Alphabétiquement     [«   »]
βραδὺς 1
βραδυτέρου 1
γ 4
γὰρ 102
γάρ 22
γέ 6
γε 33
Fréquences     [«    »]
87 ἂν
84
97 μὲν
102 γὰρ
105
126 δὲ
459 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

γὰρ


Page
[18]   δεινοί εἰσίν μου κατήγοροι· οἱ  γὰρ   ἀκούοντες ἡγοῦνται τοὺς ταῦτα ζητοῦντας
[23]   ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν” τὰ  γὰρ   ἀληθῆ οἴομαι οὐκ ἂν ἐθέλοιεν
[41]   οἱ ἐκεῖ ἀποκτείνουσι· τά τε  γὰρ   ἄλλα εὐδαιμονέστεροί εἰσιν οἱ ἐκεῖ
[30]   ἐμὴν τῷ θεῷ ὑπηρεσίαν. οὐδὲν  γὰρ   ἄλλο πράττων ἐγὼ περιέρχομαι
[35]   φεύγοντα ὑπὸ Μελήτου τουτουΐ. σαφῶς  γὰρ   ἄν, εἰ πείθοιμι ὑμᾶς καὶ
[37]   ἀλλὰ δὴ φυγῆς τιμήσωμαι; ἴσως  γὰρ   ἄν μοι τούτου τιμήσαιτε. πολλὴ
[25]   οὐ φῆτε ἐάντε φῆτε· πολλὴ  γὰρ   ἄν τις εὐδαιμονία εἴη περὶ
[32]   δεῖ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι· οὐδὲ  γὰρ   ἂν ἄλλος (ἀνθρώπων οὐδείς. ~ἀλλ᾽
[27]   εἶναι, θεοὺς δὲ μή; ὁμοίως  γὰρ   (ἂν ἄτοπον εἴη ὥσπερ ἂν
[17]   μηδεὶς ὑμῶν προσδοκησάτω ἄλλως· οὐδὲ  γὰρ   ἂν δήπου πρέποι, ἄνδρες,
[30]   οὔτε Μέλητος οὔτε Ἄνυτος οὐδὲ  γὰρ   ἂν δύναιτο οὐ γὰρ οἴομαι
[38]   χρημάτων ὅσα ἔμελλον ἐκτείσειν, οὐδὲν  γὰρ   ἂν ἐβλάβην· νῦν δὲ οὐ
[35]   ἐπιορκεῖν οὔθ᾽ ὑμᾶς ἐθίζεσθαι· οὐδέτεροι  γὰρ   ἂν ἡμῶν εὐσεβοῖεν. μὴ οὖν
[40]   ἂν εἴη θάνατος ἐγὼ  γὰρ   ἂν οἶμαι, εἴ τινα ἐκλεξάμενον
[28]   ἀγαθοῦ ἔργα κακοῦ. φαῦλοι  (γὰρ   ἂν τῷ γε σῷ λόγῳ
[18]   οὗτοι πάντες ἀπορώτατοί εἰσιν· οὐδὲ  γὰρ   ἀναβιβάσασθαι οἷόν τ᾽ ἐστὶν αὐτῶν
[31]   δεδόσθαι, ἐνθένδε (ἂν κατανοήσαιτε· οὐ  γὰρ   ἀνθρωπίνῳ ἔοικε τὸ ἐμὲ τῶν
[18]   λέγω μή· δικαστοῦ μὲν  γὰρ   αὕτη ἀρετή, ῥήτορος δὲ τἀληθῆ
[20]   Ἱππονίκου· τοῦτον οὖν ἀνηρόμην ἐστὸν  γὰρ   αὐτῷ δύο ὑεῖ Καλλία”
[20]   οὐκ ἔχω τί λέγω· οὐ  γὰρ   δὴ ἔγωγε αὐτὴν ἐπίσταμαι, ἀλλ᾽
[33]   ἀληθῆ ἐστιν καὶ εὐέλεγκτα. εἰ  γὰρ   δὴ ἔγωγε τῶν νέων (τοὺς
[21]   μὴ θορυβεῖτε, ἄνδρες ἤρετο  γὰρ   δὴ εἴ τις ἐμοῦ εἴη
[21]   καὶ τί ποτε αἰνίττεται; ἐγὼ  γὰρ   δὴ οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν
[38]   Σωκράτη ἀπεκτόνατε, ἄνδρα σοφόν φήσουσι  γὰρ   δὴ σοφὸν εἶναι, εἰ καὶ
