Alphabétiquement     [«   »]
εἰμι 7
εἰμί 1
εἰμὶ 2
εἶναι 71
εἶναί 1
εἰπέ 3
εἰπὲ 3
Fréquences     [«    »]
71 ἄνδρες
70 οἱ
68 οὖν
71 εἶναι
72 εἰ
73 τῶν
82 ἐγὼ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

εἶναι


Page
[17]   ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασιν πιστεύω γὰρ δίκαια  εἶναι   λέγω καὶ μηδεὶς ὑμῶν
[27]   δὲ καὶ ὄνους μὴ ἡγοῖτο  εἶναι.   ἀλλ᾽ Μέλητε, οὐκ ἔστιν
[26]   Σωκράτους καταγελᾶν, ἐὰν προσποιῆται ἑαυτοῦ  εἶναι,   ἄλλως τε καὶ οὕτως ἄτοπα
[30]   δύναιτο οὐ γὰρ οἴομαι θεμιτὸν  (εἶναι   ἀμείνονι ἀνδρὶ ὑπὸ χείρονος βλάπτεσθαι.
[22]   ἄλλοι δὲ δοκοῦντες φαυλότεροι ἐπιεικέστεροι  εἶναι   ἄνδρες πρὸς τὸ φρονίμως ἔχειν.
[27]   Μέλητε, ἀνθρώπεια μὲν νομίζει πράγματ᾽  εἶναι,   ἀνθρώπους δὲ οὐ νομίζει; ἀποκρινέσθω,
[22]   ποίησιν οἰομένων καὶ τἆλλα σοφωτάτων  εἶναι   ἀνθρώπων οὐκ ἦσαν. ἀπῇα
[29]   δικαστήριον, ὅτι οὐ νομίζω θεοὺς  εἶναι   ἀπειθῶν τῇ μαντείᾳ καὶ δεδιὼς
[28]   γραφήν, οὐ πολλῆς μοι δοκεῖ  εἶναι   ἀπολογίας, ἀλλὰ ἱκανὰ καὶ ταῦτα·
[27]   αὐλητὰς μὲν οὐ νομίζει  εἶναι,   αὐλητικὰ δὲ πράγματα; οὐκ ἔστιν,
[21]   πολλοῖς ἀνθρώποις καὶ μάλιστα ἑαυτῷ,  εἶναι   δ᾽ οὔ· κἄπειτα ἐπειρώμην αὐτῷ
[27]   ὅστις δαιμόνια μὲν νομίζει πράγματ᾽  εἶναι,   δαίμονας δὲ οὐ νομίζει; οὐκ
[35]   ἄνδρες, οὐδὲ δίκαιόν μοι δοκεῖ  (εἶναι   δεῖσθαι τοῦ δικαστοῦ οὐδὲ δεόμενον
[40]   πολλὴ ἐλπίς ἐστιν ἀγαθὸν αὐτὸ  εἶναι.   δυοῖν γὰρ θάτερόν ἐστιν τὸ
[33]   διαβάλλοντες ἐμέ φασιν ἐμοὺς μαθητὰς  εἶναι.   ἐγὼ δὲ διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς
[36]   γὰρ ὑμᾶς ποιεῖ εὐδαίμονας δοκεῖν  εἶναι,   ἐγὼ δὲ (εἶναι, καὶ
[38]   σοφόν φήσουσι γὰρ δὴ σοφὸν  εἶναι,   εἰ καὶ μή εἰμι, οἱ
[17]   τοῦτό μοι ἔδοξεν αὐτῶν ἀναισχυντότατον  εἶναι,   εἰ μὴ ἄρα δεινὸν καλοῦσιν
[19]   τοῦτό γέ μοι δοκεῖ καλὸν  εἶναι,   εἴ τις οἷός τ᾽ εἴη
[25]   (βελτίους ποιοῦντες αὐτοὺς πάντες ἄνθρωποι  εἶναι,   εἷς δέ τις διαφθείρων;
[34]   πόλει οὔ μοι δοκεῖ καλὸν  εἶναι   ἐμὲ τούτων οὐδὲν ποιεῖν καὶ
