Alphabétiquement     [«   »]
δαιμόνιον 1
δαιμονίου 1
δακρύων 1
δὲ 126
δέ 16
δεδέσθαι 1
δεδίασι 1
Fréquences     [«    »]
102 γὰρ
97 μὲν
105
126 δὲ
459 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

δὲ


Page
[25]   τοὺς μάλιστα πλησίον (ἑαυτῶν, οἱ  δὲ   ἀγαθοὶ ἀγαθόν, ἐγὼ δὲ δὴ
[34]   οὗ ἦν Θεάγης ἀδελφός· ~ὅδε  δὲ   (Ἀδείμαντος, Ἀρίστωνος, οὗ ἀδελφὸς
[34]   ἂν λόγον ἔχοιεν βοηθοῦντες· οἱ  δὲ   ἀδιάφθαρτοι, πρεσβύτεροι ἤδη ἄνδρες, οἱ
[29]   καὶ οἴομαι οὐκ εἰδέναι· τὸ  δὲ   ἀδικεῖν καὶ ἀπειθεῖν τῷ βελτίονι
[31]   ὑμέτερον συμβουλεύειν τῇ πόλει. τούτου  δὲ   αἴτιόν ἐστιν ὑμεῖς ἐμοῦ
[24]   ὠφελούντων. τί δὲ δή; οἱ  δὲ   ἀκροαταὶ βελτίους ποιοῦσιν (ἢ οὔ;
[26]   γε κατ᾽ ἀμφότερα ψεύδῃ. εἰ  δὲ   ἄκων διαφθείρω, τῶν τοιούτων (καὶ
[34]   συνίσασι Μελήτῳ μὲν ψευδομένῳ, ἐμοὶ  δὲ   ἀληθεύοντι; εἶεν δή, ἄνδρες·
[32]   δίκαιον δείσας θάνατον, μὴ ὑπείκων  δὲ   ἀλλὰ κἂν ἀπολοίμην. ἐρῶ δὲ
[29]   ζητήσει διατρίβειν μηδὲ φιλοσοφεῖν· ἐὰν  δὲ   (ἁλῷς ἔτι τοῦτο πράττων, ἀποθανῇ”
[21]   καὶ δεδιὼς ὅτι ἀπηχθανόμην, ὅμως  δὲ   ἀναγκαῖον ἐδόκει εἶναι τὸ τοῦ
[38]   ἐμαυτὸν καὶ ἄλλους ἐξετάζοντος,  δὲ   ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ,
[39]   τοῖς καταψηφισαμένοις μαντευσάμενος ἀπαλλάττομαι. (τοῖς  δὲ   ἀποψηφισαμένοις ἡδέως ἂν διαλεχθείην ὑπὲρ
[37]   ζητεῖτε αὐτῶν νυνὶ ἀπαλλαγῆναι· ἄλλοι  δὲ   ἄρα αὐτὰς οἴσουσι ῥᾳδίως; πολλοῦ
[19]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐδὲν μέτεστιν. (μάρτυρας  δὲ   αὖ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς παρέχομαι,
[19]   τί με ποιῆσαι ἀπολογούμενον· οἶμαι  δὲ   αὐτὸ χαλεπὸν εἶναι, καὶ οὐ
[17]   ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν εἰρήκασιν. μάλιστα  δὲ   αὐτῶν ἓν ἐθαύμασα τῶν πολλῶν
[18]   ἴσως μὲν γὰρ χείρων, ἴσως  δὲ   βελτίων ἂν εἴη αὐτὸ δὲ
[42]   ἀπιέναι, ἐμοὶ μὲν ἀποθανουμένῳ, ὑμῖν  δὲ   βιωσομένοις· ὁπότεροι δὲ ἡμῶν ἔρχονται
[27]   ὁμολογοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ ἀποκρίνῃ. τοὺς  δὲ   (δαίμονας οὐχὶ ἤτοι θεούς γε
[26]   οὓς πόλις νομίζει, ἕτερα  δὲ   δαιμόνια καινά; οὐ ταῦτα λέγεις
[24]   πόλις (νομίζει οὐ νομίζοντα, ἕτερα  δὲ   δαιμόνια καινά. τὸ μὲν δὴ
[27]   διωμόσω ἐν τῇ ἀντιγραφῇ. εἰ  δὲ   δαιμόνια νομίζω, καὶ δαίμονας δήπου
[28]   οἶμαι δὲ καὶ αἱρήσει· οὐδὲν  δὲ   δεινὸν μὴ ἐν ἐμοὶ στῇ.
