Alphabétiquement     [«   »]
τινος 2
τινων 1
τίς 18
τις 39
τισὶν 1
τὸ 43
τό 2
Fréquences     [«    »]
37 με
38 τὸν
36 ὑμῶν
39 τις
41 ἀλλὰ
41 δὴ
41 τι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

τις


Page
[41]   Αἴαντι τῷ Τελαμῶνος καὶ εἴ  τις   ἄλλος τῶν παλαιῶν διὰ κρίσιν
[30]   ἐγὼ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἀπολογεῖσθαι, ὥς  τις   ἂν οἴοιτο, ἀλλὰ ὑπὲρ ὑμῶν,
[23]   διαφθείρει τοὺς νέους· καὶ ἐπειδάν  τις   αὐτοὺς ἐρωτᾷ ὅτι ποιῶν καὶ
[41]   ἄνδρες δικασταί; ~εἰ γάρ  τις   (ἀφικόμενος εἰς Ἅιδου, ἀπαλλαγεὶς τουτωνὶ
[33]   παρέχω ἐμαυτὸν ἐρωτᾶν, καὶ ἐάν  τις   βούληται ἀποκρινόμενος ἀκούειν ὧν ἂν
[31]   ἔστιν ἐκ παιδὸς ἀρξάμενον, φωνή  τις   γιγνομένη, ὅταν γένηται, ἀεὶ
[41]   καὶ Ὁμήρῳ ἐπὶ πόσῳ ἄν  τις   δέξαιτ᾽ ἂν ὑμῶν; ἐγὼ μὲν
[28]   Ἀθηναῖοι, τῇ ἀληθείᾳ· οὗ ἄν  τις   ἑαυτὸν τάξῃ ἡγησάμενος βέλτιστον εἶναι
[41]   Σίσυφον ἄλλους μυρίους ἄν  τις   εἴποι καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας,
[37]   αὐτοὺς τούτους. ἴσως οὖν ἄν  τις   εἴποι· σιγῶν δὲ καὶ ἡσυχίαν
[29]   τότ᾽ ἄν με δικαίως εἰσάγοι  τις   εἰς δικαστήριον, ὅτι οὐ νομίζω
[28]   στῇ. ἴσως ἂν οὖν εἴποι  τις·   εἶτ᾽ οὐκ αἰσχύνῃ, Σώκρατες,
[39]   ὅτι τό γε ἀποθανεῖν ἄν  τις   ἐκφύγοι καὶ ὅπλα ἀφεὶς καὶ
[21]   ἄνδρες ἤρετο γὰρ δὴ εἴ  τις   ἐμοῦ εἴη σοφώτερος. ἀνεῖλεν οὖν
[25]   ἐάντε φῆτε· πολλὴ γὰρ ἄν  τις   εὐδαιμονία εἴη περὶ τοὺς νέους
[20]   τὴν τῶν ὑέων κτῆσιν. ἔστιν  τις”   ἔφην ἐγώ, οὔ; πάνυ
[20]   ἂν οὗτος τῶν ἱππικῶν  τις   τῶν γεωργικῶν· νῦν δ᾽
[27]   ἄτοπον εἴη ὥσπερ ἂν εἴ  τις   ἵππων μὲν παῖδας ἡγοῖτο
[40]   ἐστιν ἀλλ᾽ (οἷον ὕπνος ἐπειδάν  τις   καθεύδων μηδ᾽ ὄναρ μηδὲν ὁρᾷ,
[28]   ἔταττον ἔμενον ὥσπερ καὶ ἄλλος  τις   καὶ ἐκινδύνευον ἀποθανεῖν, τοῦ δὲ
[40]   γε δὴ οἰηθείη ἄν  τις   καὶ νομίζεται ἔσχατα κακῶν εἶναι·
[18]   εἰδέναι καὶ εἰπεῖν, πλὴν εἴ  τις   κωμῳδοποιὸς τυγχάνει ὤν. ὅσοι δὲ
[25]   τοὐναντίον τούτου πᾶν εἷς μέν  τις   βελτίους οἷός τ᾽ ὢν
[25]   πάντες ἄνθρωποι εἶναι, εἷς δέ  τις   διαφθείρων; τοὐναντίον τούτου
[19]   μοι δοκεῖ καλὸν εἶναι, εἴ  τις   οἷός τ᾽ εἴη παιδεύειν ἀνθρώπους
[19]   λέγω τὴν τοιαύτην ἐπιστήμην, εἴ  τις   περὶ τῶν τοιούτων σοφός ἐστιν
[18]   μᾶλλον οὐδὲν ἀληθές, ὡς ἔστιν  τις   Σωκράτης σοφὸς ἀνήρ, τά τε
[34]   ἔσχατον κίνδυνον. τάχ᾽ ἂν οὖν  τις   ταῦτα ἐννοήσας αὐθαδέστερον ἂν πρός
[39]   κινδύνοις ὥστε διαφεύγειν θάνατον, ἐάν  τις   τολμᾷ πᾶν ποιεῖν καὶ λέγειν.
[40]   κατὰ τὰ λεγόμενα μεταβολή  τις   τυγχάνει οὖσα καὶ μετοίκησις τῇ
[21]   οὐδὲν δέομαι λέγειν, ἦν δέ  τις   τῶν πολιτικῶν πρὸς ὃν ἐγὼ
[34]   ἴσως τοιαῦτα. τάχα δ᾽ ἄν  τις   (ὑμῶν ἀγανακτήσειεν ἀναμνησθεὶς ἑαυτοῦ, εἰ
[29]   ἐπιμελῇ οὐδὲ φροντίζεις; καὶ ἐάν  τις   ὑμῶν ἀμφισβητήσῃ καὶ φῇ ἐπιμελεῖσθαι,
[19]   μικρὸν μέγα ἤκουσέ  τις   ὑμῶν ἐμοῦ περὶ τῶν τοιούτων
[36]   πολύ γε μᾶλλον εἴ  τις   ὑμῶν ἵππῳ συνωρίδι
[20]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι. ὑπολάβοι ἂν οὖν  τις   ὑμῶν ἴσως· ἀλλ᾽ Σώκρατες,
[34]   (ὀργῆς τὴν ψῆφον. εἰ δή  τις   ὑμῶν οὕτως ἔχει οὐκ ἀξιῶ
[33]   λέγω. καὶ τούτων ἐγὼ εἴτε  τις   χρηστὸς γίγνεται εἴτε μή, οὐκ
[41]   οὔ. ἐπὶ πόσῳ δ᾽ ἄν  τις,   ἄνδρες δικασταί, δέξαιτο ἐξετάσαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005