Alphabétiquement     [«   »]
ψήφων 3
ψυχῇ 1
ψυχῆς 2
ὦ 105
4
ὠγαθέ 1
ὧδε 2
Fréquences     [«    »]
87 ἂν
102 γὰρ
97 μὲν
105 ὦ
126 δὲ
459 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate


Page
[25]   βλάπτεσθαι μᾶλλον ὠφελεῖσθαι; ἀποκρίνου,     ἀγαθέ· καὶ γὰρ νόμος
[34]   ἐμοὶ δὲ ἀληθεύοντι; εἶεν δή,     ἄνδρες· μὲν ἐγὼ ἔχοιμ᾽
[24]   με διαφθείροντα. ἐγὼ δέ γε,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀδικεῖν φημι Μέλητον,
[30]   μέλλω πολλάκις τεθνάναι” μὴ θορυβεῖτε,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀλλ᾽ ἐμμείνατέ μοι
[32]   δικανικά, ἀληθῆ δέ. ἐγὼ γάρ,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἄλλην μὲν ἀρχὴν
[38]   αὐτοὺς τούτους. ἴσως με οἴεσθε,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀπορίᾳ λόγων ἑαλωκέναι
[29]   ἂν ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ὑμᾶς,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀσπάζομαι μὲν καὶ
[22]   εἰδέναι. ~καὶ νὴ τὸν κύνα,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι δεῖ γὰρ πρὸς
[20]   τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ. ἐγὼ γάρ,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δι᾽ οὐδὲν ἀλλ᾽
[36]   παθεῖν τοιοῦτος ὤν; ἀγαθόν τι,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ δεῖ γε
[31]   δοκεῖ ἐναντιοῦσθαι· εὖ γὰρ ἴστε,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ ἐγὼ πάλαι
[28]   οὖν δεινὰ ἂν εἴην εἰργασμένος,     ἄνδρες (Ἀθηναῖοι, εἰ ὅτε μέν
[37]   πολλὴ μεντἄν με φιλοψυχία ἔχοι,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ οὕτως ἀλόγιστός
[35]   ὑμῖν. (τὸ μὲν μὴ ἀγανακτεῖν,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ~ἐπὶ τούτῳ (τῷ
[36]   δὲ δὴ τίνος ὑμῖν ἀντιτιμήσομαι,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι; δῆλον ὅτι
[30]   λέγει. πρὸς ταῦτα” φαίην ἄν,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πείθεσθε Ἀνύτῳ
[33]   καὶ ὁτιοῦν προσέταξε πράττειν. ταῦτα,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ ἀληθῆ ἐστιν
[21]   ἐγὼ σκοπῶν τοιοῦτόν τι ἔπαθον,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ διαλεγόμενος αὐτῷ
[18]   τῶν ὕστερον. εἶεν· ἀπολογητέον δή,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ~καὶ ἐπιχειρητέον (ὑμῶν
[38]   οὖν τιμῶμαι. Πλάτων δὲ ὅδε,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ Κρίτων καὶ
[37]   οἴσουσι ῥᾳδίως; πολλοῦ γε δεῖ,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι. καλὸς οὖν ἄν
[17]   ἀλήθειαν οὐ μέντοι μὰ Δία,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κεκαλλιεπημένους γε λόγους,
