Alphabétiquement     [«   »]
ἀλλ 49
ἄλλ 1
ἀλλά 2
ἀλλὰ 41
ἄλλα 10
ἄλλαι 1
ἄλλαις 1
Fréquences     [«    »]
37 με
39 τις
38 τὸν
41 ἀλλὰ
41 δὴ
41 τι
42 τοῦτο
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

ἀλλὰ


Page
[19]   ὑπὸ Μελήτου τοσαύτας δίκας φεύγοιμι  ἀλλὰ   γὰρ ἐμοὶ τούτων, ἄνδρες
[42]   αὐτός τε καὶ οἱ ὑεῖς.  ἀλλὰ   γὰρ ἤδη ὥρα ἀπιέναι, ἐμοὶ
[19]   ἐμοῦ οἱ πολλοὶ λέγουσιν.  ἀλλὰ   γὰρ οὔτε τούτων οὐδέν ἐστιν,
[26]   κολάσεως δεομένους ἀλλ᾽ οὐ μαθήσεως.  ἀλλὰ   γάρ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦτο
[28]   μήτε ἥρωας, οὐδεμία μηχανή ἐστιν.  ἀλλὰ   γάρ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὡς
[25]   διαφθείρει, οἱ δ᾽ ἄλλοι (ὠφελοῦσιν.  ἀλλὰ   γάρ, Μέλητε, ἱκανῶς ἐπιδείκνυσαι
[37]   ἔστι μοι χρήματα ὁπόθεν ἐκτείσω.  ἀλλὰ   δὴ φυγῆς τιμήσωμαι; ἴσως γὰρ
[33]   ἴστε ὅτι οὐκ ἀληθῆ λέγει.  ἀλλὰ   διὰ τί δή ποτε μετ᾽
[35]   τοῦ δικαστοῦ οὐδὲ δεόμενον ἀποφεύγειν,  ἀλλὰ   διδάσκειν καὶ πείθειν. οὐ γὰρ
[35]   χαριεῖσθαι οἷς ἂν δοκῇ αὐτῷ,  ἀλλὰ   δικάσειν κατὰ τοὺς νόμους. οὔκουν
[26]   μέντοι οὕσπερ γε πόλις  ἀλλὰ   ἑτέρους, καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν
[27]   ἀδικεῖ Σωκράτης θεοὺς οὐ νομίζων,  ἀλλὰ   θεοὺς νομίζων” καίτοι τοῦτό ἐστι
[26]   οὐ δεῦρο νόμος εἰσάγειν ἐστίν,  ἀλλὰ   ἰδίᾳ λαβόντα διδάσκειν καὶ νουθετεῖν·
[28]   πολλῆς μοι δοκεῖ εἶναι ἀπολογίας,  ἀλλὰ   ἱκανὰ καὶ ταῦτα· δὲ
[41]   εἴπερ γε τὰ λεγόμενα ἀληθῆ.  ἀλλὰ   καὶ ὑμᾶς χρή, ἄνδρες
[32]   δείσας θάνατον, μὴ ὑπείκων δὲ  ἀλλὰ   κἂν ἀπολοίμην. ἐρῶ δὲ ὑμῖν
[32]   μέλλει ὀλίγον χρόνον σωθήσεσθαι, ἰδιωτεύειν  ἀλλὰ   μὴ δημοσιεύειν. μεγάλα δ᾽ ἔγωγε
[39]   τολμᾷ πᾶν ποιεῖν καὶ λέγειν.  ἀλλὰ   μὴ οὐ τοῦτ᾽ χαλεπόν,
[30]   ἄλλα ἐφ᾽ οἷς ἴσως βοήσεσθε·  ἀλλὰ   μηδαμῶς ποιεῖτε τοῦτο. εὖ γὰρ
[36]   ἀποπέφευγα, καὶ οὐ μόνον ἀποπέφευγα,  ἀλλὰ   παντὶ δῆλον τοῦτό γε, ὅτι
