Alphabétiquement     [«   »]
τοὐναντίον 2
τοὔνομα 1
τούς 4
τοὺς 55
τοῦτ 9
τουτὶ 1
τοῦτο 42
Fréquences     [«    »]
54 ἐν
52 μὴ
55 οὐκ
55 τοὺς
62 μοι
64 ὡς
67 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

τοὺς


Page
[25]   μὲν πονηροὶ κακόν τι ἐργάζονται  τοὺς   ἀεὶ ἐγγυτάτω αὑτῶν ὄντας, οἱ
[27]   ἐξαπατήσω αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους  τοὺς   ἀκούοντας; οὗτος γὰρ ἐμοὶ φαίνεται
[28]   ζῆν καὶ ἐξετάζοντα ἐμαυτὸν καὶ  τοὺς   ἄλλους, ἐνταῦθα δὲ φοβηθεὶς ~ἢ
[39]   καὶ καλλίστη καὶ ῥᾴστη, μὴ  τοὺς   ἄλλους κολούειν ἀλλ᾽ ἑαυτὸν παρασκευάζειν
[27]   λέγοντος, ἐξαπατήσω αὐτὸν καὶ  τοὺς   ἄλλους τοὺς ἀκούοντας; οὗτος γὰρ
[22]   καὶ τοὺς τῶν (διθυράμβων καὶ  τοὺς   ἄλλους, ὡς ἐνταῦθα ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ
[18]   οὓς ἐγὼ μᾶλλον φοβοῦμαι  τοὺς   ἀμφὶ Ἄνυτον, καίπερ ὄντας καὶ
[18]   τοὺς κατηγόρους γεγονέναι, ἑτέρους μὲν  τοὺς   ἄρτι κατηγορήσαντας, ἑτέρους δὲ (τοὺς
[38]   λέγω δὲ καὶ τόδε πρὸς  τοὺς   αὐτοὺς τούτους. ἴσως με οἴεσθε,
[27]   σε ὁμολογοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ ἀποκρίνῃ.  τοὺς   δὲ (δαίμονας οὐχὶ ἤτοι θεούς
[33]   τῶν νέων (τοὺς μὲν διαφθείρω  τοὺς   δὲ διέφθαρκα, χρῆν δήπου, εἴτε
[32]   φυλὴ Ἀντιοχὶς πρυτανεύουσα ὅτε ὑμεῖς  τοὺς   δέκα στρατηγοὺς τοὺς οὐκ ἀνελομένους
[34]   ἀγωνιζόμενος ἐδεήθη τε καὶ ἱκέτευσε  τοὺς   δικαστὰς μετὰ πολλῶν δακρύων, παιδία
[35]   Ἀθηναῖοι, οὔτε ὑμᾶς χρὴ ποιεῖν  τοὺς   δοκοῦντας καὶ ὁπῃοῦν τι εἶναι,
[32]   δέκα στρατηγοὺς τοὺς οὐκ ἀνελομένους  τοὺς   ἐκ τῆς ναυμαχίας ἐβουλεύσασθε ἁθρόους
[41]   εἴη καὶ δὴ τὸ μέγιστον,  τοὺς   ἐκεῖ ἐξετάζοντα καὶ ἐρευνῶντα ὥσπερ
[38]   (πρὸς πάντας ὑμᾶς, ἀλλὰ πρὸς  τοὺς   ἐμοῦ καταψηφισαμένους θάνατον. λέγω δὲ
[41]   ἐκεῖ ἐξετάζοντα καὶ ἐρευνῶντα ὥσπερ  τοὺς   ἐνταῦθα διάγειν, τίς αὐτῶν σοφός
[27]   παῖδας ἡγοῖτο καὶ ὄνων,  τοὺς   ἡμιόνους, ἵππους δὲ καὶ ὄνους
[18]   ὥσπερ ἐγὼ λέγω, διττούς μου  τοὺς   κατηγόρους γεγονέναι, ἑτέρους μὲν τοὺς
[26]   εἰσάγεις, οἷ νόμος ἐστὶν εἰσάγειν  τοὺς   κολάσεως δεομένους ἀλλ᾽ οὐ μαθήσεως.