[20]   τῇ ἐμῇ λέγει. καί μοι,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μὴ θορυβήσητε, μηδ᾽
[18]   ἥττω λόγον κρείττω (ποιῶν. οὗτοι,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οἱ> ταύτην τὴν
[38]   (οὐ πολλοῦ γ᾽ ἕνεκα χρόνου,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὄνομα ἕξετε καὶ
[34]   οὐδὲν τούτων ποιήσω; οὐκ αὐθαδιζόμενος,     ἄνδρες (Ἀθηναῖοι, οὐδ᾽ ὑμᾶς ἀτιμάζων,
[32]   πλείστου ἐποιούμην; πολλοῦ γε δεῖ,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι· οὐδὲ γὰρ ἂν
[19]   φεύγοιμι ἀλλὰ γὰρ ἐμοὶ τούτων,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐδὲν μέτεστιν. (μάρτυρας
[35]   γυναικῶν οὐδὲν διαφέρουσιν. ταῦτα γάρ,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὔτε ὑμᾶς χρὴ
[26]   σαυτῷ. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ οὑτοσί,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πάνυ εἶναι ὑβριστὴς
[33]   τινες πολὺν (χρόνον διατρίβοντες; ἀκηκόατε,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πᾶσαν ὑμῖν τὴν
[17]   Σωκράτους ~(Ὅ τι μὲν ὑμεῖς,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πεπόνθατε ὑπὸ τῶν
[23]   ~ἐκ ταυτησὶ δὴ τῆς ἐξετάσεως,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, (πολλαὶ μὲν ἀπέχθειαί
[30]   ἀδίκως ἐπιχειρεῖν ἀποκτεινύναι. νῦν οὖν,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολλοῦ δέω ἐγὼ
[36]   παρακελεύσει; οὐκ ἔσθ᾽ ὅτι μᾶλλον,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πρέπει οὕτως ὡς
[18]   μὲν οὖν δίκαιός εἰμι ἀπολογήσασθαι,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πρὸς τὰ πρῶτά
[24]   πολλὴν γεγονυῖαν. ταῦτ᾽ ἔστιν ὑμῖν,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τἀληθῆ, καὶ ὑμᾶς
[22]   μου ταύτῃ σοφώτεροι ἦσαν. ἀλλ᾽     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ταὐτόν μοι ἔδοξαν
[28]   καὶ κινδύνου; οὕτω γὰρ ἔχει,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῇ ἀληθείᾳ· οὗ
[35]   εὐσεβοῖεν. μὴ οὖν ἀξιοῦτέ με,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοιαῦτα δεῖν πρὸς
[37]   ἀπαυθαδιζόμενος· τὸ δὲ οὐκ ἔστιν,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοιοῦτον ἀλλὰ τοιόνδε
[26]   ἀλλ᾽ οὐ μαθήσεως. ἀλλὰ γάρ,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦτο μὲν ἤδη
[17]   εἰσιέναι. καὶ μέντοι καὶ πάνυ,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦτο ὑμῶν δέομαι
[34]   μοί εἰσι καὶ ὑεῖς γε,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τρεῖς, εἷς μὲν
