Alphabétiquement     [«   »]
ἀμφισβητήσῃ 1
ἀμφότερα 2
ἄν 29
ἂν 87
ἀναβαίνοντας 1
ἀναβαίνων 1
ἀναβέβηκα 1
Fréquences     [«    »]
82 ἐγὼ
84
83 ὅτι
87 ἂν
97 μὲν
102 γὰρ
105
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

ἂν


Page
[29]   παρακελευόμενός τε καὶ ἐνδεικνύμενος ὅτῳ  ἂν   ἀεὶ ἐντυγχάνω ὑμῶν, λέγων οἷάπερ
[41]   ἐκείνων ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὐκ  ἂν   ἀηδὲς εἴη καὶ δὴ τὸ
[23]   ταῦτα αὐτὸν εἶναι σοφὸν  ἂν   ἄλλον ἐξελέγξω. τὸ δὲ κινδυνεύει,
[32]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι· οὐδὲ γὰρ  ἂν   ἄλλος (ἀνθρώπων οὐδείς. ~ἀλλ᾽ ἐγὼ
[27]   ὧν δὴ καὶ λέγονται, τίς  ἂν   ἀνθρώπων θεῶν μὲν παῖδας ἡγοῖτο
[31]   ἄν με, πειθόμενοι Ἀνύτῳ, ῥᾳδίως  ἂν   ἀποκτείναιτε, εἶτα τὸν λοιπὸν βίον
[34]   ἄνδρες· μὲν ἐγὼ ἔχοιμ᾽  ἂν   ἀπολογεῖσθαι, σχεδόν ἐστι ταῦτα καὶ
[31]   πράττειν τὰ πολιτικὰ πράγματα, πάλαι  ἂν   ἀπολώλη καὶ οὔτ᾽ ἂν ὑμᾶς
[27]   θεοὺς δὲ μή; ὁμοίως γὰρ  (ἂν   ἄτοπον εἴη ὥσπερ ἂν εἴ
[20]   πώλω μόσχω ἐγενέσθην, εἴχομεν  ἂν   αὐτοῖν ἐπιστάτην λαβεῖν καὶ μισθώσασθαι
[22]   ἐδόκει μάλιστα πεπραγματεῦσθαι αὐτοῖς, διηρώτων  ἂν   αὐτοὺς τί λέγοιεν, ἵν᾽ ἅμα
[31]   μου· ὑμεῖς δ᾽ ἴσως τάχ᾽  ἂν   ἀχθόμενοι, ὥσπερ οἱ νυστάζοντες ἐγειρόμενοι,
[22]   ὀλίγου αὐτῶν ἅπαντες οἱ παρόντες  ἂν   βέλτιον ἔλεγον περὶ ὧν αὐτοὶ
[30]   αὐτούς· ἐμὲ μὲν γὰρ οὐδὲν  ἂν   βλάψειεν οὔτε Μέλητος οὔτε Ἄνυτος
[19]   ἑαυτῶν πολιτῶν προῖκα συνεῖναι  ἂν   βούλωνται, ~τούτους πείθουσι (τὰς ἐκείνων
[17]   ὑμῶν προσδοκησάτω ἄλλως· οὐδὲ γὰρ  ἂν   δήπου πρέποι, ἄνδρες, τῇδε
[32]   ᾠχόμην ἀπιὼν οἴκαδε. καὶ ἴσως  ἂν   διὰ ταῦτα ἀπέθανον, εἰ μὴ
[39]   ἀπαλλάττομαι. (τοῖς δὲ ἀποψηφισαμένοις ἡδέως  ἂν   διαλεχθείην ὑπὲρ τοῦ γεγονότος τουτουῒ
[35]   τῷ δεῖσθαι βιαζοίμην ὀμωμοκότας, θεοὺς  ἂν   διδάσκοιμι μὴ ἡγεῖσθαι ὑμᾶς εἶναι,
[28]   νυνὶ ἀποθανεῖν; ἐγὼ δὲ τούτῳ  ἂν   δίκαιον λόγον ἀντείποιμι, ὅτι οὐ
[33]   χρηστὸς γίγνεται εἴτε μή, οὐκ  ἂν   δικαίως τὴν αἰτίαν ὑπέχοιμι, ὧν
[35]   καὶ ὀμώμοκεν οὐ χαριεῖσθαι οἷς  ἂν   δοκῇ αὐτῷ, ἀλλὰ δικάσειν κατὰ
