Alphabétiquement     [«   »]
ὑμεῖς 18
ὑμετέρᾳ 1
ὑμέτερον 2
ὑμῖν 49
Ὑμῖν 1
ὑμῶν 36
ὑπ 7
Fréquences     [«    »]
49 ἀλλ
47 τὴν
49 τοῦ
49 ὑμῖν
52 μὴ
54 ἐν
55 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

ὑμῖν


Page
[36]   εἶεν· ἐγὼ δὲ δὴ τίνος  ὑμῖν   ἀντιτιμήσομαι, ἄνδρες Ἀθηναῖοι;
[21]   καὶ τούτων πέρι ἀδελφὸς  ὑμῖν   αὐτοῦ οὑτοσὶ μαρτυρήσει, ἐπειδὴ ἐκεῖνος
[37]   (διατριβὰς καὶ τοὺς λόγους, ἀλλ᾽  ὑμῖν   βαρύτεραι γεγόνασιν καὶ ἐπιφθονώτεραι, ὥστε
[31]   τοιοῦτος οὖν ἄλλος οὐ ῥᾳδίως  ὑμῖν   γενήσεται, ἄνδρες, ἀλλ᾽ ἐὰν
[42]   ὥρα ἀπιέναι, ἐμοὶ μὲν ἀποθανουμένῳ,  ὑμῖν   δὲ βιωσομένοις· ὁπότεροι δὲ ἡμῶν
[41]   ἅπερ ἐγὼ ὑμᾶς ἐλύπουν, ἐὰν  ὑμῖν   δοκῶσιν χρημάτων ἄλλου
[32]   ἐν τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ πᾶσιν  ὑμῖν   ἔδοξεν. τότ᾽ ἐγὼ μόνος τῶν
[22]   μανθάνοιμι παρ᾽ αὐτῶν. αἰσχύνομαι οὖν  ὑμῖν   εἰπεῖν, ἄνδρες, τἀληθῆ· ὅμως
[34]   καὶ ἄλλους πολλοὺς ἐγὼ ἔχω  ὑμῖν   εἰπεῖν, ὧν τινα ἐχρῆν μάλιστα
[30]   περὶ τὴν τοῦ (θεοῦ δόσιν  ὑμῖν   ἐμοῦ καταψηφισάμενοι. ἐὰν γάρ με
[24]   τοῦτο οὕτως ἔχει, πειράσομαι καὶ  ὑμῖν   ἐπιδεῖξαι. καί μοι δεῦρο,
[31]   μή τινα ἄλλον θεὸς  ὑμῖν   ἐπιπέμψειεν κηδόμενος ὑμῶν. ὅτι δ᾽
[35]   οὐδεὶς τῶν ἐμῶν κατηγόρων, καὶ  ὑμῖν   ἐπιτρέπω καὶ τῷ θεῷ κρῖναι
[30]   ἀκούοντες. μέλλω γὰρ οὖν ἄττα  ὑμῖν   ἐρεῖν καὶ ἄλλα ἐφ᾽ οἷς
[40]   οὖν αἴτιον εἶναι ὑπολαμβάνω; ἐγὼ  ὑμῖν   ἐρῶ· κινδυνεύει γάρ μοι τὸ
[32]   διὰ ταχέων κατελύθη. καὶ (τούτων  ὑμῖν   ἔσονται πολλοὶ μάρτυρες. ἆρ᾽ οὖν
[38]   τιμῶμαι οὖν τοσούτου, ἐγγυηταὶ δὲ  ὑμῖν   ἔσονται τοῦ ἀργυρίου οὗτοι ἀξιόχρεῳ.