[20]   ταῦτα· ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐπίσταμαι,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι. ὑπολάβοι ἂν οὖν
[28]   οὐδεμία μηχανή ἐστιν. ἀλλὰ γάρ,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὡς μὲν ἐγὼ
[35]   οὕτως ἔχειν· νομίζω τε γάρ,     ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὡς οὐδεὶς τῶν
[31]   ἄλλος οὐ ῥᾳδίως ὑμῖν γενήσεται,     ἄνδρες, ἀλλ᾽ ἐὰν ἐμοὶ πείθησθε,
[41]   ἐπὶ πόσῳ δ᾽ ἄν τις,     ἄνδρες δικασταί, δέξαιτο ἐξετάσαι τὸν
[40]   μεῖζον ἀγαθὸν τούτου εἴη ἄν,     ἄνδρες δικασταί; ~εἰ γάρ τις
[26]   οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι; μὰ Δί᾽     ἄνδρες δικασταί, ἐπεὶ τὸν μὲν
[41]   ἀληθῆ. ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς χρή,     ἄνδρες δικασταί, εὐέλπιδας εἶναι πρὸς
[40]   τί ποτε νοεῖ. ἐμοὶ γάρ,     ἄνδρες δικασταί ὑμᾶς γὰρ δικαστὰς
[27]   τοῦτό ἐστι παίζοντος. συνεπισκέψασθε δή,     ἄνδρες, μοι φαίνεται ταῦτα
[21]   καί, ὅπερ λέγω, μὴ θορυβεῖτε,     ἄνδρες ἤρετο γὰρ δὴ εἴ
[39]   μὴ οὐ τοῦτ᾽ χαλεπόν,     ἄνδρες, θάνατον ἐκφυγεῖν, ἀλλὰ πολὺ
[27]   ἀνθρώπους δὲ οὐ νομίζει; ἀποκρινέσθω,     ἄνδρες, καὶ μὴ ἄλλα καὶ
[39]   ὅταν μέλλωσιν ἀποθανεῖσθαι. φημὶ γάρ,     ἄνδρες οἳ ἐμὲ ἀπεκτόνατε, τιμωρίαν
[18]   τούτους δεινούς· ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι δεινότεροι,     ἄνδρες, οἳ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς
[19]   Ἠλεῖος. τούτων γὰρ ἕκαστος,     ἄνδρες, οἷός τ᾽ ἐστὶν ἰὼν
[35]   ἄγοντος. χωρὶς δὲ τῆς δόξης,     ἄνδρες, οὐδὲ δίκαιόν μοι δοκεῖ
[29]   τὸ γάρ τοι θάνατον δεδιέναι,     ἄνδρες, οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν
[34]   ἀλλὰ τούτου πᾶν τοὐναντίον εὑρήσετε,     ἄνδρες, πάντας ἐμοὶ βοηθεῖν ἑτοίμους
[39]   με δεῖ τεθνάναι. ἀλλά μοι,     ἄνδρες, παραμείνατε τοσοῦτον χρόνον· οὐδὲν
[38]   μὲν οὕτως, ὡς ἐγώ φημι,     ἄνδρες, πείθειν δὲ οὐ ῥᾴδιον.
[22]   αὐτῶν. αἰσχύνομαι οὖν ὑμῖν εἰπεῖν,     ἄνδρες, τἀληθῆ· ὅμως δὲ ῥητέον.
[41]   ὑεῖς μου, ἐπειδὰν ἡβήσωσι, τιμωρήσασθε,     ἄνδρες, ταὐτὰ ταῦτα λυποῦντες ἅπερ
[17]   οὐδὲ γὰρ ἂν δήπου πρέποι,     ἄνδρες, τῇδε τῇ ἡλικίᾳ ὥσπερ
[29]   οὐκ οἶδεν; ἐγὼ δ᾽     ἄνδρες, τούτῳ καὶ ἐνταῦθα ἴσως
[23]   ἄλλον ἐξελέγξω. τὸ δὲ κινδυνεύει,     ἄνδρες, τῷ ὄντι θεὸς
[28]   ἀντείποιμι, ὅτι οὐ καλῶς λέγεις,     ἄνθρωπε, εἰ οἴει δεῖν κίνδυνον
[23]   εἰ> εἴποι ὅτι οὗτος ὑμῶν,     ἄνθρωποι, σοφώτατός ἐστιν, ὅστις ὥσπερ
[29]   ὑμῶν, λέγων οἷάπερ εἴωθα, ὅτι     ἄριστε ἀνδρῶν, Ἀθηναῖος ὤν, πόλεως
