Alphabétiquement     [«   »]
ἐθέλω 2
ἐθίζειν 1
ἐθίζεσθαι 1
εἰ 72
εἴ 15
εἶ 2
εἰδέναι 12
Fréquences     [«    »]
71 ἄνδρες
71 εἶναι
70 οἱ
72 εἰ
73 τῶν
82 ἐγὼ
83 ὅτι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

εἰ


Page
[37]   φημι οὐκ εἰδέναι οὔτ᾽  εἰ   ἀγαθὸν οὔτ᾽ εἰ κακόν ἐστιν;
[35]   ὡς δεινόν τι οἰομένους πείσεσθαι  εἰ   ἀποθανοῦνται, ὥσπερ ἀθανάτων ἐσομένων ἂν
[33]   καὶ ἀληθῆ ἐστιν καὶ εὐέλεγκτα.  εἰ   γὰρ δὴ ἔγωγε τῶν νέων
[39]   εἰσιν, καὶ ὑμεῖς μᾶλλον ἀγανακτήσετε.  εἰ   γὰρ οἴεσθε ἀποκτείνοντες ἀνθρώπους ἐπισχήσειν
[41]   εἴη ἄν, ἄνδρες δικασταί;  ~εἰ   γάρ τις (ἀφικόμενος εἰς Ἅιδου,
[38]   εἰμι, οἱ βουλόμενοι ὑμῖν ὀνειδίζειν  εἰ   γοῦν περιεμείνατε ὀλίγον χρόνον, ἀπὸ
[27]   πάλιν, ἐπειδήπερ γε δαίμονας ἡγοῦμαι·  εἰ   δ᾽ αὖ οἱ δαίμονες θεῶν
[40]   δὴ εἶναι μία νύξ.  εἰ   δ᾽ αὖ οἷον ἀποδημῆσαί ἐστιν
[34]   οὐκ ἀξιῶ μὲν γὰρ ἔγωγε,  εἰ   δ᾽ οὖν ἐπιεικῆ ἄν μοι
[26]   σύ γε κατ᾽ ἀμφότερα ψεύδῃ.  εἰ   δὲ ἄκων διαφθείρω, τῶν τοιούτων
[27]   καὶ διωμόσω ἐν τῇ ἀντιγραφῇ.  εἰ   δὲ δαιμόνια νομίζω, καὶ δαίμονας
[33]   ἀναβαίνοντας ἐμοῦ κατηγορεῖν καὶ τιμωρεῖσθαι·  εἰ   δὲ μὴ αὐτοὶ ἤθελον, τῶν
[30]   νέους, ταῦτ᾽ ἂν εἴη βλαβερά·  εἰ   δέ τίς μέ φησιν ἄλλα
[33]   διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς πώποτ᾽ ἐγενόμην·  εἰ   δέ τίς μου λέγοντος καὶ
[33]   μηδὲν πώποτε μάθημα μήτε ἐδίδαξα·  εἰ   δέ τίς φησι παρ᾽ ἐμοῦ
[34]   ἑαυτοῦ λόγῳ παρασχέσθαι Μέλητον μάρτυρα·  εἰ   δὲ τότε ἐπελάθετο, νῦν παρασχέσθω
[36]   ἀγαθόν τι, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  εἰ   δεῖ γε κατὰ τὴν ἀξίαν
[20]   λέγοντα ἀνοίσω. τῆς γὰρ ἐμῆς,  εἰ   δή τίς ἐστιν σοφία καὶ
[34]   ἂν μετ᾽ (ὀργῆς τὴν ψῆφον.  εἰ   δή τις ὑμῶν οὕτως ἔχει
[29]   διαφέρω τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ  εἰ   δή τῳ σοφώτερός του φαίην
[29]   με, λέγων πρὸς ὑμᾶς ὡς  εἰ   διαφευξοίμην ἤδη (ἂν) ὑμῶν οἱ
[25]   ἀλλ᾽ οὐ διαφθείρω,  εἰ   διαφθείρω, (ἄκων, ~ὥστε σύ γε