[34]   ποιήσω, καὶ ταῦτα κινδυνεύων, ὡς  ἂν   δόξαιμι, τὸν ἔσχατον κίνδυνον. τάχ᾽
[38]   βούλεσθέ μοι τιμῆσαι. ἴσως δ᾽  ἂν   δυναίμην ἐκτεῖσαι ὑμῖν που μνᾶν
[30]   Μέλητος οὔτε Ἄνυτος οὐδὲ γὰρ  ἂν   δύναιτο οὐ γὰρ οἴομαι θεμιτὸν
[38]   ὅσα ἔμελλον ἐκτείσειν, οὐδὲν γὰρ  ἂν   ἐβλάβην· νῦν δὲ οὐ γὰρ
[38]   ἔστιν, εἰ μὴ ἄρα ὅσον  ἂν   ἐγὼ δυναίμην ἐκτεῖσαι, τοσούτου βούλεσθέ
[17]   μὲν γὰρ τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοίην  ἂν   ἔγωγε οὐ κατὰ τούτους εἶναι
[23]   τὰ γὰρ ἀληθῆ οἴομαι οὐκ  ἂν   ἐθέλοιεν λέγειν, ὅτι κατάδηλοι γίγνονται
[27]   ἑαυτῷ ἐν τῇ γραφῇ ὥσπερ  ἂν   εἰ εἴποι· ἀδικεῖ Σωκράτης θεοὺς
[23]   ὀνόματι, ἐμὲ παράδειγμα ποιούμενος, ὥσπερ  ἂν   εἰ> εἴποι ὅτι οὗτος ὑμῶν,
[20]   αὐτὸς ἐκαλλυνόμην τε καὶ ἡβρυνόμην  ἂν   εἰ ἠπιστάμην ταῦτα· ἀλλ᾽ οὐ
[24]   ὅπερ ἀρχόμενος ἐγὼ ἔλεγον, θαυμάζοιμ᾽  ἂν   εἰ οἷός τ᾽ εἴην ἐγὼ
[27]   γὰρ (ἂν ἄτοπον εἴη ὥσπερ  ἂν   εἴ τις ἵππων μὲν παῖδας
[18]   γὰρ χείρων, ἴσως δὲ βελτίων  ἂν   εἴη αὐτὸ δὲ τοῦτο σκοπεῖν
[30]   λέγων διαφθείρω τοὺς νέους, ταῦτ᾽  ἂν   εἴη βλαβερά· εἰ δέ τίς
[41]   καὶ συνεῖναι καὶ ἐξετάζειν ἀμήχανον  ἂν   εἴη εὐδαιμονίας; πάντως οὐ δήπου
[41]   τῷ ἑαυτῶν βίῳ, ἆρα φαύλη  ἂν   εἴη ἀποδημία; αὖ
[41]   ἐπεὶ (ἔμοιγε καὶ αὐτῷ θαυμαστὴ  ἂν   εἴη διατριβὴ αὐτόθι, ὁπότε
[40]   ὄναρ μηδὲν ὁρᾷ, θαυμάσιον κέρδος  ἂν   εἴη θάνατος ἐγὼ γὰρ
[27]   τινές εἰσιν οἱ δαίμονες, τοῦτ᾽  ἂν   εἴη ἐγώ φημί σε
[35]   ᾑτινιοῦν ἀρετῇ τοιοῦτοι ἔσονται, αἰσχρὸν  ἂν   εἴη· οἵουσπερ ἐγὼ πολλάκις ἑώρακά
[28]   τοῦ αἰσχροῦ. ἐγὼ οὖν δεινὰ  ἂν   εἴην εἰργασμένος, ἄνδρες (Ἀθηναῖοι,
[33]   μὲν Θεόδοτος τετελεύτηκεν, ὥστε οὐκ  ἂν   ἐκεῖνός γε αὐτοῦ καταδεηθείη καὶ
[37]   ἀλλὰ χρημάτων καὶ δεδέσθαι ἕως  ἂν   ἐκτείσω; ἀλλὰ ταὐτόν μοί ἐστιν
[37]   εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι ὅποι  ἂν   ἔλθω, λέγοντος ἐμοῦ ἀκροάσονται οἱ
[31]   ἂν ὑμᾶς ὠφελήκη (οὐδὲν οὔτ᾽  ἂν   ἐμαυτόν. καί μοι μὴ ἄχθεσθε
[35]   εἶναι, καὶ ἀτεχνῶς ἀπολογούμενος κατηγοροίην  ἂν   ἐμαυτοῦ ὡς θεοὺς οὐ νομίζω.
