Alphabétiquement     [«   »]
ὁτιοῦν 3
ὅτου 1
ὅτῳ 2
οὐ 67
οὔ 10
οὗ 8
οὑγὼ 1
Fréquences     [«    »]
62 μοι
55 τοὺς
64 ὡς
67 οὐ
68 οὖν
70 οἱ
71 ἄνδρες
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

οὐ


Page
[38]   ἐξετάζοντος, δὲ ἀνεξέταστος βίος  οὐ   βιωτὸς ἀνθρώπῳ, ταῦτα δ᾽ ἔτι
[31]   πόλει δεδόσθαι, ἐνθένδε (ἂν κατανοήσαιτε·  οὐ   γὰρ ἀνθρωπίνῳ ἔοικε τὸ ἐμὲ
[20]   οὐκ ἔχω τί λέγω·  οὐ   γὰρ δὴ ἔγωγε αὐτὴν ἐπίσταμαι,
[20]   αἱ διαβολαί σοι αὗται γεγόνασιν;  οὐ   γὰρ δήπου σοῦ γε οὐδὲν
[21]   λέγει φάσκων ἐμὲ σοφώτατον εἶναι;  οὐ   γὰρ δήπου ψεύδεταί γε· οὐ
[20]   δόξω τι ὑμῖν μέγα λέγειν·  οὐ   γὰρ ἐμὸν ἐρῶ τὸν λόγον
[35]   ἀποφεύγειν, ἀλλὰ διδάσκειν καὶ πείθειν.  οὐ   γὰρ ἐπὶ τούτῳ κάθηται
[20]   ἂν εἰ ἠπιστάμην ταῦτα· ἀλλ᾽  οὐ   γὰρ ἐπίσταμαι, ἄνδρες Ἀθηναῖοι.
[39]   ὀρθῶς ζῆτε, οὐ καλῶς διανοεῖσθε·  οὐ   γάρ ἐσθ᾽ αὕτη ἀπαλλαγὴ
[40]   μέγα μοι τεκμήριον τούτου γέγονεν·  οὐ   γὰρ ἔσθ᾽ ὅπως οὐκ ἠναντιώθη
[37]   μοί ἐστιν ὅπερ νυνδὴ ἔλεγον·  οὐ   γὰρ ἔστι μοι χρήματα ὁπόθεν
[38]   γὰρ ἂν ἐβλάβην· νῦν δὲ  οὐ   γὰρ ἔστιν, εἰ μὴ ἄρα
[31]   μοι μὴ ἄχθεσθε λέγοντι τἀληθῆ·  οὐ   γὰρ ἔστιν ὅστις ἀνθρώπων σωθήσεται
[21]   οὐ γὰρ δήπου ψεύδεταί γε·  οὐ   γὰρ θέμις αὐτῷ” καὶ πολὺν
[30]   Ἄνυτος οὐδὲ γὰρ ἂν δύναιτο  οὐ   γὰρ οἴομαι θεμιτὸν (εἶναι ἀμείνονι
[36]   τῶν ψήφων τὸν γεγονότα ἀριθμόν.  οὐ   γὰρ ᾠόμην ἔγωγε οὕτω παρ᾽
[29]   ὃς ἔφη τὴν ἀρχὴν  οὐ   δεῖν ἐμὲ δεῦρο εἰσελθεῖν ἤ,
[26]   τῶν τοιούτων (καὶ ἀκουσίων) ἁμαρτημάτων  οὐ   δεῦρο νόμος εἰσάγειν ἐστίν, ἀλλὰ
[41]   ἀμήχανον ἂν εἴη εὐδαιμονίας; πάντως  οὐ   δήπου τούτου γε ἕνεκα οἱ
[25]   ἀποκρίνεσθαι. ἔσθ᾽ ὅστις βούλεται βλάπτεσθαι;  οὐ   δῆτα. φέρε δή, πότερον ἐμὲ
[25]   ἄλλον ἀνθρώπων οὐδένα· ἀλλ᾽  οὐ   διαφθείρω, εἰ διαφθείρω, (ἄκων,
[26]   τοῖς ἀνδράσιν (τουτοισί. ἐγὼ γὰρ  οὐ   δύναμαι μαθεῖν πότερον λέγεις διδάσκειν
[39]   ὑμῖν ὅτι οὐκ ὀρθῶς ζῆτε,  οὐ   καλῶς διανοεῖσθε· οὐ γάρ ἐσθ᾽