[36]   ἔγωγε οὕτω παρ᾽ ὀλίγον ἔσεσθαι  ἀλλὰ   παρὰ πολύ· νῦν δέ, ὡς
[37]   μὴ μίαν ἡμέραν (μόνον κρίνειν  ἀλλὰ   πολλάς, ἐπείσθητε ἄν· νῦν δ᾽
[35]   ἐμαυτοῦ ὡς θεοὺς οὐ νομίζω.  ἀλλὰ   πολλοῦ δεῖ οὕτως ἔχειν· νομίζω
[38]   νῦν μοι μεταμέλει οὕτως ἀπολογησαμένῳ,  ἀλλὰ   πολὺ μᾶλλον αἱροῦμαι ὧδε ἀπολογησάμενος
[36]   μοι γέγονεν τὸ γεγονὸς τοῦτο,  ἀλλὰ   πολὺ μᾶλλον θαυμάζω ἑκατέρων τῶν
[30]   κακά, ἐγὼ δ᾽ οὐκ οἴομαι,  ἀλλὰ   πολὺ μᾶλλον ποιεῖν οὑτοσὶ
[39]   χαλεπόν, ἄνδρες, θάνατον ἐκφυγεῖν,  ἀλλὰ   πολὺ χαλεπώτερον πονηρίαν· (θᾶττον γὰρ
[38]   τοῦτο οὐ (πρὸς πάντας ὑμᾶς,  ἀλλὰ   πρὸς τοὺς ἐμοῦ καταψηφισαμένους θάνατον.
[30]   ἴσως ἐξελάσειεν ἀτιμώσειεν·  ἀλλὰ   ταῦτα οὗτος μὲν ἴσως οἴεται
[37]   καὶ δεδέσθαι ἕως ἂν ἐκτείσω;  ἀλλὰ   ταὐτόν μοί ἐστιν ὅπερ νυνδὴ
[24]   οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, βέλτιστε,  ἀλλὰ   τίς ἄνθρωπος, ὅστις πρῶτον καὶ
[27]   λέγω καὶ τοῖς ἄλλοις τουτοισί.  ἀλλὰ   τὸ ἐπὶ τούτῳ γε ἀπόκριναι·
[37]   ἔστιν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοιοῦτον  ἀλλὰ   τοιόνδε μᾶλλον. πέπεισμαι ἐγὼ ἑκὼν
[38]   μὲν ἑάλωκα, οὐ μέντοι λόγων,  ἀλλὰ   τόλμης καὶ ἀναισχυντίας καὶ τοῦ
[40]   ἂν μὴ ὅτι ἰδιώτην τινά,  ἀλλὰ   τὸν μέγαν βασιλέα εὐαριθμήτους (ἂν
[35]   ἂν ἡμεῖς ποιῶμεν, ὑμᾶς ἐπιτρέπειν,  ἀλλὰ   τοῦτο αὐτὸ ἐνδείκνυσθαι, ὅτι πολὺ
[34]   λεγέτω εἴ τι ἔχει τοιοῦτον.  ἀλλὰ   τούτου πᾶν τοὐναντίον εὑρήσετε,
[37]   ἑκὼν εἶναι μηδένα ἀδικεῖν ἀνθρώπων,  ἀλλὰ   ὑμᾶς τοῦτο οὐ πείθω· ὀλίγον
[30]   ἀπολογεῖσθαι, ὥς τις ἂν οἴοιτο,  ἀλλὰ   ὑπὲρ ὑμῶν, μή τι ἐξαμάρτητε
[22]   οὐ σοφίᾳ ποιοῖεν (ἃ ποιοῖεν,  ἀλλὰ   φύσει τινὶ καὶ ἐνθουσιάζοντες ὥσπερ
[37]   ἀεὶ καθισταμένῃ ἀρχῇ, τοῖς ἕνδεκα;  ἀλλὰ   χρημάτων καὶ δεδέσθαι ἕως ἂν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005