[36]   μὲν τροφῆς οὐδὲν δεῖται, ἐγὼ  δὲ   δέομαι. εἰ οὖν δεῖ με
[24]   εἰσάγεις τουτοισὶ καὶ κατηγορεῖς· τὸν  δὲ   δὴ βελτίους ποιοῦντα ἴθι εἰπὲ
[25]   οἱ δὲ ἀγαθοὶ ἀγαθόν, ἐγὼ  δὲ   δὴ εἰς τοσοῦτον ἀμαθίας ἥκω
[26]   οὔτε μικρὸν πώποτε ἐμέλησεν. ὅμως  δὲ   δὴ λέγε ἡμῖν, πῶς με
[39]   οἶμαι αὐτὰ μετρίως ἔχειν. (τὸ  δὲ   δὴ μετὰ τοῦτο ἐπιθυμῶ ὑμῖν
[24]   πολλὴν ἀφθονίαν τῶν ὠφελούντων. τί  δὲ   δή; οἱ δὲ ἀκροαταὶ βελτίους
[36]   ἀνὴρ θανάτου. εἶεν· ἐγὼ  δὲ   δὴ τίνος ὑμῖν ἀντιτιμήσομαι,
[33]   φασιν ἐμοὺς μαθητὰς εἶναι. ἐγὼ  δὲ   διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς πώποτ᾽ ἐγενόμην·
[33]   νέων (τοὺς μὲν διαφθείρω τοὺς  δὲ   διέφθαρκα, χρῆν δήπου, εἴτε τινὲς
[22]   ζητοῦντι κατὰ τὸν θεόν, ἄλλοι  δὲ   δοκοῦντες φαυλότεροι ἐπιεικέστεροι εἶναι ἄνδρες
[38]   ἤδη ἐστὶ τοῦ βίου θανάτου  δὲ   ἐγγύς. λέγω δὲ τοῦτο οὐ
[36]   ποιεῖ εὐδαίμονας δοκεῖν εἶναι, ἐγὼ  δὲ   (εἶναι, καὶ μὲν τροφῆς
[26]   ἔφυγες καὶ οὐκ ἠθέλησας, δεῦρο  δὲ   εἰσάγεις, οἷ νόμος ἐστὶν εἰσάγειν
[35]   δοκοῦντας μέν τι εἶναι, θαυμάσια  δὲ   ἐργαζομένους, ὡς δεινόν τι οἰομένους
[38]   ἧττον πείσεσθέ μοι λέγοντι. τὰ  δὲ   ἔχει μὲν οὕτως, ὡς ἐγώ
[27]   μοι φαίνεται ταῦτα λέγειν· σὺ  δὲ   ἡμῖν ἀπόκριναι, Μέλητε. ὑμεῖς
[25]   περὶ ὧν ἐμὲ εἰσάγεις. ἔτι  δὲ   ἡμῖν εἰπέ, πρὸς Διὸς
[42]   ἀποθανουμένῳ, ὑμῖν δὲ βιωσομένοις· ὁπότεροι  δὲ   ἡμῶν ἔρχονται ἐπὶ ἄμεινον πρᾶγμα,
[28]   τις καὶ ἐκινδύνευον ἀποθανεῖν, τοῦ  δὲ   θεοῦ τάττοντος, ὡς ἐγὼ ᾠήθην
[28]   καὶ ἀγαθοὺς (ἄνδρας ᾕρηκεν, οἶμαι  δὲ   καὶ αἱρήσει· οὐδὲν δὲ δεινὸν
[29]   (καὶ δόξης καὶ τιμῆς, φρονήσεως  δὲ   καὶ ἀληθείας καὶ τῆς ψυχῆς
[18]   διαβολῇ χρώμενοι ὑμᾶς ἀνέπειθον οἱ  δὲ   καὶ αὐτοὶ πεπεισμένοι ἄλλους πείθοντες
[18]   πολὺν χρόνον ἤδη κατηγορηκότες, ἔτι  δὲ   καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικίᾳ
[28]   ἀλλὰ ἱκανὰ καὶ ταῦτα·  δὲ   καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἔλεγον,
[37]   οὖν ἄν τις εἴποι· σιγῶν  δὲ   καὶ ἡσυχίαν ἄγων, Σώκρατες,
[37]   μὴ ἀπελαύνω, οἱ τούτων πατέρες  δὲ   καὶ οἰκεῖοι δι᾽ αὐτοὺς τούτους.
