Alphabétiquement     [«   »]
ἄνδρας 2
ἀνδράσιν 1
ἀνδρείᾳ 1
ἄνδρες 71
ἀνδρὶ 4
ἀνδρὸς 2
ἀνδρῶν 2
Fréquences     [«    »]
70 οἱ
67 οὐ
68 οὖν
71 ἄνδρες
71 εἶναι
72 εἰ
73 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

ἄνδρες


Page
[34]   δὲ ἀληθεύοντι; εἶεν δή,  ἄνδρες·   μὲν ἐγὼ ἔχοιμ᾽ ἂν
[24]   διαφθείροντα. ἐγὼ δέ γε,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, ἀδικεῖν φημι Μέλητον, ὅτι
[30]   πολλάκις τεθνάναι” μὴ θορυβεῖτε,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, ἀλλ᾽ ἐμμείνατέ μοι οἷς
[32]   ἀληθῆ δέ. ἐγὼ γάρ,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, ἄλλην μὲν ἀρχὴν οὐδεμίαν
[38]   τούτους. ἴσως με οἴεσθε,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, ἀπορίᾳ λόγων ἑαλωκέναι τοιούτων
[29]   ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ὑμᾶς,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, ἀσπάζομαι μὲν καὶ φιλῶ,
[22]   ~καὶ νὴ τὸν κύνα,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι δεῖ γὰρ πρὸς ὑμᾶς
[20]   ἀλήθειαν ἐρῶ. ἐγὼ γάρ,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, δι᾽ οὐδὲν ἀλλ᾽
[36]   τοιοῦτος ὤν; ἀγαθόν τι,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, εἰ δεῖ γε κατὰ
[31]   ἐναντιοῦσθαι· εὖ γὰρ ἴστε,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, εἰ ἐγὼ πάλαι ἐπεχείρησα
[28]   δεινὰ ἂν εἴην εἰργασμένος,  ἄνδρες   (Ἀθηναῖοι, εἰ ὅτε μέν με
[37]   μεντἄν με φιλοψυχία ἔχοι,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, εἰ οὕτως ἀλόγιστός εἰμι
[35]   (τὸ μὲν μὴ ἀγανακτεῖν,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, ~ἐπὶ τούτῳ (τῷ γεγονότι,
[36]   δὴ τίνος ὑμῖν ἀντιτιμήσομαι,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι; δῆλον ὅτι τῆς
[30]   πρὸς ταῦτα” φαίην ἄν,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, πείθεσθε Ἀνύτῳ
[33]   ὁτιοῦν προσέταξε πράττειν. ταῦτα,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, καὶ ἀληθῆ ἐστιν καὶ
[21]   σκοπῶν τοιοῦτόν τι ἔπαθον,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, καὶ διαλεγόμενος αὐτῷ ἔδοξέ
[18]   ὕστερον. εἶεν· ἀπολογητέον δή,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, ~καὶ ἐπιχειρητέον (ὑμῶν ἐξελέσθαι
[38]   τιμῶμαι. Πλάτων δὲ ὅδε,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, καὶ Κρίτων καὶ Κριτόβουλος
[37]   ῥᾳδίως; πολλοῦ γε δεῖ,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι. καλὸς οὖν ἄν μοι
[17]   οὐ μέντοι μὰ Δία,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, κεκαλλιεπημένους γε λόγους, ὥσπερ
[20]   ἐμῇ λέγει. καί μοι,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, μὴ θορυβήσητε, μηδ᾽ ἐὰν
[18]   λόγον κρείττω (ποιῶν. οὗτοι,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, οἱ> ταύτην τὴν φήμην
[38]   πολλοῦ γ᾽ ἕνεκα χρόνου,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, ὄνομα ἕξετε καὶ αἰτίαν
[34]   τούτων ποιήσω; οὐκ αὐθαδιζόμενος,  ἄνδρες   (Ἀθηναῖοι, οὐδ᾽ ὑμᾶς ἀτιμάζων, ἀλλ᾽
[32]   ἐποιούμην; πολλοῦ γε δεῖ,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι· οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλος
[19]   ἀλλὰ γὰρ ἐμοὶ τούτων,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, οὐδὲν μέτεστιν. (μάρτυρας δὲ
[35]   οὐδὲν διαφέρουσιν. ταῦτα γάρ,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, οὔτε ὑμᾶς χρὴ ποιεῖν
[26]   ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ οὑτοσί,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, πάνυ εἶναι ὑβριστὴς καὶ
[33]   πολὺν (χρόνον διατρίβοντες; ἀκηκόατε,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν
[17]   ~(Ὅ τι μὲν ὑμεῖς,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, πεπόνθατε ὑπὸ τῶν ἐμῶν
[23]   ταυτησὶ δὴ τῆς ἐξετάσεως,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, (πολλαὶ μὲν ἀπέχθειαί μοι
[30]   ἐπιχειρεῖν ἀποκτεινύναι. νῦν οὖν,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, πολλοῦ δέω ἐγὼ ὑπὲρ
[36]   οὐκ ἔσθ᾽ ὅτι μᾶλλον,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, πρέπει οὕτως ὡς τὸν
[18]   οὖν δίκαιός εἰμι ἀπολογήσασθαι,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, πρὸς τὰ πρῶτά μου
[24]   γεγονυῖαν. ταῦτ᾽ ἔστιν ὑμῖν,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, τἀληθῆ, καὶ ὑμᾶς οὔτε
[22]   ταύτῃ σοφώτεροι ἦσαν. ἀλλ᾽  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, ταὐτόν μοι ἔδοξαν ἔχειν
[28]   κινδύνου; οὕτω γὰρ ἔχει,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, τῇ ἀληθείᾳ· οὗ ἄν
[35]   μὴ οὖν ἀξιοῦτέ με,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, τοιαῦτα δεῖν πρὸς ὑμᾶς
[37]   τὸ δὲ οὐκ ἔστιν,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, τοιοῦτον ἀλλὰ τοιόνδε μᾶλλον.
