Alphabétiquement     [«   »]
τοὺς 55
τοῦτ 9
τουτὶ 1
τοῦτο 42
τοῦτό 5
τούτοις 5
τουτοισὶ 1
Fréquences     [«    »]
41 ἀλλὰ
41 δὴ
41 τι
42 τοῦτο
42 τῷ
43 τὸ
46 Ἀθηναῖοι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

τοῦτο


Page
[40]   κινδυνεύει γάρ μοι τὸ συμβεβηκὸς  τοῦτο   ἀγαθὸν γεγονέναι, καὶ οὐκ ἔσθ᾽
[28]   Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος” δὲ  τοῦτο   ἀκούσας τοῦ μὲν θανάτου καὶ
[19]   ἀνθρώπους καὶ χρήματα (πράττομαι, οὐδὲ  τοῦτο   ἀληθές. ἐπεὶ καὶ τοῦτό γέ
[36]   ἀνέλπιστόν μοι γέγονεν τὸ γεγονὸς  τοῦτο,   ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον θαυμάζω ἑκατέρων
[35]   ἡμεῖς ποιῶμεν, ὑμᾶς ἐπιτρέπειν, ἀλλὰ  τοῦτο   αὐτὸ ἐνδείκνυσθαι, ὅτι πολὺ μᾶλλον
[34]   τινες καὶ οἰκεῖοι· καὶ γὰρ  τοῦτο   αὐτὸ τὸ τοῦ Ὁμήρου, οὐδ᾽
[41]   καὶ κατηγόρουν, ἀλλ᾽ οἰόμενοι βλάπτειν·  (τοῦτο   αὐτοῖς ἄξιον μέμφεσθαι. τοσόνδε μέντοι
[41]   τὸν θάνατον, καὶ ἕν τι  τοῦτο   διανοεῖσθαι ἀληθές, ὅτι (οὐκ ἔστιν
[38]   ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ἂν ὑμῖν  τοῦτο   ἐγένετο· ὁρᾶτε γὰρ δὴ τὴν
[39]   οἵαν ἐμὲ ἀπεκτόνατε· νῦν γὰρ  τοῦτο   εἴργασθε οἰόμενοι μὲν ἀπαλλάξεσθαι τοῦ
[38]   τυγχάνει μέγιστον ἀγαθὸν ὂν ἀνθρώπῳ  τοῦτο,   ἑκάστης ἡμέρας περὶ ἀρετῆς τοὺς
[17]   ἐθαύμασα τῶν πολλῶν ὧν ἐψεύσαντο,  τοῦτο   ἐν ἔλεγον ὡς χρῆν
[39]   ἔχειν. (τὸ δὲ δὴ μετὰ  τοῦτο   ἐπιθυμῶ ὑμῖν χρησμῳδῆσαι, καταψηφισάμενοί
[24]   ποιεῖ; οἱ νόμοι. (ἀλλ᾽ οὐ  τοῦτο   ἐρωτῶ, βέλτιστε, ἀλλὰ τίς
[30]   ἴσως βοήσεσθε· ἀλλὰ μηδαμῶς ποιεῖτε  τοῦτο.   εὖ γὰρ ἴστε, ἐάν με
[41]   πραγμάτων βέλτιον ἦν μοι. διὰ  τοῦτο   καὶ ἐμὲ οὐδαμοῦ ἀπέτρεψεν τὸ
[23]   καὶ ἐν τῷ χρησμῷ τούτῳ  τοῦτο   λέγειν, ὅτι ἀνθρωπίνη σοφία
[23]   ἀπ᾽ αὐτῶν γεγονέναι, ὄνομα δὲ  τοῦτο   λέγεσθαι, σοφὸς εἶναι· οἴονται γάρ
[17]   τἀληθῆ λέγοντα· εἰ μὲν γὰρ  τοῦτο   λέγουσιν, ὁμολογοίην ἂν ἔγωγε οὐ
[21]   καὶ εἰς Δελφοὺς ἐλθὼν ἐτόλμησε  τοῦτο   μαντεύσασθαι καί, ὅπερ λέγω, μὴ
[26]   ἀλλὰ γάρ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  τοῦτο   μὲν ἤδη δῆλον (οὑγὼ ἔλεγον,
[19]   με λανθάνει οἷόν ἐστιν. ὅμως  τοῦτο   μὲν ἴτω ὅπῃ τῷ θεῷ
[39]   ἐμὲ ~οὔτ᾽ ἄλλον οὐδένα δεῖ  (τοῦτο   μηχανᾶσθαι, ὅπως ἀποφεύξεται πᾶν ποιῶν
[31]   ὅταν γένηται, ἀεὶ ἀποτρέπει με  τοῦτο   ἂν μέλλω πράττειν, προτρέπει
[20]   πειράσομαι ἀποδεῖξαι τί ποτ᾽ ἐστὶν  τοῦτο   ἐμοὶ πεποίηκεν τό τε
[24]   ἄνθρωπος, ὅστις πρῶτον καὶ αὐτὸ  τοῦτο   οἶδε, τοὺς νόμους; οὗτοι,
[41]   γέγονεν, ἀλλά μοι δῆλόν ἐστι  τοῦτο,   ὅτι ἤδη τεθνάναι καὶ ἀπηλλάχθαι
[22]   περὶ τῶν ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ  τοῦτο,   ὅτι οὐ σοφίᾳ ποιοῖεν (ἃ
[37]   μηδένα ἀδικεῖν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ὑμᾶς  τοῦτο   οὐ πείθω· ὀλίγον γὰρ χρόνον
[38]   θανάτου δὲ ἐγγύς. λέγω δὲ  τοῦτο   οὐ (πρὸς πάντας ὑμᾶς, ἀλλὰ
[37]   τί δείσας; μὴ πάθω  τοῦτο   οὗ Μέλητός μοι τιμᾶται,
[19]   χρόνῳ. βουλοίμην μὲν οὖν ἂν  τοῦτο   οὕτως γενέσθαι, εἴ τι ἄμεινον
[24]   τούτῳ πώποτε ἐμέλησεν· ὡς δὲ  τοῦτο   οὕτως ἔχει, πειράσομαι καὶ ὑμῖν
[32]   τοῖς δικαίοις καὶ ὥσπερ χρὴ  τοῦτο   περὶ πλείστου ἐποιούμην; πολλοῦ γε
[29]   φιλοσοφεῖν· ἐὰν δὲ (ἁλῷς ἔτι  τοῦτο   πράττων, ἀποθανῇ” εἰ οὖν με,
[18]   βελτίων ἂν εἴη αὐτὸ δὲ  τοῦτο   σκοπεῖν καὶ τούτῳ τὸν νοῦν
[20]   ἀλλ᾽ διὰ σοφίαν τινὰ  τοῦτο   τὸ ὄνομα ἔσχηκα. ποίαν δὴ
[25]   τι λαβεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὥστε  τοῦτο   τὸ> τοσοῦτον κακὸν ἑκὼν ποιῶ,
[34]   ποιεῖν καὶ τηλικόνδε ὄντα καὶ  τοῦτο   τοὔνομα ἔχοντα, εἴτ᾽ οὖν ἀληθὲς
[18]   ἐτεθράμμην, ~καὶ δὴ καὶ νῦν  τοῦτο   ὑμῶν δέομαι δίκαιον, ὥς γέ
[17]   καὶ πάνυ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  τοῦτο   ὑμῶν δέομαι καὶ παρίεμαι· ἐὰν
[33]   γὰρ οὐκ ἀηδές. ἐμοὶ δὲ  τοῦτο,   ὡς ἐγώ φημι, προστέτακται ὑπὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005