Alphabétiquement     [«   »]
μαρτυρήσει 1
μάχαις 1
μαχούμενον 1
με 37
μέ 2
μέγα 7
μεγάλα 2
Fréquences     [«    »]
35 δ
35
36 ὑμῶν
37 με
38 τὸν
39 τις
41 ἀλλὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

με


Page
[30]   ὑμῖν ἐμοῦ καταψηφισάμενοι. ἐὰν γάρ  με   ἀποκτείνητε, οὐ ῥᾳδίως ἄλλον τοιοῦτον
[30]   τοῦτο. εὖ γὰρ ἴστε, ἐάν  με   ἀποκτείνητε τοιοῦτον ὄντα οἷον ἐγὼ
[18]   οἰήθητε δεῖν πρὸς ἐκείνους πρῶτόν  με   ἀπολογήσασθαι· καὶ γὰρ ὑμεῖς ἐκείνων
[37]   κἂν μὲν τούτους ἀπελαύνω, οὗτοί  με   αὐτοὶ ἐξελῶσι πείθοντες τοὺς πρεσβυτέρους·
[37]   τιμησάμενος; πότερον δεσμοῦ; (καὶ τί  με   δεῖ ζῆν ἐν δεσμωτηρίῳ, δουλεύοντα
[39]   καὶ οὔπω ἔρχομαι οἷ ἐλθόντα  με   δεῖ τεθνάναι. ἀλλά μοι,
[32]   καὶ τοῦ δικαίου ᾤμην μᾶλλόν  με   δεῖν διακινδυνεύειν μεθ᾽ ὑμῶν
[28]   ᾠήθην τε καὶ ὑπέλαβον, φιλοσοφοῦντά  με   δεῖν ζῆν καὶ ἐξετάζοντα ἐμαυτὸν
[24]   γὰρ δὴ τοὺς νέους ἀδικεῖν  με   διαφθείροντα. ἐγὼ δέ γε,
[29]   καὶ ὡς ἀληθῶς τότ᾽ ἄν  με   δικαίως εἰσάγοι τις εἰς δικαστήριον,
[19]   δὴ καὶ πιστεύων Μέλητός  με   ἐγράψατο τὴν γραφὴν ταύτην. εἶεν·
[23]   λέγεσθαι, σοφὸς εἶναι· οἴονται γάρ  με   ἑκάστοτε οἱ παρόντες ταῦτα αὐτὸν
[22]   ἐκείνην τὴν σοφίαν (ἀποκρύπτειν· ὥστε  με   ἐμαυτὸν ἀνερωτᾶν ὑπὲρ τοῦ χρησμοῦ
[40]   ἐν ἄλλοις λόγοις πολλαχοῦ δή  με   ἐπέσχε λέγοντα μεταξύ· νῦν δὲ
[30]   μή, καὶ ἀφίετέ  με   μή, ὡς ἐμοῦ οὐκ
[27]   χαριεντίζεσθαι, θεοὺς οὐχ ἡγούμενον φάναι  με   θεοὺς αὖ ἡγεῖσθαι πάλιν, ἐπειδήπερ
[32]   ἐψηφισάμην· καὶ ἑτοίμων ὄντων ἐνδεικνύναι  με   καὶ ἀπάγειν τῶν ῥητόρων, καὶ
[27]   ἀναγκαζόμενος. οὐκοῦν δαιμόνια μὲν φῄς  με   καὶ νομίζειν καὶ διδάσκειν, εἴτ᾽
[36]   δὲ δέομαι. εἰ οὖν δεῖ  με   κατὰ τὸ δίκαιον τῆς ἀξίας
[19]   χαλεπὸν εἶναι, καὶ οὐ πάνυ  με   λανθάνει οἷόν ἐστιν. ὅμως τοῦτο
[29]   τ᾽ εἶναι τὸ μὴ ἀποκτεῖναί  με,   λέγων πρὸς ὑμᾶς ὡς εἰ
[26]   δύναμαι μαθεῖν πότερον λέγεις διδάσκειν  με   νομίζειν εἶναί τινας θεούς καὶ
[29]   οὐδὲ φεύξομαι· ὥστε οὐδ᾽ εἴ  (με   νῦν ὑμεῖς ἀφίετε Ἀνύτῳ ἀπιστήσαντες,
[28]   ἄνδρες (Ἀθηναῖοι, εἰ ὅτε μέν  με   οἱ ἄρχοντες ἔταττον, οὓς ὑμεῖς
[32]   πολλοὶ μάρτυρες. ἆρ᾽ οὖν ἄν  με   οἴεσθε τοσάδε ἔτη διαγενέσθαι εἰ
[38]   πρὸς τοὺς αὐτοὺς τούτους. ἴσως  με   οἴεσθε, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀπορίᾳ
[29]   τοῦτο πράττων, ἀποθανῇ” εἰ οὖν  με,   ὅπερ εἶπον, ἐπὶ τούτοις ἀφίοιτε,
[31]   οἱ νυστάζοντες ἐγειρόμενοι, κρούσαντες ἄν  με,   πειθόμενοι Ἀνύτῳ, ῥᾳδίως ἂν ἀποκτείναιτε,
[32]   ἐγένετο, οἱ τριάκοντα αὖ μεταπεμψάμενοί  με   πέμπτον αὐτὸν εἰς τὴν θόλον
[19]   καὶ ἐμοί, καὶ πλέον τί  με   ποιῆσαι ἀπολογούμενον· οἶμαι δὲ αὐτὸ
[34]   ταῦτα ἐννοήσας αὐθαδέστερον ἂν πρός  με   σχοίη καὶ ὀργισθεὶς αὐτοῖς τούτοις
[31]   ὅταν γένηται, ἀεὶ ἀποτρέπει  με   τοῦτο ἂν μέλλω πράττειν,
[38]   καὶ Κριτόβουλος καὶ Ἀπολλόδωρος κελεύουσί  με   τριάκοντα μνῶν τιμήσασθαι, αὐτοὶ δ᾽
[26]   δὲ δὴ λέγε ἡμῖν, πῶς  με   φῂς διαφθείρειν, Μέλητε, τοὺς
[26]   ἐγκαλεῖς, ὅτι ἑτέρους, παντάπασί  με   φῂς οὔτε αὐτὸν νομίζειν θεοὺς
[37]   μοι τούτου τιμήσαιτε. πολλὴ μεντἄν  με   φιλοψυχία ἔχοι, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[35]   ἡμῶν εὐσεβοῖεν. μὴ οὖν ἀξιοῦτέ  με,   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοιαῦτα δεῖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005