[28]   ἂν δίκαιον λόγον ἀντείποιμι, ὅτι  οὐ   καλῶς λέγεις, ἄνθρωπε, εἰ
[17]   τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοίην ἂν ἔγωγε  οὐ   κατὰ τούτους εἶναι ῥήτωρ. οὗτοι
[32]   ἔγωγε ὑμῖν τεκμήρια παρέξομαι τούτων,  οὐ   λόγους ἀλλ᾽ ὑμεῖς τιμᾶτε,
[32]   ἀναπλῆσαι αἰτιῶν. τότε μέντοι ἐγὼ  (οὐ   λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ αὖ ἐνεδειξάμην
[26]   εἰσάγειν τοὺς κολάσεως δεομένους ἀλλ᾽  οὐ   μαθήσεως. ἀλλὰ γάρ, ἄνδρες
[28]   ἐμὲ αἱρεῖ, ἐάνπερ αἱρῇ,  οὐ   Μέλητος οὐδὲ Ἄνυτος ἀλλ᾽
[38]   δεῖ. ἀλλ᾽ ἀπορίᾳ μὲν ἑάλωκα,  οὐ   μέντοι λόγων, ἀλλὰ τόλμης καὶ
[26]   δοκῶ; οὐδένα νομίζω θεὸν εἶναι;  οὐ   μέντοι μὰ Δία οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν.
[17]   μου ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν  οὐ   μέντοι μὰ Δία, ἄνδρες
[26]   παράπαν ἄθεος οὐδὲ ταύτῃ ἀδικῶ  οὐ   μέντοι οὕσπερ γε πόλις
[36]   ἐμοῦ, κἂν ὦφλε (χιλίας δραχμάς,  οὐ   μεταλαβὼν τὸ πέμπτον μέρος τῶν
[29]   ἐμπνέω καὶ οἷός τε ὦ,  οὐ   μὴ παύσωμαι φιλοσοφῶν καὶ ὑμῖν
[36]   δοκῶ, καὶ νῦν ἀποπέφευγα, καὶ  οὐ   μόνον ἀποπέφευγα, ἀλλὰ παντὶ δῆλον
[27]   νομίζει πράγματ᾽ εἶναι, ἀνθρώπους δὲ  οὐ   νομίζει; ἀποκρινέσθω, ἄνδρες, καὶ
[27]   δὲ πράγματα; αὐλητὰς μὲν  οὐ   νομίζει εἶναι, αὐλητικὰ δὲ πράγματα;
[27]   θορυβείτω· ἔσθ᾽ ὅστις ἵππους μὲν  οὐ   νομίζει, ἱππικὰ δὲ πράγματα;
[27]   νομίζει πράγματ᾽ εἶναι, δαίμονας δὲ  οὐ   νομίζει; οὐκ ἔστιν. ὡς ὤνησας
[26]   ταῦτα λέγω, ὡς τὸ παράπαν  οὐ   νομίζεις θεούς. (ὦ θαυμάσιε Μέλητε,
[24]   θεοὺς οὓς πόλις (νομίζει  οὐ   νομίζοντα, ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά.
[35]   κατηγοροίην ἂν ἐμαυτοῦ ὡς θεοὺς  οὐ   νομίζω. ἀλλὰ πολλοῦ δεῖ οὕτως
[29]   εἰσάγοι τις εἰς δικαστήριον, ὅτι  οὐ   νομίζω θεοὺς εἶναι ἀπειθῶν τῇ
[27]   εἰ εἴποι· ἀδικεῖ Σωκράτης θεοὺς  οὐ   νομίζων, ἀλλὰ θεοὺς νομίζων” καίτοι
[19]   δὲ αὐτὸ χαλεπὸν εἶναι, καὶ  οὐ   πάνυ με λανθάνει οἷόν ἐστιν.
