Alphabétiquement     [«   »]
τάττοντος 1
ταῦτ 6
ταῦτά 2
ταῦτα 47
ταὐτὰ 3
ταύτας 1
ταύτῃ 7
Fréquences     [«    »]
46 Ἀθηναῖοι
43 τὸ
42 τῷ
47 ταῦτα
47 τε
47 τὴν
49 ἀλλ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

ταῦτα


Page
[20]   καὶ ἡβρυνόμην ἂν εἰ ἠπιστάμην  ταῦτα·   ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐπίσταμαι,
[32]   οἴκαδε. καὶ ἴσως ἂν διὰ  ταῦτα   ἀπέθανον, εἰ μὴ ἀρχὴ
[23]   γάρ με ἑκάστοτε οἱ παρόντες  ταῦτα   αὐτὸν εἶναι σοφὸν ἂν
[21]   ὅθεν μοι διαβολὴ γέγονεν.  ταῦτα   γὰρ ἐγὼ ἀκούσας ἐνεθυμούμην οὑτωσί·
[19]   ταῦτα διδάσκων” τοιαύτη τίς ἐστιν·  ταῦτα   γὰρ ἑωρᾶτε καὶ αὐτοὶ ἐν
[30]   ὅσῳ μου ἐγγυτέρω ἐστὲ γένει.  ταῦτα   γὰρ κελεύει θεός, εὖ
[35]   προκρίνουσιν, οὗτοι γυναικῶν οὐδὲν διαφέρουσιν.  ταῦτα   γάρ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὔτε
[38]   ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ,  ταῦτα   δ᾽ ἔτι ἧττον πείσεσθέ μοι
[26]   νομίζειν θεοὺς τούς τε ἄλλους  ταῦτα   διδάσκειν. ταῦτα λέγω, ὡς τὸ
[19]   κρείττω (ποιῶν καὶ ἄλλους ταὐτὰ  ταῦτα   διδάσκων” τοιαύτη τίς ἐστιν· ταῦτα
[35]   μᾶλλον καταψηφιεῖσθε τοῦ τὰ ἐλεινὰ  ταῦτα   δράματα εἰσάγοντος καὶ καταγέλαστον τὴν
[25]   ἑκὼν ποιῶ, ὡς φῂς σύ;  ταῦτα   ἐγώ σοι οὐ πείθομαι,
[21]   σοφωτέρων εἶναι καί (μοι ταὐτὰ  ταῦτα   ἔδοξε, καὶ ἐνταῦθα κἀκείνῳ καὶ
[29]   παντάπασι διαφθαρήσονται, εἴ μοι πρὸς  ταῦτα   εἴποιτε· Σώκρατες, νῦν μὲν
[34]   κίνδυνον. τάχ᾽ ἂν οὖν τις  ταῦτα   ἐννοήσας αὐθαδέστερον ἂν πρός με
[18]   οἱ γὰρ ἀκούοντες ἡγοῦνται τοὺς  ταῦτα   ζητοῦντας οὐδὲ θεοὺς νομίζειν. ἔπειτά
[34]   ἔχοιμ᾽ ἂν ἀπολογεῖσθαι, σχεδόν ἐστι  ταῦτα   καὶ ἄλλα ἴσως τοιαῦτα. τάχα
[27]   κατὰ τὸν σὸν λόγον, καὶ  ταῦτα   καὶ διωμόσω ἐν τῇ ἀντιγραφῇ.
