Alphabétiquement     [«   »]
τις 39
τίς 18
τισὶν 1
τὸ 43
τό 2
τόδε 1
τοι 3
Fréquences     [«    »]
41 τι
42 τοῦτο
42 τῷ
43 τὸ
46 Ἀθηναῖοι
47 ταῦτα
47 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

τὸ


Page
[28]   τοσοῦτον τοῦ κινδύνου κατεφρόνησεν παρὰ  τὸ   αἰσχρόν τι ὑπομεῖναι ὥστε, ἐπειδὴ
[17]   ἐξαπατηθῆτε (ὡς δεινοῦ ὄντος λέγειν.  τὸ   γὰρ μὴ αἰσχυνθῆναι ὅτι αὐτίκα
[29]   οἰόμενος σοφὸς εἶναι οὐκ ὤν.  τὸ   γάρ τοι θάνατον δεδιέναι,
[36]   καὶ οὐκ ἀνέλπιστόν μοι γέγονεν  τὸ   γεγονὸς τοῦτο, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον
[29]   οὕτω καὶ οἴομαι οὐκ εἰδέναι·  τὸ   δὲ ἀδικεῖν καὶ ἀπειθεῖν τῷ
[39]   καὶ οἶμαι αὐτὰ μετρίως ἔχειν.  (τὸ   δὲ δὴ μετὰ τοῦτο ἐπιθυμῶ
[23]   σοφὸν ἂν ἄλλον ἐξελέγξω.  τὸ   δὲ κινδυνεύει, ἄνδρες, τῷ
[37]   οἴκτου καὶ τῆς ἀντιβολήσεως, ἀπαυθαδιζόμενος·  τὸ   δὲ οὐκ ἔστιν, ἄνδρες
[31]   οἰκείων ἀμελουμένων τοσαῦτα ἤδη ἔτη,  τὸ   δὲ ὑμέτερον πράττειν ἀεί, ἰδίᾳ
[39]   τοῦ διδόναι ἔλεγχον τοῦ βίου,  τὸ   δὲ ὑμῖν πολὺ ἐναντίον ἀποβήσεται,
[32]   οὐδ᾽ ἂν ἑνὶ ὑπεικάθοιμι παρὰ  τὸ   δίκαιον δείσας θάνατον, μὴ ὑπείκων
[33]   οὐδενὶ πώποτε συγχωρήσας οὐδὲν παρὰ  τὸ   δίκαιον οὔτε ἄλλῳ οὔτε τούτων
[36]   εἰ οὖν δεῖ με κατὰ  τὸ   δίκαιον τῆς ἀξίας τιμᾶσθαι, ~τούτου
[40]   οὔτε ἡνίκα ἀνέβαινον ἐνταυθοῖ ἐπὶ  τὸ   δικαστήριον, οὔτε ἐν τῷ λόγῳ
[40]   ὅπως οὐκ ἠναντιώθη ἄν μοι  τὸ   εἰωθὸς σημεῖον, εἰ μή τι
[31]   κατανοήσαιτε· οὐ γὰρ ἀνθρωπίνῳ ἔοικε  τὸ   ἐμὲ τῶν μὲν ἐμαυτοῦ πάντων
[27]   καὶ τοῖς ἄλλοις τουτοισί. ἀλλὰ  τὸ   ἐπὶ τούτῳ γε ἀπόκριναι· (ἔσθ᾽
[28]   ὠλιγώρησε, πολὺ δὲ μᾶλλον (δείσας  τὸ   ζῆν κακὸς ὢν καὶ τοῖς
[36]   μηδὲν ὄφελος εἶναι, ἐπὶ δὲ  τὸ   ἰδίᾳ ἕκαστον ἰὼν εὐεργετεῖν τὴν
[21]   ὡς (ἐνταῦθα εἴπερ που ἐλέγξων  τὸ   μαντεῖον καὶ ἀποφανῶν τῷ χρησμῷ
[41]   ἂν ἀηδὲς εἴη καὶ δὴ  τὸ   μέγιστον, τοὺς ἐκεῖ ἐξετάζοντα καὶ