[41]   καταψηφισαμένοις μου καὶ τοῖς κατηγόροις  οὐ   πάνυ χαλεπαίνω. καίτοι οὐ ταύτῃ
[25]   φῂς σύ; ταῦτα ἐγώ σοι  οὐ   πείθομαι, Μέλητε, οἶμαι δὲ
[37]   ἀδικεῖν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ὑμᾶς τοῦτο  οὐ   πείθω· ὀλίγον γὰρ χρόνον ἀλλήλοις
[38]   διὰ τοῦτ᾽ ἀδύνατον (ἡσυχίαν ἄγειν,  οὐ   πείσεσθέ μοι ὡς εἰρωνευομένῳ· ἐάντ᾽
[29]   Σώκρατες, νῦν μὲν Ἀνύτῳ  οὐ   πεισόμεθα ἀλλ᾽ ἀφίεμέν σε, ἐπὶ
[28]   ἀδικῶ κατὰ τὴν Μελήτου γραφήν,  οὐ   πολλῆς μοι δοκεῖ εἶναι ἀπολογίας,
[38]   ἔσονται τοῦ ἀργυρίου οὗτοι ἀξιόχρεῳ.  (οὐ   πολλοῦ γ᾽ ἕνεκα χρόνου,
[38]   δὲ ἐγγύς. λέγω δὲ τοῦτο  οὐ   (πρὸς πάντας ὑμᾶς, ἀλλὰ πρὸς
[37]   πολλάς, ἐπείσθητε ἄν· νῦν δ᾽  οὐ   ῥᾴδιον ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ μεγάλας
[38]   φημι, ἄνδρες, πείθειν δὲ  οὐ   ῥᾴδιον. καὶ ἐγὼ ἅμα οὐκ
[30]   καταψηφισάμενοι. ἐὰν γάρ με ἀποκτείνητε,  οὐ   ῥᾳδίως ἄλλον τοιοῦτον εὑρήσετε, ἀτεχνῶς
[31]   πανταχοῦ προσκαθίζων. τοιοῦτος οὖν ἄλλος  οὐ   ῥᾳδίως ὑμῖν γενήσεται, ἄνδρες,
[22]   ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ τοῦτο, ὅτι  οὐ   σοφίᾳ ποιοῖεν (ἃ ποιοῖεν, ἀλλὰ
[26]   νομίζει, ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά;  οὐ   ταῦτα λέγεις ὅτι διδάσκων διαφθείρω;
[41]   κατηγόροις οὐ πάνυ χαλεπαίνω. καίτοι  οὐ   ταύτῃ τῇ διανοίᾳ κατεψηφίζοντό μου
[31]   περιιὼν καὶ πολυπραγμονῶ, δημοσίᾳ δὲ  οὐ   τολμῶ ἀναβαίνων εἰς τὸ πλῆθος
[27]   σμικρὸν νοῦν ἔχοντα ἀνθρώπων, ὡς  οὐ   τοῦ αὐτοῦ ἔστιν καὶ δαιμόνια
[39]   ποιεῖν καὶ λέγειν. ἀλλὰ μὴ  οὐ   τοῦτ᾽ χαλεπόν, ἄνδρες,
[24]   ἀμείνους ποιεῖ; οἱ νόμοι. (ἀλλ᾽  οὐ   τοῦτο ἐρωτῶ, βέλτιστε, ἀλλὰ
[25]   δήπου, ἐάντε σὺ καὶ Ἄνυτος  οὐ   φῆτε ἐάντε φῆτε· πολλὴ γὰρ
[35]   τῷ κρίνειν ταῦτα· καὶ ὀμώμοκεν  οὐ   χαριεῖσθαι οἷς ἂν δοκῇ αὐτῷ,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005