[40]   τις καὶ νομίζεται ἔσχατα κακῶν  εἶναι·   ἐμοὶ δὲ (οὔτε ἐξιόντι ἕωθεν
[36]   μήτε ἐμαυτῷ ἔμελλον μηδὲν ὄφελος  εἶναι,   ἐπὶ δὲ τὸ ἰδίᾳ ἕκαστον
[41]   ἀπαλλαγεὶς τουτωνὶ τῶν φασκόντων δικαστῶν  εἶναι,   εὑρήσει τοὺς ὡς ἀληθῶς δικαστάς,
[22]   ὀλίγου δεῖν τοῦ πλείστου ἐνδεεῖς  εἶναι   ζητοῦντι κατὰ τὸν θεόν, ἄλλοι
[40]   πᾶς χρόνος φαίνεται οὕτω δὴ  εἶναι   μία νύξ. εἰ δ᾽
[28]   τις ἑαυτὸν τάξῃ ἡγησάμενος βέλτιστον  εἶναι   ὑπ᾽ ἄρχοντος ταχθῇ, ἐνταῦθα
[36]   ἡγησάμενος ἐμαυτὸν (τῷ ὄντι ἐπιεικέστερον  εἶναι   ὥστε εἰς ταῦτ᾽ ἰόντα
[35]   ὅταν κρίνωνται, δοκοῦντας μέν τι  εἶναι,   θαυμάσια δὲ ἐργαζομένους, ὡς δεινόν
[27]   ἀνθρώπων θεῶν μὲν παῖδας ἡγοῖτο  εἶναι,   θεοὺς δὲ μή; ὁμοίως γὰρ
[26]   θεούς καὶ αὐτὸς ἄρα νομίζω  εἶναι   θεοὺς καὶ οὐκ εἰμὶ τὸ
[35]   ἂν διδάσκοιμι μὴ ἡγεῖσθαι ὑμᾶς  εἶναι,   καὶ ἀτεχνῶς ἀπολογούμενος κατηγοροίην ἂν
[22]   καὶ τἆλλα τὰ μέγιστα σοφώτατος  εἶναι   καὶ αὐτῶν αὕτη πλημμέλεια
[23]   τῷ ὄντι θεὸς σοφὸς  εἶναι,   καὶ ἐν τῷ χρησμῷ τούτῳ
[23]   ξένων ἄν τινα οἴωμαι σοφὸν  εἶναι·   καὶ ἐπειδάν μοι μὴ δοκῇ,
[24]   καίτοι οὐκ αἰσχρόν σοι δοκεῖ  εἶναι   καὶ ἱκανὸν τεκμήριον οὗ δὴ
[21]   ᾖα τῶν ἐκείνου δοκούντων σοφωτέρων  εἶναι   καί (μοι ταὐτὰ ταῦτα ἔδοξε,
[36]   εὐδαίμονας δοκεῖν εἶναι, ἐγὼ δὲ  (εἶναι,   καὶ μὲν τροφῆς οὐδὲν
[19]   ἀπολογούμενον· οἶμαι δὲ αὐτὸ χαλεπὸν  εἶναι,   καὶ οὐ πάνυ με λανθάνει
[21]   οὖν Πυθία μηδένα σοφώτερον  εἶναι.   καὶ τούτων πέρι ἀδελφὸς
[35]   ὅπῃ μέλλει ἐμοί τε ἄριστα  εἶναι   καὶ ὑμῖν. (τὸ μὲν μὴ
[29]   ἄλλο ἐστὶν δοκεῖν σοφὸν  εἶναι   μὴ ὄντα· δοκεῖν γὰρ εἰδέναι
[40]   τεθνάναι· γὰρ οἷον μηδὲν  εἶναι   μηδὲ αἴσθησιν μηδεμίαν μηδενὸς ἔχειν
[41]   ἀρετῆς, καὶ ἐὰν δοκῶσί τι  εἶναι   μηδὲν ὄντες, ὀνειδίζετε αὐτοῖς ὥσπερ
[37]   τοιόνδε μᾶλλον. πέπεισμαι ἐγὼ ἑκὼν  εἶναι   μηδένα ἀδικεῖν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ὑμᾶς
[35]   πράττειν μήτε ἡγοῦμαι καλὰ  εἶναι   μήτε (δίκαια μήτε ὅσια, ἄλλως