[38]   ἂν ὑμῖν τοῦτο ἐγένετο· ὁρᾶτε  γὰρ   δὴ τὴν ἡλικίαν ὅτι πόρρω
[24]   ἐγκλήματος ἓν ἕκαστον ἐξετάσωμεν. φησὶ  γὰρ   δὴ τοὺς νέους ἀδικεῖν με
[24]   μετὰ ταῦτα πειράσομαι ἀπολογήσασθαι. αὖθις  γὰρ   δή, ὥσπερ ἑτέρων τούτων ὄντων
[20]   διαβολαί σοι αὗται γεγόνασιν; οὐ  γὰρ   δήπου σοῦ γε οὐδὲν τῶν
[21]   φάσκων ἐμὲ σοφώτατον εἶναι; οὐ  γὰρ   δήπου ψεύδεταί γε· οὐ γὰρ
[24]   μέλον γέ σοι. τὸν μὲν  γὰρ   διαφθείροντα ἐξευρών, ὡς φῄς, ἐμέ,
[17]   λεγόμενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασιν πιστεύω  γὰρ   δίκαια εἶναι λέγω καὶ
[40]   γάρ, ἄνδρες δικασταί ὑμᾶς  γὰρ   δικαστὰς καλῶν ὀρθῶς ἂν καλοίην
[26]   ὡς ἐμοὶ δοκεῖς, σαυτῷ. ἐμοὶ  γὰρ   δοκεῖ οὑτοσί, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[21]   μοι διαβολὴ γέγονεν. ταῦτα  γὰρ   ἐγὼ ἀκούσας ἐνεθυμούμην οὑτωσί· τί
[34]   οὕτως ἔχει οὐκ ἀξιῶ μὲν  γὰρ   ἔγωγε, εἰ δ᾽ οὖν ἐπιεικῆ
[29]   σοφὸν εἶναι μὴ ὄντα· δοκεῖν  γὰρ   εἰδέναι ἐστὶν οὐκ οἶδεν.
[22]   ὅμως δὲ ῥητέον. ὡς ἔπος  γὰρ   εἰπεῖν ὀλίγου αὐτῶν ἅπαντες οἱ
[40]   καλοίην θαυμάσιόν τι γέγονεν.  γὰρ   εἰωθυῖά μοι μαντικὴ τοῦ
[19]   καὶ Ἱππίας Ἠλεῖος. τούτων  γὰρ   ἕκαστος, ἄνδρες, οἷός τ᾽
[32]   δὲ τὸ πᾶν μέλει. ἐμὲ  γὰρ   ἐκείνη ἀρχὴ οὐκ ἐξέπληξεν,
[20]   ὑμῖν τὸν λέγοντα ἀνοίσω. τῆς  γὰρ   ἐμῆς, εἰ δή τίς ἐστιν
[19]   Μελήτου τοσαύτας δίκας φεύγοιμι ἀλλὰ  γὰρ   ἐμοὶ τούτων, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[27]   τοὺς ἄλλους τοὺς ἀκούοντας; οὗτος  γὰρ   ἐμοὶ φαίνεται τὰ ἐναντία λέγειν
[20]   τι ὑμῖν μέγα λέγειν· οὐ  γὰρ   ἐμὸν ἐρῶ τὸν λόγον ὃν
[38]   τεθνάναι ἐκείνως ζῆν. οὔτε  γὰρ   ἐν δίκῃ οὔτ᾽ ἐν πολέμῳ
[39]   ἀποφεύξεται πᾶν ποιῶν θάνατον. καὶ  γὰρ   ἐν ταῖς μάχαις πολλάκις δῆλον
[35]   ἀλλὰ διδάσκειν καὶ πείθειν. οὐ  γὰρ   ἐπὶ τούτῳ κάθηται δικαστής,
[20]   εἰ ἠπιστάμην ταῦτα· ἀλλ᾽ οὐ  γὰρ   ἐπίσταμαι, ἄνδρες Ἀθηναῖοι. ὑπολάβοι
[40]   μοι τεκμήριον τούτου γέγονεν· οὐ  γὰρ   ἔσθ᾽ ὅπως οὐκ ἠναντιώθη ἄν
[37]   ἐστιν ὅπερ νυνδὴ ἔλεγον· οὐ  γὰρ   ἔστι μοι χρήματα ὁπόθεν ἐκτείσω.