[26]   οὐ μαθήσεως. ἀλλὰ γάρ,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, τοῦτο μὲν ἤδη δῆλον
[17]   καὶ μέντοι καὶ πάνυ,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, τοῦτο ὑμῶν δέομαι καὶ
[34]   εἰσι καὶ ὑεῖς γε,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, τρεῖς, εἷς μὲν μειράκιον
[20]   ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐπίσταμαι,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι. ὑπολάβοι ἂν οὖν τις
[28]   μηχανή ἐστιν. ἀλλὰ γάρ,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, ὡς μὲν ἐγὼ οὐκ
[35]   ἔχειν· νομίζω τε γάρ,  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, ὡς οὐδεὶς τῶν ἐμῶν
[31]   οὐ ῥᾳδίως ὑμῖν γενήσεται,  ἄνδρες,   ἀλλ᾽ ἐὰν ἐμοὶ πείθησθε, φείσεσθέ
[41]   πόσῳ δ᾽ ἄν τις,  ἄνδρες   δικασταί, δέξαιτο ἐξετάσαι τὸν ἐπὶ
[40]   ἀγαθὸν τούτου εἴη ἄν,  ἄνδρες   δικασταί; ~εἰ γάρ τις (ἀφικόμενος
[26]   ἄλλοι ἄνθρωποι; μὰ Δί᾽  ἄνδρες   δικασταί, ἐπεὶ τὸν μὲν ἥλιον
[41]   ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς χρή,  ἄνδρες   δικασταί, εὐέλπιδας εἶναι πρὸς τὸν
[40]   ποτε νοεῖ. ἐμοὶ γάρ,  ἄνδρες   δικασταί ὑμᾶς γὰρ δικαστὰς καλῶν
[27]   ἐστι παίζοντος. συνεπισκέψασθε δή,  ἄνδρες,   μοι φαίνεται ταῦτα λέγειν·
[21]   ὅπερ λέγω, μὴ θορυβεῖτε,  ἄνδρες   ἤρετο γὰρ δὴ εἴ τις
[39]   οὐ τοῦτ᾽ χαλεπόν,  ἄνδρες,   θάνατον ἐκφυγεῖν, ἀλλὰ πολὺ χαλεπώτερον
[27]   δὲ οὐ νομίζει; ἀποκρινέσθω,  ἄνδρες,   καὶ μὴ ἄλλα καὶ ἄλλα
[34]   οἱ δὲ ἀδιάφθαρτοι, πρεσβύτεροι ἤδη  ἄνδρες,   οἱ τούτων προσήκοντες, τίνα ἄλλον
[39]   μέλλωσιν ἀποθανεῖσθαι. φημὶ γάρ,  ἄνδρες   οἳ ἐμὲ ἀπεκτόνατε, τιμωρίαν ὑμῖν
[18]   δεινούς· ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι δεινότεροι,  ἄνδρες,   οἳ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ
[19]   Ἠλεῖος. τούτων γὰρ ἕκαστος,  ἄνδρες,   οἷός τ᾽ ἐστὶν ἰὼν εἰς
[35]   χωρὶς δὲ τῆς δόξης,  ἄνδρες,   οὐδὲ δίκαιόν μοι δοκεῖ (εἶναι
[29]   γάρ τοι θάνατον δεδιέναι,  ἄνδρες,   οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν δοκεῖν
[34]   τούτου πᾶν τοὐναντίον εὑρήσετε,  ἄνδρες,   πάντας ἐμοὶ βοηθεῖν ἑτοίμους τῷ
[39]   δεῖ τεθνάναι. ἀλλά μοι,  ἄνδρες,   παραμείνατε τοσοῦτον χρόνον· οὐδὲν γὰρ
[38]   οὕτως, ὡς ἐγώ φημι,  ἄνδρες,   πείθειν δὲ οὐ ῥᾴδιον. καὶ
[22]   δὲ δοκοῦντες φαυλότεροι ἐπιεικέστεροι εἶναι  ἄνδρες   πρὸς τὸ φρονίμως ἔχειν. δεῖ
[22]   αἰσχύνομαι οὖν ὑμῖν εἰπεῖν,  ἄνδρες,   τἀληθῆ· ὅμως δὲ ῥητέον. ὡς
[41]   μου, ἐπειδὰν ἡβήσωσι, τιμωρήσασθε,  ἄνδρες,   ταὐτὰ ταῦτα λυποῦντες ἅπερ ἐγὼ
[17]   γὰρ ἂν δήπου πρέποι,  ἄνδρες,   τῇδε τῇ ἡλικίᾳ ὥσπερ μειρακίῳ
[29]   οὐκ οἶδεν; ἐγὼ δ᾽  ἄνδρες,   τούτῳ καὶ ἐνταῦθα ἴσως διαφέρω
[23]   ἐξελέγξω. τὸ δὲ κινδυνεύει,  ἄνδρες,   τῷ ὄντι θεὸς σοφὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005