Alphabétiquement     [«   »]
δεσμωτηρίῳ 1
δεῦρο 6
δέω 2
δὴ 41
δή 18
Δηλίῳ 1
δῆλόν 1
Fréquences     [«    »]
41 ἀλλὰ
39 τις
38 τὸν
41 δὴ
41 τι
42 τοῦτο
42 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

δὴ


Page
[24]   τουτοισὶ καὶ κατηγορεῖς· τὸν δὲ  δὴ   βελτίους ποιοῦντα ἴθι εἰπὲ καὶ
[33]   ἄλλῳ οὔτε τούτων οὐδενὶ οὓς  δὴ   διαβάλλοντες ἐμέ φασιν ἐμοὺς μαθητὰς
[24]   δὲ δαιμόνια καινά. τὸ μὲν  δὴ   ἔγκλημα τοιοῦτόν ἐστιν· τούτου δὲ
[31]   οὖν δόξειεν ἄτοπον εἶναι, ὅτι  δὴ   ἐγὼ ἰδίᾳ μὲν ταῦτα συμβουλεύω
[24]   εἶναι καὶ ἱκανὸν τεκμήριον οὗ  δὴ   ἐγὼ λέγω, ὅτι σοι οὐδὲν
[37]   ὀλίγῳ μεγάλας διαβολὰς ἀπολύεσθαι. πεπεισμένος  δὴ   ἐγὼ μηδένα ἀδικεῖν πολλοῦ δέω
[20]   ἔχω τί λέγω· οὐ γὰρ  δὴ   ἔγωγε αὐτὴν ἐπίσταμαι, ἀλλ᾽ ὅστις
[33]   ἐστιν καὶ εὐέλεγκτα. εἰ γὰρ  δὴ   ἔγωγε τῶν νέων (τοὺς μὲν
[21]   θορυβεῖτε, ἄνδρες ἤρετο γὰρ  δὴ   εἴ τις ἐμοῦ εἴη σοφώτερος.
[40]   πᾶς χρόνος φαίνεται οὕτω  δὴ   εἶναι μία νύξ. εἰ
[25]   δὲ ἀγαθοὶ ἀγαθόν, ἐγὼ δὲ  δὴ   εἰς τοσοῦτον ἀμαθίας ἥκω ὥστε
[37]   εἰ κακόν ἐστιν; ἀντὶ τούτου  δὴ   ἕλωμαι ὧν εὖ οἶδά τι
[27]   ἆρα γνώσεται Σωκράτης σοφὸς  δὴ   ἐμοῦ χαριεντιζομένου καὶ ἐναντί᾽ ἐμαυτῷ
[32]   τὸν Σαλαμίνιον ἵνα ἀποθάνοι, οἷα  δὴ   καὶ ἄλλοις ἐκεῖνοι πολλοῖς πολλὰ
[31]   τινα λόγον· νῦν δὲ ὁρᾶτε  δὴ   καὶ αὐτοὶ ὅτι οἱ κατήγοροι
[38]   ἐμοῦ, ὡς ἐγώ φημι, οἷα  δὴ   καὶ εἴθισθε ὑμεῖς τῶν ἄλλων
[31]   καὶ (δαιμόνιον γίγνεται (φωνή)  δὴ   καὶ ἐν τῇ γραφῇ ἐπικωμῳδῶν
[27]   ἔκ τινων ἄλλων ὧν  δὴ   καὶ λέγονται, τίς ἂν ἀνθρώπων
[18]   (ἔλεγον ἐν οἷσπερ ἐτεθράμμην, ~καὶ  δὴ   καὶ νῦν τοῦτο ὑμῶν δέομαι
[26]   γέμει τούτων τῶν λόγων; καὶ  δὴ   καὶ οἱ νέοι ταῦτα παρ᾽
[19]   (ἡ ἐμὴ διαβολὴ γέγονεν,  δὴ   καὶ πιστεύων Μέλητός με ἐγράψατο
[26]   μικρὸν πώποτε ἐμέλησεν. ὅμως δὲ  δὴ   λέγε ἡμῖν, πῶς με φῂς
[19]   τὴν γραφὴν ταύτην. εἶεν· τί  δὴ   λέγοντες διέβαλλον οἱ διαβάλλοντες; ὥσπερ
[39]   αὐτὰ μετρίως ἔχειν. (τὸ δὲ  δὴ   μετὰ τοῦτο ἐπιθυμῶ ὑμῖν χρησμῳδῆσαι,
[40]   εἰς ἄλλον τόπον. καὶ εἴτε  δὴ   μηδεμία αἴσθησίς ἐστιν ἀλλ᾽ (οἷον
[40]   καὶ αὐτοί, ταυτὶ γε  δὴ   οἰηθείη ἄν τις καὶ νομίζεται
[21]   μεθ᾽ ὑμῶν κατῆλθε. καὶ ἴστε  δὴ   οἷος ἦν Χαιρεφῶν, ὡς σφοδρὸς
[26]   Μέλητε, τοὺς νεωτέρους; δῆλον  δὴ   ὅτι κατὰ τὴν γραφὴν ἣν
[34]   ἀναβιβασάμενος δεήσομαι ὑμῶν ἀποψηφίσασθαι” τί  δὴ   οὖν οὐδὲν τούτων ποιήσω; οὐκ
[21]   τί ποτε αἰνίττεται; ἐγὼ γὰρ  δὴ   οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν σύνοιδα
[28]   διαβολή τε καὶ φθόνος.  δὴ   πολλοὺς καὶ ἄλλους καὶ ἀγαθοὺς
[20]   τοῦτο τὸ ὄνομα ἔσχηκα. ποίαν  δὴ   σοφίαν ταύτην; ἥπερ ἐστὶν ἴσως
[38]   ἀπεκτόνατε, ἄνδρα σοφόν φήσουσι γὰρ  δὴ   σοφὸν εἶναι, εἰ καὶ μή
[38]   ὑμῖν τοῦτο ἐγένετο· ὁρᾶτε γὰρ  δὴ   τὴν ἡλικίαν ὅτι πόρρω ἤδη
[23]   ὥσπερ ἔχω ἔχειν. ~ἐκ ταυτησὶ  δὴ   τῆς ἐξετάσεως, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[36]   ἀνὴρ θανάτου. εἶεν· ἐγὼ δὲ  δὴ   τίνος ὑμῖν ἀντιτιμήσομαι, ἄνδρες
[41]   οὐκ ἂν ἀηδὲς εἴη καὶ  δὴ   τὸ μέγιστον, τοὺς ἐκεῖ ἐξετάζοντα
[24]   ἓν ἕκαστον ἐξετάσωμεν. φησὶ γὰρ  δὴ   τοὺς νέους ἀδικεῖν με διαφθείροντα.
[22]   πρὸς τὸ φρονίμως ἔχειν. δεῖ  δὴ   ὑμῖν τὴν ἐμὴν πλάνην ἐπιδεῖξαι
[37]   μοι χρήματα ὁπόθεν ἐκτείσω. ἀλλὰ  δὴ   φυγῆς τιμήσωμαι; ἴσως γὰρ ἄν
[21]   μαρτυρήσει, ἐπειδὴ ἐκεῖνος τετελεύτηκεν. (σκέψασθε  δὴ   ὧν ἕνεκα ταῦτα λέγω· μέλλω
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005