[37]   ἐνεγκεῖν τὰς ἐμὰς (διατριβὰς καὶ  τοὺς   λόγους, ἀλλ᾽ ὑμῖν βαρύτεραι γεγόνασιν
[38]   τοῦτο, ἑκάστης ἡμέρας περὶ ἀρετῆς  τοὺς   λόγους ποιεῖσθαι καὶ τῶν ἄλλων
[27]   ἐὰν ἐν τῷ εἰωθότι τρόπῳ  τοὺς   λόγους ποιῶμαι. ἔστιν ὅστις ἀνθρώπων,
[25]   κακοὶ κακόν τι ἐργάζονται ἀεὶ  τοὺς   μάλιστα πλησίον (ἑαυτῶν, οἱ δὲ
[33]   γὰρ δὴ ἔγωγε τῶν νέων  (τοὺς   μὲν διαφθείρω τοὺς δὲ διέφθαρκα,
[24]   ἕκαστον ἐξετάσωμεν. φησὶ γὰρ δὴ  τοὺς   νέους ἀδικεῖν με διαφθείροντα. ἐγὼ
[25]   ἄν τις εὐδαιμονία εἴη περὶ  τοὺς   νέους εἰ εἷς μὲν μόνος
[23]   τίς ἐστι μιαρώτατος καὶ διαφθείρει  τοὺς   νέους· καὶ ἐπειδάν τις αὐτοὺς
[25]   ἐμὲ εἰσάγεις δεῦρο ὡς διαφθείροντα  τοὺς   νέους καὶ πονηροτέρους ποιοῦντα ἑκόντα
[19]   ἰὼν εἰς ἑκάστην τῶν πόλεων  τοὺς   νέους, οἷς ἔξεστι τῶν ἑαυτῶν
[24]   πῶς λέγεις, Μέλητε; οἵδε  τοὺς   νέους παιδεύειν οἷοί τέ εἰσι
[30]   μὲν οὖν ταῦτα λέγων διαφθείρω  τοὺς   νέους, ταῦτ᾽ ἂν εἴη βλαβερά·
[26]   με φῂς διαφθείρειν, Μέλητε,  τοὺς   νεωτέρους; δῆλον δὴ ὅτι
[25]   τῇ ἐκκλησίᾳ, οἱ ἐκκλησιασταί, διαφθείρουσι  τοὺς   νεωτέρους; κἀκεῖνοι βελτίους ποιοῦσιν
[32]   ἠναντιώθην ὑμῖν μηδὲν ποιεῖν παρὰ  τοὺς   νόμους καὶ ἐναντία ἐψηφισάμην· καὶ
[35]   δοκῇ αὐτῷ, ἀλλὰ δικάσειν κατὰ  τοὺς   νόμους. οὔκουν χρὴ οὔτε ἡμᾶς
[24]   πρῶτον καὶ αὐτὸ τοῦτο οἶδε,  τοὺς   νόμους; οὗτοι, Σώκρατες, οἱ
[34]   τῷ διαφθείροντι, τῷ κακὰ ἐργαζομένῳ  τοὺς   οἰκείους αὐτῶν, ὥς φασι Μέλητος
[32]   ὅτε ὑμεῖς τοὺς δέκα στρατηγοὺς  τοὺς   οὐκ ἀνελομένους τοὺς ἐκ τῆς
[18]   τοὺς ἄρτι κατηγορήσαντας, ἑτέρους δὲ  (τοὺς   πάλαι οὓς ἐγὼ λέγω, καὶ
[22]   γὰρ τοὺς πολιτικοὺς ᾖα ἐπὶ  τοὺς   ποιητὰς τούς τε τῶν τραγῳδιῶν
[22]   μαντεία γένοιτο. μετὰ γὰρ  τοὺς   πολιτικοὺς ᾖα ἐπὶ τοὺς ποιητὰς
[18]   δεινότεροι, ἄνδρες, οἳ ὑμῶν  τοὺς   πολλοὺς ἐκ παίδων παραλαμβάνοντες ἔπειθόν
[19]   μέτεστιν. (μάρτυρας δὲ αὖ ὑμῶν  τοὺς   πολλοὺς παρέχομαι, καὶ ἀξιῶ ὑμᾶς
[37]   οὗτοί με αὐτοὶ ἐξελῶσι πείθοντες  τοὺς   πρεσβυτέρους· (ἐὰν δὲ μὴ ἀπελαύνω,
[33]   πατέρας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἄλλους  τοὺς   προσήκοντας, εἴπερ ὑπ᾽ ἐμοῦ τι
[18]   πρῶτά μου ψευδῆ κατηγορημένα καὶ  τοὺς   πρώτους κατηγόρους, ἔπειτα δὲ πρὸς
[18]   κατήγοροι· οἱ γὰρ ἀκούοντες ἡγοῦνται  τοὺς   ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ θεοὺς νομίζειν.
[22]   τούς τε τῶν τραγῳδιῶν καὶ  τοὺς   τῶν (διθυράμβων καὶ τοὺς ἄλλους,
[41]   μέμφεσθαι. τοσόνδε μέντοι αὐτῶν δέομαι·  τοὺς   ὑεῖς μου, ἐπειδὰν ἡβήσωσι, τιμωρήσασθε,
[18]   δὲ πρὸς τὰ ὕστερον καὶ  τοὺς   (ὑστέρους. ἐμοῦ γὰρ πολλοὶ κατήγοροι
[24]   καὶ φιλόπολιν, ὥς φησι, καὶ  τοὺς   ὑστέρους μετὰ ταῦτα πειράσομαι ἀπολογήσασθαι.
[22]   τῶν πολιτικῶν. τελευτῶν οὖν ἐπὶ  τοὺς   χειροτέχνας ᾖα· ἐμαυτῷ γὰρ (συνῄδη
[41]   τῶν φασκόντων δικαστῶν εἶναι, εὑρήσει  τοὺς   ὡς ἀληθῶς δικαστάς, οἵπερ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005