴν 47
τῆς 25
τί 28
τι 41
τίθημι 1
τιμαῖς 1
τιμᾶσθαι 2
Fréquences     [«    »]
41 ἀλλὰ
41 δὴ
39 τις
41 τι
42 τοῦτο
42 τῷ
43 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

τι


Page
[19]   ἂν τοῦτο οὕτως γενέσθαι, εἴ  τι   ἄμεινον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοί,
[23]   πολλὴν ἀφθονίαν οἰομένων μὲν εἰδέναι  τι   ἀνθρώπων, εἰδότων δὲ ὀλίγα
[31]   ἐπιμελεῖσθαι ἀρετῆς. καὶ εἰ μέν  τι   ἀπὸ τούτων ἀπέλαυον καὶ μισθὸν
[40]   καλῶν ὀρθῶς ἂν καλοίην θαυμάσιόν  τι   γέγονεν. γὰρ εἰωθυῖά μοι
[21]   τί λέγει, ἐπὶ ἅπαντας τούς  τι   (δοκοῦντας εἰδέναι. ~καὶ νὴ τὸν
[21]   εἰδέναι, ἀλλ᾽ οὗτος μὲν οἴεταί  τι   εἰδέναι οὐκ εἰδώς, ἐγὼ δέ,
[35]   τινας ὅταν κρίνωνται, δοκοῦντας μέν  τι   εἶναι, θαυμάσια δὲ ἐργαζομένους, ὡς
[41]   ἀρετῆς, καὶ ἐὰν δοκῶσί  τι   εἶναι μηδὲν ὄντες, ὀνειδίζετε αὐτοῖς
[41]   ἐπιμελοῦνται ὧν δεῖ, καὶ οἴονταί  τι   εἶναι ὄντες οὐδενὸς ἄξιοι. ~Καὶ
[35]   ποιεῖν τοὺς δοκοῦντας καὶ ὁπῃοῦν  τι   εἶναι, οὔτ᾽ ἂν ἡμεῖς ποιῶμεν,
[40]   τὸ εἰωθὸς σημεῖον, εἰ μή  τι   ἔμελλον ἐγὼ ἀγαθὸν πράξειν. ἐννοήσωμεν
[30]   οἴοιτο, ἀλλὰ ὑπὲρ ὑμῶν, μή  τι   ἐξαμάρτητε περὶ τὴν τοῦ (θεοῦ
[21]   πρὸς ὃν ἐγὼ σκοπῶν τοιοῦτόν  τι   ἔπαθον, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ
[33]   βίου δημοσίᾳ τε εἴ πού  τι   ἔπραξα τοιοῦτος φανοῦμαι, καὶ ἰδίᾳ
[20]   καὶ λόγος γέγονεν, εἰ μή  τι   ἔπραττες ἀλλοῖον οἱ πολλοί.
[25]   ὅτι οἱ μὲν κακοὶ κακόν  τι   ἐργάζονται ἀεὶ τοὺς μάλιστα πλησίον
[25]   οὐχ οἱ μὲν πονηροὶ κακόν  τι   ἐργάζονται τοὺς ἀεὶ ἐγγυτάτω αὑτῶν
[32]   οὕτως ἰσχυρὰ οὖσα, ὥστε ἄδικόν  τι   ἐργάσασθαι, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐκ τῆς
[40]   ἐν τῷ λόγῳ οὐδαμοῦ μέλλοντί  τι   ἐρεῖν. καίτοι ἐν ἄλλοις λόγοις
[34]   ἐγὼ παραχωρῶ καὶ λεγέτω εἴ  τι   ἔχει τοιοῦτον. ἀλλὰ τούτου πᾶν
[17]   οὖν, ὥσπερ ἐγὼ λέγω,  τι   οὐδὲν ἀληθὲς εἰρήκασιν, ὑμεῖς
[24]   δεῦρο, Μέλητε, εἰπέ· ἄλλο  τι   (περὶ πλείστου ποιῇ ὅπως
[31]   πολλαχοῦ λέγοντος, ὅτι μοι θεῖόν  τι   καὶ (δαιμόνιον γίγνεται (φωνή)
[22]   αὐτοὺς τί λέγοιεν, ἵν᾽ ἅμα  τι   καὶ μανθάνοιμι παρ᾽ αὐτῶν. αἰσχύνομαι
[28]   ζῆν τεθνάναι ἄνδρα ὅτου  τι   καὶ σμικρὸν ὄφελός ἐστιν, ἀλλ᾽
[33]   τοὺς προσήκοντας, εἴπερ ὑπ᾽ ἐμοῦ  τι   κακὸν ἐπεπόνθεσαν αὐτῶν οἱ οἰκεῖοι,
[37]   δὴ ἕλωμαι ὧν εὖ οἶδά  τι   κακῶν ὄντων τούτου τιμησάμενος; πότερον
[25]   ποιήσω τῶν συνόντων, κινδυνεύσω κακόν  τι   λαβεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὥστε τοῦτο
[33]   τίς φησι παρ᾽ ἐμοῦ πώποτέ  τι   μαθεῖν ἀκοῦσαι ἰδίᾳ ὅτι
[40]   πάνυ ἐπὶ σμικροῖς ἐναντιουμένη, εἴ  τι   μέλλοιμι μὴ ὀρθῶς πράξειν. νυνὶ
[17]   ~Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους ~(Ὅ  τι   μὲν ὑμεῖς, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[35]   θαυμάσια δὲ ἐργαζομένους, ὡς δεινόν  τι   οἰομένους πείσεσθαι εἰ ἀποθανοῦνται, ὥσπερ
[25]   ὄντας, οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ ἀγαθόν  τι;   πάνυ γε. (ἔστιν οὖν ὅστις
[22]   οὕτως ὥσπερ ἔχω ἔχειν, μήτε  τι   σοφὸς ὢν τὴν ἐκείνων σοφίαν
[33]   οὖσιν αὐτοῖς ἐγὼ κακὸν πώποτέ  τι   συνεβούλευσα, νυνὶ αὐτοὺς ἀναβαίνοντας ἐμοῦ
[22]   λέγειν μὴν ἐγὼ ἔπαθόν  τι   τοιοῦτον· οἱ μὲν μάλιστα εὐδοκιμοῦντες
[41]   πρὸς τὸν θάνατον, καὶ ἕν  τι   τοῦτο διανοεῖσθαι ἀληθές, ὅτι (οὐκ
[23]   ὑπὸ ταύτης τῆς ἀσχολίας οὔτε  τι   τῶν τῆς πόλεως πρᾶξαί μοι
[20]   μὴ θορυβήσητε, μηδ᾽ ἐὰν δόξω  τι   ὑμῖν μέγα λέγειν· οὐ γὰρ
[28]   κινδύνου κατεφρόνησεν παρὰ τὸ αἰσχρόν  τι   ὑπομεῖναι ὥστε, ἐπειδὴ εἶπεν
[36]   ἄξιος παθεῖν τοιοῦτος ὤν; ἀγαθόν  τι,   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ δεῖ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005