[27]   αὐλητικὰ δὲ πράγματα; οὐκ ἔστιν,     ἄριστε ἀνδρῶν· εἰ μὴ σὺ
[34]   τοῦτον λέγειν λέγων ὅτι ἐμοί,     ἄριστε, εἰσὶν μέν πού τινες
[24]   νόμοι. (ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο ἐρωτῶ,     βέλτιστε, ἀλλὰ τίς ἄνθρωπος, ὅστις
[26]   τὸ παράπαν οὐ νομίζεις θεούς.  (ὦ   θαυμάσιε Μέλητε, ἵνα τί ταῦτα
[20]   ἐστὸν γὰρ αὐτῷ δύο ὑεῖ     Καλλία” ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰ
[39]   μετὰ τοῦτο ἐπιθυμῶ ὑμῖν χρησμῳδῆσαι,     καταψηφισάμενοί μου· καὶ γάρ εἰμι
[27]   λόγους ποιῶμαι. ἔστιν ὅστις ἀνθρώπων,     Μέλητε, ἀνθρώπεια μὲν νομίζει πράγματ᾽
[24]   ὑμῖν ἐπιδεῖξαι. καί μοι δεῦρο,     Μέλητε, εἰπέ· ἄλλο τι
[25]   δ᾽ ἄλλοι (ὠφελοῦσιν. ἀλλὰ γάρ,     Μέλητε, ἱκανῶς ἐπιδείκνυσαι ὅτι οὐδεπώποτε
[25]   ἵπποις, διαφθείρουσιν; οὐχ οὕτως ἔχει,     Μέλητε, καὶ περὶ ἵππων καὶ
[26]   οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. ἄπιστός γ᾽ εἶ,     Μέλητε, καὶ ταῦτα μέντοι, ὡς
[25]   καὶ οἱ βουλευταί. ἀλλ᾽ ἄρα,     Μέλητε, μὴ οἱ ἐν τῇ
[24]   Σώκρατες, οἱ δικασταί. πῶς λέγεις,     Μέλητε; οἵδε τοὺς νέους παιδεύειν
[25]   ταῦτα ἐγώ σοι οὐ πείθομαι,     Μέλητε, οἶμαι δὲ οὐδὲ ἄλλον
[24]   μήνυσον αὐτοῖς τίς ἐστιν. ὁρᾷς,     Μέλητε, ὅτι σιγᾷς καὶ οὐκ
[27]   ὄνους μὴ ἡγοῖτο εἶναι. ἀλλ᾽     Μέλητε, οὐκ ἔστιν ὅπως σὺ
[25]   ἄκοντα; ἑκόντα ἔγωγε. τί δῆτα,     Μέλητε; τοσοῦτον σὺ ἐμοῦ σοφώτερος
[26]   ἡμῖν, πῶς με φῂς διαφθείρειν,     Μέλητε, τοὺς νεωτέρους; δῆλον
[26]   ταῦτα λέγω. πρὸς αὐτῶν τοίνυν,     Μέλητε, τούτων τῶν θεῶν ὧν
[27]   λέγειν· σὺ δὲ ἡμῖν ἀπόκριναι,     Μέλητε. ὑμεῖς δέ, ὅπερ (κατ᾽
[29]   ἂν ἐμπνέω καὶ οἷός τε  ὦ,   οὐ μὴ παύσωμαι φιλοσοφῶν καὶ
[28]   οὑτωσί πως, ὡς ἐγὼ οἶμαι·     παῖ, εἰ τιμωρήσεις Πατρόκλῳ τῷ
[25]   εἰσάγεις. ἔτι δὲ ἡμῖν εἰπέ,     πρὸς Διὸς Μέλητε, πότερόν ἐστιν
[26]   καὶ οὕτως ἄτοπα ὄντα; ἀλλ᾽     πρὸς Διός, οὑτωσί σοι δοκῶ;
[29]   εἴ μοι πρὸς ταῦτα εἴποιτε·     Σώκρατες, νῦν μὲν Ἀνύτῳ οὐ
[24]   τοῦτο οἶδε, τοὺς νόμους; οὗτοι,     Σώκρατες, οἱ δικασταί. πῶς λέγεις,
[37]   σιγῶν δὲ καὶ ἡσυχίαν ἄγων,     Σώκρατες, οὐχ οἷός τ᾽ ἔσῃ
[20]   καὶ πόσου διδάσκει; Εὔηνος” ἔφη,     Σώκρατες, Πάριος, πέντε μνῶν” καὶ
[20]   οὖν τις ὑμῶν ἴσως· ἀλλ᾽     Σώκρατες, τὸ σὸν τί ἐστι
[28]   εἴποι τις· εἶτ᾽ οὐκ αἰσχύνῃ,     Σώκρατες, τοιοῦτον ἐπιτήδευμα ἐπιτηδεύσας ἐξ
[25]   ἐν πολίταις χρηστοῖς πονηροῖς;     τάν, ἀπόκριναι· οὐδὲν γάρ τοι
[26]   σελήνην γῆν. Ἀναξαγόρου οἴει κατηγορεῖν,     φίλε Μέλητε; καὶ οὕτω καταφρονεῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005