[38]   ἂν ἐβλάβην· νῦν δὲ οὐ  γὰρ   ἔστιν, εἰ μὴ ἄρα ὅσον
[31]   μὴ ἄχθεσθε λέγοντι τἀληθῆ· οὐ  γὰρ   ἔστιν ὅστις ἀνθρώπων σωθήσεται οὔτε
[28]   φροντίσαι θανάτου καὶ κινδύνου; οὕτω  γὰρ   ἔχει, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῇ
[19]   διδάσκων” τοιαύτη τίς ἐστιν· ταῦτα  γὰρ   ἑωρᾶτε καὶ αὐτοὶ ἐν τῇ
[42]   τε καὶ οἱ ὑεῖς. ἀλλὰ  γὰρ   ἤδη ὥρα ἀπιέναι, ἐμοὶ μὲν
[21]   ἐγὼ σοφώτερός εἰμι· κινδυνεύει μὲν  γὰρ   ἡμῶν οὐδέτερος οὐδὲν καλὸν κἀγαθὸν
[38]   ἀξιοῦν κακοῦ (οὐδενός. εἰ μὲν  γὰρ   ἦν μοι χρήματα, ἐτιμησάμην ἂν
[39]   ἀλλὰ πολὺ χαλεπώτερον πονηρίαν· (θᾶττον  γὰρ   θανάτου θεῖ. καὶ νῦν ἐγὼ
[40]   ἐστιν ἀγαθὸν αὐτὸ εἶναι. δυοῖν  γὰρ   θάτερόν ἐστιν τὸ τεθνάναι·
[21]   γὰρ δήπου ψεύδεταί γε· οὐ  γὰρ   θέμις αὐτῷ” καὶ πολὺν μὲν
[30]   ἀλλὰ μηδαμῶς ποιεῖτε τοῦτο. εὖ  γὰρ   ἴστε, ἐάν με ἀποκτείνητε τοιοῦτον
[20]   θεὸν τὸν ἐν Δελφοῖς. Χαιρεφῶντα  γὰρ   ἴστε που. ~οὗτος (ἐμός τε
[31]   γέ μοι δοκεῖ ἐναντιοῦσθαι· εὖ  γὰρ   ἴστε, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ
[30]   μου ἐγγυτέρω ἐστὲ γένει. ταῦτα  γὰρ   κελεύει θεός, εὖ ἴστε,
[20]   ἴσως ἀνθρωπίνη σοφία· τῷ ὄντι  γὰρ   κινδυνεύω ταύτην εἶναι σοφός. οὗτοι
[39]   ἄνδρες, παραμείνατε τοσοῦτον χρόνον· οὐδὲν  γὰρ   κωλύει διαμυθολογῆσαι πρὸς ἀλλήλους ἕως
[17]   (ὡς δεινοῦ ὄντος λέγειν. τὸ  γὰρ   μὴ αἰσχυνθῆναι ὅτι αὐτίκα ὑπ᾽
[25]   ὠφελεῖσθαι; ἀποκρίνου, ἀγαθέ· καὶ  γὰρ   νόμος κελεύει ἀποκρίνεσθαι. ἔσθ᾽
[34]   Μέλητος καὶ (Ἄνυτος. αὐτοὶ μὲν  γὰρ   οἱ διεφθαρμένοι τάχ᾽ ἂν λόγον
[37]   ἀμειβομένῳ καὶ ἐξελαυνομένῳ ζῆν. εὖ  γὰρ   οἶδ᾽ ὅτι ὅποι ἂν ἔλθω,
[39]   καὶ ὑμεῖς μᾶλλον ἀγανακτήσετε. εἰ  γὰρ   οἴεσθε ἀποκτείνοντες ἀνθρώπους ἐπισχήσειν τοῦ
[30]   οὐδὲ γὰρ ἂν δύναιτο οὐ  γὰρ   οἴομαι θεμιτὸν (εἶναι ἀμείνονι ἀνδρὶ
[40]   θάτερόν ἐστιν τὸ τεθνάναι·  γὰρ   οἷον μηδὲν εἶναι μηδὲ αἴσθησιν
[26]   λαβόντα διδάσκειν καὶ νουθετεῖν· δῆλον  γὰρ   ὅτι ἐὰν μάθω, παύσομαι
[24]   τίς αὐτοὺς βελτίους ποιεῖ; δῆλον  γὰρ   ὅτι οἶσθα, μέλον γέ σοι.