[23]   ὄνομα δὲ τοῦτο λέγεσθαι, σοφὸς  εἶναι·   οἴονται γάρ με ἑκάστοτε οἱ
[41]   ὧν δεῖ, καὶ οἴονταί τι  εἶναι   ὄντες οὐδενὸς ἄξιοι. ~Καὶ ἐὰν
[21]   σμικρῷ τινι αὐτῷ τούτῳ σοφώτερος  εἶναι,   ὅτι μὴ οἶδα οὐδὲ
[31]   ἴσως ἂν οὖν δόξειεν ἄτοπον  εἶναι,   ὅτι δὴ ἐγὼ ἰδίᾳ μὲν
[21]   ποτε λέγει φάσκων ἐμὲ σοφώτατον  εἶναι;   οὐ γὰρ δήπου ψεύδεταί γε·
[26]   σοι δοκῶ; οὐδένα νομίζω θεὸν  εἶναι;   οὐ μέντοι μὰ Δία οὐδ᾽
[29]   δεδιὼς θάνατον καὶ οἰόμενος σοφὸς  εἶναι   οὐκ ὤν. τὸ γάρ τοι
[35]   τοὺς δοκοῦντας καὶ ὁπῃοῦν τι  εἶναι,   οὔτ᾽ ἂν ἡμεῖς ποιῶμεν, ὑμᾶς
[41]   χρή, ἄνδρες δικασταί, εὐέλπιδας  εἶναι   πρὸς τὸν θάνατον, καὶ ἕν
[17]   ἂν ἔγωγε οὐ κατὰ τούτους  εἶναι   ῥήτωρ. οὗτοι μὲν οὖν, ὥσπερ
[33]   χαίρουσιν ἐξεταζομένοις τοῖς οἰομένοις μὲν  εἶναι   σοφοῖς, οὖσι δ᾽ οὔ. ἔστι
[23]   ἑκάστοτε οἱ παρόντες ταῦτα αὐτὸν  εἶναι   σοφὸν ἂν ἄλλον ἐξελέγξω.
[21]   οὗτος ἀνὴρ δοκεῖν μὲν  εἶναι   σοφὸς ἄλλοις τε πολλοῖς ἀνθρώποις
[21]   αὐτῷ δεικνύναι ὅτι οἴοιτο μὲν  εἶναι   σοφός, εἴη δ᾽ οὔ. (ἐντεῦθεν
[20]   τῷ ὄντι γὰρ κινδυνεύω ταύτην  εἶναι   σοφός. οὗτοι δὲ τάχ᾽ ἄν,
[26]   τὸν μὲν ἥλιον λίθον φησὶν  εἶναι,   τὴν δὲ σελήνην γῆν. Ἀναξαγόρου
[29]   ἐπειδὴ εἰσῆλθον, οὐχ οἷόν τ᾽  εἶναι   τὸ μὴ ἀποκτεῖναί με, λέγων
[40]   ὀρθῶς ὑπολαμβάνομεν, (ὅσοι οἰόμεθα κακὸν  εἶναι   τὸ τεθνάναι. μέγα μοι τεκμήριον
[21]   ἀπηχθανόμην, ὅμως δὲ ἀναγκαῖον ἐδόκει  εἶναι   τὸ τοῦ θεοῦ περὶ πλείστου
[29]   δή τῳ σοφώτερός του φαίην  εἶναι,   τούτῳ ἄν, ὅτι οὐκ εἰδὼς
[26]   οὑτοσί, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πάνυ  εἶναι   ὑβριστὴς καὶ ἀκόλαστος, καὶ ἀτεχνῶς
[40]   ἠναντίωταί μοι. τί οὖν αἴτιον  εἶναι   ὑπολαμβάνω; ἐγὼ ὑμῖν ἐρῶ· κινδυνεύει
[21]   ἐπί τινα τῶν δοκούντων σοφῶν  εἶναι,   ὡς (ἐνταῦθα εἴπερ που ἐλέγξων
[26]   οὐδὲ σελήνην ἄρα νομίζω θεοὺς  εἶναι,   ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι; μὰ
[26]   καὶ οἴει αὐτοὺς ἀπείρους γραμμάτων  εἶναι   ὥστε οὐκ εἰδέναι ὅτι τὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005