[18]   καὶ τούτῳ τὸν νοῦν προσέχειν,  εἰ   δίκαια λέγω μή· δικαστοῦ
[31]   γὰρ ἴστε, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  εἰ   ἐγὼ πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν τὰ
[27]   ἐν τῇ γραφῇ ὥσπερ ἂν  εἰ   εἴποι· ἀδικεῖ Σωκράτης θεοὺς οὐ
[23]   ἐμὲ παράδειγμα ποιούμενος, ὥσπερ ἂν  εἰ>   εἴποι ὅτι οὗτος ὑμῶν,
[25]   εὐδαιμονία εἴη περὶ τοὺς νέους  εἰ   εἷς μὲν μόνος αὐτοὺς διαφθείρει,
[17]   ὤν, συνεγιγνώσκετε δήπου ἄν μοι  εἰ   ἐν ἐκείνῃ τῇ φωνῇ τε
[32]   με οἴεσθε τοσάδε ἔτη διαγενέσθαι  εἰ   ἔπραττον τὰ δημόσια, καὶ πράττων
[37]   ἀλλήλοις διειλέγμεθα. ἐπεί, ὡς ἐγᾦμαι,  εἰ   ἦν ὑμῖν νόμος, ὥσπερ καὶ
[20]   ἐκαλλυνόμην τε καὶ ἡβρυνόμην ἂν  εἰ   ἠπιστάμην ταῦτα· ἀλλ᾽ οὐ γὰρ
[29]   κακά ἐστιν, μὴ οἶδα  εἰ   καὶ ἀγαθὰ ὄντα τυγχάνει οὐδέποτε
[30]   ῥᾳδίως ἄλλον τοιοῦτον εὑρήσετε, ἀτεχνῶς  εἰ   καὶ γελοιότερον εἰπεῖν προσκείμενον τῇ
[38]   φήσουσι γὰρ δὴ σοφὸν εἶναι,  εἰ   καὶ μή εἰμι, οἱ βουλόμενοι
[37]   εἰδέναι οὔτ᾽ εἰ ἀγαθὸν οὔτ᾽  εἰ   κακόν ἐστιν; ἀντὶ τούτου δὴ
[32]   μαχούμενον ὑπὲρ τοῦ δικαίου, καὶ  εἰ   μέλλει ὀλίγον χρόνον σωθήσεσθαι, ἰδιωτεύειν
[30]   οὐκ (ἂν ποιήσαντος ἄλλα, οὐδ᾽  εἰ   μέλλω πολλάκις τεθνάναι” μὴ θορυβεῖτε,
[38]   εἴθισμαι ἐμαυτὸν ἀξιοῦν κακοῦ (οὐδενός.  εἰ   μὲν γὰρ ἦν μοι χρήματα,
[17]   οὗτοι λέγειν τὸν τἀληθῆ λέγοντα·  εἰ   μὲν γὰρ τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοίην
[34]   (Ἀθηναῖοι, οὐδ᾽ ὑμᾶς ἀτιμάζων, ἀλλ᾽  εἰ   μὲν θαρραλέως ἐγὼ ἔχω πρὸς
[27]   δαίμονας ἡγοῦμαι, ὡς σὺ φῄς,  εἰ   μὲν θεοί τινές εἰσιν οἱ
[30]   ἅπαντα καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ’  εἰ   μὲν οὖν ταῦτα λέγων διαφθείρω
[20]   Καλλία” ἦν δ᾽ ἐγώ,  εἰ   μέν σου τὼ ὑεῖ πώλω
[31]   πρεσβύτερον πείθοντα ἐπιμελεῖσθαι ἀρετῆς. καὶ  εἰ   μέν τι ἀπὸ τούτων ἀπέλαυον
[32]   ὅτι ἐμοὶ θανάτου μὲν μέλει,  εἰ   μὴ ἀγροικότερον ἦν εἰπεῖν, οὐδ᾽
[36]   παντὶ δῆλον τοῦτό γε, ὅτι  εἰ   μὴ ἀνέβη Ἄνυτος καὶ Λύκων
[17]   μοι ἔδοξεν αὐτῶν ἀναισχυντότατον εἶναι,  εἰ   μὴ ἄρα δεινὸν καλοῦσιν οὗτοι