[39]   ἄνδρες οἳ ἐμὲ ἀπεκτόνατε, τιμωρίαν  ὑμῖν   ἥξειν εὐθὺς μετὰ τὸν ἐμὸν
[19]   γενέσθαι, εἴ τι ἄμεινον καὶ  ὑμῖν   καὶ ἐμοί, καὶ πλέον τί
[29]   δὲ μᾶλλον τῷ θεῷ  ὑμῖν,   καὶ ἕωσπερ ἂν ἐμπνέω καὶ
[34]   οὖν δόξαν καὶ ἐμοὶ καὶ  ὑμῖν   καὶ ὅλῃ τῇ πόλει οὔ
[37]   ἐν πρυτανείῳ σιτήσεως. ἴσως οὖν  ὑμῖν   καὶ ταυτὶ λέγων παραπλησίως δοκῶ
[20]   θορυβήσητε, μηδ᾽ ἐὰν δόξω τι  ὑμῖν   μέγα λέγειν· οὐ γὰρ ἐμὸν
[30]   καὶ ἐγὼ οἴομαι οὐδέν πω  ὑμῖν   μεῖζον ἀγαθὸν γενέσθαι ἐν τῇ
[38]   πρὸς ὑμᾶς τοιαῦτα οἷ᾽ ἂν  ὑμῖν   μὲν ἥδιστα ἦν ἀκούειν θρηνοῦντός
[32]   ἐγὼ μόνος τῶν πρυτάνεων ἠναντιώθην  ὑμῖν   μηδὲν ποιεῖν παρὰ τοὺς νόμους
[36]   οὐκ ᾖα οἷ ἐλθὼν μήτε  ὑμῖν   μήτε ἐμαυτῷ ἔμελλον μηδὲν ὄφελος
[37]   ἐπεί, ὡς ἐγᾦμαι, εἰ ἦν  ὑμῖν   νόμος, ὥσπερ καὶ ἄλλοις ἀνθρώποις,
[38]   καὶ μή εἰμι, οἱ βουλόμενοι  ὑμῖν   ὀνειδίζειν εἰ γοῦν περιεμείνατε ὀλίγον
[29]   ἐπὶ τούτοις ἀφίοιτε, εἴποιμ᾽ ἂν  ὑμῖν   ὅτι ἐγὼ ὑμᾶς, ἄνδρες
[41]   ὄντες, ὀνειδίζετε αὐτοῖς ὥσπερ ἐγὼ  ὑμῖν,   ὅτι οὐκ ἐπιμελοῦνται ὧν δεῖ,
[39]   ἀνθρώπους ἐπισχήσειν τοῦ ὀνειδίζειν τινὰ  ὑμῖν   ὅτι οὐκ ὀρθῶς ζῆτε, οὐ
[31]   ἔστιν ὅστις ἀνθρώπων σωθήσεται οὔτε  ὑμῖν   οὔτε ἄλλῳ πλήθει οὐδενὶ γνησίως
[29]   οὐ μὴ παύσωμαι φιλοσοφῶν καὶ  ὑμῖν   παρακελευόμενός τε καὶ ἐνδεικνύμενος ὅτῳ
[20]   ἐστιν σοφία καὶ οἵα, μάρτυρα  ὑμῖν   παρέξομαι τὸν θεὸν τὸν ἐν
[20]   δίκαια λέγειν λέγων, κἀγὼ  ὑμῖν   πειράσομαι ἀποδεῖξαι τί ποτ᾽ ἐστὶν
[39]   ἔλεγχον τοῦ βίου, τὸ δὲ  ὑμῖν   πολὺ ἐναντίον ἀποβήσεται, ὡς ἐγώ
[38]   ἴσως δ᾽ ἂν δυναίμην ἐκτεῖσαι  ὑμῖν   που μνᾶν ἀργυρίου· τοσούτου οὖν
[32]   μὴ δημοσιεύειν. μεγάλα δ᾽ ἔγωγε  ὑμῖν   τεκμήρια παρέξομαι τούτων, οὐ λόγους
[33]   ἀκηκόατε, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πᾶσαν  ὑμῖν   τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ εἶπον· ὅτι
[20]   παίζειν· εὖ μέντοι ἴστε, πᾶσαν  ὑμῖν   τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ. ἐγὼ γάρ,
[22]   τὸ φρονίμως ἔχειν. δεῖ δὴ  ὑμῖν   τὴν ἐμὴν πλάνην ἐπιδεῖξαι ὥσπερ
[35]   ἐμοί τε ἄριστα εἶναι καὶ  ὑμῖν.   (τὸ μὲν μὴ ἀγανακτεῖν,
[39]   ὡς βέλτιστος. ταῦτα μὲν οὖν  ὑμῖν   τοῖς καταψηφισαμένοις μαντευσάμενος ἀπαλλάττομαι. (τοῖς
[20]   ἂν λέγω, ἀλλ᾽ εἰς ἀξιόχρεων  ὑμῖν   τὸν λέγοντα ἀνοίσω. τῆς γὰρ
[38]   χρόνον, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ἂν  ὑμῖν   τοῦτο ἐγένετο· ὁρᾶτε γὰρ δὴ
[32]   ἀλλὰ κἂν ἀπολοίμην. ἐρῶ δὲ  ὑμῖν   φορτικὰ μὲν καὶ δικανικά, ἀληθῆ
[39]   δὲ δὴ μετὰ τοῦτο ἐπιθυμῶ  ὑμῖν   χρησμῳδῆσαι, καταψηφισάμενοί μου· καὶ
[24]   οὕτω πολλὴν γεγονυῖαν. ταῦτ᾽ ἔστιν  ὑμῖν,   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τἀληθῆ, καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005