[27]   καὶ ὄνων, τοὺς ἡμιόνους, ἵππους  δὲ   καὶ ὄνους μὴ ἡγοῖτο εἶναι.
[40]   ἔμελλον ἐγὼ ἀγαθὸν πράξειν. ἐννοήσωμεν  δὲ   καὶ τῇδε ὡς πολλὴ ἐλπίς
[38]   τοὺς ἐμοῦ καταψηφισαμένους θάνατον. λέγω  δὲ   καὶ τόδε πρὸς τοὺς αὐτοὺς
[23]   ἂν ἄλλον ἐξελέγξω. τὸ  δὲ   κινδυνεύει, ἄνδρες, τῷ ὄντι
[28]   καὶ τοῦ κινδύνου ὠλιγώρησε, πολὺ  δὲ   μᾶλλον (δείσας τὸ ζῆν κακὸς
[29]   ἀσπάζομαι μὲν καὶ φιλῶ, πείσομαι  δὲ   μᾶλλον τῷ θεῷ ὑμῖν,
[24]   ἱκανὴ ἀπολογία πρὸς ὑμᾶς· πρὸς  δὲ   Μέλητον τὸν ἀγαθὸν καὶ φιλόπολιν,
[37]   ἐξελῶσι πείθοντες τοὺς πρεσβυτέρους· (ἐὰν  δὲ   μὴ ἀπελαύνω, οἱ τούτων πατέρες
[33]   ἐμοῦ κατηγορεῖν καὶ τιμωρεῖσθαι· εἰ  δὲ   μὴ αὐτοὶ ἤθελον, τῶν οἰκείων
[23]   οὐδὲν εἰπεῖν ἀλλ᾽ ἀγνοοῦσιν, ἵνα  δὲ   μὴ δοκῶσιν ἀπορεῖν, τὰ κατὰ
[27]   μὲν παῖδας ἡγοῖτο εἶναι, θεοὺς  δὲ   μή; ὁμοίως γὰρ (ἂν ἄτοπον
[32]   ἦν εἰπεῖν, οὐδ᾽ ὁτιοῦν, τοῦ  δὲ   μηδὲν ἄδικον μηδ᾽ ἀνόσιον ἐργάζεσθαι,
[25]   κἀγαθοὺς ποιοῦσι πλὴν ἐμοῦ, ἐγὼ  δὲ   μόνος διαφθείρω. οὕτω λέγεις; πάνυ
[19]   ὅπῃ τῷ θεῷ φίλον, τῷ  δὲ   νόμῳ πειστέον καὶ ἀπολογητέον. ἀναλάβωμεν
[30]   μὲν καὶ γενναίῳ, ὑπὸ μεγέθους  δὲ   νωθεστέρῳ καὶ δεομένῳ ἐγείρεσθαι ὑπὸ
[38]   ἀργυρίου· τοσούτου οὖν τιμῶμαι. Πλάτων  δὲ   ὅδε, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ
[23]   μὲν εἰδέναι τι ἀνθρώπων, εἰδότων  δὲ   ὀλίγα οὐδέν. ἐντεῦθεν οὖν
[32]   ἔτι δημοκρατουμένης τῆς πόλεως· ἐπειδὴ  δὲ   ὀλιγαρχία ἐγένετο, οἱ τριάκοντα αὖ
[31]   εἶχον ἄν τινα λόγον· νῦν  δὲ   ὁρᾶτε δὴ καὶ αὐτοὶ ὅτι
[38]   οὐδὲν γὰρ ἂν ἐβλάβην· νῦν  δὲ   οὐ γὰρ ἔστιν, εἰ μὴ
[27]   μὲν νομίζει πράγματ᾽ εἶναι, ἀνθρώπους  δὲ   οὐ νομίζει; ἀποκρινέσθω, ἄνδρες,
[27]   μὲν νομίζει πράγματ᾽ εἶναι, δαίμονας  δὲ   οὐ νομίζει; οὐκ ἔστιν. ὡς
[38]   ἐγώ φημι, ἄνδρες, πείθειν  δὲ   οὐ ῥᾴδιον. καὶ ἐγὼ ἅμα
[31]   συμβουλεύω περιιὼν καὶ πολυπραγμονῶ, δημοσίᾳ  δὲ   οὐ τολμῶ ἀναβαίνων εἰς τὸ
[33]   μὲν λαμβάνων διαλέγομαι (μὴ λαμβάνων  δὲ   οὔ, ἀλλ᾽ ὁμοίως καὶ πλουσίῳ
[40]   με ἐπέσχε λέγοντα μεταξύ· νῦν  δὲ   οὐδαμοῦ περὶ ταύτην τὴν πρᾶξιν
[25]   οὐ πείθομαι, Μέλητε, οἶμαι  δὲ   οὐδὲ ἄλλον ἀνθρώπων οὐδένα· ἀλλ᾽
