Alphabétiquement     [«   »]
ὅσῳ 2
ὅταν 4
ὅτε 2
ὅτι 83
ὁτιοῦν 3
ὅτου 1
ὅτῳ 2
Fréquences     [«    »]
82 ἐγὼ
72 εἰ
73 τῶν
83 ὅτι
84
87 ἂν
97 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

ὅτι


Page
[21]   τινι αὐτῷ τούτῳ σοφώτερος εἶναι,  ὅτι   μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι
[33]   ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ εἶπον·  ὅτι   ἀκούοντες χαίρουσιν ἐξεταζομένοις τοῖς οἰομένοις
[28]   καὶ πρὸς πολλούς, εὖ ἴστε  ὅτι   ἀληθές ἐστιν. καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν
[24]   τούτοις ἀπεχθάνομαι, καὶ τεκμήριον  ὅτι   ἀληθῆ λέγω καὶ ὅτι αὕτη
[36]   καὶ ταῦτά γε ἀγαθὸν τοιοῦτον  ὅτι   ἂν πρέποι ἐμοί. τί οὖν
[21]   μὲν (καὶ) λυπούμενος καὶ δεδιὼς  ὅτι   ἀπηχθανόμην, ὅμως δὲ ἀναγκαῖον ἐδόκει
[24]   τεκμήριον ὅτι ἀληθῆ λέγω καὶ  ὅτι   αὕτη ἐστὶν διαβολὴ
[17]   λέγειν. τὸ γὰρ μὴ αἰσχυνθῆναι  ὅτι   αὐτίκα ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐξελεγχθήσονται ἔργῳ,
[24]   οὐδ᾽ ὑποστειλάμενος. καίτοι οἶδα σχεδὸν  ὅτι   αὐτοῖς τούτοις ἀπεχθάνομαι, καὶ
[31]   θεὸς ὑμῖν ἐπιπέμψειεν κηδόμενος ὑμῶν.  ὅτι   δ᾽ ἐγὼ τυγχάνω ὢν τοιοῦτος
[31]   ἂν οὖν δόξειεν ἄτοπον εἶναι,  ὅτι   δὴ ἐγὼ ἰδίᾳ μὲν ταῦτα
[26]   δαιμόνια καινά; οὐ ταῦτα λέγεις  ὅτι   διδάσκων διαφθείρω; πάνυ μὲν οὖν
[23]   αὐτοὺς ἐρωτᾷ ὅτι ποιῶν καὶ  ὅτι   διδάσκων, ἔχουσι μὲν οὐδὲν εἰπεῖν
[26]   διδάσκειν καὶ νουθετεῖν· δῆλον γὰρ  ὅτι   ἐὰν μάθω, παύσομαι γε
[25]   ἥκω ὥστε καὶ τοῦτ᾽ ἀγνοῶ,  ὅτι   ἐάν τινα μοχθηρὸν ποιήσω τῶν
[27]   τὴν γραφὴν ταύτην ἀπορῶν  ὅτι   ἐγκαλοῖς ἐμοὶ ἀληθὲς ἀδίκημα· ὅπως
[29]   τούτοις ἀφίοιτε, εἴποιμ᾽ ἂν ὑμῖν  ὅτι   ἐγὼ ὑμᾶς, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[36]   ἀλλὰ παντὶ δῆλον τοῦτό γε,  ὅτι   εἰ μὴ ἀνέβη Ἄνυτος καὶ
[32]   λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ αὖ ἐνεδειξάμην  ὅτι   ἐμοὶ θανάτου μὲν μέλει, εἰ
[34]   δοκῶ πρὸς τοῦτον λέγειν λέγων  ὅτι   ἐμοί, ἄριστε, εἰσὶν μέν
[26]   τοῦτ᾽ ἔστιν μοι ἐγκαλεῖς,  ὅτι   ἑτέρους, παντάπασί με φῂς
[22]   εἰπεῖν, τούτους δέ γ᾽ ᾔδη  ὅτι   εὑρήσοιμι πολλὰ καὶ καλὰ ἐπισταμένους.
[23]   τῷ χρησμῷ τούτῳ τοῦτο λέγειν,  ὅτι   ἀνθρωπίνη σοφία ὀλίγου τινὸς
[41]   ἀλλά μοι δῆλόν ἐστι τοῦτο,  ὅτι   ἤδη τεθνάναι καὶ ἀπηλλάχθαι πραγμάτων
[40]   ἑαυτοῦ βίῳ, οἶμαι ἂν μὴ  ὅτι   ἰδιώτην τινά, ἀλλὰ τὸν μέγαν
[38]   ὡς εἰρωνευομένῳ· ἐάντ᾽ αὖ λέγω  ὅτι   καὶ τυγχάνει μέγιστον ἀγαθὸν ὂν
[29]   οὖν τῶν κακῶν ὧν οἶδα  ὅτι   κακά ἐστιν, μὴ οἶδα
[29]   βελτίονι καὶ θεῷ καὶ ἀνθρώπῳ,  ὅτι   κακὸν καὶ αἰσχρόν ἐστιν οἶδα.
