Alphabétiquement     [«   »]
τολμᾷ 1
τόλμης 1
τολμῶ 1
τὸν 38
τόπον 2
τόπου 1
τοσάδε 1
Fréquences     [«    »]
37 με
35
36 ὑμῶν
38 τὸν
39 τις
41 ἀλλὰ
41 δὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

τὸν


Page
[24]   πρὸς ὑμᾶς· πρὸς δὲ Μέλητον  τὸν   ἀγαθὸν καὶ φιλόπολιν, ὥς φησι,
[36]   τῶν τε ἄλλων οὕτω κατὰ  τὸν   (αὐτὸν τρόπον ἐπιμελεῖσθαι τί οὖν
[36]   μᾶλλον θαυμάζω ἑκατέρων τῶν ψήφων  τὸν   γεγονότα ἀριθμόν. οὐ γὰρ ᾠόμην
[24]   ἐμέ, εἰσάγεις τουτοισὶ καὶ κατηγορεῖς·  τὸν   δὲ δὴ βελτίους ποιοῦντα ἴθι
[39]   τιμωρίαν ὑμῖν ἥξειν εὐθὺς μετὰ  τὸν   ἐμὸν θάνατον πολὺ χαλεπωτέραν νὴ
[20]   μάρτυρα ὑμῖν παρέξομαι τὸν θεὸν  τὸν   ἐν Δελφοῖς. Χαιρεφῶντα γὰρ ἴστε
[41]   ἄνδρες δικασταί, δέξαιτο ἐξετάσαι  τὸν   ἐπὶ Τροίαν ἀγαγόντα (τὴν πολλὴν
[34]   ταῦτα κινδυνεύων, ὡς ἂν δόξαιμι,  τὸν   ἔσχατον κίνδυνον. τάχ᾽ ἂν οὖν
[20]   Πάριος, πέντε μνῶν” καὶ ἐγὼ  τὸν   Εὔηνον ἐμακάρισα εἰ ὡς ἀληθῶς
[23]   καὶ θεοὺς μὴ νομίζειν” καὶ  τὸν   ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν” τὰ
[19]   ὑπὸ γῆς καὶ οὐράνια καὶ  τὸν   ἥττω λόγον κρείττω (ποιῶν καὶ
[18]   ὑπὸ γῆς πάντα ἀνεζητηκὼς καὶ  τὸν   ἥττω λόγον κρείττω (ποιῶν. οὗτοι,
[41]   ἄνδρες δικασταί, εὐέλπιδας εἶναι πρὸς  τὸν   θάνατον, καὶ ἕν τι τοῦτο
[29]   οἶδεν. οἶδε μὲν γὰρ οὐδεὶς  τὸν   θάνατον οὐδ᾽ εἰ τυγχάνει τῷ
[22]   πλείστου ἐνδεεῖς εἶναι ζητοῦντι κατὰ  τὸν   θεόν, ἄλλοι δὲ δοκοῦντες φαυλότεροι
[23]   περιιὼν ζητῶ καὶ ἐρευνῶ κατὰ  τὸν   θεὸν καὶ τῶν ἀστῶν καὶ
[20]   καὶ οἵα, μάρτυρα ὑμῖν παρέξομαι  τὸν   θεὸν τὸν ἐν Δελφοῖς. Χαιρεφῶντα
[22]   τι (δοκοῦντας εἰδέναι. ~καὶ νὴ  τὸν   κύνα, ἄνδρες Ἀθηναῖοι δεῖ
[20]   λέγω, ἀλλ᾽ εἰς ἀξιόχρεων ὑμῖν  τὸν   λέγοντα ἀνοίσω. τῆς γὰρ ἐμῆς,
[20]   λέγειν· οὐ γὰρ ἐμὸν ἐρῶ  τὸν   λόγον ὃν ἂν λέγω, ἀλλ᾽
[31]   Ἀνύτῳ, ῥᾳδίως ἂν ἀποκτείναιτε, εἶτα  τὸν   λοιπὸν βίον καθεύδοντες διατελοῖτε ἄν,
[41]   ἐκεῖ τῶν ἐνθάδε, καὶ ἤδη  τὸν   λοιπὸν χρόνον ἀθάνατοί εἰσιν, εἴπερ
[31]   ἱκανὸν γάρ, οἶμαι, ἐγὼ παρέχομαι  τὸν   μάρτυρα ὡς ἀληθῆ λέγω, τὴν
[40]   μὴ ὅτι ἰδιώτην τινά, ἀλλὰ  τὸν   μέγαν βασιλέα εὐαριθμήτους (ἂν εὑρεῖν
[24]   ὅτι οἶσθα, μέλον γέ σοι.  τὸν   μὲν γὰρ διαφθείροντα ἐξευρών, ὡς
[26]   Δί᾽ ἄνδρες δικασταί, ἐπεὶ  τὸν   μὲν ἥλιον λίθον φησὶν εἶναι,
[18]   δίκαιον, ὥς γέ μοι δοκῶ,  τὸν   μὲν τρόπον τῆς λέξεως ἐᾶν
[18]   δὲ τοῦτο σκοπεῖν καὶ τούτῳ  τὸν   νοῦν προσέχειν, εἰ δίκαια λέγω
[34]   λόγον βοηθοῦντες ἐμοὶ ἀλλ᾽  τὸν   ὀρθόν τε καὶ δίκαιον, ὅτι
[32]   προσέταξαν ἀγαγεῖν ἐκ Σαλαμῖνος Λέοντα  τὸν   Σαλαμίνιον ἵνα ἀποθάνοι, οἷα δὴ
[27]   οὖν δαιμόνιά γε νομίζω κατὰ  τὸν   σὸν λόγον, καὶ ταῦτα καὶ
[23]   οὐδενός. καὶ φαίνεται τοῦτον λέγειν  τὸν   Σωκράτη, προσκεχρῆσθαι δὲ (τῷ ἐμῷ
[17]   ἄρα δεινὸν καλοῦσιν οὗτοι λέγειν  τὸν   τἀληθῆ λέγοντα· εἰ μὲν γὰρ
[40]   μηδὲ αἴσθησιν μηδεμίαν μηδενὸς ἔχειν  τὸν   τεθνεῶτα, κατὰ τὰ λεγόμενα
[36]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πρέπει οὕτως ὡς  τὸν   τοιοῦτον ἄνδρα ἐν πρυτανείῳ σιτεῖσθαι,
[32]   πόλει γίγνεσθαι, ~ἀλλ᾽ (ἀναγκαῖόν ἐστι  τὸν   τῷ ὄντι μαχούμενον ὑπὲρ τοῦ
[28]   εἰ τιμωρήσεις Πατρόκλῳ τῷ ἑταίρῳ  τὸν   φόνον καὶ Ἕκτορα ἀποκτενεῖς, αὐτὸς
[21]   πλείστου ποιεῖσθαι ἰτέον οὖν, σκοποῦντι  τὸν   χρησμὸν τί λέγει, ἐπὶ ἅπαντας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005