[29]   θεῷ ὑμῖν, καὶ ἕωσπερ  ἂν   ἐμπνέω καὶ οἷός τε ὦ,
[32]   συμβεβηκότα, ἵνα εἰδῆτε ὅτι οὐδ᾽  ἂν   ἑνὶ ὑπεικάθοιμι παρὰ τὸ δίκαιον
[30]   καὶ νεωτέρῳ καὶ πρεσβυτέρῳ ὅτῳ  ἂν   ἐντυγχάνω ποιήσω, καὶ ξένῳ καὶ
[40]   ἀλλὰ τὸν μέγαν βασιλέα εὐαριθμήτους  (ἂν   εὑρεῖν αὐτὸν ταύτας πρὸς τὰς
[35]   καὶ ὁπῃοῦν τι εἶναι, οὔτ᾽  ἂν   ἡμεῖς ποιῶμεν, ὑμᾶς ἐπιτρέπειν, ἀλλὰ
[35]   οὔθ᾽ ὑμᾶς ἐθίζεσθαι· οὐδέτεροι γὰρ  ἂν   ἡμῶν εὐσεβοῖεν. μὴ οὖν ἀξιοῦτέ
[27]   ὅπως δὲ σύ τινα πείθοις  ἂν   καὶ σμικρὸν νοῦν ἔχοντα ἀνθρώπων,
[40]   ὑμᾶς γὰρ δικαστὰς καλῶν ὀρθῶς  ἂν   καλοίην θαυμάσιόν τι γέγονεν.
[31]   θεοῦ τῇ πόλει δεδόσθαι, ἐνθένδε  (ἂν   κατανοήσαιτε· οὐ γὰρ ἀνθρωπίνῳ ἔοικε
[30]   ὑμῶν, μὴ θορυβεῖν ἐφ᾽ οἷς  ἂν   λέγω ἀλλ᾽ ἀκούειν· καὶ γάρ,
[20]   ἐμὸν ἐρῶ τὸν λόγον ὃν  ἂν   λέγω, ἀλλ᾽ εἰς ἀξιόχρεων ὑμῖν
[33]   τις βούληται ἀποκρινόμενος ἀκούειν ὧν  ἂν   λέγω. καὶ τούτων ἐγὼ εἴτε
[34]   μὲν γὰρ οἱ διεφθαρμένοι τάχ᾽  ἂν   λόγον ἔχοιεν βοηθοῦντες· οἱ δὲ
[18]   λέγοντες πρὸς ὑμᾶς ἐν  ἂν   μάλιστα ἐπιστεύσατε, παῖδες ὄντες ἔνιοι
[31]   ἀεὶ ἀποτρέπει με τοῦτο  ἂν   μέλλω πράττειν, προτρέπει δὲ οὔποτε.