[26]   τοὺς νεωτέρους; δῆλον δὴ  ὅτι   κατὰ τὴν γραφὴν ἣν ἐγράψω
[23]   οἴομαι οὐκ ἂν ἐθέλοιεν λέγειν,  ὅτι   κατάδηλοι γίγνονται προσποιούμενοι μὲν εἰδέναι,
[36]   ἄξιός εἰμι παθεῖν ἀποτεῖσαι,  ὅτι   μαθὼν ἐν τῷ βίῳ οὐχ
[34]   παιδία τε αὑτοῦ ἀναβιβασάμενος ἵνα  ὅτι   μάλιστα ἐλεηθείη, καὶ ἄλλους τῶν
[36]   τῇ ὑμετέρᾳ παρακελεύσει; οὐκ ἔσθ᾽  ὅτι   μᾶλλον, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πρέπει
[29]   δεδίασι δ᾽ ὡς εὖ εἰδότες  (ὅτι   μέγιστον τῶν κακῶν ἐστι. καίτοι
[26]   μὲν ἤδη δῆλον (οὑγὼ ἔλεγον,  ὅτι   Μελήτῳ τούτων οὔτε μέγα οὔτε
[33]   τι μαθεῖν ἀκοῦσαι ἰδίᾳ  ὅτι   μὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες,
[27]   νομίζει; οὐκ ἔστιν. ὡς ὤνησας  ὅτι   μόγις ἀπεκρίνω ὑπὸ τουτωνὶ ἀναγκαζόμενος.
[31]   ἐμοῦ πολλάκις ἀκηκόατε πολλαχοῦ λέγοντος,  ὅτι   μοι θεῖόν τι καὶ (δαιμόνιον
[22]   οὖν ἐμαυτῷ καὶ τῷ χρησμῷ  ὅτι   μοι λυσιτελοῖ ὥσπερ ἔχω ἔχειν.
[36]   Ἀθηναῖοι, ~ἐπὶ τούτῳ (τῷ γεγονότι,  ὅτι   μου κατεψηφίσασθε, ἄλλα τέ μοι
[33]   τινὲς αὐτῶν πρεσβύτεροι γενόμενοι ἔγνωσαν  ὅτι   νέοις οὖσιν αὐτοῖς ἐγὼ κακὸν
[35]   τινα καὶ τῶν ξένων (ὑπολαβεῖν  ὅτι   οἱ διαφέροντες Ἀθηναίων εἰς ἀρετήν,
[31]   δὲ ὁρᾶτε δὴ καὶ αὐτοὶ  ὅτι   οἱ κατήγοροι τἆλλα πάντα ἀναισχύντως
[25]   ὤν, ὥστε σὺ μὲν ἔγνωκας  ὅτι   οἱ μὲν κακοὶ κακόν τι
[21]   οὔ· κἄπειτα ἐπειρώμην αὐτῷ δεικνύναι  ὅτι   οἴοιτο μὲν εἶναι σοφός, εἴη
[24]   αὐτοὺς βελτίους ποιεῖ; δῆλον γὰρ  ὅτι   οἶσθα, μέλον γέ σοι. τὸν
[37]   ἐξελαυνομένῳ ζῆν. εὖ γὰρ οἶδ᾽  ὅτι   ὅποι ἂν ἔλθω, λέγοντος ἐμοῦ
[21]   ἦν Χαιρεφῶν, ὡς σφοδρὸς ἐφ᾽  ὅτι   ὁρμήσειεν. καὶ δή ποτε καὶ
[28]   τούτῳ ἂν δίκαιον λόγον ἀντείποιμι,  ὅτι   οὐ καλῶς λέγεις, ἄνθρωπε,
[29]   δικαίως εἰσάγοι τις εἰς δικαστήριον,  ὅτι   οὐ νομίζω θεοὺς εἶναι ἀπειθῶν
[22]   τῶν ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ τοῦτο,  ὅτι   οὐ σοφίᾳ ποιοῖεν (ἃ ποιοῖεν,
[32]   μοι τὰ συμβεβηκότα, ἵνα εἰδῆτε  ὅτι   οὐδ᾽ ἂν ἑνὶ ὑπεικάθοιμι παρὰ
[18]   οὐδενός. δὲ πάντων ἀλογώτατον,  ὅτι   οὐδὲ τὰ (ὀνόματα οἷόν τε
[25]   σαφῶς ἀποφαίνεις τὴν σαυτοῦ ἀμέλειαν,  ὅτι   οὐδέν σοι μεμέληκεν περὶ ὧν
[23]   ἐστιν, ὅστις ὥσπερ Σωκράτης ἔγνωκεν  ὅτι   οὐδενὸς ἄξιός ἐστι τῇ ἀληθείᾳ
[25]   γάρ, Μέλητε, ἱκανῶς ἐπιδείκνυσαι  ὅτι   οὐδεπώποτε ἐφρόντισας τῶν νέων, καὶ