[26]   καὶ τοῖς ἀνδράσιν (τουτοισί. ἐγὼ  γὰρ   οὐ δύναμαι μαθεῖν πότερον λέγεις
[29]   οὐκ οἶδεν. οἶδε μὲν  γὰρ   οὐδεὶς τὸν θάνατον οὐδ᾽ εἰ
[30]   ὑμᾶς αὐτούς· ἐμὲ μὲν  γὰρ   οὐδὲν ἂν βλάψειεν οὔτε Μέλητος
[21]   ἔφησθα” διασκοπῶν οὖν τοῦτον ὀνόματι  γὰρ   οὐδὲν δέομαι λέγειν, ἦν δέ
[40]   ἐστιν, κέρδος ἔγωγε λέγω· καὶ  γὰρ   οὐδὲν πλείων πᾶς χρόνος
[33]   σοφοῖς, οὖσι δ᾽ οὔ. ἔστι  γὰρ   οὐκ ἀηδές. ἐμοὶ δὲ τοῦτο,
[30]   ἐγὼ οἶμαι, ὀνήσεσθε ἀκούοντες. μέλλω  γὰρ   οὖν ἄττα ὑμῖν ἐρεῖν καὶ
[19]   οἱ πολλοὶ λέγουσιν. ἀλλὰ  γὰρ   οὔτε τούτων οὐδέν ἐστιν, οὐδέ
[22]   θεομάντεις καὶ οἱ χρησμῳδοί· καὶ  γὰρ   οὗτοι λέγουσι μὲν πολλὰ καὶ
[17]   μήτε θορυβεῖν τούτου ἕνεκα. ἔχει  γὰρ   οὑτωσί. νῦν ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ
[41]   δέξαιτ᾽ ἂν ὑμῶν; ἐγὼ μὲν  γὰρ   πολλάκις ἐθέλω τεθνάναι εἰ ταῦτ᾽
[18]   ὕστερον καὶ τοὺς (ὑστέρους. ἐμοῦ  γὰρ   πολλοὶ κατήγοροι γεγόνασι πρὸς ὑμᾶς
[22]   κύνα, ἄνδρες Ἀθηναῖοι δεῖ  γὰρ   πρὸς ὑμᾶς τἀληθῆ λέγειν
[20]   ὃν ἐγὼ ᾐσθόμην ἐπιδημοῦντα· ἔτυχον  γὰρ   προσελθὼν ἀνδρὶ ὃς τετέλεκε χρήματα
[22]   ἐπὶ τοὺς χειροτέχνας ᾖα· ἐμαυτῷ  γὰρ   (συνῄδη οὐδὲν ἐπισταμένῳ ὡς ἔπος
[22]   ἀνέλεγκτος μαντεία γένοιτο. μετὰ  γὰρ   τοὺς πολιτικοὺς ᾖα ἐπὶ τοὺς
[34]   πού τινες καὶ οἰκεῖοι· καὶ  γὰρ   τοῦτο αὐτὸ τὸ τοῦ Ὁμήρου,
[39]   οἵαν ἐμὲ ἀπεκτόνατε· νῦν  γὰρ   τοῦτο εἴργασθε οἰόμενοι μὲν ἀπαλλάξεσθαι
[17]   τὸν τἀληθῆ λέγοντα· εἰ μὲν  γὰρ   τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοίην ἂν ἔγωγε
[21]   ὧν ἕνεκα ταῦτα λέγω· μέλλω  γὰρ   ὑμᾶς διδάξειν ὅθεν μοι
[36]   ζεύγει νενίκηκεν Ὀλυμπίασιν· μὲν  γὰρ   ὑμᾶς ποιεῖ εὐδαίμονας δοκεῖν εἶναι,
[18]   ἐκείνους πρῶτόν με ἀπολογήσασθαι· καὶ  γὰρ   ὑμεῖς ἐκείνων πρότερον ἠκούσατε κατηγορούντων
[18]   τῆς λέξεως ἐᾶν ἴσως μὲν  γὰρ   χείρων, ἴσως δὲ βελτίων ἂν
[37]   ὑμᾶς τοῦτο οὐ πείθω· ὀλίγον  γὰρ   χρόνον ἀλλήλοις διειλέγμεθα. ἐπεί, ὡς
[36]   ψήφων τὸν γεγονότα ἀριθμόν. οὐ  γὰρ   ᾠόμην ἔγωγε οὕτω παρ᾽ ὀλίγον
[40]   πρὸς ἀλλήλους ἕως ἔξεστιν. ~Ὑμῖν  (γὰρ   ὡς φίλοις οὖσιν ἐπιδεῖξαι ἐθέλω
[27]   ἀκολασίᾳ καὶ νεότητι γράψασθαι. ~(Ἔοικεν  γὰρ   ὥσπερ αἴνιγμα συντιθέντι διαπειρωμένῳ ἆρα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005