[34]   καὶ ὀργισθεὶς αὐτοῖς τούτοις θεῖτο  ἂν   μετ᾽ (ὀργῆς τὴν ψῆφον. εἰ
[40]   ἐν τῷ ἑαυτοῦ βίῳ, οἶμαι  ἂν   μὴ ὅτι ἰδιώτην τινά, ἀλλὰ
[40]   εἴη θάνατος ἐγὼ γὰρ  ἂν   οἶμαι, εἴ τινα ἐκλεξάμενον δέοι
[30]   ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἀπολογεῖσθαι, ὥς τις  ἂν   οἴοιτο, ἀλλὰ ὑπὲρ ὑμῶν, μή
[31]   ἀληθῆ λέγω, τὴν πενίαν. ἴσως  ἂν   οὖν δόξειεν ἄτοπον εἶναι, ὅτι
[28]   μὴ ἐν ἐμοὶ στῇ. ἴσως  ἂν   οὖν εἴποι τις· εἶτ᾽ οὐκ
[34]   δόξαιμι, τὸν ἔσχατον κίνδυνον. τάχ᾽  ἂν   οὖν τις ταῦτα ἐννοήσας αὐθαδέστερον
[20]   ἐπίσταμαι, ἄνδρες Ἀθηναῖοι. ὑπολάβοι  ἂν   οὖν τις ὑμῶν ἴσως· ἀλλ᾽
[20]   τὴν προσήκουσαν ἀρετήν, ἦν δ᾽  ἂν   οὗτος τῶν ἱππικῶν τις
[22]   ὑπὲρ τοῦ χρησμοῦ πότερα δεξαίμην  ἂν   οὕτως ὥσπερ ἔχω ἔχειν, μήτε
[30]   μή, ὡς ἐμοῦ οὐκ  (ἂν   ποιήσαντος ἄλλα, οὐδ᾽ εἰ μέλλω
[36]   ταῦτά γε ἀγαθὸν τοιοῦτον ὅτι  ἂν   πρέποι ἐμοί. τί οὖν πρέπει
[34]   οὖν τις ταῦτα ἐννοήσας αὐθαδέστερον  ἂν   πρός με σχοίη καὶ ὀργισθεὶς
[19]   ὀλίγῳ χρόνῳ. βουλοίμην μὲν οὖν  ἂν   τοῦτο οὕτως γενέσθαι, εἴ τι
[28]   ἔργα κακοῦ. φαῦλοι (γὰρ  ἂν   τῷ γε σῷ λόγῳ εἶεν
[38]   ἀπορίᾳ λόγων ἑαλωκέναι τοιούτων οἷς  ἂν   ὑμᾶς ἔπεισα, εἰ ᾤμην δεῖν
[31]   πάλαι ἂν ἀπολώλη καὶ οὔτ᾽  ἂν   ὑμᾶς ὠφελήκη (οὐδὲν οὔτ᾽ ἂν
[35]   εἰ ἀποθανοῦνται, ὥσπερ ἀθανάτων ἐσομένων  ἂν   ὑμεῖς αὐτοὺς μὴ ἀποκτείνητε· οἳ
[38]   λέγειν πρὸς ὑμᾶς τοιαῦτα οἷ᾽  ἂν   ὑμῖν μὲν ἥδιστα ἦν ἀκούειν
[29]   εἶπον, ἐπὶ τούτοις ἀφίοιτε, εἴποιμ᾽  ἂν   ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ὑμᾶς,
[38]   ὀλίγον χρόνον, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου  ἂν   ὑμῖν τοῦτο ἐγένετο· ὁρᾶτε γὰρ
[41]   ἐπὶ πόσῳ ἄν τις δέξαιτ᾽  ἂν   ὑμῶν; ἐγὼ μὲν γὰρ πολλάκις
[29]   ὑμᾶς ὡς εἰ διαφευξοίμην ἤδη  (ἂν)   ὑμῶν οἱ ὑεῖς ἐπιτηδεύοντες
[38]   γὰρ ἦν μοι χρήματα, ἐτιμησάμην  ἂν   χρημάτων ὅσα ἔμελλον ἐκτείσειν, οὐδὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005