[33]   οἱ ἄλλοι πάντες, εὖ ἴστε  ὅτι   οὐκ ἀληθῆ λέγει. ἀλλὰ διὰ
[29]   του φαίην εἶναι, τούτῳ ἄν,  ὅτι   οὐκ εἰδὼς ἱκανῶς περὶ τῶν
[30]   ὅπως ὡς ἀρίστη ἔσται, λέγων  ὅτι   οὐκ ἐκ χρημάτων ἀρετὴ γίγνεται,
[41]   ὀνειδίζετε αὐτοῖς ὥσπερ ἐγὼ ὑμῖν,  ὅτι   οὐκ ἐπιμελοῦνται ὧν δεῖ, καὶ
[23]   δοκῇ, τῷ θεῷ βοηθῶν ἐνδείκνυμαι  ὅτι   οὐκ ἔστι σοφός. καὶ ὑπὸ
[41]   ἕν τι τοῦτο διανοεῖσθαι ἀληθές,  ὅτι   (οὐκ ἔστιν ἀνδρὶ ἀγαθῷ κακὸν
[39]   ἐπισχήσειν τοῦ ὀνειδίζειν τινὰ ὑμῖν  ὅτι   οὐκ ὀρθῶς ζῆτε, οὐ καλῶς
[23]   ποιούμενος, ὥσπερ ἂν εἰ> εἴποι  ὅτι   οὗτος ὑμῶν, ἄνθρωποι, σοφώτατός
[21]   μαντεῖον καὶ ἀποφανῶν τῷ χρησμῷ  ὅτι   οὑτοσὶ ἐμοῦ σοφώτερός ἐστι, σὺ
[23]   καὶ ἐπειδάν τις αὐτοὺς ἐρωτᾷ  ὅτι   ποιῶν καὶ ὅτι διδάσκων, ἔχουσι
[28]   καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἔλεγον,  ὅτι   πολλή μοι ἀπέχθεια γέγονεν καὶ
[35]   ἐπιτρέπειν, ἀλλὰ τοῦτο αὐτὸ ἐνδείκνυσθαι,  ὅτι   πολὺ μᾶλλον καταψηφιεῖσθε τοῦ τὰ
[38]   ὁρᾶτε γὰρ δὴ τὴν ἡλικίαν  ὅτι   πόρρω ἤδη ἐστὶ τοῦ βίου
[24]   τίς ἐστιν. ὁρᾷς, Μέλητε,  ὅτι   σιγᾷς καὶ οὐκ ἔχεις εἰπεῖν;
[24]   τεκμήριον οὗ δὴ ἐγὼ λέγω,  ὅτι   σοι οὐδὲν μεμέληκεν; ἀλλ᾽ εἰπέ,
[24]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀδικεῖν φημι Μέλητον,  ὅτι   σπουδῇ χαριεντίζεται, ῥᾳδίως εἰς ἀγῶνα
[34]   τὸν ὀρθόν τε καὶ δίκαιον,  ὅτι   συνίσασι Μελήτῳ μὲν ψευδομένῳ, ἐμοὶ
[26]   γραμμάτων εἶναι ὥστε οὐκ εἰδέναι  ὅτι   τὰ Ἀναξαγόρου βιβλία τοῦ Κλαζομενίου
[23]   τῶν φιλοσοφούντων πρόχειρα ταῦτα λέγουσιν,  ὅτι   τὰ μετέωρα καὶ τὰ ὑπὸ
[30]   κεκτῆσθαι ἀρετήν, ~(φάναι δέ, ὀνειδιῶ  ὅτι   τὰ πλείστου ἄξια περὶ ἐλαχίστου
[36]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι; δῆλον  ὅτι   τῆς ἀξίας; τί οὖν; τί
[39]   ταῖς μάχαις πολλάκις δῆλον γίγνεται  ὅτι   τό γε ἀποθανεῖν ἄν τις
[19]   διαλεγομένου, καὶ ἐκ τούτου γνώσεσθε  ὅτι   τοιαῦτ᾽ ἐστὶ καὶ τἆλλα περὶ
[21]   ἐμαυτὸν δ᾽ οὖν ἀπιὼν ἐλογιζόμην  ὅτι   τούτου μὲν τοῦ ἀνθρώπου ἐγὼ
[38]   ὑμῶν. ~ἐάν τε αὖ λέγω  ὅτι   τῷ θεῷ ἀπειθεῖν τοῦτ᾽ ἐστὶν
[37]   εἰμι ὥστε μὴ δύνασθαι λογίζεσθαι  ὅτι   ὑμεῖς μὲν ὄντες πολῖταί μου
[29]   ἐντυγχάνω ὑμῶν, λέγων οἷάπερ εἴωθα,  ὅτι   ἄριστε ἀνδρῶν, Ἀθηναῖος ὤν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005