[34]   οἰκείων καὶ φίλων πολλούς, ἐγὼ  δὲ   οὐδὲν ἄρα τούτων ποιήσω, καὶ
[23]   γίγνονται προσποιούμενοι μὲν εἰδέναι, εἰδότες  δὲ   οὐδέν. ἅτε οὖν οἶμαι φιλότιμοι
[22]   μὲν πολλὰ καὶ καλά, ἴσασιν  δὲ   οὐδὲν ὧν λέγουσι. τοιοῦτόν τί
[37]   καὶ τῆς ἀντιβολήσεως, ἀπαυθαδιζόμενος· τὸ  δὲ   οὐκ ἔστιν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[39]   οὓς νῦν ἐγὼ κατεῖχον, ὑμεῖς  δὲ   οὐκ ᾐσθάνεσθε· καὶ χαλεπώτεροι ἔσονται
[31]   ἂν μέλλω πράττειν, προτρέπει  δὲ   οὔποτε. τοῦτ᾽ ἔστιν μοι
[40]   νομίζεται ἔσχατα κακῶν εἶναι· ἐμοὶ  δὲ   (οὔτε ἐξιόντι ἕωθεν οἴκοθεν ἠναντιώθη
[34]   εἷς μὲν μειράκιον ἤδη, δύο  δὲ   παιδία· ἀλλ᾽ ὅμως οὐδένα αὐτῶν
[18]   ἐρήμην κατηγοροῦντες ἀπολογουμένου οὐδενός.  δὲ   πάντων ἀλογώτατον, ὅτι οὐδὲ τὰ
[33]   νῦν μεμνῆσθαι καὶ τιμωρεῖσθαι. πάντως  δὲ   πάρεισιν αὐτῶν πολλοὶ ἐνταυθοῖ οὓς
[25]   πάνυ ὀλίγοι, οἱ ἱππικοί, οἱ  δὲ   πολλοὶ ἐάνπερ συνῶσι καὶ χρῶνται
[27]   ἵππους μὲν οὐ νομίζει, ἱππικὰ  δὲ   πράγματα; αὐλητὰς μὲν οὐ
[27]   μὲν οὐ νομίζει εἶναι, αὐλητικὰ  δὲ   πράγματα; οὐκ ἔστιν, ἄριστε
[18]   καὶ τοὺς πρώτους κατηγόρους, ἔπειτα  δὲ   πρὸς τὰ ὕστερον καὶ τοὺς
[22]   εἰπεῖν, ἄνδρες, τἀληθῆ· ὅμως  δὲ   ῥητέον. ὡς ἔπος γὰρ εἰπεῖν
[26]   ἥλιον λίθον φησὶν εἶναι, τὴν  δὲ   σελήνην γῆν. Ἀναξαγόρου οἴει κατηγορεῖν,
[27]   ἐγκαλοῖς ἐμοὶ ἀληθὲς ἀδίκημα· ὅπως  δὲ   σύ τινα πείθοις ἂν καὶ
[26]   γε ἄκων ποιῶ. σὺ  δὲ   συγγενέσθαι μέν μοι καὶ διδάξαι
[40]   μέλλοιμι μὴ ὀρθῶς πράξειν. νυνὶ  δὲ   συμβέβηκέ μοι ἅπερ ὁρᾶτε καὶ
[18]   μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή, ῥήτορος  δὲ   τἀληθῆ λέγειν. πρῶτον μὲν οὖν
[20]   κινδυνεύω ταύτην εἶναι σοφός. οὗτοι  δὲ   τάχ᾽ ἄν, οὓς ἄρτι (ἔλεγον,
[35]   τοῦ ἡσυχίαν ἄγοντος. χωρὶς  δὲ   τῆς δόξης, ἄνδρες, οὐδὲ
[36]   ἔμελλον μηδὲν ὄφελος εἶναι, ἐπὶ  δὲ   τὸ ἰδίᾳ ἕκαστον ἰὼν εὐεργετεῖν
[32]   ἄδικον μηδ᾽ ἀνόσιον ἐργάζεσθαι, τούτου  δὲ   τὸ πᾶν μέλει. ἐμὲ γὰρ
[30]   καὶ ξένῳ καὶ ἀστῷ, μᾶλλον  δὲ   τοῖς ἀστοῖς, ὅσῳ μου ἐγγυτέρω
[34]   λόγῳ παρασχέσθαι Μέλητον μάρτυρα· εἰ  δὲ   τότε ἐπελάθετο, νῦν παρασχέσθω ἐγὼ
[24]   δὴ ἔγκλημα τοιοῦτόν ἐστιν· τούτου  δὲ   τοῦ ἐγκλήματος ἓν ἕκαστον ἐξετάσωμεν.