[24]   νομίζοντα, ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά.  τὸ   μὲν δὴ ἔγκλημα τοιοῦτόν ἐστιν·
[35]   τε ἄριστα εἶναι καὶ ὑμῖν.  (τὸ   μὲν μὴ ἀγανακτεῖν, ἄνδρες
[29]   εἰσῆλθον, οὐχ οἷόν τ᾽ εἶναι  τὸ   μὴ ἀποκτεῖναί με, λέγων πρὸς
[40]   ὡς φίλοις οὖσιν ἐπιδεῖξαι ἐθέλω  τὸ   νυνί μοι συμβεβηκὸς τί ποτε
[20]   διὰ σοφίαν τινὰ τοῦτο  τὸ   ὄνομα ἔσχηκα. ποίαν δὴ σοφίαν
[32]   μηδ᾽ ἀνόσιον ἐργάζεσθαι, τούτου δὲ  τὸ   πᾶν μέλει. ἐμὲ γὰρ ἐκείνη
[26]   εἶναι θεοὺς καὶ οὐκ εἰμὶ  τὸ   παράπαν ἄθεος οὐδὲ ταύτῃ ἀδικῶ
[26]   ταῦτα διδάσκειν. ταῦτα λέγω, ὡς  τὸ   παράπαν οὐ νομίζεις θεούς. (ὦ
[36]   ὦφλε (χιλίας δραχμάς, οὐ μεταλαβὼν  τὸ   πέμπτον μέρος τῶν ψήφων. τιμᾶται
[31]   δὲ οὐ τολμῶ ἀναβαίνων εἰς  τὸ   πλῆθος τὸ ὑμέτερον συμβουλεύειν τῇ
[41]   τοῦτο καὶ ἐμὲ οὐδαμοῦ ἀπέτρεψεν  τὸ   σημεῖον, καὶ ἔγωγε τοῖς καταψηφισαμένοις
[20]   ὑμῶν ἴσως· ἀλλ᾽ Σώκρατες,  τὸ   σὸν τί ἐστι πρᾶγμα; πόθεν
[40]   ὑμῖν ἐρῶ· κινδυνεύει γάρ μοι  τὸ   συμβεβηκὸς τοῦτο ἀγαθὸν γεγονέναι, καὶ
[40]   εἶναι. δυοῖν γὰρ θάτερόν ἐστιν  τὸ   τεθνάναι· γὰρ οἷον μηδὲν
[40]   ὑπολαμβάνομεν, (ὅσοι οἰόμεθα κακὸν εἶναι  τὸ   τεθνάναι. μέγα μοι τεκμήριον τούτου
[22]   καὶ οἱ ἀγαθοὶ δημιουργοί διὰ  τὸ   τὴν τέχνην καλῶς ἐξεργάζεσθαι ἕκαστος
[25]   λαβεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὥστε τοῦτο  τὸ>   τοσοῦτον κακὸν ἑκὼν ποιῶ, ὡς
[21]   ὅμως δὲ ἀναγκαῖον ἐδόκει εἶναι  τὸ   τοῦ θεοῦ περὶ πλείστου ποιεῖσθαι
[40]   (οὔτε ἐξιόντι ἕωθεν οἴκοθεν ἠναντιώθη  τὸ   τοῦ θεοῦ σημεῖον, οὔτε ἡνίκα
[34]   οἰκεῖοι· καὶ γὰρ τοῦτο αὐτὸ  τὸ   τοῦ Ὁμήρου, οὐδ᾽ ἐγὼ ἀπὸ
[31]   τολμῶ ἀναβαίνων εἰς τὸ πλῆθος  τὸ   ὑμέτερον συμβουλεύειν τῇ πόλει. τούτου
[22]   φαυλότεροι ἐπιεικέστεροι εἶναι ἄνδρες πρὸς  τὸ   φρονίμως ἔχειν. δεῖ δὴ ὑμῖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005