[30]   τὰ δὲ φαυλότερα περὶ πλείονος.  ταῦτα   καὶ νεωτέρῳ καὶ πρεσβυτέρῳ ὅτῳ
[35]   δίκαια, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ κρίνειν  ταῦτα·   καὶ ὀμώμοκεν οὐ χαριεῖσθαι οἷς
[34]   οὐδὲν ἄρα τούτων ποιήσω, καὶ  ταῦτα   κινδυνεύων, ὡς ἂν δόξαιμι, τὸν
[27]   ἄνδρες, μοι φαίνεται  ταῦτα   λέγειν· σὺ δὲ ἡμῖν ἀπόκριναι,
[26]   ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά; οὐ  ταῦτα   λέγεις ὅτι διδάσκων διαφθείρω; πάνυ
[26]   (ὦ θαυμάσιε Μέλητε, ἵνα τί  ταῦτα   λέγεις; οὐδὲ ἥλιον οὐδὲ σελήνην
[23]   κατὰ πάντων τῶν φιλοσοφούντων πρόχειρα  ταῦτα   λέγουσιν, ὅτι τὰ μετέωρα καὶ
[21]   τετελεύτηκεν. (σκέψασθε δὴ ὧν ἕνεκα  ταῦτα   λέγω· μέλλω γὰρ ὑμᾶς διδάξειν
[25]   διαφθείρω. οὕτω λέγεις; πάνυ σφόδρα  ταῦτα   λέγω. πολλήν γέ μου κατέγνωκας
[26]   διαφθείρω; πάνυ μὲν οὖν σφόδρα  ταῦτα   λέγω. πρὸς αὐτῶν τοίνυν,
[26]   τούς τε ἄλλους ταῦτα διδάσκειν.  ταῦτα   λέγω, ὡς τὸ παράπαν οὐ
[30]   καὶ δημοσίᾳ’ εἰ μὲν οὖν  ταῦτα   λέγων διαφθείρω τοὺς νέους, ταῦτ᾽
[41]   ἡβήσωσι, τιμωρήσασθε, ἄνδρες, ταὐτὰ  ταῦτα   λυποῦντες ἅπερ ἐγὼ ὑμᾶς ἐλύπουν,
[32]   φοβηθέντα δεσμὸν θάνατον. καὶ  ταῦτα   μὲν ἦν ἔτι δημοκρατουμένης τῆς
[39]   παρασκευάζειν ὅπως ἔσται ὡς βέλτιστος.  ταῦτα   μὲν οὖν ὑμῖν τοῖς καταψηφισαμένοις
[39]   τῷ τιμήματι ἐμμένω καὶ οὗτοι.  ταῦτα   μέν που ἴσως οὕτως καὶ
[26]   γ᾽ εἶ, Μέλητε, καὶ  ταῦτα   μέντοι, ὡς ἐμοὶ δοκεῖς, σαυτῷ.
[28]   εἶναι ἀπολογίας, ἀλλὰ ἱκανὰ καὶ  ταῦτα·   δὲ καὶ ἐν τοῖς
[30]   μέ φησιν ἄλλα λέγειν  ταῦτα,   οὐδὲν λέγει. πρὸς ταῦτα” φαίην
[30]   ἐξελάσειεν ἀτιμώσειεν· ἀλλὰ  ταῦτα   οὗτος μὲν ἴσως οἴεται καὶ
[24]   ἐάντε νῦν ἐάντε αὖθις ζητήσητε  ταῦτα,   οὕτως εὑρήσετε. περὶ μὲν οὖν
[27]   Μέλητε, οὐκ ἔστιν ὅπως σὺ  ταῦτα   οὐχὶ ἀποπειρώμενος ἡμῶν ἐγράψω τὴν
[26]   καὶ δὴ καὶ οἱ νέοι  ταῦτα   παρ᾽ ἐμοῦ μανθάνουσιν, ἔξεστιν
[31]   τούτων ἀπέλαυον καὶ μισθὸν λαμβάνων  ταῦτα   παρεκελευόμην, εἶχον ἄν τινα λόγον·
[24]   φησι, καὶ τοὺς ὑστέρους μετὰ  ταῦτα   πειράσομαι ἀπολογήσασθαι. αὖθις γὰρ δή,
[42]   ὄντες οὐδενὸς ἄξιοι. ~Καὶ ἐὰν  (ταῦτα   ποιῆτε, δίκαια πεπονθὼς ἐγὼ ἔσομαι
[31]   ὅτι δὴ ἐγὼ ἰδίᾳ μὲν  ταῦτα   συμβουλεύω περιιὼν καὶ πολυπραγμονῶ, δημοσίᾳ
[30]   ταῦτα, οὐδὲν λέγει. πρὸς  ταῦτα”   φαίην ἄν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[33]   ἀνθρώπῳ καὶ ὁτιοῦν προσέταξε πράττειν.  ταῦτα,   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ ἀληθῆ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005