[18]   μὲν τοὺς ἄρτι κατηγορήσαντας, ἑτέρους  δὲ   (τοὺς πάλαι οὓς ἐγὼ λέγω,
[31]   γραφῇ ἐπικωμῳδῶν Μέλητος ἐγράψατο. ἐμοὶ  δὲ   τοῦτ᾽ ἔστιν ἐκ παιδὸς ἀρξάμενον,
[28]   μεθ᾽ Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος”  δὲ   τοῦτο ἀκούσας τοῦ μὲν θανάτου
[23]   διαβολὰς ἀπ᾽ αὐτῶν γεγονέναι, ὄνομα  δὲ   τοῦτο λέγεσθαι, σοφὸς εἶναι· οἴονται
[38]   βίου θανάτου δὲ ἐγγύς. λέγω  δὲ   τοῦτο οὐ (πρὸς πάντας ὑμᾶς,
[24]   οὐδὲν τούτῳ πώποτε ἐμέλησεν· ὡς  δὲ   τοῦτο οὕτως ἔχει, πειράσομαι καὶ
[18]   δὲ βελτίων ἂν εἴη αὐτὸ  δὲ   τοῦτο σκοπεῖν καὶ τούτῳ τὸν
[33]   ἔστι γὰρ οὐκ ἀηδές. ἐμοὶ  δὲ   τοῦτο, ὡς ἐγώ φημι, προστέτακται
[23]   τὴν τοῦ θεοῦ λατρείαν. πρὸς  δὲ   τούτοις οἱ νέοι μοι ἐπακολουθοῦντες
[28]   οὗ κινδυνεύεις νυνὶ ἀποθανεῖν; ἐγὼ  δὲ   τούτῳ ἂν δίκαιον λόγον ἀντείποιμι,
[23]   τοῦτον λέγειν τὸν Σωκράτη, προσκεχρῆσθαι  δὲ   (τῷ ἐμῷ ὀνόματι, ἐμὲ παράδειγμα
[31]   ἀμελουμένων τοσαῦτα ἤδη ἔτη, τὸ  δὲ   ὑμέτερον πράττειν ἀεί, ἰδίᾳ ἑκάστῳ
[38]   ἐγγυᾶσθαι· τιμῶμαι οὖν τοσούτου, ἐγγυηταὶ  δὲ   ὑμῖν ἔσονται τοῦ ἀργυρίου οὗτοι
[39]   διδόναι ἔλεγχον τοῦ βίου, τὸ  δὲ   ὑμῖν πολὺ ἐναντίον ἀποβήσεται, ὡς
[32]   δὲ ἀλλὰ κἂν ἀπολοίμην. ἐρῶ  δὲ   ὑμῖν φορτικὰ μὲν καὶ δικανικά,
[19]   ἐμοῦ πώποτε ἀκηκόατε διαλεγομένου πολλοὶ  δὲ   ὑμῶν οἱ τοιοῦτοί εἰσιν φράζετε
[23]   ὑπὲρ τῶν ποιητῶν ἀχθόμενος, Ἄνυτος  δὲ   ὑπὲρ τῶν δημιουργῶν ~καὶ (τῶν
[24]   δημιουργῶν ~καὶ (τῶν πολιτικῶν, Λύκων  δὲ   ὑπὲρ τῶν ῥητόρων· ὥστε, ὅπερ
[30]   ἄξια περὶ ἐλαχίστου ποιεῖται, τὰ  δὲ   φαυλότερα περὶ πλείονος. ταῦτα καὶ
[18]   τις κωμῳδοποιὸς τυγχάνει ὤν. ὅσοι  δὲ   φθόνῳ καὶ διαβολῇ χρώμενοι ὑμᾶς
[28]   ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἄλλους, ἐνταῦθα  δὲ   φοβηθεὶς ~ἢ θάνατον (ἣ ἄλλ᾽
[32]   Σαλαμῖνα καὶ ἤγαγον Λέοντα, ἐγὼ  δὲ   ᾠχόμην ἀπιὼν οἴκαδε. καὶ ἴσως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005