[38]   νῦν δὲ οὐ γὰρ ἔστιν,  εἰ   μὴ ἄρα ὅσον ἂν ἐγὼ
[32]   ἴσως ἂν διὰ ταῦτα ἀπέθανον,  εἰ   μὴ ἀρχὴ διὰ ταχέων
[27]   οὐκ ἔστιν, ἄριστε ἀνδρῶν·  εἰ   μὴ σὺ βούλει ἀποκρίνεσθαι, ἐγὼ
[40]   ἄν μοι τὸ εἰωθὸς σημεῖον,  εἰ   μή τι ἔμελλον ἐγὼ ἀγαθὸν
[20]   φήμη τε καὶ λόγος γέγονεν,  εἰ   μή τι ἔπραττες ἀλλοῖον
[31]   λοιπὸν βίον καθεύδοντες διατελοῖτε ἄν,  εἰ   μή τινα ἄλλον θεὸς
[34]   τις (ὑμῶν ἀγανακτήσειεν ἀναμνησθεὶς ἑαυτοῦ,  εἰ   μὲν καὶ ἐλάττω τουτουῒ
[28]   οὐ καλῶς λέγεις, ἄνθρωπε,  εἰ   οἴει δεῖν κίνδυνον ὑπολογίζεσθαι τοῦ
[24]   ἀρχόμενος ἐγὼ ἔλεγον, θαυμάζοιμ᾽ ἂν  εἰ   οἷός τ᾽ εἴην ἐγὼ ὑμῶν
[28]   εἴην εἰργασμένος, ἄνδρες (Ἀθηναῖοι,  εἰ   ὅτε μέν με οἱ ἄρχοντες
[36]   οὐδὲν δεῖται, ἐγὼ δὲ δέομαι.  εἰ   οὖν δεῖ με κατὰ τὸ
[29]   (ἁλῷς ἔτι τοῦτο πράττων, ἀποθανῇ”  εἰ   οὖν με, ὅπερ εἶπον, ἐπὶ
[40]   τὰς ἄλλας ἡμέρας καὶ νύκτας  εἰ   οὖν τοιοῦτον θάνατός ἐστιν,
[35]   Σωκράτη διαφέρειν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων.  εἰ   οὖν ὑμῶν οἱ δοκοῦντες διαφέρειν
[37]   φιλοψυχία ἔχοι, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  εἰ   οὕτως ἀλόγιστός εἰμι ὥστε μὴ
[26]   ἐμοῦ μανθάνουσιν, ἔξεστιν ἐνίοτε  εἰ   πάνυ πολλοῦ δραχμῆς (ἐκ τῆς
[35]   Μελήτου τουτουΐ. σαφῶς γὰρ ἄν,  εἰ   πείθοιμι ὑμᾶς καὶ τῷ δεῖσθαι
[19]   τοιοῦτοί εἰσιν φράζετε οὖν ἀλλήλοις  εἰ   πώποτε μικρὸν μέγα
[41]   μὲν γὰρ πολλάκις ἐθέλω τεθνάναι  εἰ   ταῦτ᾽ ἔστιν ἀληθῆ. ἐπεὶ (ἔμοιγε
[28]   ὡς ἐγὼ οἶμαι· παῖ,  εἰ   τιμωρήσεις Πατρόκλῳ τῷ ἑταίρῳ τὸν
[36]   πολύ· νῦν δέ, ὡς ἔοικεν,  εἰ   τριάκοντα μόναι μετέπεσον τῶν ψήφων,
[29]   γὰρ οὐδεὶς τὸν θάνατον οὐδ᾽  εἰ   τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ πάντων μέγιστον
[17]   ἐνθάδε λέξεως. ὥσπερ οὖν ἄν,  εἰ   τῷ ὄντι ξένος ἐτύγχανον ὤν,
[38]   τοιούτων οἷς ἂν ὑμᾶς ἔπεισα,  εἰ   ᾤμην δεῖν ἅπαντα ποιεῖν καὶ
[20]   καὶ ἐγὼ τὸν Εὔηνον ἐμακάρισα  εἰ   ὡς ἀληθῶς (ἔχοι ταύτην τὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005